Summary Regeren in Nederland

-
ISBN-10 9023240367 ISBN-13 9789023240365
1132 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Regeren in Nederland". The author(s) of the book is/are Jan W van Deth, Jan C P M Vis. The ISBN of the book is 9789023240365 or 9023240367. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Regeren in Nederland

 • 1.1 Bestaat Nederland nog?

 • Alle steden en landen in de wereld zijn net als Nederland met hier en daar wat folkloristische verschillen. Overal zijn dezelfde spullen verkrijgbaar en zien de McDonald's er hetzelfde uit. Het Nederland van koeien, molens en klompen is snel verdwenen. Nog maar 3% van de beroepsbevolking is werkzaam in de agrarische sector. Toch bestaat Nederland nog wel. Er is een eenheid, taal, sport, liedjes op school en een Nederlandse regering met grondwet. 

 • 1.2 De staat der Nederlanden

 • Een staat kan je definieren aan de hand van drie vaste pijlers. Een staat heeft een grondgebied met vastgestelde grenzen, er zijn mensen aanwezig en er is sprake van een soeverein gezag. Een natiestaat is een staat met 1 bevolkingsgroep, een nationaliteit. Slechts 10% van de landen op de wereld is een natiestaat.

 • Wat is een natiestaat?

  Een staat met 1 bevolkingsgroep

 • Waaraan kan je een staat definiëren? 

  Grondgebied met vastgestelde grenzen

  Mensen aanwezig

  Soeverein gezag

 • 1.3 Nederland en de wereld

 • Het niveau in Nederland is hoog. Er is een productie van $24.000 per inwoner. We hebben een hoge levensverwachting, veel communicatiemiddelen zoals internet, telefoon en hoge mobiliteit in de vorm van auto's

 • 1.4 Vragen en perspectieven

 • Uit de naam van ons land blijkt de historische pluriformiteit (Nederlanden, Netherlands, Pays Bas). Dit duidt niet op een eenheid. Tegenwoordig is het wel 1 staat, met als kenmerken: veel partijen, 1 koningin, veel voorzieningen, hoge belastingen, compromissen sluiten en tolerantie. 

 • Nederland is een soevereine staat met een erfelijke vorst. Deze vorst is echter niet vrij om te doen wat hij/zij wil. Het is een constitutionele monarchie. De ministers zijn verantwoordelijk voor het optreden van de vorst en alle staatszaken. 

 • Wat houdt een constitutionele monarchie in?

  De ministers zijn verantwoordelijk voor het optreden van de vorst en alle staatszaken. 

 • De regering bestaat uit het staatshoofd en alle ministers. Het parlement wordt ook wel de volksvertegenwoordiging of de Staten-Generaal genoemd. Het bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer. 

 • Waaruit bestaat de regering?

  Het staatshoofd en alle ministers

 • Waaruit bestaat het parlement?

  De eerste en tweede kamer

 • Wat is een ander woord voor parlement? 

  Volksvertegenwoordiging of Staten-Generaal

 • Parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementaire systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement. Meestal bestaat er een volledige scheiding tussen het staatshoofd en de regeringsleider, die verantwoordelijkheid aflegt tegenover het parlement. 

 • Wat is een parlementaire democratie?

  Een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement invloed hebben op het beleid.

 • Hoe noemen we een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement invloed hebben op het beleid.

  Parlementaire democratie

 • Wie is de wetgevende macht?

  Het parlement

 • Wie is de uitvoerende macht?

  Regering

 • Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Verschillende zaken zijn vanuit Den haag naar meer lokale instanties verhuist. Hierin is de burger geen onderdaan maar een burger, met macht. Dit noemen we een democratie. 

 • Wat houdt een gedecentraliseerde eenheidsstaat in?

  Verschillende zaken zijn vanuit Den Haag verhuist naar lokale instanties

 • Nederland is een representatieve democratie. De 2e kamer is eigenlijk Nederland in het klein,  maar de burger heeft geen invloed op de daadwerkelijke besluitvorming. Wel is er sinds 25 jaar meer inspraak via referenda, handtekeningenacties, wijkbijeenkomsten, actiegroepen en blokkades. Dit noemen we een participatiedemocratie. 

 • Wat is een representatieve democratie

  De 2e kamer is eigenlijk Nederland in het klein

 • Wat is een participatiedemocratie

  De Nederlandse burger kan invloed uitoefenen door middel van referenda, handtekeningenacties, wijkbijeenkomsten, actiegroepen en blokkades

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de vier basisbeginselen van de rechtsstaat?

Grondrechten - De grondwet, die boven iedereen staat

Scheiding der machten - Trias politica, wetgevende- uitvoerende- en rechtsprekende macht

Rechtsbescherming voor iedereen - Onafhankelijke rechtspraak om iedereen tegen de overheid te beschermen

Democratiebeginsel

Provincies zijn voor veel burgers een onzichtbare bestuurslaag. Hoe groot is het belang van dit bestuursniveau?

Provincies hebben bevoegdheden bij het toezicht op het bestuur van gemeenten

Zij vervullen taken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu

Welke besluitvorming kent de derde pijler (samenwerking op terrein van justitie en binnenlandse zaken)?

Unaniem

Welke besluitvorming kent de tweede pijler (gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid)?

Unaniem bij gemeenschappelijke strategieen 

Gekwalificeerde meerderheid bij overige besluiten

Welke besluitvorming kent de eerste pijler (Europese gemeenschappen)

Meerderheid van stemmen

Wat is het verschil tussen een wet en een koninklijk besluit/

Een wet wordt aangenomen met medewerking van de Staten-Generaal, een koninklijk besluit heeft deze medewerking niet nodig. 

Wat houdt de homogeniteitsregel in?

De regering treedt als 1 geheel naar buiten

Noem twee ongeschreven staatsregels.

Vertrouwensregel

Homogeniteitsregel 

Welke overwegingen kunnen er worden gemaakt bij de verdeling van staatssecretariaten? 

Partij-politieke overweging: eventuele onevenwichtigheden bij de verdeling van ministerposten compenseren met de verdeling van staatssecretariaten

Omvang van de ministeries 

Wat maakt de positie van de minister-president in Nederland zo bijzonder in vergelijking met die van zijn collega's in het buitenland?

Hij is geen onafhankelijke leider of aanvoerder, maar een centraal figuur in een team van relatief zelfstandige bewindslieden.