Summary Samenvatting Burgerlijk Procesrecht

-
108 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Samenvatting Burgerlijk Procesrecht

 • 1 Hoofdbeginselen van burgerlijk procesrecht

 • Wat is burgerlijk procesrecht?
  Het geheel van rechtsregels dat voor het burgerlijk proces geldt, proces van geitenvinding en rechtsvinding (formeel privaatrecht)
 • Het burgerlijk procesrecht bestaat voor een groot deel uit procedureregels en vormschriften, maar er zijn ook bepalingen van materieel aard. Wat voor bepalingen zijn dit?
  Bepalingen over de bevoegdheden van rechters, procespartijen, advocaten en deurwaarders
 • Welke hoofdbeginselen zijn van fundamentele aard, want anders kan een behoorlijk civiel proces niet worden gevoerd?
  1. hoor en wederhoor
  2. onpartijdigheid van de rechter
  3. openbaarheid van de behandeling en uitspraak
  4. motivering van de beslissing
  5. partijautonomie
  7. behandelen binnen redelijk termijn
 • Daarnaast zijn er nog een 3 beginselen die niet volstrekt onmisbaar zijn, maar wel van invloed zijn op de aard en de kwaliteit van de burgerlijke rechtspleging
  1. onderzoek en beslissing in twee instanteis
  2. toezicht op de rechtspraak door middel van cassatie
  3. verplichte procesvertegenwoordiging 
 • 1.1 Behandeling binnen redelijk termijn

 • Over de behandeling binnen redelijk termijn heeft het EHRM zich uitgesproken, welk arrest is dit? En wat is hierin geoordeeld?
  Capuano/italie. Ziet op de redelijke termijn van art. 6 EVRM. Relevante factoren daarbij zijn:
  - complexiteit van de zaak
  - het gedrag van partijen
  - het gedrag van de competente (rechterlijke) autoriteiten
  - de belangen die voor klager op het spel staan
 • 1.2 Hoor en wederhoor

 • In welke artikelen is het beginsel van hoor en wederhoor neergelegd?
  In art. 6 EVRM en art. 19 Rv
 • 1.3 Onpartijdigheid van de rechter

 • In welk artikel is het beginsel van onpartijdigheid van de rechter neergelegd?
  Art. 6 EVRM
 • Indien er feiten of omstandigheden bestaan waardoor de onpartijdigheid van een rechter in gevaar zou komen, kan een rechter door een partij worden gewraakt. Ook kan een rechter zelf verzoeken om zich te mogen verschonen. In welke artikelen is dit neergelegd?
  Art. 36-41 Rv
 • 1.4 Openbaarheid van behandeling van uitspraak

 • Met uitzondering van gevallen bij debet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en geschiedt dekuitspraak van vonnissen in het openbaar. In welke artikelen is dit neergelegd?
  art. 6 EVRM, art. 121 Gw, art. 4 en 5 RO, art. 27 en art. 28 Rv
 • Er zijn echter uitzonderingen op de regel dat terechtzittingen en uitspraken van vonnissen in het opbaar zijn. Wanneer is er sprake van een uitzondering en in welke artikelen zijn deze neergelegd?
  Zaken in het personen en familierecht en in scheidingszaken geschieden achter gesloten deuren (art. 803 en art. 818 Rv)
 • Waarom is openbaarheid van behandeling en uitspraak belangrijk?
  Partijen hebben in beginsel recht op een mondelinge behandeling van hun zaak (art. 134 Rv)
 • 1.5 Motivering van de beslissing

 • In welke artikelen vindt men de eis dat vonnissen op gronden moeten berusten?
  art. 121 Gw, art 5 Ro en art. 30 Rv
 • Wat is de functie van het motiveringsbeginsel?
  Het geeft de partijen inzicht in de door de rechter gevolgde gedachtegang, in de aanvaarding of verwerping van gronden van eis en verweer, in de vaststelling cq bewezenverklaring van de feiten en in de toepassing van rechtsgronden. Daarnaast waarborgt het een deugdelijke rechtspraak
 • Op de motiveringsplicht bestaan enkele uitzonderingen, welke uitzonderingen zijn dit?
  1. art. 230 lid 2 Rv: verstekvonnis hoeft niet worden gemotiveerd
  2. Verlof tot het leggen van een conservatoir beslag behoeft, indien het verlof wordt verleend, niet te worden gemotiveerd
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.