Summary Recht

-
112 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Recht". The author(s) of the book is/are Milou Tol. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Recht

 • 1 Grondslagen van het Nederlands Recht

 • Natuurrecht
  rechtsnormen die niet zijn gebonden aan een bepaald tijdskarakter of een bepaald territorium. Ze hebben een universeel karakter.
 • Materiele wetgeving
  een algemene en voor burgers bindende regeling die door een overheidsinstantie is vastgesteld op basis van een haar daartoe expliciet verleende bevoegdheid (zoals woningwet of een gemeentelijke verordening)
 • sociale grondrechten
  verplichtingen voor de overheid om actief op te treden ten behoeve van de welvaart en het welzijn van de burgers. Voorbeeld: recht op bestaanszekerheid, recht op goed onderwijs.
 • Vier rechtsbronnen van het positieve recht
  1. Wetgeving (onderscheid wetten formele zin en materiele zin)
  2. Algemene besluiten van internationale organisaties & verdragen
  3. Jurisprudentie
  4. Ongeschreven recht (gewoonterecht = regels die in de loop der tijd in een beroepsgroep zijn gegroeid en door leden bindend worden ervaren, en ongeschreven recht = fairplay)
 • Klassieke grondrechten
  Fundamentele rechten van burgers waarop de overheid in het beginsel gen inbreuk mag maken. Zoals discriminatie verbod of vrijheid van meningsuiting
 • Voorrangsregels van het recht
  1. Van hoog naar laag (formeel recht boven materiel recht)
  2. bijzondere wetten gaan boven algemene wetten
  3. nieuwe wetten gaan boven oude wetten
 • Positief recht
  algemene, voor herhaalde toepassing vatbare normen die op een bepaald tijd stip binnen een bepaald territoriaal gebied gelden en waarvan de naleving kan worden afgedragen via de rechter.
 • Contrarioredenering
  De wettelijke bepaling wordt niet toegepast omdat de regeling niet bedoeld is voor dergelijke gevallen.
 • Analogieredenering
  Er wordt een wettelijke bepaling toegepast waarvoor die bepaling niet bedoeld lijkt te zijn, regels worden algemener.
 • formele wetgeving (procesrecht)
  Regeling die door de regering en eerste en tweede kamer van de staten generaal gezamenlijk is vastgesteld.
 • 2 Staatsrecht

 • Normen hierarchie
  1. ieder verbindende verdragsbepaling/EG recht
  2. statuut
  3. grondwet
  4. wetten in formele zin
  5. algemene maatregelen van bestuur
  6. ministeriele regelingen
  7. provinciale verordeningen
  8. gemeentelijke verordeningen
 • Staat
  Geheel van overheidsinstanties die gezag uitoefenen over mensen die binnen ene bepaald territoriaal gebied wonen .
 • Rechtvaardigheidsgrond
  Neemt de strafbaarheid van het feit weg, bijvoorbeeld bij een bevoegd gegeven ambtelijk bevel.
 • Ontslag van rechtsvervolging
  Er is we voldoende bewijs maar er is sprake van een strafuitsluistingsgrond.
 • Sociale grondrechten
  Bepalingen waarin de overheid juist wordt opgeroepen om iets te doen. Het zijn GEEN juridische aanspraken die de burgers tegen de overheid kunnen inroepen.
 • Klassieke grondrechten
  Bakenen en gebied af waar de overheid buiten moet blijven. Zij hebben een juridische functie: de overheid kan op het matje geroepen worden.
 • Vrijspreken
  Betekent niet dat de verdachte het misdrijf niet heeft gepleegd, maar het betekent wel dat het niet te bewijzen valt in de ogen van de rechter.
 • Schulduitslutingsgrond
  Er is sprake van strafbaarheid van de dader, bijvoorbeeld bij psychische overmacht.
 • Staatsrecht
  Houdt zich met name bezig met het vraagstuk van de machtsuitoefening door een bevoegde overheid. (staatsrecht = overheidsrecht)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Instemming van verdragen
Enkelvoudig ondertekenen. Na ondertekening gaan de verdragen inwerking en hebben zij voorrang op het nationale recht.
Aanneming van verdragen
Definitieve tekst wordt vastgesteld door de staten maar ze zijn nu nog niet juridisch gebonden aan bepalingen.
Waiver
Opheffing van de immuniteit.
Diplomatieke immuniteit
Een zendende staat stuurt een diplomatieke gezant die wordt toegelaten en geaccrediteerd bij de ontvangende staat met formele instemming van die staat. De ontvangende staat verleend immuniteit aan de zendende staat die betrekking heeft op rechtsprekende en de handhavende rechtsmacht en niet op de wetgevende macht.
Immuniteit
Territoriale rechtsmacht wordt ingeperkt doordat immuniteit van rechtsmacht wordt verleend aan personen of goederen. Zo krijgen handelingen die worden verricht in een andere staat alleen immuniteit wanneer er sprake is van handelingen tussen overheden en niet met private partijen. Organen van de staat genieten tijdens hun ambtsperiode volledige personele immuniteit van de rechtsmacht van andere staten.
Universaliteitsbeginsel
Geeft grondslag aan staten voor de uitoefening van rechtsmacht over misdrijven welke worden beschouwd al schendingen van een belang van de gehele internationale gemeenschap (piraterij).
Effectendoctrine
Rechtvaardigt maatregelen ten aanzien van buitenlandse personenen die betrokken zijn bij handelingen (kartelvorming) buiten het territoir van een bepaalde staat en die effect hebben in het territoir van een bepaalde staat.
Lees blz 44, 45
7 lichamen die het bestuur van de EU uitoefenen.
Een supernationale organisatie
Heeft een meer complexe structuur en organen met specifieke bevoegdheden staan boven de staten. Ze beschikken over eigen wetgevende, bestuurlijke en rechtsprekende bevoegdheden. Besluitvorming vindt plaats d.m.v. meerderheid van de stemmen.
Een internationale organisatie
Een lichaam, opgericht bij een verdrag en voorzien van een of meer organen, met als taak op duurzame wijze gemeenschappelijke belangen van de staten te behartigen. Voorbeeld is VN en IMF.