Summary Regelgeving in Nederland

-
ISBN-10 9013023967 ISBN-13 9789013023961
228 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Regelgeving in Nederland". The author(s) of the book is/are P J Boon J G Brouwer A E Schilder. The ISBN of the book is 9789013023961 or 9013023967. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Regelgeving in Nederland

 • 1.1 De wetsidee: de wet als beschavingsideaal

 • rechtsstaat
  machtsuitoefening wordt aan banden gelegd door het recht
 • democratie
  allen geven gezamenlijk in vrijheid gestalte aan de inrichting van de samenleving
 • De wet is de uitdrukking van de wil van vrije mensen.
 • 1.2 Funderende beginselen: vertegenwoordiging, constitutionalisme en legaliteit

 • Al vertegenwoordigende geven de vertegenwoordigers vorm en inhoud aan het algemeen belang. De vertegenwoordigers moeten er daarbij wel voor zorgen, dat de vertegenwoordigden zich voldoende in de besluitvorming kunnen blijven herkennen.
 • Wat betekent constitutionalisme?
  Spreiding van de overheidsmacht zodat machtsopeenhoping wordt tegengegaan.
 • Legaliteitsbeginsel
  Ieder overheidsoptreden moet berusten op een aan het optreden voorafgaande algemene regel.
 • Van de wet kan wellicht niet meer worden gezegd dat zij de neerslag is van wat alom wordt ervaren als juist en rechtvaardig, en evenmin dat zij de uitdrukking is van de wil van vrije mensen, maar wel dat zij een doorgaans acceptabel en ook feitelijk geaccepteerd richtsnoer is voor het handelen van burgers én overheid.
 • 1.3 Het wetsbegrip: de wet in het positieve staatsrecht

 • Wat zijn wetten in formele zin?
  Elk besluit dat door regering en Staten-Generaal gezamenlijk wordt vastgesteld volgens een bepaalde grondwettelijk voorgeschreven procedure.
 • Wat zijn wetten in materiële zin?
  Algemene, naar buiten werkende regels, waaraan zowel burgers als overheidsorganen gebonden zijn en/of waaraan zij rechten (bevoegdheden) kunnen ontlenen.
 • Materieel wetsbegrip in de jurisprudentie:
  1. Alle wetten in formele zin
  2. Algemene en externe werking
  3. De regel moet zijn uitgegaan van een openbaar gezag dat de bevoegdheid daartoe ontleend aan de Grondwet of aan een wet in formele zin
 • 1.4 Algemeenheid: overal, altijd, telkens weer, iedereen?

 • Wanneer kan men van een besluit zeggen dat het een algemeen besluit is?
  • algemeenheid naar plaats
  • algemeenheid naar tijd (onbepaalde duur en permanent)
  • algemeenheid naar toepassingsmogelijkheden
  • algemeenheid naar personen
 • 1.8 Overgangsrecht

 • Wat houdt onmiddellijke werking in?
  Een wet is niet alleen van toepassing op rechtsfeiten en rechtsverhoudingen die ná haar inwerkingtreding plaatsvinden of ontstaan, maar ook -vanaf het moment van inwerkingtreding- op bestaande rechtsfeiten en rechtsverhoudingen.
 • Wat houdt eerbiedigende werking in?
  Voor bestaande rechtsfeiten en rechtsverhoudingen wordt het oude rechtsregiem in stand gehouden.
 • Wat houdt uitgestelde werking in?
  Eerbiedigende werking die in tijdsduur is beperkt.
 • Wat is terugwerkende kracht?
  Een wet bepaalt dat zij vanaf een zekere datum, die in de tijd voorafgaat aan de datum van inwerkingtreding, van toepassing is op rechtsfeiten en rechtsverhoudingen die vóór haar inwerkingtreding plaatsgevonden hebben of ontstaan zijn.
 • Met welk rechtsbeginsel kan spanning ontstaan bij het verlenen van terugwerkende kracht?
  Het rechtszekerheidsbeginsel
 • 3.1 Inleiding

 • Rond de vraag of de Grondwet een materieel dan wel een formeel wetsbegrip bezigt, heeft zich in de negentiende eeuw een belangrijke strijd om politieke invloed tussen regering en parlement afgespeeld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke manier kan een besluit 'algemeen' zijn?
 • Naar plaats;
 • Naar tijd;
 • Naar toepassingsmogelijkheden;
 • Naar personen.

 

Wat gebeurt er als ook burgers een 'instrumentele houding' naar de wet toe aannemen?

Dan leven zij de wet na zolang dat grotere voor- dan nadelen heeft, maar ook niet langer. Maken kosten/batenafweging.

Wat verstaat Boon onder constitutionalisme?

Spreiding van overheidsmacht zodat machtsopeenhoping wordt voorkomen. 

Waar gaat het volgens Boon om in een democratie?

Allen geven gezamenlijk in vrijheid gestalte aan de inrichting van de samenleving.

Wat is volgens Boon het concept van een rechtsstaat?

Machtsuitoefening wordt aan banden gelegd door het recht. 

Welke criteria beantwoorden de vraag "wanneer er sprake is van een algemeen besluit" ?
1. Algemeen naar plaats.
2. Algemeen naar tijd.
3. Algemeen naar toepassingsmogelijkheden.
4. Algemeen naar personen.
De meeste overheidsbesluiten zijn geen wetten in materiële of formele zin. Wat zijn hiervan voorbeelden?
Benoemingen, ontslagen, verlening en intrekking van vergunningen, besluiten tot het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen, toekenning van bijstandsuitkering en studiefinanciering, oplegging van belastingaanslagen en parkeerboete.
In welke betekenis hanteert Boon wetten in materiële zin en algemeen verbindend voorschriften?
Als regels met algemene en externe werking.
Hoe wordt in de rechtspraak een materieel wetsbegrip gebezigd?
1. Alle wetten in formele zin (ook die externe/algemene werking missen)
2. Naast algemene en externe werking
3. de regel moet zijn uitgegaan van een openbaar gezag dat de bevoegdheid daartoe ontleent aan de Grondwet of aan een wet in formele zin.
Welke werking heeft volgens Kortmann een algemeen verbindend voorschrift?
Alleen interne werking en daarom enkel overheidsinstellingen (en hun ambtenaren) binden. Voor de kwalificatie van een besluit als wet in materiële zin is echter externe werking wel essentieel. Daarom kunnen beide begrippen wetten in materiële zin en algemeen verbindende voorschriften niet als synoniem worden gebruikt.