Summary Regelgeving in Nederland

-
ISBN-10 9013023967 ISBN-13 9789013023961
228 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Regelgeving in Nederland". The author(s) of the book is/are P J Boon J G Brouwer A E Schilder. The ISBN of the book is 9789013023961 or 9013023967. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Regelgeving in Nederland

 • 1.1 De wetsidee: de wet als beschavingsideaal

 • De wet is de uitdrukking van de wil van vrije mensen.
 • rechtsstaat
  machtsuitoefening wordt aan banden gelegd door het recht
 • Welke 2 concepten spelen in onze staatsinrichting  een prominente richtinggevende rol?
  De rechtsstaat en democratie.
 • Wat is volgens Boon het concept van een rechtsstaat?

  Machtsuitoefening wordt aan banden gelegd door het recht. 

 • democratie
  allen geven gezamenlijk in vrijheid gestalte aan de inrichting van de samenleving
 • Wat houdt het concept van rechtsstaat in?
  De machtsuitoefening wordt aan banden gelegd door het recht.
 • Waar gaat het volgens Boon om in een democratie?

  Allen geven gezamenlijk in vrijheid gestalte aan de inrichting van de samenleving.

 • De wet is de uitdrukking van de wil van vrije mensen.
 • De wet is norm en wilsdaad ineen, vanwege het spanningsveld tussen rechtsstaat en democratie.

 • Waar gaat het om bij de democratie?
  Dat allen gezamenlijk in vrijheid gestalte geven aan de inrichting van de samenleving.
 • Waar vloeien de twee concepten van democratie en rechtsstaat uit voort?
  Uit het universele menselijke streven naar vrijheid.
 • Wat belichaamd de rechtsstaatgedachte?
  De negatieve zijde  van het menselijke streven naar vrijheid: zij bepaalt grenzen waarbinnen machtsuitoefening moet blijven, grenzen van inhoudelijke en procedurele aard zoals bijvoorbeeld grondrechten en rechtspraak.
 • Wat komt er bij de democratiegedachte tot uiting?
  De positieve zijde van het streven naar vrijheid: het gaat daarbij om machtsuitoefening door allen in het belang van allen.
 • Waarbij gaat het om bij de samenhang tussen de democratischegedachte en het ideaal van de heerschappij van de wet?
  Niet om de wet als norm, om de onderwerping het inherente goede maar om de wet als wilsdaad. Democratie is zelfbepaling in vrijheid. De wet is de uitdrukking van de wil van vrije mensen.
 • 1.2 Funderende beginselen: vertegenwoordiging, constitutionalisme en legaliteit

 • Al vertegenwoordigende geven de vertegenwoordigers vorm en inhoud aan het algemeen belang. De vertegenwoordigers moeten er daarbij wel voor zorgen, dat de vertegenwoordigden zich voldoende in de besluitvorming kunnen blijven herkennen.
 • Om de spanning tussen democratie en rechtsstaat draaglijk te maken, is vertegenwoordiging nodig. 

 • Wat houdt vertegenwoordiging in?
  Burgers wijzen een betrekkelijk  klein aantal medeburgers aan die namens hen de taak van besluitvorming verrichten.
 • Wat betekent constitutionalisme?
  Spreiding van de overheidsmacht zodat machtsopeenhoping wordt tegengegaan.
 • Waarop richt de vertegenwoordiging zich?
  Het algemeen belang.
 • Wat verstaat Boon onder constitutionalisme?

  Spreiding van overheidsmacht zodat machtsopeenhoping wordt voorkomen. 

 • Beginsel van constitutionalisme houdt in:

  1) Verdere structurering van politieke wilsvorming;

  2) Niet elke uitkomst van politieke wilsvormingsproces is zonder meer aanvaardbaar omdat bepaalde zaken (deels) aan politieke besluitvorming worden onttrokken.

  3) Legaliteitsbeginsel: ieder overheidsoptreden moet berusten op daaraan voorafgaande algemene regel.

 • Legaliteitsbeginsel
  Ieder overheidsoptreden moet berusten op een aan het optreden voorafgaande algemene regel.
 • Van de wet kan wellicht niet meer worden gezegd dat zij de neerslag is van wat alom wordt ervaren als juist en rechtvaardig, en evenmin dat zij de uitdrukking is van de wil van vrije mensen, maar wel dat zij een doorgaans acceptabel en ook feitelijk geaccepteerd richtsnoer is voor het handelen van burgers én overheid.
 • Het vertegenwoordigingsbeginsel geeft democratische ideaal handen en voeten en zorgt - samen met constitutionalisme-beginsel - voor de nodige zelfbeheersing. 

 • Wat houdt het legaliteitsbeginsel in?
  Overheidsoptreden moet berusten op een aan het optreden voorafgaande algemene regel. In dit beginsel krijgt zowel de waarde van gelijkheid van alleen voor de wet gestalte (algemeenheid) als de waarde van de rechtszekerheid( van te voren staat vast welk overheidsorgaan wat mag doen).
 • Het legaliteitsbeginsel zorgt voor stabiliteit en rechtszekerheid, niet per se van bovenaf gedicteerd maar zelf gekozen. 

 • Welke drie funderende beginselen zijn er?
  1. vertegenwoordiging
  2. constitutionalisme'
  3. legaliteit
 • De wet is zo een doorgaans acceptabel en feitelijk geaccepteerd richtsnoer voor het handelen van burgers én overheid. 

 • Waar zorgt de drieledige fundering voor?
  Dat de gesignaleerde spanning tussen de idealen van de rechtsstaat en democratie de samenleving niet opblazen.
 • Complicerende ontwikkeling: verschuiving van codificatie naar modificatie: de wet als beleidsinstrument.Hierdoor komt de waarborgfunctie en daarmee de acceptatie van de wet op de tocht te staan.

 • Waarop was het klassieke rechtsstatelijke wetsconcept vooral op gebaseerd?
  Ordenende en codificerende wetten.
 • Wat wordt bedoelt met "de wet een beleidsinstrument is geworden"?
  De wet als instrument om sociale, economische en politieke doeleinden na te streven (sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, belasting)
 • Wat gebeurt er als ook burgers een 'instrumentele houding' naar de wet toe aannemen?

  Dan leven zij de wet na zolang dat grotere voor- dan nadelen heeft, maar ook niet langer. Maken kosten/batenafweging.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.