Summary Recht van de Europese Unie. 6de, herz. dr

-
ISBN-10 9462900833 ISBN-13 9789462900837
149 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht van de Europese Unie. 6de, herz. dr". The author(s) of the book is/are Fabian Amtenbrink Hans Vedder. The ISBN of the book is 9789462900837 or 9462900833. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Recht van de Europese Unie. 6de, herz. dr

 • 1.2 Het primaire Recht van de Eurpese Unie

 • Welke rechtsregels behoren tot het primaire recht van de Unie?
  1. Het VEU
  2. Het VWEU
  3. Europese grondrechten
  4. Het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie
  5. Jurisprudentie van het Hof.
 • 1.3 Het afgeleide Unierecht

 • Welke vormen van afgeleid Unierecht zijn er?
  1. Besluiten (secundair Unierecht)
  2. Verordeningen (secundair Unierecht)
  3. Richtlijnen (secundair Unierecht)
  4. Uitvoeringsmaatregelen die zijn genomen op grond van bepaald secundair recht. (tertiair recht).
 • 2.1 Inleiding

 • Wat voor gevolgen hadden de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL voor de lidstaten?
  In deze arresten is door het Hof geoordeeld dat de lidstaten een nieuwe rechtsorde hadden gecreëerd die op bepaalde (door de lidstaten overgedragen) terreinen de soevereiniteit van de lidstaten beperkt.
 • 4 Rechtsbeginselen van de Europese Unie

 • Wat is het meest algemene rechtsbeginsel van het Europees Recht, ook wel een fundamenteel leerstuk genoemd?
  Autonomie van het Europees Recht
 • 4.2 Het autonome karakter van het Europees Recht

 • Wat wordt verstaan onder Europees Recht?
  Verdragen, aan de verdragen gehechte protocollen, het recht dat op grond daarvan tot stand is gebracht, de rechtspraak over de verdragsbepalingen en het secundaire recht
 • Waarmee wordt het Europees Recht afgebakend?

  Door het kader waarbinnen dit recht tot stand wordt gebracht. De kaders worden gevormd door de samenwerking van lidstaten. Primair Unierecht wordt door lidstaten tot stand gebracht en gewijzigd. Verder zijn in de Raad vertegenwoordigde lidstaten betrokken bij totstandkoming van afgeleid of secundair Europees Recht.
 • Op welke vraag wordt in het arrest Van Gend en Loos antwoord gegeven en wat was het antwoord?
  Heeft een bepaling van het Werkingsverdrag onmiddellijke werking als intern recht? De gemeenschap in het volkerenrecht een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten hun soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slecht deze lidstaten, maar ook hun onderdanen gerechtigd zijn. Dat het gemeenschapsrecht onafhankelijk van de wetgeving der lidstaten ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, maar ook geëigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde kunnen geldig maken.
 • Hoe kunnen de rechten worden geschept welke particulieren uit eigen hoofde kunnen geldig maken?
  • Door uitdrukkelijke toekenning vanwege het verdrag
  • Als weerslag van de duidelijke verplichtingen welke het verdrag zowel aan particulieren als aan lidstaten en gemeenschappelijke instellingen oplegt. 
 • Wanneer kunnen onderdanen en lidstaten over en weer recht ontlenen aan het Unierecht?
  Zodra het Unierecht voldoende duidelijke en onvoorwaardelijk een verplichting ten opzichte van de lidstaten bevat.
 • Wat wordt bedoeld met de autonomie van het Unierecht
  Uit Van Gend en Loos blijkt dat het effect van het Unierecht in de nationale rechtsorde een aangelegenheid is van Unierecht zelf. Dit wordt de autonomie van het Unierecht genoemd.
 • Wat was de vraag in het arrest Costa ENEL?
  Mag een Italiaanse recht wel een prejudiciële vraag stellen.
 • Wat overwoog het Hof in Costa Enel r.o. ?
  Er is een eigen rechtsorde die met de inwerkingtreding van het verdrag in de rechtsorde van de lidstaten is opgenomen en waarmee nationale rechters rekening dienen te houden. Lidstaten hebben door voor onbepaalde tijd een Unie op te richten, voorzien van eigen organen van rechtspersoonlijkheid en handelingsbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid op het internationale vlak, en in het bijzonder praktische bevoegdheden hun soevereiniteit, zij het op een bepekt terrein, hebben begrensd en derhalve een rechtsstelsel in het leven geroepen, dat bindend is voor zowel hun onderdanen als henzelf.
 • Wat is de conclusie uit het arrest Costa ENEL
  Nationaal recht kan geen afbreuk doen aan het Unierecht. Anders geformuleerd: het Unierecht heeft voorrang boven  nationaal recht van de lidstaten.
 • Waaruit bestaat de autonomie van het Unierecht en hoe zijn deze eigenschappen met elkaar verbonden?
  1. Rechtstreekse werking
  2.  Voorrang

  Unierecht heeft werking als intern recht. Op basis van door Unierecht beheerste voorwaarden kan een onderdaan zich voor de nationale rechter beroepen op een regel van Unierecht. Rechtstreekse werking is een vorm van doorwerking. Wanneer doorwerkende regel van Unierecht onverenigbaar is met een regel van nationaal recht zal de regel van nationaal recht het onderspit delven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke vormen van afgeleid Unierecht zijn er?
1. Besluiten (secundair Unierecht)
2. Verordeningen (secundair Unierecht)
3. Richtlijnen (secundair Unierecht)
4. Uitvoeringsmaatregelen die zijn genomen op grond van bepaald secundair recht. (tertiair recht).
Welke rechtsregels behoren tot het primaire recht van de Unie?
1. Het VEU
2. Het VWEU
3. Europese grondrechten
4. Het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie
5. Jurisprudentie van het Hof.
Wat voor gevolgen hadden de arresten Van Gend en Loos en Costa/ENEL voor de lidstaten?
In deze arresten is door het Hof geoordeeld dat de lidstaten een nieuwe rechtsorde hadden gecreëerd die op bepaalde (door de lidstaten overgedragen) terreinen de soevereiniteit van de lidstaten beperkt.
 Wat is de regel van causaal verband?
Om binnen de werkingssfeer van het Werkingsverdrag te vallen moet de nationale maatregel wel en handelsbelemmering tot gevolg kunnen hebben.
Algemeen schema ter beoordeling verenigbaarheid nationale maatregel met EU recht (geldt in principe voor alle vrijheden)
1. Reikwijdte vrijverkeersbepalingen
(benaming tussen lidstaten, dus grensoverschrijdend element)
2. Welke vrijheid is van toepassing
3. Reikwijdte van de verboden
4. Reikwijdte van de uitzondering op de verboden
5. Mogelijke rechtvaardiging van een overtreding van een verbod
Wanneer bestaat er geen behoefte aan een rechtvaardigingsgrond bij de overtreding van een verbod?
Als een uitzondering op de reikwijdte van het verbod van toepassing is op de nationale maatregel.
Wat is verkapte, indirecte discriminatie?
Als een bepaalde maatregel, niet met zoveel woorden een onderscheid maakt tussen binnenlandse en ingevoerde producten, toch ingevoerde producten benadelen. Een maatregel die meer of andere effecten heeft voor buitenlandse producten/personen dan voor binnenlandse producten/personen zonder dat er sprake is van openlijke discriminatie kan leiden tot een belemmering. Belemmering verboden tenzij objectief gerechtvaardigd.
Wat is altijd verboden?
Openlijke discriminatie= maatregelen die een uitdrukkelijk onderscheid maken tussen binnenlandse producten en ingevoerde producten (ook wel directe of rechtstreekse discriminatie) genoemd.
vb regel alleen van toepassing op ingevoerde producten
vb een voordeel dat alleen aan eigen onderdanen wordt verstrekt.
Wat staat centraal in verdragsbepalingen, alle secundaire wetgeving en rechtspraak bij tot stand brengen interne markt?
Verbod op discriminatie oftewel ongelijke behandeling op grond van oorsprong en nationaliteit.
Schets de verschillen in beoordelingskader bij totale en minimumharmonisatie?
Totale harmonisatie: de harmonisatiemaatregel is het uitsluitende toetsingskader op grond waarvan de verenigbaarheid van de nationale maatregel dient te worden beoordeeld.

Minimumharmonisatie: toetsingskader behalve de harmonisatiemaatregel zelf ook het primaire Unierecht.

Voor een oplossing van een casus in dit verband is de eerste stap:

1. Identificatie van het beschermingsdoel van de nationale maatregel of het vaststellen van het mogelijk effect op de interne markt. Als het gevonden beschermingsdoel overeenstemt met de door de EU na te streven beschermingsdoelen (art 3+4VWEU)  dan is het mogelijk dat er relevant EU recht is dat moet worden nageleefd.