Summary Risicomanagement

-
ISBN-10 9001809545 ISBN-13 9789001809546
286 Flashcards & Notes
62 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Risicomanagement". The author(s) of the book is/are Sonja Janićijević, Paul Claes, Rob Lengkeek. The ISBN of the book is 9789001809546 or 9001809545. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Risicomanagement

 • 1 Risicomanagement - introductie en ontwikkeling

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is het doel van risicomanagement?
  Het doel van risicomanagement is continu risico’s expliciet te maken en te beheersen, risicoalertheid te creëren, pro-actief en bewust met risico’s om te gaan in plaats van reactief en bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen.
 • In dit boek gaan we het voornamelijk hebben over enterprise risk management (ERM). Wat wordt hieronder verstaan?
  Het management van alle soort risico's als stragische, financiele en marktrisico's van verzekerbare risico's.
 • In welke twee belangrijke onderdelen valt risicomanagement uiteen?
  de risicoanalyse en de risicobehandeling
 • Is de westerse maatschappij erin geslaagd redelijke zekerheden te scheppen, als het gaat om onze primaire levensbehoeften ?
  Ja, de westerse wereld wel, maar in ontwikkelingslanden niet
 • 1.1 Globale begripsbepaling van risicomanagement

 • Waar heeft risicomanagement in de accountancy voornamelijk betrekking op? 
  Het al dan niet voldoen aan de voorschriften voor de bedrijfsvoering en verslaglegging (compliance)
 • Wat is de 'algemene' vorm van risicomanagement?
  Realiseren van doelstellingen en het voortbestaan van de onderneming te beschermen.
 • Wat zijn dynamische risico's?
  1. strategische risico's
  2. commerciële risico's
  3. organisatorische risico's
 • Wat zijn statische risico's? ( Verzekerbare risico's )
  Risico's die kunnen leiden tot schade of verlies en die onlosmakelijk verbonden zijn aan de activiteiten en middelen van een onderneming of instelling.
 • 1.2 De behoefte aan zekerheid

 • Hoe ontstaat de behoefte aan zekerheid?
  Men zal behoefte aan zekerheid ervaren op zijn eigen niveau (Maslov) en daarnaast draagt schadeervaring bij aan het 'verzekeren' dat het risico hiertoe wordt beperkt.
 • 1.3 Waarom risicomanagement?

 • Waarom risicomanagement?
  Risicomanagement wordt natuurlijk in de eerste plaats toegepast door organisaties die structuur willen geven aan de bescherming van de continuïteit en de realisatie van de doelstellingen van die organisatie.
 • in Amerika is er sinds 2002 een wet die bedrijven verplicht tot risicomanagement. In lijn met Sarbanes Oxley (Amerikaanse wet 2002) kennen wij in Nederland?
  Code tabaksblat > Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen (inmiddels ook door andere ondernemingen)

  --> richt zich met name op behoorlijk bestuur (financiele controle en bewaking integriteit)
 • Welke wet- en regelgeving verplicht organisaties rechtstreeks tot het toepassen van risicomanagement?
  Amerikaanse wet : Sarbanes Oxley, reactie op een aantal financiele schandalen.
 • Wat is het doel van Sarbanes Oxley?
  De doelstelling voor de wet is transparantie van organisaties bevorderen.
 • In lijn met Sarbanes Oxley kennen wij in Nederland?
  Code tabaksblat > Nederlandse Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen.
 • Waar richt de Corporate Governance Code zich op?
  Op een verantwoord ondernemingsbestuur met de hoofdaandacht naar het strategisch en financieel beheer, maar ook hoe gestructureerd er omgegaan kan worden met risico's.
 • Wat zijn de Basel-akkoorden?
  Dit zijn inmiddels drie akkoorden die de afgelopen decennia zijn gesloten door het Basel Comité voor Internationaal banktoezicht.
 • Welke Basel-akkoorden kennen we?
  • Basel I
  • Basel II
  • Basel III
 • Waardoor werden de akkoorden geïnitieerd?
  Door (neerwaartse) bewegingen van de solvabiliteit van de financiele markten en ze hebben als doel internationale voorschriften te formuleren voor het vormen van voldoende kapitaalreserves bij banken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waaraan moet een risicoprofiel voldoen?
• de oorzaken van het risico moet duidelijk zijn omschreven
• begrijpelijk moet zijn waarom de risicosituatie ernstiger is dan wenselijk.
• de gevolgen van het plaatsvinden van het risico zijn duidelijk omschreven, en waar mogelijk zijn inschattingen van mogelijke schadeomvang cijfermatig onderbouwd.
• op verantwoorde wijze is gekwantificeerd wat gekwantificeerd kan worden. cijfers bieden meer duidelijkheid.
• de informatie is waar mogelijk gevisualiseerd door middel van grafieken of modellen.
• er is een prominente plaats ingeruimd voor schade historie van het bedrijf zelf
• alleen werkelijk relevante zaken zijn opgenomen.
• er is geprobeerd een relatie te leggen tussen de aangetroffen risico situatie en de bedreiging die zij vormen voor de realisatie van de primaire doelstellingen van het bedrijf
Een risicomanagementproces valt in wezen uiteen in drie belangrijke groepen van activiteiten. Welke twee groepen zijn dit?
 1. Plan van aanpak, gericht op het bepalen van de uitgangspunten van de risico analyse
 2. Analyseplan gericht op de analyse van risico's en evaluatie van de effectiviteit en efficiëntie van in het verleden reeds genomen risicobehandelingsmaatregelen. 
 3. Behandelingsplan gericht op de besluitvorming en uitvoering van toekomstig te nemen maatregelen gericht op een goede behandeling van de geconstateerde risico's.
Wat verstaat men onder risk bearing capacity ?
Het beschikbare vermogen van een organisatie om risico's financieel op te vangen
Wat houdt risicomanagement in?
het risicomanagementproces omvat het identificeren,analyseren,beheersen en evalueren van risico's
Wat is de taak van de risicomanager
• het geven van een aanzet tot de ontwikkeling van risicomanagement in een bedrijf
• het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het evalueren van de gesignaleerde risico's 
• het verzamelen van specialistische kennis op het gebied van risico's in aanvulling op de specifieke expertise van andere deskundigen in de organisatie.
• het doen van voorstellen over te nemen maatregelen ter reductie en financiering van risico's, waaronder het beleid ten aanzien van verzekeren.
• het bewaken van de verzekerbaarheid van de risico's
• het onderzoeken van de verliezen door schade en de mogelijkheden tot het terugvorderen van door anderen toegebrachte schaden.
• het coördineren en doorlichten van het gekozen beleid.
• het verzorgen van opleidingen en trainingen van het management en personeel op het gebied  van risicomijdend en risico verminderend gedrag en veiligheid
En wat zijn de voordelen van een captive?
- mogelijkheid schadewinst
- minder afhankelijk van de traditionele verzekeringsmarkt
- vaste kosten --> geen last van 'harde' verzekeringsmarkt  
- kostenreductie door rechtstreekse toegang herverzekeringsmarkt
Noem eens een aantal nadelen van een captive?
- moeder bedrijf kan gelden niet ergens anders voor gebruiken
- mogelijk onstuimig schadeverloop en dus hoge kosten
- geen of een gebrek aan risicospreiding
- management en andere kosten kunnen oplopen
- over alle polissen assurantiebelasting betalen
Wat zijn retrocessiecontracten?
Contracten waarbij de ene herverzekeraar een gedeelte van het verzekerde risico cedeert aan een andere herverzekeraar.
Wat is een direct writer?
een normale verzekeringsmaatschappij die zonder tussenkomst van een verzekeringsmakelaar risico's accepteert (

--> dus ook de captive en moet dus doen aan WFT voorschriften.
Noem eens een aantal belangrijke verzekeringstermen
- prioriteit --> het bedrag dat de verzekeraar voor eigen rekening neemt
- retentie --> ,,    ,, (bij stop loss)