Summary rechtsstaat

-
ISBN-13 9789086742332
138 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "rechtsstaat". The author(s) of the book is/are 2. The ISBN of the book is 9789086742332. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - rechtsstaat

 • 1.1 Paragraaf 1

 • Definitie van Rechtsnormen
  Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.
 • 3 Redenen voor Rechtsnormen
  • Het maatschappelijk leven blijft geordend
  • Je lost een conflict op
  • Gebaseerd op Normen en Waarden van de meeste mensen in de bevolking
 • Definitie van rechtsstaat
  Een staat waarin burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid.
 • Het doel van een rechtsstaat
  Het beschermen van de burgers tegen machtsmisbruik van de overheid.
 • Nederland werd in 1848 een parlementaire democratie door meneer Thorbecke. Hij heeft meegeholpen aan het plan van Trias Politica. Vanaf dat jaar zijn we geen absolute monarchie meer.
 • Vanaf 1919 hebben we algemeen kiesrecht. Alle mannen en vrouwen mogen stemmen voor de nieuwe volksvertegenwoordigers.
 • Definitie van een dictatuur
  1 persoon of kleine groep mensen heeft de macht. De grondrechten worden niet gerespecteerd.
 • 2 onderdelen van de rechtstaat
  Publiekrecht en Privaatrecht/Burgerlijk recht
 • Publiekrecht. Definitie + 3 onderdelen
  Regelt de inrichting van de staat en de relatie tussen burgers en overheid.

  1. Staatsrecht; bevat regels voor inrichting van Nederland.
  2. Bestuursrecht; bevat regels over verhouding tussen burgers en overheid.
  3. Strafrecht; bestaat uit alle wettelijke regels die aangeven welk gedrag wel/niet strafbaar is.   
 • Privaatrecht/Burgerlijk recht. Definitie + 3 onderdelen
  Regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. 

  1. Personen- en familierecht; regelt de zaken zoals huwelijk en adoptie
  2. Ondernemingsrecht; onder welke voorwaarden mag je een vereniging oprichten?
  3. Vermogensrecht; alle zaken die te maken hebben met iemands vermogen (geldzaken) zoals een huis kopen of huren.   
 • 1.2 Paragraaf 2

 • Kenmerk/Definitie van Rechtstaat
  Veiligheid voor de burgers. De burgers moeten gelijk worden behandeld en in vrijheid kunnen leven.
 • 3 Grondbeginselen van de rechtsstaat
  1. Verdeling van de macht (trias politica)
  2. Grondrechten staan vast in de grondwet
  3. Legaliteitsbeginsel 
 • Hoe kan je zien dat er onafhankelijke rechters zijn in een land?
  • Rechters zijn voor het leven benoemd (je kunt ze niet ontslaan)
  • Je kan rekenen op eerlijke rechtspraak (meningloos)
  • Mensen kunnen geen eigen rechter gaan spelen
  • Je word beschermt voor de overheid
 • 2 soorten grondrechten
  1. Klassieke grondrechten
  2. Sociale grondrechten
 • Wie veranderd de rechtsregels?
  Eerste en Tweede kamer
 • Klassieke grondrechten
  De overheid moet deze rechten garanderen:
  • Gelijke behandeling
  • Vrijheid van godsdienst
  • Vrijheid van meningsuiting 
 • Sociale grondrechten
  De overheid kan deze rechten niet garanderen, maar kan wel haar best doen.
  • Rechten op je werk
  • Woongelegenheid
  • Veiligheid op werk 
 • Definitie van Legaliteitsbeginsel
  De overheid mag alleen beperkingen opleggen aan de vrijheid van burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd.
  • Strafbaarheid
  • Strafmaat
  • Ne bis in idem-regel  
 • 2.3 hoofstook 1

 • referendum
  kiesgerechtigde burgers mogen rechtstreeks stemmen over een politiek vraagstuk of wetsvoorstel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.