Summary Recht in je opleiding, Bestuursrecht

-
ISBN-10 9089748881 ISBN-13 9789089748881
378 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht in je opleiding, Bestuursrecht". The author(s) of the book is/are G W de Ruiter W M B Elferink. The ISBN of the book is 9789089748881 or 9089748881. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht in je opleiding, Bestuursrecht

 • 1.2 Bestuursrecht

 • Wat zijn de doelen van de AWB?
  • Eenheid
  • Systematiseren
  • Codificeren
  • Voorzieningen
 • 1.3 De plaats van het bestuursrecht

 • Staat de overheid in het publiekrecht gelijk aan de burger?
  Nee; in het publiekrecht is de overheid een 'machtspersoon'
 • 1.4 Materieel en formeel bestuursrecht

 • Wat is materieel bestuursrecht?
  Bevat rechtsnormen waarin voor burgers en bestuursorganen aanspraken of verplichtingen zijn opgenomen
 • Wat is een voorbeeld van materieel bestuursrecht?
  Een bepaling in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wat staat er in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht?
  De voorwaarden waaraan een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden getoetst
 • Wat is formeel bestuursrecht?
  De procesrechtelijke regels die de burger nodig heeft om tegen het optreden van de overheid iets te ondernemen
 • Wat is een voorbeeld van formeel bestuursrecht?
  De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de afwijzing van een omgevingsvergunning
 • 1.5 Bronnen van bestuursrecht

 • Waar kun je het bestuursrecht vinden?
  Internationaal recht, nationale wetgeving, jurisprudentie en ongeschreven bestuursrecht
 • Wat is een voorbeeld van een rechtsbron van internationaal recht?
  Het EVRM
 • Welk artikel van het EVRM speelt een grote rol in procedures voor de nationale bestuursrechter?
  Art. 6 EVRM
 • Wat zijn wetten in formele zin?
  Wetten die door de regering en de Staten-Generaal worden vastgesteld (art. 81 Grondwet)
 • Wat zijn voorbeelden van bestuursrechtelijke wetten in formele zin?
  De Gemeentewet, de Grondwet en de Wet op de Raad van State
 • Waaraan kan worden gedacht bij wetten die zijn vastgesteld door de lagere (decentrale) wetgevers?
  Gemeentelijke verordeningen, zoals de APV en de bouwverordening, provinciale verordeningen en het keuren van waterschappen
 • Hoe wordt het ongeschreven (bestuurs)recht ook wel genoemd?
  Gewoonterecht
 • Wat zijn ongeschreven abbbs?
  Het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel
 • 1.6 Kenmerken van bestuursrecht

 • Welke beginselen zijn van toepassing voor overheidsoptreden?
  Legaliteitsbeginsel en specialiteitsbeginsel
 • Wat houdt het legaliteitsbeginsel in binnen het bestuursrecht?
  De bevoegdheid van de overheid om op te treden moet in de wet terug zijn te vinden
 • De overheid die de burger verplichtingen kan opleggen, is daartoe alleen in staat als de bevoegdheid in een wet in formele zin is opgenomen. Het verbod of gebod mag vervolgens alleen door de lagere wetgever worden opgenomen indien de grondslag is terug te vinden in een wet in formele zin.
 • Wat houdt het specialiteitsbeginsel in?
  De overheid mag bij het gebruik van een bevoegdheid, alleen het belang behartigen waarvoor die regeling speciaal is bedoeld
 • Waarvan is sprake wanneer de overheid zijn bevoegdheid voor een ander doel aanwendt dan waarvoor deze oorspronkelijk was bedoeld?
  Détournement de pouvoir
 • Wat is het doel van het specialiteitsbeginsel?
  Voorkomen dat de overheid zich te gemakkelijk kan beroepen op het dienen van het algemeen belang
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is actief gedogen?
Het bestuursorgaan geeft te kennen niet over te gaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen
Wat is passief gedogen?
Het bestuursorgaan is wel op de hoogte van de overtreding, maar onderneemt er niets tegen
Wat is gedogen?
Het niet optreden tegen overtredingen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan
Gelden aanvullende eisen voor de overheid wanneer zij optreedt als private marktpartij?
Ja; de overheid dient de uiterste zorgvuldigheid te betrachten en is bijv. Ook bij privaatrechtelijk handelen gebonden aan de abbb's
Welke criteria moeten worden gebruikt om te kijken of de overheid gebruik mag maken van privaatrechtelijke handhaving?
 • Is de publiekrechtelijke regeling blijkens haar eigen tekst de exclusieve weg die bewandeld moet worden?
 • Biedt de publiekrechtelijke weg meer waarborgen voor de burger (met name met het oog op de rechtsbescherming)?
 • Levert de publiekrechtelijke weg voor de overheid hetzelfde resultaat op als de privaatrechtelijke weg?
Moet de overheid de tweewegenleer in acht nemen bij handhaving?
Ja; voordat de overheid besluit om privaatrechtelijk handhavend op te treden, moet zij eerst kijken of de publiekrechtelijke regeling expliciet privaatrechtelijk optreden uitsluit.
Wat is het verschil tussen een bestuurlijke boete en een strafbeschikking?
Tegen een strafbeschikking kun je in verzet gaan bij het OM. Je start dan een strafrechtelijke procedure in plaats van een bestuursrechtelijke procedure.
Door welke wet mogen gemeenten bij overtreding van de APV een bestuurlijke strafbeschikking opleggen aan de overtreder?
Door de Wet OM-afdoening (2010)
Wat is strafrechtelijke handhaving?
Wanneer de overtreding van een voorschrift kan worden aangemerkt als een strafbaar feit, kan de politie daarvan proces-verbaal opmaken en kan de officier van justitie de verdachte dagvaarden voor de strafrechter
Wat voor delict is de overtreding van een bestemmingsplan?
Een economisch delict