Summary Samenvatting Europees Belastingrecht

-
117 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samenvatting Europees Belastingrecht". The author(s) of the book is/are N P Arzini LLB. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Samenvatting Europees Belastingrecht

 • 1 Week 1

 • Het doel van de EU is het waarborgen van de vrede, het welzijn en de welvaart van de inwoners van de lidstaten (art. 3 lid 1 VEU).
 • Volgens art. 3 lid 3 VEU wordt de doelstelling van de EU o.a. bereikt door de instelling van een interne markt.
 • Wat vereist de totstandbrenging van een interne markt voor de fiscaliteit?
  Afschaffing van alle fiscale belemmeringen.
 • Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen?
  Door beleidsintegratie (positieve integratie) of marktintegratie (negatieve integratie).
 • Wat blijkt uit het arrest Baars voor de toegang tot de vrijheid van vestiging?
  Vestiging kan ook via een dochtervennootschap mits er controle is over de activiteiten van de dochter.
 • Wat is de onderlinge verhouding tussen de vrijheden?
  1. Alle andere vrijheden dan de vrijheid van diensten gaan voor op de vrijheid van diensten.
  2. De vrijheid van kapitaal en vestiging kunnen tegelijkertijd van toepassing zijn. Er zal dan sprake moeten zijn van een generieke maatregel (arrest Test Claimants in the FII Group Litigation II).
 • Wat blijkt uit het arrest Biehl I?
  Er is sprake van discriminatie naar nationaliteit nu is vereist dat men een vaste woonplaats in het binnenland heeft. Dit vereiste werkt toch in het nadeel van hen die onderdaan van andere lidstaten zijn.
 • Wat blijkt uit het arrest Schumacker met betrekking tot de vergelijkbaarheid van inwoners en niet-inwoners?
  Inwoners en niet-inwoners zijn in beginsel niet vergelijkbaar.
 • Welke 6 arresten zien op indirecte discriminatie naar nationaliteit met een verschil in tarief, vermindering of teruggaaf?
  De arresten Asscher (tarief IB), Royal Bank of Scotland (tarief VPB), Avoir Fiscal (niet-verlenen van het avoir fiscal), Saint-Gobain (geen voorkoming), Biehl I (geen teruggaaf LB) en Commerzbank (geen teruggaaf VPB).
 • Welke 3 arresten zien op indirecte discriminatie naar nationaliteit met een verschil in belastingobject?
  De arresten Wielockx (geen opbouw van de FOR IB), Gerritse (geen kostenaftrek IB) en Conijn (geen aftrek advieskosten IB).
 • Waaruit bestaat de proportionaliteitstoets?
  Uit de geschiktheidstoets (de maatregel is geschikt voor het na te streven doel) en de noodzakelijkheidstoets (de maatregel gaat niet verder dan noodzakelijk om het beoogde doel te realiseren).
 • Hoe heeft het HvJ EU ervoor gezorgd dat het Europees recht effectief is?
  Het HvJ EU heeft in het arrest Costa - ENEL zijn eigen rechtspositie vastgesteld: het Europees recht is een eigen rechtsorde die voorrang heeft op nationale bepalingen voor zover die nationale bepalingen strijdig zijn met EU-recht.
 • Wat is het Estoppel principe?
  Een lidstaat kan nooit een beroep doen op een richtlijn als deze niet adequaat is omgezet in nationale wetgeving.
 • Wat volgt uit het arrest Becker?
  Een rechtstreeks beroep op de BTW-richtlijn is mogelijk als deze te laat is omgezet in nationale wetgeving. Het moet wel gaan om 'unconditional and sufficiently precise rights', die de particulier aan de richtlijn kan ontlenen.
 • Het beginsel van consistent interpretation houdt in dat de nationale rechter de nationale wetten in overeenstemming met het EU-recht interpreteert.
 • Wat volgt uit het arrest Rewe/Comet?
  Het HvJ EU perkt de procesrechtelijke autonomie van de lidstaten in middels het principle of equivalence en het principle of effectiveness.
 • Wat houden het principle of equivalence en het principle of effectiveness in?
  Het principle of equivalence houdt in dat het procesrecht tussen binnenlandse en buitenlandse situaties gelijk is. Het principle of effectiveness houdt in dat procesregels de uitoefening van de EU-rechten niet praktisch onmogelijk of excessief moeilijk maken.
 • Waartoe noopt het principle of effectiveness bij de omvang van het geding?
  De rechter moet als hij de mogelijkheid heeft de feiten aan te vullen dit in het kader van het EU-recht ook doen (equivalence plus).
 • Wat beslist het HvJ EU in het arrest Recheio Cash and Carry?
  De aanslagtermijn en de bezwaartermijn hoeven niet gelijk te zijn; de ratio van beide termijnen is immers geheel anders.
 • Wat beslist het HvJ EU in het arrest Uniplex?
  De omschrijving van de termijnen ('promptly' en verlenging bij 'good reason') is te vaag en levert dus strijd op met het principle of effectiveness.
 • Wat blijkt uit het arrest Bulicke?
  Als sprake is van discriminatie dan begint de termijn van rechtsbescherming pas te lopen bij het bekend worden van de discriminatie.
 • Wat wordt beslist door het HvJ EU in het arrest Metallgesellschaft?
  Een civiele vordering moet niet worden afgewezen op de enkele grond dat gebruikt gemaakt zou moeten worden van de fiscale rechtsgang (die tot niets zou leiden).
 • Wat is het beginsel van litis finiri opportet?
  De rechtsgang dient een einde te kennen.  In beginsel is er dan ook geen herziening van een nationale uitspraak als nadien het HvJ EU anders beslist in een andere zaak.
 • Welk arrest vormt een uitzondering op het beginsel van litis finiri opportet?
  Het arrest Kühne & Heitz. Men kan alsnog een beroep doen op gunstige EU-jurisprudentie nadien als (i.) het bestuursorgaan een discretionaire bevoegdheid heeft het besluit te wijzigen, (ii.) geen beroep mogelijk is tegen de afwijzende uitspraak, (iii.) de uitspraak fout was en er geen prejudiciële vraag was gesteld en (iv.) direct na de uitspraak van het HvJ EU men bezwaar heeft ingesteld.
 • Ex art. 6 VEU is het Handvest van de grondrechten van de EU primair EU-recht. De EU treedt toe tot de EVRM zodat ook de grondrechten van de EVRM grondrechten van de EU zijn.
 • Welke vier mogelijkheden heeft een belastingplichtige als de HR een beslissing neemt die in strijd is met het gemeenschapsrecht?
  (a.) op grond van het arrest Kühne & Heitz bij de fiscus vragen om herziening van het bestreden besluit, (b.) op grond van het arrest Köbler de Nederlandse staat aansprakelijk stellen (vereist is een kennelijke schending van het EU-recht), (c.) de fiscus aansprakelijk stellen voor de door het besluit veroorzaakte schade of (d.) een zuiver schadebesluit uitlokken bij de fiscus.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat vereist de totstandbrenging van een interne markt voor de fiscaliteit?
1
Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen?
1
Wat blijkt uit het arrest Baars voor de toegang tot de vrijheid van vestiging?
1
Wat is de onderlinge verhouding tussen de vrijheden?
1
Page 1 of 26