Summary Research methods : a process of inquiry

-
ISBN-10 0205637450 ISBN-13 9780205637454
358 Flashcards & Notes
15 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Research methods : a process of inquiry
 • Anthony M Graziano, Michael L Raulin
 • 9780205637454 or 0205637450
 • 7th ed.

Summary - Research methods : a process of inquiry

 • 1.1 Science

 • Wat heeft psychologie te maken met 'science' of de wetenschap?
  Psychologie is een wetenschappelijke studie van gedrag
 • 1.1.1 Science is a way of thinking

 • Welke methoden gebruikt de wetenschap om nieuwe kennis te vergaren?
  systematische observaties (empirisme)  en rationalisme
 • Wat wordt er bedoeld met de volgende zin: "Science is a process of inquiry (onderzoek)"?
  'Science'/ De wetenschap gaat om een bepaalde manier van denken. Het gaat vooral om het proces niet om de 'tools' die je gebruikt.
 • Hoe kun je scientific research het beste omschrijven?
  Het creeren van de juiste vragen en systematisch antwoorden zoeken op de vragen. Disciplined ways in which scientists pose and answer questions.
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van 'science'?
  • het is een manier van denken
  • 'pose and answer questions'
  • logische processen
  • 'demands for evidence'
  • intellectueel proces
  • het begrijpen van het universum
 • 1.1.2 Asking questions

 • Waar richten vraag zich op?
  op een gebied van onwetendheid/onzekerheid
 • Wat kun je concluderen uit de verhalen van belangrijke personen in het verleden (Socrates, Copernics, Galileo, Darwin)?
  Dat het stellen van vragen op veel weerstand kan stuiten als het tegen de gevestigde orde in gaat. 
 • Wat is 'serendipity'?
  onverwachte ontdekkingen door een wetenschapper toen hij op zoek was naar iets anders. 
 • Wat wordt er bedoeld met een 'prepared mind'?
  'a disciplined curiosity that makes someone sharply alert to the possibility of unanticipated discoveries'. Opmerken wanneer je iets interessants onder ogen hebt en dan de juiste stappen ondernemen
 • Waarom spreek je liever niet van 'lucky discoveries'?
  Dat suggereert dat er plots iets is ontdekt. De wetenschapper vond tijdens zijn onderzoek aanwijzingen. Had een perpared mind en nam de juiste stappen om er verder in te duiken. Het gaat dus om actieve nieuwsgierigheid.
 • Wat zijn kenmerken van wetenschappers? (6 stuks)
  • ze zijn sceptisch:
  • nieuwsgierig / 'disciplined curiosity', actief en leidt tot nieuwe ontdekkingen
  • creatief
  • tolereren onzekerheid/ dubbelzinnigheid
  • 'find intellectual excitement in raising questions and seeking answers about nature'
  • systematisch denken
 • 1.1.3 Science and art

 • Wat is de overeenkomst tussen 'science' en kunst?
  Nieuwsgierigheid gecombineerd met  een gedisciplineerd onderzoek, waaruit representaties of ideeen uit voortkomen.
 • Bij wie is de combinatie tussen kunst en 'science' goed waar te nemen?
  Bij Leonardo da Vinci
 • 1.2 Acquiring knowledge

 • Welke manieren heb je om kennis te vergaren?
  • Tenacity
  • intuition
  • authority
  • rationalism
  • empiricism
  • science
 • Waarin verschillende de manieren om kennis te vergaren?
  • de eisen die worden gesteld aan de informatie om de geschiktheid ervan te bepalen
  • het proces van onderzoek
 • Wat is 'tenacity'?
  de bereidheid om bepaalde ideeen te accepteren en vast te houden, ondanks tegenbewijzen of gebrek aan bewijs. Vaak worden dit soort ideeen vaak herhaald. b.v. Vrouwen zijn minder intelligent dan mannen.
 • Waarom wordt er bij tenacity vastgehouden aan de ideeen?
  door de menselijke behoefte aan consistentie
 • De reclamewereld en politici doen ook een beroep op 'tenacity' bij mensen
 • Waar vind je 'intuition' terug?
  • religie
  • spiritualiteit
  • andere vormen van bewustzijn
 • Wat wordt er bedoeld met 'Intuition'?
  Op zoek naar kennis (directe manier) zonder intellectuele inspanning of 'sensory processing'. Worden vaak snel als waarheid aangenomen.
 • Wat is 'empirism'?
  Kennis vergaren door observatie. Dit doen we met onze zintuigen.
 • Welke soorten 'empirism' zijn er?
  • 'naive empiricism': "I won't believe it unless I see it"
  • 'sophisticated empiricism': gaat uit van indirecte observaties, omdat de effecten op andere objecten wel waar te nemen zijn. 
 • Alleen waarnemingen en feiten zijn niet voldoende. Je moet aspecten logisch kunnen benaderen en conclusies kunnen trekken. De combinatie van deze twee dingen is wetenschap
 • Hoe wordt er kennis vergaard bij de wetenschap?
  Een combinatie van empirische observaties en logisch redeneren. Deze wisselen elkaar af. Observaties zijn de 'facts'. Maar alleen feiten zijn niet genoeg. Een wetenschapper moet verder gaan om nieuwe voorspellingen te doen en algemene principes te ontwikkelen.
 • Wat is 'authority'?
  Uitgaan dat kennis een idee geldig is  omdat een autoritaire bron (Bijbel, President, Gerechtshof) zegt dat dit zo is.
 • Welke kantekeningen kan je maken bij 'tenacity, die ook gelden voor intuition and authority;?
  • stelt geen eisen aan de geschiktheid van de informatie
  • gaat geen proces van onderzoek aan vooraf
 • Ervan uitgaan dat een idee klopt, omdat..
  1. meerdere mensen hebben het geaccepteerd als waarheid (tenacity)
  2. het voelt waar (intuition)
  3. een autoriteit zegt dat het waar is. (authority)
 • Wanneer zijn 'tenacity, intuition and authority' nuttig?
  In ons dagelijks leven, waneer we beslissingen moeten nemen
 • Wat is 'rationalism'?
  het verwerven van kennis door logisch te redeneren. Er wordt uitgegaan van bestaande kennis en logische stappen worden gezet om tot een conclusie te komen.
 • Wat is een syllogisme?
  Een logische gevolgtrekking uit twee stellingen (major en minor premise)
 • Welk gevaar kent 'rationalism'?
  Onjuiste premises. Als dit het geval is dan kan je geen juiste conclusie trekken. Maar er zijn geen algemene voorwaarden bij rationalisme.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Research methods : a process of inquiry
 • Anthony M Graziano Michael L Raulin
 • 9780205920914 or 0205920918
 • 8th ed., International ed.

Summary - Research methods : a process of inquiry

 • 1 Curiosity, Creativity and Commitment

 • wat betekent serendipiteit?
  een onverwachtse (spontane) ontdekking
 • 3 soorten wetenschappen
  - Cultuurwetenschap
  - Empirische wetenschappen (o.a. psychologie)
  - Formele wetenschappen
 • Wat betekent tenaciteit?
  de gewilligheid om ideeën voor waar aan te nemen omdat ze door iedereen geaccepteerd worden.
 • Wanneer denkt iemand rationeel?
  als de kennis verkregen wordt door logische redenaties, en het proces van inductie-deductie.
 • Wat is het verschil tussen naïef empiristen en verfijnd empiristen?
  Naïef empiristen geloven alleen wat de zelf direct hebben geobserveerd terwijl verfijnd empiristen accepteren ook indirecte informatie (het kwik in de thermometer stijgt, dus het water wordt warmer).
 • Waar gaat het orderliness belief van uit?
  dat het universum zich verstrijkt op een orderlijke manier waar bepaalde wetten aan ten grondslag liggen.
 • 1.1 Science

 • Wat is science?
  Wetenschap is een manier van denken gekenmerkt door een wisselwerking tussen rationele denkprocessen en empirische observatie.
 • 1.2 Acquiring Knowledge

 • Niet wetenschappelijk aanvaardbare eigenschappen
  - Volharding (tenacity): oncorrigeerbaar
  - Intuïtie: onderbuikgevoel
  - Autoriteit: gezag
 • Welke 2 processen zijn essentieel voor de wetenschap?
  - Rationalisme: kennis door correct redeneren
  - Empirisme: kennis door systematisch observeren (sophisticated empiricism)
 • Uit welke 3/4 belangrijke eigenschappen bestaat een wetenschappelijke houding?
  - Nieuwsgierig
  - Sceptisch
     - Oude ideeën ter discussie stellen
     - Kritisch tegenover nieuwe bevindingen
  - Voorbereide mentale toestand
     - Herkennen interessante bevindingen
     - Serendipiteit: iets vinden zonder dat je ernaar zoekt, 'Lucky finds'
  - (Gepassioneerd)
 • Wat zijn 3 criteria waar wetenschappelijk onderzoek aan moet voldoen?
  - Systematisch empirisme
  - Toetsbare theorieën
  - Publiek toegankelijk
 • 1.3 Emergence of Science

 • wat is Phylogenetische continuïteit?
  (Darwin) Mensen en andere dieren vertonen overeenkomsten met elkaar in ontwikkeling, gedrag en fysiologie. Bijvoorbeeld in embryonale ontwikkeling, of de gelijkenis tussen apen en mensen. 
 • Atheense bloeitijd (400 vc)
  Plato:
  - Ideeënleer (aangeboren kennis)
  - Sterk rationalistisch, geen empirisme (waarnemingen niet te vertrouwen)
  Aristoteles:
  - Deductie: uit kennis tot nieuwe kennis komen > zekere nieuwe kennis
  - Inductie: uit observaties tot generalisaties komen > kan foutief zijn
  - Sterk rationalisme, beetje empirisme (niet systematisch)

  Probleem: welke theorie is de beste?
 • De Psychologie had, en heeft, verschillende scholen met elk hun eigen filosofie.

  Structuralisme (Wilhelm Wundt) onderzocht de wereld van de psyche door middel van introspectie. Kort hierna ontstond het functionalisme. waren minder geïnteresseerd in de statische aspecten en meer in de dynamiek en het functioneren. Ze onderzochten vooral praktische onderwerpen. Freud bedacht zijn psychodynamische theorie, gevolgd door de Gestalt psychologie, het behavioristisch perspectief, de humanistische kijk en de cognitieve psychologie.
 • Alexandrijnse bloeitijd (340 vc)
  Alexander de Grote, Alexandrië
  - Sterk empirisme, weinig rationalisme

  Probleem: wat leren we van observaties?
 • Ptolomaeus (130 nc)
  Geocentrisch zonnestelsel
  - Perfecte cirkels + hulpcirkels (epicykli)
 • Middeleeuwen (500 -1500)
  - Theologie
  - Wetenschap mocht niet ingaan tegen de ideeën van de kerk
  - Kennis: rationalisme + autoriteit, beetje empirisme, maar ^
  - Late middeleeuwen: herwaardering aristoteles
  - Thomas van Aquino (1250): verzoenen tegenstrijdigheden aristoteles en christelijke leer
 • Islambeschaving (700-1000 nc)
  - Overplanting + verrijking bestaande atheense en alexandrijnse kennis in Arabisch
  - Huidige getallenstelsel + getal 0
 • Wetenschappelijke revolutie (1600)
  3 belangrijke punten, 3 uitvindingen, 4 belangrijke wetenschappers
  - Herwaardering natuurfilosofie (athene)
  - Belang van scherpe observatie (alexandrië)
  - Mathematisering van werkelijkheid (algebra)

  Uitvindingen:
  - Telescoop, microscoop
  - Boekdrukkunst

  Wetenschappers:
  - Copernicus :heliocentrisch zonnestelsel
  - Galileo Galilei: systematisch experimenteren, observatie, mathematisering
  - Kepler: elliptische omloop banen rond de zon
  - Newton: theorie waarin alle observaties ^ passen. Theorie: ideeënwereld achter de observatie
 • Moderne wetenschap
  - Observaties toetsen theorie
  - Zelfcorrigerend: zwakke theorieën verdwijnen

  Theorie voorspelt data
  Data toetst theorie
 • Doelen wetenschap
  - Beschrijven nieuwe verschijnselen
  - Voorspellen: vaststellen samenhang tussen verschijnselen
  - Vaststellen causale (oorzaak-gevolg) relaties
  - Verklaren verschijnselen (theorie)
  - Toepassen opgedane kennis
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is Naïve Empiricism?
'i won't believe it untill i see it' is een voorbeeld van Naïve Empiricism. Als je als persoon bijvoorbeeld Hong Kong nog nooit hebt gezien, betekent dat dan dat het niet bestaat?
Wat is wetenschappelijk onderzoek?
Een proces van ontwikkelen van specifieke vragen en het systematisch vinden van de antwoorden hierop.
Wat is cognitieve psychologie?
Studie van geheugen, perceptie en leren. Onderdeel van cognitieve wetenschap; computer wetenschappen, linguïstiek, neurowetenschappen etc.
Wat is humanistische psychologie?
Gericht op bewuste ervaringen, creativiteit en persoonlijke groei. Ieder mens is uniek.

Wat is psychoanalyse/dynamiek?
Gedrag is de uitkomst van complexe en vaak tegenstrijdige interne invloeden, waarvan vele onbewust
Wat is behaviorisme?
Objectieve psychologie door het observeren van gedrag
Wat is Gestalt psychologie?
Holistisch kijken naar de geest i.p.v. te partitioneren
Wat is functionalisme?
Belangstelling voor het functioneren i.p.v. de structuur
Wat is structuralisme?
Het doorgronden van de structuur van het menselijke bewustzijn
Weber en Fechner presenteerden psychofysica. Wat hield dit in?
Ze presenteerden stimuli aan mensen onder gecontroleerde omstandigheden en bestudeerden de reacties.