Summary Religie (oa. Kwistet spel)

-
406 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Religie (oa. Kwistet spel)

 • 1 Rood

 • Op welke dag is de Heere Jezus opgestaan?
  Op de eerste dag van de week (zondag)
 • Met wie worstelde Jakob te Pniël?
  Met God / Engels des Heeren
 • Hoeveel korven waren er over na de eerste wonderbare spijziging?
  Twaalf korven
 • Waarop schreef Zacharias de naam van zijn zoon?
  Op een schrijftafeltje
 • Waar kwam Paulus vandaan?
  Van Tarsen
 • Wie heeft de Heere Jezus verraden?
  Judas (iskarioth)
 • Wat gebeurde er met de jongeling te Naïn?
  Hij werd door de Heere Jezus opgewekt uit de dood
 • Hoeveel keer kraaide de haan toen Petrus de Heere Jezus verloochend had?
  Twee keer
 • Wie moest er naar Paulus toegaan toen hij drie dagen in Damascus was?
  Ananias
 • Wat beloofde de Heere aan Abram?
  Dat hij een zoon zou krijgen / tot een groot volk zou worden / een land zou krijgen om in te wonen
 • In welk land woonde Abram toen hij geroepen werd?
  In Ur (der Galdeeën)
 • Welke gemeente werd door Saulus vervolgd?
  De gemeente van Jeruzalem
 • Waar moest Abram heengaan toen de Heere hem riep?
  Naar het land dat God hem wijzen zou, kanaän
 • Wat voor kleding maakte de Heere voor Adam en Eva?
  Rokken van vellen
 • Aan wie verscheen de Heere Jezus het eerst na Zijn opstanding?
  Aan Maria Magdalena
 • Waarop rustte de ark na de zondvloed?
  Op een berg (Ararat)
 • Welke wonderen gebeurden er toen Elia bij de weduwe in Zarfath woonde?
  Het meel en de olie raakten niet op en de zoon van de weduwe werd uit de dood opgewekt
 • Hoe heetten de zonen van Noach, die meegingen in de ark?
  Sem, Cham en Jafeth
 • 2 Lichtblauw

 • Waar woonde David toen hij nog schaapherder was?
  In Bethlehem
 • Welke koning van Juda sneuvelde in de strijd tegen Egypte?
  Josia
 • Van wie sloeg Petrus het oor af in de hof van Gethsemané?
  Malchus
 • Welke rijke herdersvorst wilde niets van zijn rijkdom aan David schenken?
  Nabal
 • Met wie trouwde Machlon en Chiljon?
  Opa(Chiljon) en Ruth (Machlon)
 • Wie vergezelden Paulus op zijn tweede zendingsreis?
  Silas en Timotheüs
 • Wie hield de toespraak op de eerste pinksterdag?
  Petrus
 • Welke straf kondigde Elia aan voor de Goddeloosheid van koning Achab?
  Er zou geen dauw of regen meer zijn
 • Wie sprak met het dienstmeisje bij de deur, zodat Petrus ook naar binnen mocht bij Kajafas?
  Johannes
 • Wie werd er het eerst genezen door Petrus en Johannes?
  Een kreupele
 • Hoe heette de vader van het twaalfjarig meisje dat door de Heere Jezus uit de doden werd opgewekt?
  Jaïrus
 • Wat betekenen de doornen en distels die in de gelijkenis van de zaaier naast de tarwe opkomen?
  Het te druk zijn met de dingen van het leven waardoor het Woord van God geen kracht doet / verstikt wordt
 • Welke profeet zei tegen koning Hizkia dat hij moest sterven?
  Jesaja
 • Wanneer ontstond de eerste christengemeente?
  Op de Pinksterdag te Jeruzalem (na de uitstorting van de Heilige Geest)
 • Van welke man in Filippi weten we dat hij tijdens Paulus' bezoek tot bekering kwam?
  De stokbewaarder
 • Wat stond er voor de ingang van het graf van de Heere Jezus?
  Een ronde steen
 • Wat namen de Israëlieten van de Egyptenaren mee bij de uittocht uit Egypte?
  Goud, zilver en kleding
 • Op welke dag moesten de Israëlieten een dubbele hoeveelheid manna verzamelen tijdens de woestijnreis?
  Op de zesde dag
 • Hoe heette de landstreek waar Legio woonde, die door de Heere Jezus verlost werd van veel duivels?
  Gadara
 • Hoe vluchtte Paulus uit Damascus, enige tijd na zijn bekering?
  Hij werd 's nachts in een mand over de stadsmuur gelaten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat waren de namen van de twee pilaren bij de ingang van de tempel van Salomo?
Jachin en Boaz
Welk beroep had de profeet Amos?
(Vee- of) ossenherder
In welke berijmde psalm staat: 'Oost noch west, noch zand-woestijn'?
Psalm 75
Wat is de Griekse naam voor Gabbatha?
Lithostrótos
Welk volk benauwt Israël in het boek van de profeet hábakuk?
De Chaldeeën
Wie zei: 'ik beroep mij op de keizer'?
Paulus
Hoe lang bouwde Salomo aan de tempel in Jeruzalem?
Zeven jaar
Hoeveel brieven van Paulus staan er in de bijbel?
Veertien
Hoe heette de aanvoerder van het volk Israël toen het uit ballingschap toog?
Zerubbabel
Hoe noemde koning Joas de profeet Elisa?
Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren!