Summary Research Methods in Psychology - Evaluating a World of Information

-
ISBN-10 0393445216 ISBN-13 9780393445213
731 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Research Methods in Psychology - Evaluating a World of Information
 • Beth Morling
 • 9780393445213 or 0393445216
 • 2020

Summary - Research Methods in Psychology - Evaluating a World of Information

 • 1 Theorie-Data Cyclus

 • Wat beschrijft de theorie-data cyclus?
  Systematisch proces van sociaal wetenschappelijk onderzoek
 • Wat is de volgorde van de theorie-data cyclus?
  1. Idee/theorie
  2. Onderzoeksvragen
  3. Onderzoeksontwerp
  4. Hypothesen
  5. Dataverzameling
  6. Data-analyse
 • Wat is het doel van de theorie-data cyclus?
  Empirische gegevens verzamelen die door de onderzoeker worden geanalyseerd en geïnterpreteerd in het licht van de onderzoeksvraag om uiteindelijk te komen tot het vergaren van kennis en vormen van theorie.
 • Wat is een hypothese?
  Een specifieke uitspraak over wat een onderzoeker verwacht waar te nemen in zijn onderzoek.
 • 2 Kwalitatief Onderzoek

 • Waar kun je een onderzoeksvraag van kwalitatief onderzoek aan herkennen?
  SPICE
 • Waar staat SPICE voor?
  Setting, Population, Interest, Comparison, Evaluation
 • Wat zijn 4 kenmerken van kwalitatief onderzoek?
  1. Onderzoeker is geïnteresseerd in de natuurlijke omgeving van de respondent.
  2. Onderzoeker heeft een contextuele benadering.
  3. Het perspectief van de respondenten staat centraal.
  4. Via observaties probeert de onderzoeker de sociale werkelijkheid te observeren.
 • Wat houdt ongestructureerd interview in?
  Onderwerpen hangen af van verloop en context van het interview.
 • Wat houdt semi-gestructureerd interview in?
  Er is een topiclijst, maar de onderwerpen hangen af van verloop van het interview.
 • Wat houdt een gestructureerd interview in?
  Onderwerpen worden vooraf vastgelegd door de onderzoeker.
 • Noem 2 kenmerken van een doelgerichte steekproef.
  1. Case study logic.
  2. Sample for range.
 • Wat houdt case study logic in?
  Onderzoeker gaat op zoek naar specifieke individuen die belangrijke informatie kunnen geven.
 • Wat houdt sample for range in?
  Onderzoeker gaat op zoek naar zo breed mogelijk scala aan ervaringen.
 • Waar draagt een rapport aan bij?
  Hoge validiteit
 • Wat zijn de taken van de moderator?
  1. Vragen stellen
  2. Niet teveel afdwalen
  3. Zorgen dat iedereen de kans krijgt om actief deel te nemen aan gesprek.
 • Wat is de groepssamenstelling van een focusgroep?
  Moderator, 6 tot 10 personen, homogene achtergrond, heterogene ervaringen.
 • Wat houdt observatie in?
  Waarnemen en registreren van gedragingen, gebeurtenissen en interacties.
 • Welke typen observatie-onderzoek zijn er?
  1. Participerend vs. Niet participerend.
  2. Verhuld vs. Onverhuld.
  3. Systematisch vs. Niet systematisch.
 • Wat is een site?
  Plek waar geobserveerd gaat worden.
 • Wat is een gatekeeper?
  Een persoon met de bevoegdheid om buitenstaanders toe te laten of te verbannen uit een onderzoeksomgeving.
 • Wat is een key informant?
  Een persoon die centraal is in de onderzoeksomgeving.
 • Waar bestaat de data van observaties uit?
  1. Directe observaties.
  2. Inferenties (interpretaties van onderzoeker)
  3. Eigen gevoelens
  4. Analyse (koppeling observatie theorie)
 • Wat houdt reactiviteit in?
  Het idee dat participanten weten dat ze geobserveerd worden en zich daardoor anders gaan gedragen.
 • Wat is een complete participant / participant observer?
  Onderzoeker die heel dichtbij mensen staat die geobserveerd worden.
 • Wat betekent 'going native'?
  Té betrokken raken bij mensen die geobserveerd worden (valkuil bij complete participant).
 • Wat is een covert observer?
  Een onderzoeker die meer afstand heeft tot de geobserveerde mensen, en daardoor objectiever is (normale observer).
 • Bij welke manieren van onderzoek doen speelt reactiviteit een rol?
  Interviews, focusgroepen en observaties.
 • Welke 4 manieren van kwalitatief onderzoek doen zijn er?
  Interview, focusgroep, observatie en bestaande data.
 • Bij welke manier van onderzoek doen bestaat geen reactiviteit?
  Bestaande data.
 • Wat zijn barrières bij onderzoek doen dmv bestaande data?
  Hoge kosten, moeilijk te gebruiken, ethische bezwaren.
 • Wat houdt triangulatie in?
  Combineren van verschillende manieren van onderzoek doen.
 • Wat zijn de voordelen van triangulatie?
  Meer inzicht in validiteit resultaten, meer zekerheid, meer geloofwaardigheid.
 • Welke 4 soorten triangulatie zijn er?
  Methoden triangulatie, data triangulatie, onderzoeker triangulatie, theorie triangulatie.
 • Wat houdt methoden triangulatie in?
  Het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data.
 • Wat houdt data triangulatie in?
  Gebruik van 2 verschillende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden.
 • Wat houdt onderzoeker triangulatie in?
  Data wordt door 2 verschillende onderzoekers verzameld.
 • Wat houdt theorie triangulatie in?
  Verzamelde gegevens worden bekeken vanuit verschillende theoretische invalshoeken.
 • Waar kan triangulatie plaatsvinden in de theorie-data cyclus?
  Bij onderzoeksontwerp, dataverzameling en data-analyse
 • Welke onderdelen staan onder het kopje Method?
  Onderzoeksontwerp, dataverzameling, data-analyse.
 • Wat is een aselecte steekproef?
  De respondenten worden geheel willekeurig uit de populatie getrokken.
 • Wat is een selecte steekproef?
  Er is geen sprake van willekeur; of de onderzoekers of de respondenten maken deel uit van het selectieproces.
 • Wat is een gemakssteekproef?
  Die respondenten benaderen waar de onderzoeker zelf de minste inspanning voor hoeft te doen.
 • Wat is een doelgerichte steekproef?
  De onderzoeker gaat op zoek naar juist die mensen die aan specifieke voorwaarden voldoen (seksuele voorkeur, opleidingsniveau).
 • Wat is een sneeuwbalsteekproef?
  De onderzoeker neemt contact op met één respondent en daarna leidt elke respondent de onderzoeker naar 1 of meerdere nieuwe respondenten.
 • Wat is een quota steekproef?
  De onderzoeker stelt van tevoren vast hoeveel respondenten met specifieke kenmerken opgenomen moeten worden in de steekproef.
 • Wat is een sequentiële steekproef?
  De criteria waaraan respondenten moeten voldoen wordt tijdens het onderzoek aangepast.
 • Van welke 2 steekproeven is de sequentiële steekproef een combinatie?
  Gemakssteekproef en doelgerichte steekproef.
 • Wat houdt 'iteratief' in?
  Herhaaldelijk terugkeren naar eerdere fasen van het onderzoek.
 • Wat is anoniem onderzoek?
  Bij dataverzameling worden geen persoonsgegevens verzameld.
 • Wat is vertrouwelijk onderzoek?
  Onderzoekers voorkomen dat persoonlijke data van de respondenten bekend wordt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Research Methods in Psychology Evaluating a World of Information
 • Beth Morling
 • 9780393936933 or 0393936937
 • 2014

Summary - Research Methods in Psychology Evaluating a World of Information

 • 1 psychology is a way of thinking

 • what is empiricism or empirical research?
  research with as basis for conclusions evidence gained from the senses.
 • what is a theory?
  a set of statements that describes general principles about how variables relate to one another.
 • what is a hypothesis?
  an expected outcome of a study.
 • what is data?
  a set of observations.
 • which components make the emperical cycle?
  observation - induction - theory - deduction - prediction - testing - results - evaluation - observation.
 • what is induction?
  the proces of coming up with a theory behind an observation.
 • what makes a good theory?
  - supported by data from other studies
  - falsifiability
  - parsimony
 • what is the falsifiability of a theory?
  a theory needs to be able to get rejected.
 • what is the parsimony of a theory?
  a theory should not be unnecessarily complex.
 • what is deduction?
  the proces of formulating a prediction that follows your theory.
 • what differs a prediction from a hypothesis?
  a prediction is a specific event that will occur if your hypothesis is true.
 • what is operationalizing?
  determining how you will measure the conceptual variables from the prediction
 • what is evaluation?
  the proces of reflecting on your study to come to a new study.
 • what is a correction meganism 2 examples?
  a system that checks your research for potential biases or incompletions before publicing it.
  - peer review
  - replication
 • what are the three basic rules of science?
  - openness; everybody needs to be able to see how you did it
  - thoroughness; go through the whole cycle of empirical research
  - honesty
 • what are non-scientific everyday sources of knowledge?
  experience, intuition, authority.
 • what does a comparison group do?
  it shows the researcher what would happen both with or without the researched variable.
 • what are confounds?
  alternative explanations for an observation.
 • when does a confound occurs?
  when there is correlation but no causality
 • what is a confederate?
  an actor playing a specific role in a research
 • what does it mean when research is probabilistic?
  the findings of the research are not expected to go for all cases at all times.
 • what is good story bias?
  people tend to believe good story's or conclusions that feel natural or make sense.
 • what is availability heuristic?
  things that pop up to our mind easily tend to guide our thinking.
 • what is present/present bias?
  our failure to consider appropriate comparison groups, we forget to seek information that "is't there" and only focus on information that is present.
 • what is the confirmation bias?
  only focussing on information that agrees with your hypothesis or believes.
 • what is the bias blind spot?
  we often tend to believe that we don't do biases.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat moet een onderzoeker doen om de interne betrouwbaarheid te bepalen van een vragenlijst?
De correlatie bepalen tussen de scores op de individuele vragen in de vragenlijst.
Stel dat studenten die mee hebben gedaan allemaal leerlingen uit één bepaalde klas zijn. Is dit dan van invloed op de interne of externe validiteit?
Externe validiteit, want de conclusies van het onderzoek zijn niet te generaliseren naar alle studenten.
Wat is het belangrijkste doel van correlationeel onderzoek?
Meer kennis over de relatie tussen 2 variabelen vergaren.
Berekenen van ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval (BI)
Geobserveerde verschil Mmeisjes - Mjongens = 0.40. Verschil tussen de bovengrens 1,31 en 0,40 = 0,91. De ondergrens is dan gelijk aan 0,40 - 0,91 = -0,51.
Welke onderzoeksvraag past het beste bij een kwalitatief onderzoek?1. "Is de relatie tussen optimisme en psychologisch welzijn bij adolescenten sterker bij moslims dan bij hindoes?"  2. "Welke rol speelt optimisme bij het psychologisch welzijn van adolescenten?" 3. "Waarom is er een relatie tussen psychologisch welzijn en optimisme bij adolescenten?"4. "Welke impact heeft optimisme op het psychologisch welzijn van adolescenten?"
Vraag 2, welke rol. Met kwalitatief onderzoek kun je de vraag naar ervaringen beantwoorden. Een causale vraag (welke impact) kan niet beantwoord worden met kwalitatief onderzoek. De vraag of de relatie in verschillende groepen anders is, is een kwantitatieve onderzoeksvraag.
Als onderzoekers bewust een decimaal hebben weggelaten zodat ze significantie konden rapporteren, hoe noemen we dan deze vorm van schending?
GEEN VAN DE VOLGENDE: 
- Fabricage gaat over het verzinnen van data.
- Plagiaat gaat over zonder referenties overnemen van andermans werk.
- p-hacking gaat over het opzoek gaan naar p-waarden kleiner dan .05 in een dataset met veel variabelen.
- HARKING gaat over het opzettelijk misleiden van de lezer. Achteraf formuleren van hypotheses en doen alsof deze vooraf waren opgesteld.
Wat betekent een alpha alfa (cronbach's) van 0.78?
Een duidelijke samenhang tussen de items die samen de LOT-R vormen.
Hoe kan je een correlationele onderzoeksvraag herkennen?
Er wordt gekeken naar een relatie tussen 2 variabelen (optimisme en psychologisch welzijn), en hierbij wordt niet uitgegaan van een causale relatie. Het is geen experimenteel onderzoek, omdat er geen variabele wordt gemanipuleerd. De soort steekproef bepaalt niet het soort onderzoek.
Onderzoekers repliceren het onderzoek bij een kleinere steekproef. Bij de replicatie is de ... Hoger dan in het originele onderzoek.
De kans op een type 2 fout (want de power wordt minder/lager).
Wat is de juiste interpretatie van een gevonden p-waarde van .001?
Als de nulhypothese waar is, is de kans op het vinden van een correlatie van .945 of extremer kleiner dan 0.1%.