Summary rechtsstaat

-
ISBN-13 9789086742332
608 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "rechtsstaat". The author(s) of the book is/are 2. The ISBN of the book is 9789086742332. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - rechtsstaat

 • 0 Wat is maatschappijleer

 • Wat maakt een maatschappelijk probleem?
  1. Het heeft gevolgen voor grote groepen mensen
  2.mensen hebben een tegengestelde opvatting van de oplossing en oorzaak.
  3. Veel aandacht van media
  4. Het alleen gemeenschappelijk opgelost kan worden.
 • Op welk vlak word er rekening  gehouden met mensen hun tegengestelden normen, waarden en belangen tijdens een maatschappelijk?
  1. Politiek vlak 

  Door files willen automobilisten graag een grotere snel weg, maar milieuactivisten willen juist goedkoper openbaar vervoer.

  2. Geloofs- of levensovertuiging 

  Bijvoorbeeld dat iemand met een geloof een andere mening heeft over abortus.

  3. Maatschappelijk positie  
     
  werk gever wil zo min mogelijk premies betalen, terwijl iemand zonder werk belang heeft bij een goeie uitkering.
 • 0.1 Waarom maatschappijleer

 • Maatschappijleer
  Het bestuderen van structuren en processen binnen de samenleving – vanuit een juridische, politieke, culturele en sociaal economische invalshoek.
 • Waar gaat het hoofdstuk Rechtstaat over?
  Hoe het werkt, hoe de overheid burgers beschermd, hoe criminaliteit word aangepakt en politieke dilemma's.
 • Persoonlijk probleem
  Een probleem waar alleen jij zelf last van hebt / te maken mee hebt.
 • Waar gaat het hoofdstuk Parlementaire democratie over?
  Hoe het in zijn werking gaat, wat de verantwoordelijkheden zijn van de regering, hoe jezelf invloed kan uit oefenen op de politiek, wat doet de Europese Unie, hoe werkt de Verenigde Naties en wat betekend het om in een democratie te leven?
 • 4 kenmerken van een maatschappelijk vraagstuk / probleem
  1. Er zijn grote groepen mensen bij betrokken;
  2. Er bestaan verschillende opvattingen over de oorzaak en oplossing;
  3. Het probleem krijgt aandacht in de media;
  4. Er is politieke bemoeienis nodig om het op te lossen
 • Waar gaat het hoofdstuk Pluriforme samenleving over?
  Hoe mensen met verschillende culturele achtergronden en leefwijzen samen leven, immigratie, wat is cultuur, waarom ontstaat er spanning tussen verschillende culturen en hoe kunnen mensen met verschillende culturele achtergronden en leefwijzen goed met elkaar samen leven?
 • 3 gronden van belangen
  1. Politieke visie;
  2. Geloofs- of levensovertuiging;
  3. Maatschappelijke positie.
 • Waar gaat het hoofdstuk Verzorgingsstaat samenleving over?
  Hoe word het samenspel gespeeld tussen overheid, bedrijven, burgers en wie welke verantwoordelijkheid heeft, wanneer moeten burgers hun problemen zelf oplossen en wanneer moet de overheid helpen?
 • Politiek probleem 
  Wanneer de politici moeten komen met een oplossing voor het probleem.
 • Hoe heet de maatschappelijke kwestie in elk hoofdstuk?
  Een case
 • Compromis 
  Een oplossing waarbij alle partijen een beetje toegeven. 
 • Dilemma
  Een lastige keuze uit twee dingen (mogelijkheden) die allebei voor- of nadelen hebben. (al het gaat om de gevolgen ervan)
 • 0.2 basisconcepten en sleutelvragen

 • waarde 
  De basis van je gedrag. Het zijn uitgangspunten of pronciepes die je belangrijk vind. Één woord, zoals eerlijkheid, vrijheid, gezondheid en dicipline.
 • Wat is een waarde?
  Een uitgangspunt of principe dat mensen belangrijk vinden in hun leven.
 • normen 
  Opvatting over hoe men zich op grond van een bepaalde waarde behoord te gedragen. Ook wel gedragsregels. Er bestaan twee soorten normen. Formele normen en informele normen. Formele normen zijn normen die wettelijk zijn vastgesteld bijv. dat je niet mag stelen. Informele normen zijn ongeschreven regels zoals dat je voor oudere opstaat in de bus. 
 • Wat zijn normen?
  Regels over hoe je je op grond  van een bepaalde waarde behoort te gedragen.
 • sociale controle
  De manier waarop mensen anderen stimuleren of dwingen zich aan normen te houden.
  voorbeeld: Wanneer iemand op straat ruzie maakt dat je zegt dat iemand zich moet gedragen
 • Wat is een sociale verplichting
  Een norm die word opgelegd door je omgeving.
 • Verband tussen normen en waarde
  D
 • Wat is sociale controle?
  De manier waarop mensen anderen stimuleren of dwingen zich aan normen te houden.
 • Belangen
  Het voordeel dat iemand ergens bij heeft.
 • Wat is een belang?
   Het voordeel dat iemand ergens bij heeft.
 • Macht
  Het vermogen om het gedrag of het denken van anderen te beïnvloeden.
 • Wat is macht?
  Het vermogen om het gedrag of het denken van een ander te beïnvloeden.
 • Gezag
  Gelegitimeerde (=geaccepteerde) macht.
 • Wat is gezag?
  Gelegitimeerde macht.
 • Verschil tussen macht en gezag
  D
 • 2 soorten macht
  1. Formele macht is macht wat vast is gelegd is in wetten en regels.
  2. Informele macht is macht wat niet is vastgelegd in regels.
 • 7 machtsmiddelen
  1. Geweld
  2. Functie / beroep
  3. Kennis
  4. Overtuigingskracht
  5. Spierkracht
  6. Aantal medestanders
  7. Geld
 • Sociale ongelijkheid
  De ongelijke verdeling van kansen, kennis, inkomen en macht.
 • Sociale cohesie
  Hoe sterk mensen zich met elkaar verbonden voelen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Soorten straffen
-Vrijheidsstraf: Max. Levenslang
-taakstraf: werkstraf of een gedragstraining.
-geldboete: ligt aan hoe zwaar de overtreding of het misdrijf is.
Meineed
Als getuigen liegen in de rechtszaak dan plegen ze meineed.
Hoe verloopt een rechtszaak?
1. Opening: de rechter controleert de persoonsgegevens van de verdachte.
2. Tenlastelegging: de officier van justitie als openbare aanklager leest het strafbare feit voor waar de verdachte van beschuldigd wordt.
3. Onderzoek door de rechter: dit begint met de ondervraging van de verdachte. Ook kunnen eventuele getuigen en deskundigen door alle partijen worden opgeroepen en ondervraagd.
ze moeten wel de waarheid spreken anders plegen ze meineed en riskeren ze een gevangenisstraf van 6 jaar.
4. Requisitor: verhaal van de officier van justitie waarin hij probeert aan te tonen dat de verdachte schuldig is.
5. Pleidooi: de advocaat houd zijn pleidooi, waarin hij de verdachte verdedigd.
6. Laatste woord verdachte: voordat de rechter de zitting afsluit, kan de verdachte zijn spijt betuigen, excuses aanbieden, zijn onschuld benadrukken of aangeven hoeveel schade hij zal ondervinden van een straf.
7. Vonnis: ten slotte is het woord aan de rechter, die uitlegt of hij bewezen acht dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd en welke straf hij eventueel oplegt.
Criminaliteit
Alle misdrijven die in de wet staan
Overtredingen
Minder ernstige strafbare feiten, zoals rijden door rood licht en te hard rijden.
Misdrijven
De meer ernstige strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling en moord.
Checks and balances
Checks= controle balances= evenwicht
Machtsverdeling in Nederland (3 machten)
1. Wetgevende macht: maakt wetten waaraan burgers en overheid zich aan moeten houden (zoals leerplichtwet)

2. Uitvoerende macht: zorgt ervoor dat eenmaal goedgekeurde wetten worden uitgevoerd. (regering verantwoordelijk)

3. Rechterlijke macht: beoordeelt of burgers of machthebbers wetten hebben overtreden en doet uitspraak in conflicten.
Wat is een ideologie, waar vanuit bijna alle politieke partijen ontstaan, en om welke twee vragen gaat het?
Een ideologie is een samenhangend geheel van ideeën over de gewenste inrichting van de samenleving. Het gaat er vooral om de vragen:
1. Welke waarden en normen staan centraal?
2. Wat is de gewenste rol van de overheid op sociaaleconomisch gebied? De partijen die pleiten voor een actieve overheid zijn links en de partijen die pleiten voor een passieve overheid zijn rechts
Wat zijn 7 kenmerken van een dictatuur?
1. Een machtenscheiding ontbreekt, alle macht is in handen van één persoon of een kleine groep mensen
2. De burgers hebben geen grondrechten
3. Er bestaat geen persvrijheid
4. Oppositiepartijen zijn vaak verboden
5. De militairen hebben een grotere rol
6. De dictators plegen meestal verkiezingsfraude om zo aan de macht te blijven
7. De regering kan veel sneller en efficiënt politieke besluiten nemen