Summary Samenlevingen

-
ISBN-13 9789001865122
385 Flashcards & Notes
26 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Samenlevingen
 • Wilterdink
 • 9789001865122
 • 8th

Summary - Samenlevingen

 • 1.1 Wat is sociologie?

 • Hoe definieert het boek de wetenschap sociologie
  De wetenschap van de manieren waarop mensen samen leven
 • Definieer het begrip samenleving
  De grootste sociale eenheid waar mensen toe behoren
 • Sommige sociologen omschrijven hun vakgebied als de studie van de groep : 

  geef de sociologische definite van een groep
  Een verzamling verbonden mensen (met gedeelde identiteit gevoel) die  een wij gevoel hebben
 • Sommige socilogen omschrijven hun vakgebied als de studie van de groep, de studie van een verzamaling verbonden mensen die een wij gevoel kennen. Echter bestudeerde sociologie ook verbindingen tussen mensen zonder gezamelijke identiteit. 

  Om dit bezwaar te dekken is een term bedacht. Benoem en definieer de term.
  Sociale netwerken, Een onderscheiden geheel van relaties tussen actouren/ indivuden of groepen
 • Binnen een netwerk kunnen verschillende posities zijn. 

  Wat houdt het in als een actor (groep of individu) een centrale positie inneemt?
  Dan heeft de actor directe relaties met de anderen
 • Sociologie doet onderzoek naar de samenhang van maatschappelijke ontwikkelingen. Geef hier een voorbeeld van.
  Hoe economische ontwikkelingen invloed hebben op de religies.
 • Welke vraag stellen sociologen over de belevingswereld van de invidu ?
  Hoe die samenhangt met kleinere en grotere sociale verbanden waarvan zij deel uit maken
 • Waarin verschilt sociologie van andere sociale wetenschappen ?
  Door economische, polieteke en juridische verschijnselen te zien als dingen die gevormd worden door het samen leven mensen.
 • Waarin onderscheidt een socioloog zich van een antrapoloog en een historie  ?
  Socioloog doet onderzoek naar maatschappij waar hij zelf deel uit maken. Historicus doet onderzoek naar maatschappij uit verleden. Antroploog doet onderzoek naar niet westerse samenleving.
 • Waarin onderscheidt de sociologie zich van de psychologie?
  Sociologen zullen onderzoeken wat de invloed van de maatschappij is op het gedrag van de mensen.
 • Sociologisch verklaren is als een uitspraak wordt gedaan over de casuale samenhang tussen sociale processen

  definieer dit simpel
  Sociologisch verklaren is als je uitspreekt dat het ene sociale proces het gevolg van een ander sociaal proces is
 • In sociologisch verklaren komen theorie vorming en empirisch onderzoek samen.

  wat is theorie vorming?   
  Dat er generaliserende uitspraken over het sociale leven worden gedaan en dat die met elkaar in systematisch verband worden geplaatst.
 • 1.2 Over de aard van de sociale werkelijkheid

 • Het terein van de sociologie kan met één woord worden aangeduid: Sociaal. 

  definieer sociaal in dit verband
  Alles wat mensen met elkaar verbind
 • Waarom is de indvidu een illusie?
  Ieder mens leeft samen met anderen, we zijn dus allemaal deel van de samenleving
 • We vormen met elkaar een werkelijkheid die niemand ooit ontworpen heeft. Hoe noemde franse socioloog Emilie Durkheim dit verschijnsel?
  Sui generieus, eigen soortelijke werkelijkheid die niet kunnen worden terug geleid naar individu
 • Waarom zijn sociale processen relatief autonoom
  Omdat ze niet volledig naar inviduen kunnen worden herleid, maar ook niet lostaan van de behoeftes van indivude
 • Wat is interactie?
  Het reageren op elkaar, het handelen van de één is altijd aanleiding voor het handelen van de ander
 • Definieer het begrip
  De kenmerkende eigenschappen van een groep die worden overgedragen
 • Efinieer het begrip interdepdentie
  Onderlinge afhankelijkheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Samenlevingen
 • Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen ( ) aan dit boek hebben bijgedragen Christien Brinkgreve
 • 9789001795580 or 9001795587
 • 7e [herz.] dr.

Summary - Samenlevingen

 • 1 Het terrein van sociologie

 • Wat is de definitie van sociologie?

  De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven.

 • Wat is sociologie?

  Is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven.

 • wat is sociologie 
  sociologie is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
 • Wat is de definitie van maatschappij?

  De manier waarop mensen met elkaar samenleven.

 • Wat is sociologie? 2

  Is de wetenschap van de maatschappij

 • Wat is sociologisch verklaren?
  Het doen van uitspraken over oorzakelijke samenhangen tussen sociale processen
 • Wat is de definitie van een maatschappij?

  De grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren.

 • Wat is maatschappij

  De grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren.

 • Wat is de definitie van een maatschappij?
  De grote sociale eenheid waartoe mensen behoren.
 • Wat is de definitie van groep?

  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.

 • Groep=

  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.

 • Sociologisch verklaren=

  Is het doen van uitspraken over oorzakelijke samenhangen tussen sociale processen

 • In de sociologie wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende vormen van menselijk samenleven en ook naar de samenhangen.
 • In de sociologie wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende vormen van menselijk samenleven, als ook de samenhangen.

 • Een telkens terugkerende vraag in de sociologie is hoe de belevingswereld van individuen samenhangt met de kleinere en grotere sociale verbanden waar ze deel van uitmaken- hoe 'biografie en geschiedenis elkaar snijden', om het uit te drukken in de woorden van C. Wright Mills (1959:14).
 • Een telkens terugkerende vraag in de sociologie is hoe de belevingswereld van individuen samenhangt met de kleinere en grotere sociale verbanden waar ze deel van uitmaken- hoe 'biografie en geschiedenis elkaar snijden', om het te drukken in de woorden van C. Wright Mills (1959:14).

 • Wat is maatschappij?2

  De manier waarop mensen met elkaar samenleven.

   

 • Welke 4 typen bindingen zijn er?
  economische bindingen, politieke bindingen, affectieve bindingen en congnitieve bindingen
 • 1.1 wat is sociologie?

 • sociologie =

  de wetenschap van de manieren waarop mensen samenleven

 • Wat is de definitie van het begrip ' een maatschappij'?

 • Geef twee definities van sociologie.
  • de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
  • de wetenschap van de maatschappij. 
 • Het begrip sociologie wordt vaak omschreven als de wetenschap van de maatschappij. 

 • groep=

  een verzameling van onderling verbonden individuen, die een besef van een gemeenschappelijke identiteit kennen(een 'wij' gevoel)

 • theorievorming houdt in dat

 • Geef twee definities van maatschappij.
  • het sociale leven van mensen in het algemeen. 
  • de grootste sociale eenheid waartoe mensen behoren. Meestal wordt hiermee een nationale of tribale eenheid bedoeld, maar het begrip kan ook voor grotere eenheden worden gebruikt. 
 • Netwerken kunnen variëren in omvang, dichtheid en openheid.

 • Wat verstaan we onder een groep?
  Een verzameling van onderling verbonden mensen die een besef van een gemeenschappelijke identiteit, een 'wij-gevoel' kennen.
 • Binnen een netwerk kunnen verschillende posities worden ingenomen.

  bijvoorbeeld een centrale positie met veel directe relaties of een meer marginale positie.

 • Wat is een sociaal netwerk?
  Een onderscheiden geheel van relaties tussen actoren (individuen of groepen). Een netwerk varieert in omvang, dichtheid en openheid.
 • bij andere maatschappijwetenschappen zoals economie, politicologie en rechtswetenschappen. Bij sociologie bekijk je die onderdelen in een ander verband als aspect van de samenleving.

 • Wat verstaan we onder een sociale positie?
  Een geheel van sociale relaties gecentreerd rond een persoon of categorie van personen.
 • sociologie= moderne geïndustrialiseerde samenlevingen in het heden en recente verleden

  culturele antropologie= niet-westerse en niet-geïndustrialiseerde samenlevingen

  historicus= vroegere samenlevingen

 • Waarin verschilt sociologie van geschiedenis en culturele antropologie? Hoe zijn deze vakgebieden verwant?
  • gaat om moderne samenlevingen
  • socioloog bestudeert eigen cultuur, antropoloog niet-westerse cultuur


  Geschiedenis nodig om verschijnselen te vergelijken, net als andere culturen. Om ontwikkeling te bepalen, of om te kijken of iets bij alle mensen voorkomt. 
 • sociologisch verklaren is het doen van uitspraken over causale samenhangen tussen sociale processen.

 • Wat houdt theorievorming in?
  Generaliserende uitspraken over het sociale leven worden gedaan die met elkaar in een systematisch verband worden geplaatst.
 • Verklaringen in de sociologie worden empirisch onderbouwd door samenlevingen, groeperingen daarbinnen en historische periode(tijdsperiode) met elkaar te vergelijken

 • Leg de wisselwerking tussen theorie en empirisch onderzoek uit.
  Theorieën sturen het onderzoek; ze leveren de problemen, de te toetsen hypothesen en de begrippen waarmee gegevens worden geïnterpreteerd. Omgekeerd levert onderzoek de gegevens waarmee theorieën worden getoetst, gewijzigd en verder uitgewerkt. 

  In de werkelijkheid gaat dit vaak ingewikkelder: uit sociologische theorieën zijn niet altijd toetsbare hypothesen af te leiden. En empirisch onderzoek komt niet altijd voort uit expliciete theorieën. Het zijn vaak buitenwetenschappelijke vragen die aan theorieën ten grondslag liggen.
 • na een sociologische verklaring komt er de waarom vraag. Die vraag beantwoord je door algemene inzichten Hiervoor gebruik je vaak een theorie.

 • Geef drie aspecten van sociologiebeoefening.
  • theorievorming
  • empirisch onderzoek
  • toepassing (onderzoek gekleurd, niet objectief)
 • bij sociologisch komen 2 onderwerpen bij elkaar, welke?

  theorievorming en empirisch onderzoek

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Samenlevingen
 • Nico Wilterdink Bart van Heerikhuizen ( ) aan deze uitg werkten mee Christien Brinkgreve
 • 9789001606831 or 9001606830
 • 6e [geactualiseerde] dr.

Summary - Samenlevingen

 • 1 Het terrein van de sociologie 13

 • Wat zit er allemaal in het eerste hoofdstuk?

   

  Kenmerken sociologie, interactie, culluur
 • Wat is sociologie?
  De wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. (sociale netwerken)
 • Betekenis van ‘sociaal’: Het staat voor alles wat zich tussen mensen afspeelt, en alles wat mensen met elkaar verbindt. ‘Sociaal’ betekent niet alleen hulpvaardig, ondersteunend, vriendschappelijk en coöperatief, maar verwijst ook naar conflicten, vijandschap en dwang.
 • Gezag ?
  Gezag is geligitimeerde macht, dat wordt verworven.
 • Wat is sociologie?
  Sociologie is de wetenschap van de manieren waarop mensen met elkaar samenleven. 
 • Waar zoeken sociologen naar?
  Overeenkomsten, verschillen of samenhang.
 • Individu en maatschappij: een schijntegenstelling: Elk individu dat zich in gedachten tegenover de maatschappij plaatst, is onontkoombaar onderdeel van die maatschappij. Ieder mens, of hij nu wilt of niet, heeft bindingen met anderen en ondergaat daardoor de dwingende invloed van anderen.
 • Wederzijdse afhankelijkheid?
  De ene is meer afhankelijker dan de ander/
 • Adjectief sociaal is:
  Alles wat tussen mensen afspeelt, en wat mensen met elkaar verbindt.
 • Het sociale als eigensoortige werkelijkheid: Mensen zijn met elkaar verbonden op manieren die zich ten dele aan de greep van elk van hen afzonderlijk onttrekken; ze vormen zo met elkaar een sociale werkelijkheid die geen van hen ooit ontworpen heeft. Een eigensoortige werkelijkheid, die niet kan worden herleid tot de eigenschappen (behoeften, neigingen, karaktertrekken) van individuen.
 • Machtsevenwicht?
  Beide partijen zijn even afhankelijk
 • Relatieve autonomie (Norbert Elias)
  Relatief autonoom omdat ongewild alles alsnog met elkaar in verbinding staat.
 • Dit boek gaat primair over wat deze onderwerpen verbindt: het feit dat mensen altijd en overal leven in samenlevingen, de problemen die dat oplevert, de oplossingen die ze voor die problemen vinden. Ze zullen schrijven over overeenkomsten tussen die samenlevingen, over gemeenschappelijke kenmerken en terugkerende regelmatigheden. Het gaat meer over nu, over de westerse samenlevingen. (In het bijzonder: Nederland.)
 • Positieve en Negatieve sancties?
  Positieve= belonen
  Negatieve= straffen
 • Wat vormen gedragsregels?
  Grenzen waarbinnen interacties mogen variëren.
 • Deviant gedrag?
  Afwijkend gedrag waarmee algemene normen en waarden worden overtreden.
 • Sociaal handelen is:
  Georiënteerd op het gedrag van andere mensen.
 • Deviantie als sociaal proces!


  Conformisten: Zij accepteren waarden en de manier waarop deze bereikt worden.
  Vernieuwers: Aanvaarden waarden maar proberen deze met andere middelen te bereiken.
  Ritualisten: Zij houden zich aan tradities vast
  Rebellen: Zowel nieuwe waarden als middelen
  Onttrekkers: Zij onttrekken zich van het sociale leven
 • Socialisatie is...
  al het leren door mensen aan elkaar.
 • Etikettering?
  Een definitie van een situatie die verder handelen van mensen kan bepalen (self fuffiling prophecy)
 • Onderscheiden groeperingen binnen een samenleving wordt ook wel een ... genoemd.
  Subcultuur
 • Waarde conflict?
  De ene groepering probeert de ander haar eigen normen en waarden op te leggen.
 • Wat houdt een asymmetrische verhouding in?
  Degene die het minst afhankelijk is, heeft de meeste macht.
 • Belangenconflict?
  Wanneer beide groepen iets willen maar er neit genoeg is voor 2
 • In welke vier manieren zijn mensen van elkaar afhankelijk?
  Economisch, politiek, affectief en cognitief.
 • Sociale interactie?
  Wisselwerking tussen mensen. Elkaar beïnvloeden
 • Wat houdt antipathie in?
  Rivaliserende gevoelens jegens een andere groep.
 • Sociale afstand?
  De mate waarin mensen van een groep geneigd zijn contact te leggen met personen van een andere groep.
 • Sociale contacthypothese?
  Door elkaar te leren een kleinere sociale afstand creëren
 • Pseudo communicatie?
  Geen begrip omdat er geen duidelijke overeenstemming is over bepaalde betekenissen.
 • Symboolwaarde?
  Meer communicatie dan wat er eingelijk wordt gezegd.(houding etc, tussen regels door)
 • Roddelen?
  Ongenoegen uiten over een persoon die er zelf niet bij is.
 • Selectieve waarneming?
  Alhoewel we in dezelfde maatschappij leven, hebben we niet allemaal dezelfde voorstelling
 • Sociologie?
  De wetenschap die het samenleven van mensen binnen grote en kleine groepen bestudeert.
 • Referentiekader?
  Het geheel aan kennis, verklaringen en oordelen
 • Selectieve perception?
  Het gene we zien en horen
 • Selective exposure?
  Hetgeen waar we voor open staan
 • Selective retention?
  Hetgeen we onthouden en dus eingelijk waarnemen.
 • Zakelijke werkelijkheid (objectief)?
  Wat er feitelijk is gebeurd.
 • Beleefde werkelijkheid (Subjectief)?
  Wat je denkt dat er is gebeurd.
 • Ontstaaan van sociologie (3factoren)?
  1. Verloren gaan van vanzelfsprekendheden
  2. Onstaan van begrip 'maatschappij'
  3. Opkomst restauratiementaliteit
 • Restauratiementaliteit?
  Streven om verhoudingen in ere te herstellen. Samenleving boven individu.
 • Interpedentie?
  Verwevenheid en wisselwerking tussen sociale verschijningen.
 • Crisis?
  Plotseling problematisch ervaren van sociale verandering.
 • Verificatie= Aantonen dat iets waar is
  Flasificatie= Aantonen dat iets onwaar is
 • Waardevrijheid?
  Scheiding tussen opvatting socioloog en de feitelijke situatie.
 • Sociologie bestudeert het samenleven van mensen:
  1. Gedrag dat beinvloed wordt door relaties
  2. Gedragspatronen, verhoudingen, bindende opvatiingen
  3. Verklaringen ontstaan, voortbestaan en verandering
 • Sociologie als wetenschap:
  - Emperisch: gebaseerd op onderzoek (feiten)
  -Systematisch: zoeken naar verbanden en samenhang
  -Generaliserend: Uit allerlei individuele gegevens algemeen geldende uitspraken doen

 • Wetenschappelijke twijfel?
  Nooit iets voor waar of zeker aannemen, voordat je alle kanten hebt bekeken.
 • Schijnverband?
  Een verband dat lijkt te kloppen maar na onderzoek blijkt het geen verband te hebben.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de maatschappelijke achtergronden voor het kleiner worden van gezinnen? Minder kinderen krijgen dus?
Onderwijs werd belangrijk en is duur
Vrouwen emancipatie, gezin is niet de enige focus meer maar ook carrière en werk buitens huis. 
Geef redenen tot groeiende cijfers echtscheiding na de jaren 60 in Nederland?
Demografische redenen: mensen leven langer.
Secularisering: ontkerkelijking bracht ook veranderde normen en waarden over het huwelijk en echtscheiding
Wat is matrifocaal patroon?
Moeders en dochters onderhouden buurtrelaties.
Waar leidde de emotionalisering van het huwelijk toe volgens Kooy (1975)?
Tot gezinsindividualisering. Het kerngezin sloot zich meer af van de omgang met andere familieleden en buren, terwijl de relaties binnen het gezin intenser werden. Na de WO2 veel nieuwbouwwijken waar gezinnen op zichzelf waren aangewezen.
Wat is emotionisering van het huwelijk?
Ideaal van romantische liefde ging een grotere rol spelen dan economische en politieke bindingen.  Emotionele bevrediging werd steeds belangrijker.
Waren alle armere gezinnen ook productie eenheden?
Nee, want ook voor de industrialisatie werkten veel mensen in de loonarbeid, dat nam wel toe tijdens de industrialisatie
Handelsburgerij en arbeidsdeling, wat gebeurde daar?
Er ontstond scheiding tussen beroepsarbeid en huishoudelijk werk, tussen mannen en vrouwen.
Waar was er geen sprake van productieve eenheid?
Bij de adel die überhaupt niet werkte.
Hoe was de gezin productie functie georganiseerd?
Er was arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen en kinderen. 
Mannen zwaarder werk. 
Productieve functie van gezinnen, wat is dat?
Er werd veel geproduceerd binnen een gezin. Veel meer dan nu, waar het nu vooral huishoudelijk werk betreft, was vroeger een gezin een productie unit. Man/vrouw en kinderen werkten samen aan een onderneming (boeren).