Summary Samenvatting BPR

234 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting BPR

 • 1 Geschil en burgerlijk proces

 • Alternatieve geschilbeslechting
  Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter om. Er bestaan drie vormen: arbitrage, bindend advies en mediation
 • Executeren
  Ten uitvoer laten leggen
 • Drie beginselen van procesrecht
  Hoor en wederhoor, redelijke termijn en fair trial
 • Wat gebeurd er wanneer er in het geval van alternatieve geschilbeslechting nog steeds niet nagekomen wordt?
  De uitspraak heeft geen executoriale titel, waardoor er nog steeds naar de rechter moet worden gegaan. De deurwaarder kan dan bijv. Het geld op gaan halen. Je moet altijd eerst naar de rechter voordat je een deurwaarder kan gebruiken
 • 1.1 Arbitrage

 • Arbitrage
  Vermogensrechtelijke geschillen kunnen ook worden beslecht door particulieren die hun bevoegdheid niet aan de wet maar aan een overeenkomst ontlenen. Ook hun vonnissen kunnen rechtskracht verkrijgen en op dezelfde wijze als het vonnis van de overheidsrechter ten uitvoer worden gelegd.
 • Voordelen van arbitrage
  - De rechter moet deskundigen inroepen. Bij arbitrage kan de beslissing van het geschil worden opgedragen aan deskundigen.
  - Sneller
  - Geen verplichte procesvertegenwoordiging
  - Niet verplicht openbaar (gunstig voor bedrijfsgeheimen)
 • Nadeel van arbitrage
  -Na afloop kan de overheidsrechter alsnog aan de pas komen
  -Vaak duurder
  -Vaak toch advocaat nodig, omdat zaak ingewikkeld is. 
 • Vereisten van de toelaatbaarheid van arbitrage
  Art. 1020 RV
  - Moet berusten op instemming van betrokkenen
  - Men kan slechts geschillen over rechten, waarover men vrije beschikking heeft, aan de uitspraak van de scheidsmannen onderwerpen. 
  -Sommige beslissingen kunnen aan arbiters worden opgedragen zonder dat sprake is van een geschil. 
 • Is een rechter bevoegd indien er een arbitrage overeenkomst is gesloten over een geschil?
  De rechter is niet bevoegd indien een van de partijen zich beroept op de arbitrageovereenkomst, tenzij de overeenkomst ongeldig is. Art. 1022 RV
 • Eisen totstandkoming van arbitraal vonnis
  - Meerderheidsbeslissing (1057 lid 1)
  - Schriftelijk en door alle arbiters ondertekend (lid 2)
  - Motivering van de gegeven beslissing en de plaats van de uitspraak (lid 4)
 • Kan een arbitraal vonnis nog geëxecuteerd worden?
  Het abritraal vonnis levert op zich geen executoriale titel op. Bij de voorzieningenrechter kan een verzoek van verlof tot tenuitvoerlegging ingediend worden. Dit is de exequatur of executoorverklaring art. 1062 Rv.
 • Gronden van vernietiging van een arbitraal vonnis
  Art. 1065

  1. Ontbreken van een geldige arbitrageovereenkomst
  2. Verkeerde samenstelling van scheidsrechter
  3. Het niet naleven door het scheidsgerecht van de opdracht
  4. Niet ondertekening of niet-motivering van het vonnis
  5. Strijdigheid van het vonnis met de openbare orde of goede zeden
 • Waar moet de rechtsvordering tot vernietiging van het arbitraal vonnis worden ingesteld?
  Bij het gerechtshof van het ressort waarin de plaats van de arbitrage is gelegen art. 1064a lid 1 Rv.
 • Kan de vernietigingsproceduren van een arbitraal vonnis worden geschorst?
  Ja ogv art 1065a lid 1 rv kan het Hof gebieden de vernietigingsprocedure te schorsen
 • Welke geschillen kunnen ook door een arbiter worden beslechtend?
  Vermogensrechtelijke geschillen
 • Waarom is arbitrage voordelig in het geval van bedrijfsgeheimen?
  De eis van openbaarheid van art. 6 EVRM geldt niet voor arbitrage, waardoor de zaak meer besloten is
 • Kan een arbitraal vonnis later nog verbeterd of aangevuld worden?
  Ja ex art. 1060 lid 1 indien kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout. Of ex art. 1061 als herstel van verzuim
 • Wanneer is een scheidsgerecht bevoegd tot het opleggen van een dwangsom?
  In de gevallen waarin de gewone rechter een dwangsom kan opleggen ex art. 1056
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De 4 onderhandelingstechnieken
1. Performative negotiation, oprecht gesprek. Kan altijd toe worden gepast
2. Distributive negotiation (positioneel onderhandelen), partijen delen weinig informatie, financieel belang. Kan worden toegepast wanneer partijen vooral uit zijn op financieel gewin en wanneer onderlinge relatie minder belangrijk is. Bewaken van onderlinge relatie is hierin belangrijk. 
3. Integrative negotiation (probleemoplossend onderhandelen) Partijen delen veel informatie. Doel is oplossing in het belang van beide partijen.
4 Transformative negotiation. Transformeren in de ander. Voor partijen belangrijk om uit hun positie te transformeren in de positie van een ander en de belangen van de ander centraal te stellen. De ander hoeft niet de medeonderhandelaar te zijn. Bijv. omgangsregeling van kinderen
Exceptief verweer
Bijv wanneer de rechter zich niet over de zaak mag buigen, bijv geen rechtsmacht, omdat het voor de rechter in een ander land had gemoeten
Conclusie van antwoord
Art. 128 Rv is wat de gedaagde inlevert als reactie op de dagvaarding. Bij het hof heet die memories
Conclusie
Conclusies zijn stukken die partijen indienen bij de rechter
Blote Feiten
De blote feiten, dingen die je vast kan stellen zonder juridische kwalificatie. Feiten die in geschil zijn worden vastgesteld met behulp van het bewijsrecht art. 149 rv. Bijv A verkoopt een iPhone aan B. Later blijkt de iPhone niet te werken
Waar beslist de rechter over?
Art. 23 Rv de rechter beslist over al hetgeen partijen hebben gevorderd of verzocht.
Hoe heet de uitspraak bij een dagvaardingsprocedure en bij een verzoekschriftprocedure?
Dagvaardingsprocedure= vonnis
Verzoekschriftprocedure= Beschikking 
Wat gebeurd er wanneer er in het geval van alternatieve geschilbeslechting nog steeds niet nagekomen wordt?
De uitspraak heeft geen executoriale titel, waardoor er nog steeds naar de rechter moet worden gegaan. De deurwaarder kan dan bijv. Het geld op gaan halen. Je moet altijd eerst naar de rechter voordat je een deurwaarder kan gebruiken
Drie beginselen van procesrecht
Hoor en wederhoor, redelijke termijn en fair trial
Forumkeuze
Art. 25 Brussel I Bis bepaalt dat partijen zelf kunnen kiezen in welk land zij de zaak willen aanbrengen, ongeacht de woonplaats van partijen