Summary RPC

-
252 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "RPC". The author(s) of the book is/are NPB. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - RPC

 • 1.1 Inleiding

 • Financieel Toetsings Kader
  Is neergelegd in PW (125a - 150) FTK regelt sterk hoe dekkingsgraden tav verplichtingen moeten matchen
 • De dekkingsgraad wordt bepaald doorhet FTK (PW 125a-150). Het FTK stelt dat een fonds minimaal 5% vrij vermogen moet aanhouden. Daarnaast wordt een zekerheidstoets toegepast waarbij moet worden aangetoond dat het fonds, afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, aan haar verplichtingen moet voldoen met een zekerheidsmarge van 97,5%. Totale dekkingsgraag komt dan uit op 130%- 140%.
  De dekkingsgraad wordt vastgesteld op de marktrente.
 • Wat is een API
  een Algemene Pensioen Instelling
 • Sinds 2007 onderzoek naar API. Een API heeft meer vrijheden dan een fonds.
  Behoeft geen paritair bestuur (50% uit WG en 50% uit WN vertegenwoordigers)
  Kan zich ook in het buitenland vestigen met behoud PW, maar tegen toezicht regels die gelden in buitenland.
  Eerste vorm API is PPI.
 • 1.2 Drie pijlersysteem

 • De AOW leeftijd gaat in 2019 omhoog naar 65 en in 2023 naar 67 jaar.
  1. AOW / ANW
  2. WG / WN
  3. Lijfrente
 • 1.3 Wetten m.b.t. pensioen

 • Belangrijkste wet is PW (op 1-1-2007 de PSW vervangen)
 • Pensioen is in fiscale zin uitgesteld loon, dus is de Wet op de Loonbelasting (wet LB '64) van toepassing en is de omkeerregel van toepassing.
 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenregeling 2000 (Wet BPF).
  Wordt verplicht gesteld als een representatieven meerderheid van zowel WG als WN de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid daarom verzoekt.
 • In Nederland is geen pensioenplicht, behoudens BPF
 • Wet op de Gelijke Behandeling
 • Het BW (veelal boek 7)
 • 2.2 Kapitaaldekkingssystemen

 • Kapitaaldekking: voor de uitkering van een pensioen moet een vermogen worden gereserveerd, dat onder bepaalde aannames kan worden beschouwd als de contante waarde van alle toekomstige uitkeringen
 • 2.2.1 Sterftegegevens

 • Het CBS geeft inzage in hoeveel mensen van een bepaalde leeftijd zijn overleden en hoeveel er in leven zijn gebleven.
  Het actuarieel genoodschap geeft inzicht in hoeveel jaar resterende levensverwachting de persoon heeft die in leven is gebleven.
 • Voor risicoverzekeringen wordt vaak gerekend met leeftijds bijstelling.
 • De levensverwachting stjigt jaarlijks. Dit gebeurt ook tijdens de uitkeringsperiode. Daarom hanteren verzekeraars leeftijdsterugstelling. Er wordt dan gerekend alsof diegene die met pensioen gaat bijvoorbeeld twee jaar jonger is.
  Bij het individuele levenbedrijf wordt meestal 5 jaar voor mannen gebruikt en 6 jaar voor vrouwen. Eigenlijk te fors, waardoor zij zichzelf toekomstige winst incalculeren. Deze forse correctie is ook om de anti selectie te corrigeren. Bij collectieve verzekeraars wordt vaak gerekend met 2 jaar.
 • 2.2.2 Rekenrente

 • Belangrijke factor is de rekenrente op de einddatum.
 • De taak van DNB is om er op toe te zien dat verzekerden zoveel mogelijk zekerheid genieten en dat de verplichtingen die verzekeraars en fondsen jegens hen aangaan, zo veilig mogelijk gesteld zijn.
  In augustus 1999 heeft de toenmalige PVK besloten dat er maximaal gerekend mag worden met 3%, dat was 4%. Verplichtingen die bestonden voor 8-1999 mogen zo gewaardeerd blijven.
  Tegenwoordig is 2,5% al gebruikelijk.
 • Er is sinds 8-1999 een groot verschil ontstaan tussen de rekenrente van de fondsen en de verzekeraars. Een fonds heeft bij onderdekking diverse instrumenten (afstempelen, premie verhogen, indexatie aanpassen, beleggingsbeleid aanpassen, etc.) om mee in te grijpen. Een verzekeraar moet een garantie geven voor hun tarief en heeft vrijwel geen sturingselementen. Zij beleggen dan ook veel meer in vast rentende waarden. Hierdoor zijn zij ook weer veel meer afhankelijk van de rentestanden.
 • Pas op met DGA advisering. Daar is de fiscale regel van een rekenrente van minimaal 4% van toepassing!!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat verstaat de WFT onder adviseren
Het uit hoofde van een beroep of bedrijf doen van een aanbeveling aan een specifieke cliënt om een specifiek financieel product of verzekering af te sluiten. Voor elk financieel product geldt dat een adviseur verplicht is een passend advies te geven; passend bij de wensen en de situatie van de cliënt.
Wat verstaat de WFT onder bemiddelen
alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf om een overeenkomst tot stand te brengen tussen een cliënt en een aanbieder, alsmede het beheer van dergelijke tot stand gekomen overeenkomsten.
Wanneer is er sprake van een pensioenadvies in de zin van de WFT?
 1. Er is sprake van een aanbeveling
 2. Gericht op een individuele deelnemer
 3. met betrekking tot een specifiek pensioenprodukt
 4. Van een specifieke verzekeraar
Wat zijn de drie toetsen van de CGB
 1. Legitimiteit
 2. Doelmatigheid
 3. Noodzakelijkheid (subsidiariteitstoets / proportionaliteitstoets)
Wat is het doel van de CGB
De CGB heeft tot doel interpretaties te geven over gelijke behandelings aspecten.
Aan welke twee eisen dient een 1-zijdige wijziging in arbeidsvoorwaarden te voldoen
 1. De WG moet zich het recht al (schriftelijk) hebben moeten voorbehouden
 2. 2. Er dient een zwaarwichtige reden te zijn  (BW art. 7:613)
BW art. 7:655
Een werkgever is verplicht alle essentiele info te verstrekken mbt de arbeidsvoorwaarden
Hoofdregel van een overeenkomst?
Een overeenkomst is in principe niet 1-zijdig aan te passen
Wat is een renteverzekering
Een verzekeraar garandeerd de periodieke uitkering
Welke twee systemen zijn er te onderscheiden
rente
kapitaal