Summary Samenvatting GS

-
410 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting GS

 • 1.1 Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden, 1515 -1572

 • 1515
  Karel V werd koning van de Nederlanden
 • Hoe waren de gewesten in 1515 geregeld?
  Elk gewest had eigen gewoonten en regels, geen eenheid en bepaalde gewesten hadden eigen priveleges
 • Welke 2 gewesten waren het belangrijkst?
  Vlaanderen en Brabant
 • Karel V begon een centralisatiepolitiek, hierdoor werden privileges van de gewesten bedreigd
 • 1531
  Collaterale raden
 • Collaterale raden
  - raad van state 
  - raad van financiën 
  - geheime raad
 • Raad van state
  Gaf Karel V advies over het beleid van de centrale overheid
 • Raad van financiën
  Voerde het financiële beleid uit, vaststellen en innen van beden
 • Geheime raad
  Voerde het beleid van Karel V uit, bestond vooral uit juristen. Belangrijkste raad
 • Oorzaak hervormingsbeweging
  Katholieken zeiden dat alles wat in de bijbel stond waar was en het enig wat waar was. Ook vonden hervormers dat de kerk te veel macht en rijkdom had
 • Reformatie
  Splitsing van de kerk in katholieken en protestanten (hervormers)
 • 1521
  Rijksdag in Worms
 • Welke 2 personen stonden aan het hoofd van de reformatie
  Maarten Luther en Johannes Calvijn
 • Rijksdag in Worms
  Luther moest voor de Rijksdag in Worms verschijnen en zijn 95 stelling met kritiek op de rooms-katholieke kerk terugnemen
 • Waarom was Luther een bedreiging voor Karel V
  - Karel V steunde op de macht van de rooms-katholieke kerk
  - de reformatie zorgde voor een splitsing in de samenleving, wat tegen de centralisatiepolitiek ingaat
 • Wat vond Luther
  Alleen de bijbel is richtinggevend, niet de paus-rooms-katholieke kerk
 • Wat vond Calvijn
  Onderdanen mogen zich verzetten tegen de godsdienstpolitiek van de vorst
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen de opvattingen van Luther en Calvijn
  Burgers moesten trouw zijn aan de overheid
 • Inquisitie
  Vervolgen en straffen van protestanten/ketters
 • 1550
  Bloedplakkaat
 • Bloedplakkaat
  Ketters krijgen doodstraf
 • 1555
  Vrede van Augsburg
 • Vrede van Augsburg
  Wiens gebied, diens gebed
 • 1556
  Aftreden Karel V
 • Waarom trad Karel V af en kwam zoon Filips 2 aan de macht
  Het was Karel V niet gelukt om het protestantisme te verslaan, dit was een grote nederlaag voor hem
 • Wie benoemde Filips 2 tot landvoogdes toen hij naar Spanje vertrok?
  Magaretha van Parma
 • Graaf van Egmond
  Hij reisde naar Madrid om te pleiten voor matiging van de bloedplakkaten op het protestantisme
 • Wat was de reactie van Filips na het verzoek van de Graaf van Egmond
  Hij verzocht Magaretha van Parma om nog strenger te zijn
 • 1566
  Smeekschrift aangeboden aan Magaretha van Parma door lagere adel
 • Smeekschrift
  Verzoek om kettervervolgingen te stoppen en herstellen privileges in gewesten
 • Wat deed Filips 2 toen hij hoorde van de beeldenstorm in 1567
  Hij stuurde een leger naar de Nederlanden onder leiding van de hertog van Alva, de nieuwe landvoogd
 • Raad van beroerten (bloedraad)
  Kreeg als taak de verantwoordelijken voor de beeldenstorm te straffen
 • Willem van Oranje vlucht naar Duitsland omdat hij het niet eens is met Filips 2, Willem van Oranje valt de Nederlanden binnen met Duitse troepen maar dit mislukt. De watergeuzen vallen Den Briel binnen en veroveren Den Briel en meer steden, zij stellen Willem van Oranje aan als stadhouder
 • 1566
  Beeldenstorm
 • Wat was een gevolg van het niet strenge optreden van Magaretha van Parma?
  Gevluchtten Calvinisten keerde terug en hielden religieuze bijeenkomsten in de open lucht (hagenpreken), wat leidde tot een beeldenstorm
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Televisies en computers
 • Verdeling wereld
 • Dekolonisatie
 • Eenwording Europa
 • Sociaal-culturele veranderingsprocessen
 • Pluriforme en multiculturele samenlevingen 
Wereldoorlogen
 • Propaganda- en communicatiemiddelen
 • Totalitaire ideologieën
 • Crisis wereldkapitalisme
 • Twee wereldoorlogen
 • Racisme en discriminatie
 • Duitse bezetting
 • Verwoestingen
 • Verzet tegen imperialisme
Burgers en stoommachines
 • Industriële revolutie
 • Sociale kwestie
 • Imperialisme
 • Emancipatiebewegingen 
 • Voortschrijdende democratisering
 • Politiek-Maatschappelijke stromingen
Pruiken en revoluties
 • Rationeel optimisme en verlicht denken
 • Verlicht absolutisme
 • Europese overheersing
 • Democratische revoluties
Regenten en vorsten
 • Absolute macht
 • Nederlandse republiek
 • Wereldeconomie 
 • Wetenschappelijke revolutie 
Ontdekkers en hervormers
 • Europese overzeese expansie
 • Renaissance 
 • Klassieke oudheid
 • Reformatie
 • Nederlandse staat
Steden en staten
 • Agrarisch-urbane
 • Zelfstandigheid steden
 • Centralisatie
 • Primaat
 • Kruistochten 
Monniken en ridders
 • Christendom
 • Islam
 • Autarkisch
 • Feodale verhoudingen
Grieken en romeinen
 • Wetenschappelijk denken 
 • Klassieke vormentaal
 • Romeins imperium
 • Confrontatie
 • Monotheïstische godsdiensten
Jagers en boeren
 • Levenswijze
 • Landbouw 
 • Stedelijke gemeenschappen