Summary Rekendidactiek verhoudingen en procenten

-
ISBN-10 900695537X ISBN-13 9789006955378
614 Flashcards & Notes
107 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Rekendidactiek verhoudingen en procenten". The author(s) of the book is/are Joep M C G Vugt. The ISBN of the book is 9789006955378 or 900695537X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Rekendidactiek verhoudingen en procenten

 • 1 Samenhang verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

 • absolute gegevens
  getallen die naar daadwerkelijke hoeveelheden of aantallen verwijzen (536 studenten)
 • relatieve gegevens
  verhoudingsmatige gegevens, niet direct een aantal of een hoeveelheid (1 op de 4 is een man)
 • Wat heb je nodig bij gecijferdheid?
  Het onderscheid tussen absolute en relatieve gegevens (strookmodel)
 • Benoemd getal
  5 bananen, 3,50 euro
 • Repeterende breuk
  1/9 = 0,1111111
 • Repetendum
  0,11111 = 1
 • Operator
  %
 • absoluut getal
  breukpunt op de getallenlijn
 • productief oefenen
  kinderen zelf opgaven laten bedenken
 • Recht evenredig verband
  Als het ene getal zoveel keer zo groot/klein wordt, moet dat ook met het andere getal gebeuren
 • Gestandaardiseerde verhouding
  5% = 5/100
 • Niet-gestandaardiseerde verhouding
  2:7 = 2/7
 • Kwantitatieve verhoudingen
  Wordt uitgedrukt in één of meerdere getallen
 • Kwalitatieve verhoudingen
  wordt uitgedrukt in woorden
 • Interne verhoudingen
  één grootheid of eenheid
 • Externe verhoudingen
  meerdere (samengestelde) grootheden of eenheden
 • Verhoudingsdeling
  Twee gelijke
  12 snoepjes : 4 snoepjes
 • Verdelingsdeling
  Ongelijk
  12 snoepjes : 4 kinderen
 • Lineair verband
  Grafiek met een rechte lijn, tussen twee grootheden, vast startbedrag en een huurprijs per dag
 • niet-evenredig verband
  geen verhouding
  Voorbeeld: lengte, inhoud en oppervlakte
 • Verhoudingsgewijs redeneren
  Alls evenveel keer vergroten
 • Omgekeerd evenredige verbanden
  Snelheid en tijd
  Voorbeeld: hoe sneller je fietst, hoe minder tijd het kost om ergens te komen
 • Break-even point
  Grafiek: als de lijnen elkaar kruisen
  Vergelijking: twee abonnementen
 • Gulden snede
  rechthoek waarbij de korte en de lange zijde zich verhouden als de gulden snede
  Phi: 0,618
 • Irrationeel getal
  Wordt niet als kommagetal gezien
  Pi : 3,14....
  Phi: 0,618
 • Kwantificeren
  er een getal aan toekennen
 • Modellen bij verhoudingen
  1. dubbele getallenlijn
  2. verhoudingstabel
  3. schaallijn
 • Dubbele getallenlijn
  getallen ordenen en positioneren - verband tussen twee getallen zichtbaar maken
 • Denkmodel
  ondersteunt het denken
 • Verhoudingstabel
  wordt in sommige methodes een uitrekentabel genoemd, abstracter dan een dubbele getallenlijn
 • Verhoudingstabel
  Abstract, wordt in sommige rekenmethodes een uitrekentabel genoemd
 • Schaalbegrip
  het inzicht dat afbeeldingen van objecten op schaal in een vaste verhouding tot de werkelijke grootte staan
 • Schaallijn
  een lijn waar de schaal op wordt aangegeven
 • Schaalgetal
  1:200cm
 • Snelheid
  verhouding tussen afstand en tijd
 • Maatwisseling
  50 dm3 = 50 l
 • Inflatie
  Geld minder waard, prijzen stijgen
 • Percentage
  verhoudingsgetal laat een relatief gegeven zijn - deel van een geheel
 • Procentpunt
  Van 4% naar 2% = 2 procentpunt gedaald (50% gedaald)
 • Strookmodel
  visualiseren van het relatieve aspect - deel van geheel
 • Cirkelmodel
  visualiseren van getalrelaties - deel van het totaal laten zien
  + gelijkwaardige breuken zijn duidelijk te zien
  -verdelingen in cirkel tekenen is lastig
 • Nulregel
  Iets keer nul is nul
 • Hoofdrekenen met het hoofd
  tussenstapjes op papier
 • Hoofdrekenen uit het hoofd
  zonder papier
 • Standaardprocedure
  een oplossingswijze die volgens een vast stappenplan wordt uitgevoerd
 • Mag een rekenmachine gebruikt worden bij procenten?
  Ja, als de standaardprocedure maar goed wordt uigevoerd
 • Sectordiagram
  cirkel met verschillende sectoren
 • Breuk
  getal en bewerking in één
  2:3 = 2/3
 • Rationaal getal
  het quotiënt van twee hele getallen
  getal kan niet 0 zijn = 1/4 kan niet 1/0 zijn
 • GGD
  50/100 = gedeeld door 50 = 1/2
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een rechtevenredig verband?
Bijvoorbeeld als 1 op 4 man is en het wordt 2 op de 4 dan gaat als 1 2 wordt ook de uitkomst veranderen. Bij 400 mensen is eerst 100 een man, bij de tweede is 200 een man.
Wat is declaratieve kennis?
Parate feitenkennis.
Wat is een operator?
In de wiskunde is dit de bewerking, bijvoorbeeld de x in de som 2x3. De operanden zijn de getallen 2 en 3.
- Het is een relatief gegeven. 
- Procenten zijn altijd operators.  
- Een breuk kan een absoluut getal of een operator zijn.
Wat is een verschijningsvorm meegetal?
Bijvoorbeeld: 1 euro is 1/1 en 0,50 eurocent is 1/2 van 1  euro. O,10 is 1/10 enz.
0,10 is 0,1 = moeilijk voor kinderen, gebruik bijvoorbeeld:
0,1 meter is 1 decimeter en 10 centimeter, daarom schrijf je 0,10 meter.
Hoe voorkom je dat kinderen getallen en percentages door elkaar halen?
Door de getallen benoemd te noteren, bijvoorbeeld zoveel keer raak, of zoveel euro uitgegeven van het totaal gespaarde geld.
Wat is een strookmodel?
Bij de stroken staan zowel de absolute gegevens(de aantallen) als de relatieve gegevens ( het percentage).
Op een strook staat bijvoorbeeld hoeveel rake worpen er in de basket met de bal zijn gedaan ten opzichte van het totaal aantal worpen. Het totaal zet je op 100% en de stroken zijn dan allebei even lang.
Hoe kun je deze begrippen aanleren?
Door het gebruik van het strookmodel.
Waarom deze begrippen belangrijk?
Zonder deze begrippen kunnen kinderen info uit bijvoorbeeld het nieuws niet goed begrijpen.
Wat zijn relatieve gegevens?
Dit zijn verhoudingsmatige gegevens, je kunt er niet daadwerkelijk een getal of aantal van aflezen > 1 op op de 4 kinderen is een jongen.
Het percentage.
Wat zijn absolute gegevens?
Gegevens die naar de daadwerkelijke hoeveelheden en aantallen verwijzen > er zitten 25 kinderen in de klas.
De aantallen.