Summary Samenvatting literatuur en arresten ISR

-
467 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Samenvatting literatuur en arresten ISR

 • 1.1 HFD Kronenberg & De Wilde

 • De staat heeft een monopolie op straffen.
  Het recht in eigen handen nemen (eigenrichting) is in Nederland verboden.
 • Er zijn twee soorten dagvaardingen:
  1. Strafrechtelijke dagvaarding
  2. Civielrechtelijke dagvaarding
 • Wat is een strafrechtelijke dagvaarding?
  Dagvaardingen worden verstuurd door de OvJ om een verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter. Burgers kunnen elkaar niet dagvaarden voor gepleegde strafbare feiten.
 • Wat is een civielrechtelijke dagvaarding?
  Dagvaardingen worden verstuurd van de ene burger naar de andere burger (door een advocaat) om zo de kwestie voor te leggen aan een onafhankelijke burgerlijke rechter die een bindende beslissing neemt. Burgers kunnen elkaar hier wel dagvaarden.
 • Verder kan het strafrecht worden onderverdeeld in:
  1. Het commune strafrecht
  2. Het bijzondere strafrecht
 • Wat is het commune strafrecht?
  Het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen. Dus Sr en Sv.
 • Wat is het bijzondere strafrecht?
  Het strafrecht dat in andere wetten (bijzondere strafwetten) is opgenomen. Zoals de opiumwet, wet wapens en munitie en wegenverkeerswet.
 • Twee voornamelijke doelen van straffen:
  1. Vergelding
  2. Preventie
 • Welke twee soorten preventie zijn er?
  1. Speciale preventie
  2. Generale preventie
 • Het strafrecht kan worden onderverdeeld in drie delen:
  1. Materieel strafrecht
  2. Formeel strafrecht
  3. Sanctie strafrecht
 • Wetten in formele zin;
  Wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen de regering en de Staten-Generaal samen.
 • Wet in materiële zin:
  Een wet die de algemene regels bevat die burgers binden, de manier van totstandkoming hierbij is niet van belang.
 • De opbouw van het Wetboek van Strafrecht:
  1. Boek 1
   • Regelt de algmene leerstukken van het materieel strafrecht
  2. Boek II en III 
   • Bevatten uitsluitend strafbepalingen
   • Boek II: misdrijven
   • Boek III: overtredingen
 • De opbouw van het Wetboek van Strafvordering:
  Bestaat uit zes boeken, voor ons als studenten de eerste drie van belang:

  1. Boek I: Algmenee bepalingen
   • Regelt de belangrijkste bevoegdheden tijdens het opsporingsonderzoek
  2. Boek II: Strafvordering in eersten aanleg
   • regelt de vervolgingsbeslissing van de OVJ en dehele procedure voor de berechting van een verdachte door de rehctbank
  3. Boek III;
   • bevat uitsluitend rechtsmiddelen
 • Wat wordt verstaan onder eerste aanleg?
  De eerste keer dat een verdachte door een gerecht wordt berecht met een bepaald strafbaar feit.
 • Wat zijn besluiten die supranationaal rechtelijk van aard zijn?
  Regels die een internationale organisatie oplegt waar de lidstaten van die organisatie zich aan moeten houden. Ook uitspraken van Europees hof vd Rechten van de Mens behoren tot het supranationaal recht. (bindend voor NL).
 • 1.3.1 7.3.1

 • Wat is een arrondissement?
  Het rechtsgebied van een rechtbank
 • Wat is een ressort?
  Een groter rechtsgebied, gerechtshoven zijn verbonden aan een ressort.
 • Wat is een parket?
  Ieder arrosidement heeft een eigen bureau van het OM. Dit wordt het parket genoemd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Voorwaarden strafbaarheid;
 1. Menselijke gedraging
 2. Binnen grenzen wettelijke delictsomschrijving;
 3. Wederrechtelij
 4. Schuld als verwijtbaarheid (er moet dus geen schulduitsluitingsgrond zijn) 
Sancienorm
"Gestraft met gevangesnistraf van...
Wettelijke kwalificatie;
Soms staat in een strafbepaling een wk. 

De woorden 'als schuldig aan doodslag' vormen ee nwettelijke kwalificatie
Wettelijke delictsomschrijving;
'Hij die opzettelijk een ander van het leven beroofd, wordt.... Gestraft... Met....'
Strafbepalingen
 • Wettelike delictsomschrijving
 • Wettelijke kwalificatie
 • Sancitenorm
Determinisme;
Deze stroming vindt de opvattin over de vrije wil erg beperkt en is van mening dat het lot de mens aanstuurt en de mens daar niet altij deen vrije wil in heeft. (ondersteund door neurologie waaruit blijkt dat mensen in hun handelen sterk worden beïnvloed door hun brein)
Indeterminisme;
Men kan kiezen hoe hij of zij het leven inricht en zich gedraagt in de maatschappij. Het begaan van een strafbaar feitw ordt gezien als een keuze, er is sprake van verwijtbaarheid.
Relatieve competentie;
Welk arrondissement het geschil voor de rechter gelegd moet worden
Absolute omptetie;
Welke rechter is bevoegd
 Strafrecht als ultimum remedium
Klassiek uitgangspunt in strafrecht; je mag strafrehct alleen inzetten als alle andere middelen zijn aangesproken en die niets hebben opgeleverd.