Summary samenvatting CDP

-
219 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - samenvatting CDP

 • 1.1 artikel 1: victimology: past, present and future

 • wanneer en door wie vond de eerste victimologische behandeling van het slachtoffer plaats?
  in 1948. 
  de eerste systematische behandeling van slachtoffers van criminaliteit werd gegeven door hans hentig. Slachtoffers hebben een bijdrage aan hun eigen criminalisatie. 
 • wat gebeurde er in 1949?
  de amerikaanse psychiater frederick wertham introduceert de term victimologie.
 • wat gebeurt er in 1980?
  de grote golf van victimologische onderzoeken. de aandacht wordt groter.
 • welke ontwikkelingen ziet men tegenwoordig terug komen binnen de victimologie?
  1. van micro-victimologie naar macro-victimologie
  2. theoretische victimologie naar toegepaste victimologie
 • leg de overgang van micro naar macro-victimologie uit.
  tegenwoordig gebeuren de victimiologische onderzoeken voornamelijk via grootschalige surveys. voor 1970 lag de focus op individuele gevallen. daarna kwam het doel te liggen op het identificeren van de grootte van de slachtoffer populatie en de socio-demografische kenmerken.
 • leg de overgang van theoretische naar toegepaste criminologie uit.
  de vroegere victimologie was theoretische: focust op de causale verklaring van criminaliteit en de rol die slachtoffers hierbinnen speelde. tegenwoordig ligt de focus op het helpen en steunen van slachtoffers, het vergroten van de rechten het het verlichten van hun situatie.
 • welke kenmerken kent de huidige victimologie?
  • versterken
  • dataverzameling
  • theorievorming
  • nieuwe wetgeving
  • compensatie voor slachtoffers
  • terugbetaling slachtoffer door dader
  • herstelrecht
  • diensten en instanties die slachtoffers helpen.
 • leg het versterkende kenmerk van de huidige victimologie uit.
  victimologie wordt steeds meer herkend. hierdoor erkennen grote instanties dit ook steeds meer. bijvoorbeeld de UN: declaratoir of basic principes of justice for victims of crime and abuse of power. dit zorgt er voor dat mensen die lijden als resultaat van criminaliteit en machtmisbruik officieel erkent worden en versterkt in hun recht.
 • leg het verband tussen victimoogie en de dataverzameling uit.
  een van de belangrijkste doelen van de theoretiche victimologie is de dataverzameling. hierbij is de slachtofferenquete het belangrijkste middel. dit geeft inzicht in trends, patronen en kenmerken van slachtofferschap .
 • de theorievorming van victimologie heeft gezocrg voor meerdere modellen die waarschijnlijke verklaringen bieden. welke drie zijn de belangrijkste?
  1. lifestyle model van hinderlaag, gottfredson en garofalo.
  2. routine activity model van Cohen en falson
  3. opportunity model door cohen et al.
 • leg de lifstyle model uit.
  het lifestyle model van hindelang, gottfredson en garofalo stelt dat de levensstijl van een persoon bepaald hoeveel kans er is op slachtofferschap.
 • leg de routine activity model uit.
  het routine activiteit model stelt dat het voorkomen van slachtofferschap het gevolg is van drie eisen:
  1. gemotiveerde daders
  2. afwezigheid van bewakers/getuigen
  3. geschikt doelwit. 

  hierbij zijn de opportuniteit, nabijheid en faciliterende factoren van belang. 
 • leg de opportunity model uit.
  dit model stelt dat slachtofferschap sterk afhangt van iemands levensstijl en zijn routine activiteiten. belangrijk hierbij is de:
  1. nabijheid
  2. aantrekkelijkheid 
  3. blootstelling
 • welke nieuwe wetgeving staat centraal binnen de victimology?
  na de invoering van de declaratoir of basic principes of justice voor victims zijn er meerdere wetten ingevoerd om dit slachtofferschap te herkennen.
 • hoe heeft de wet gecreëerd door de UN?  declaration of basic principles of justice for victims. 
 • leg de compensatie voor slachtoffers uit.
  Door nieuwe wetgeving is het mogelijk voor slachtoffers om compensatie te ontvangen voor materieel en emotionele schade (bij zedendelicten).
 • wanneer en aan wie wordt de terugbetaling van het slachtoffer door de dader gedaan?
  de terugbetaling van het slachtoffer word aan het slachtoffer zelf of aan de nabestaande gedaan in het geval van geweld- of vermogensdelicten. probleem is dat de dader dit niet vaak zelf kan betalen.
 • wat is mediation?
  mediation is onderdeel van herstelrecht waarbij er op informele manier contact en oplossingen gevonden worden tussen dader en slachtoffer.
 • welke toekomstige ontwikkelingen worden er voorspeld?
  1. transitie van utopische denken naar hard realisme
  2. meer nadruk op onderzoek
  3. minder gebruik van advocaten 
  4. einde van therapie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

framing
gebaseerd op de aannamen dat de manier waarop nieuws gebracht wordt invloed heeft op de manier waarop het publiek het nieuwsbericht begrijpt. de media zorgt ervoor dat we over het ding gaan nadenken maar ook op de manier zoals de frame het neerzet. als de ndruk op de oorzaak van een conflict ligt zullen we sneller over de oorzaak gaan nadenken.
priming
verwijst naar veranderingen in normen en waarden die mensen gebruiken om politieke evaluaties te maken het and plaatst wanneer de nieuws inhoud suggereert dat het publiek specifieke kwesties zouden moeten gebruiken voor het evalueren van de prestaties van de overheid.
agenda-setting
verwijst naar het idee dat er een sterke correlatie bestaat tussen de nadruk van de media en het belang dat het publiek hier aan hecht. de media bepalen niet wat wij denken maar hebben we invloed op waar wij over praten.
selectief geloven
het karakter van een media bepaalt hoeveel geloof we hechten aan de berichtgeving.
selectief geheugen
we zijn selectief bij het onthouden van media boodschappen
selectieve waarneming
we zijn geneigd informatie zo te vervormen dat het klopt met hetgeen wat we al dachten
selectieve keuze
ieder mens heeft de neiging alleen datgene te lezen of bekijken wat past bij zijn interessen
welke 4 selectiemechanisme zorgen ervoor dat een boodschap niet of vervormd bij de media gebruiker aankomt?
 1. selectieve keuze
 2. selectieve waarneming of perceptie
 3. selectief geheugen 
 4. selectief geloven
kinderen kunnen als ideaal slachtoffer maar ook als heilig slachtoffer gezien worden. wat betekend dit?
kinderen zijn de meest kwetsbare leden van een maatschappij en hebben nog een heel leven voor zich. de media maakt gebruik van deze onschuld door un zaak als meest dramatische en emotionele berichtgeving te gebruiken.
de auteur vind dat er onderzoek gedaan moet worden naar de madeline mccaine zaak omdat:
 1. trail by media
 2. attack journalism
 3. de zaal een belangrijk onderwerp op social media is geworden
 4. de zaak complexe verbindingen illustreert over berichtgeving van criminaliteit
 5. de zaak biedt inzicht over de mate waarin juridische en morele keuzevrijheid kan worden uitgeoefend