Summary Samenvatting Verdieping IBR

-
160 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Samenvatting Verdieping IBR". The author(s) of the book is/are N P Arzini LLB. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Samenvatting Verdieping IBR

 • 1 Week 1

 • De binnenlandse belastingplicht is gebaseerd op het woonlandbeginsel en het nationaliteitsbeginsel. De buitenlandse belastingplicht is gebaseerd op het oorsprongbeginsel.
 • Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplicht is de woonplaats ex art. 4 AWR.
 • Sinds het arrest Gielen kunnen buitenlands belastingplichtigen dezelfde ondernemersfaciliteiten als binnenlands belastingplichtigen toepassen.
 • Welke fictie is opgenomen in art. 7.2 lid 7 Wet IB?
  De arbeidsplaatsfictie: een gedeeltelijk buiten Nederland vervulde dienstbetrekking wordt geacht geheel in Nederland te zijn uitgeoefend.
 • Wat zijn de twee visies ten aanzien van de cv als fictieve onderneming ex art. 17a sub b Wet VPB?
  1: de commandiet wordt belast o.g.v. het artikel
  2: art. 8 lid 3 jo. art. 18 Wet VPB bepalen dat de winst van de cv geacht wordt rechtstreeks te zijn genoten door de commandiet, die op grond van art. 17 lid 3 sub a Wet VPB een vaste inrichting heeft.
 • Waarom is art. 17 lid 3 sub b Wet VPB aangepast?
  Omdat het artikel in strijd was met het primaire EU-recht en de Moeder-dochterrichtlijn.
 • Het keuzerecht ex art. 2.5 Wet IB is ingeroepen naar aanleiding van de arresten Schumacker, Gschwind en De Groot.
 • Wat is bepaald in het arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant (BNB 2004/258)?
  De vrijheid van vestiging verzet zich tegen een regeling waarbij niet-gerealiseerde waardevermeerderingen worden belast bij emigratie van de belastingplichtige.
 • Wat is bepaald in het arrest N (BNB 2007/22)?
  De vrijheid van vestiging verzet zich tegen een regeling waarbij bij emigratie de waardeaangroei wordt belast, terwijl zekerheidstelling is vereist en geen rekening wordt gehouden met latere waardeverminderingen die niet door de lidstaat van ontvangst in aanmerking worden genomen.
 • 2 Week 2

 • Is het verschil tussen afrekening bij emigratie in de VPB (art. 15c jo. 15d Wet VPB) en in de IB (art. 3.60 jo. 3.61 Wet IB) in strijd met EU-recht?
  Nee, in het arrest National Grid Indus is bepaalt dat deze belemmering is gerechtvaardigd. Direct afrekenen is echter disproportioneel. De belastingplichtige moet de mogelijkheid hebben om uitstel van betaling te krijgen tot het moment van realisatie van de stille reserves.
 • Wordt bij immigratie een step-up verleend?
  Ja, dit volgt uit het totaalwinstbegrip. Voor de aandeelhouder staat dit zelfs in de wet, ex art. 4.25 Wet IB.
 • Bij juridisch dubbele belasting wordt hetzelfde subject voor hetzelfde object door meerdere staten in de belastingheffing betrokken. Bij economisch dubbele belasting wordt hetzelfde object bij twee of meer subjecten door meerdere staten in de belastingheffing betrokken.
 • Juridisch dubbele belasting wordt opgelost door belastingverdragen, terwijl deze over het algemeen niet zien op economisch dubbele belasting.
 • Hoe worden in het belastingverdragen conflicten tussen twee persoonlijke heffingsbeginselen opgelost?
  Via art. 4 OMV: er is maar één staat waar iemand inwoner is.
 • Hoe worden in belastingverdragen conflicten tussen een persoonlijk en een zakelijk heffingsbeginsel opgelost?
  Via de toewijzingsbepalingen van art. 5 OMV e.v.
 • Bij actieve inkomsten verleent Nederland een vrijstelling, bij passieve inkomsten een verrekening.
 • Wat zijn de vier methoden ter voorkoming van dubbele belasting?
  Objectvrijstelling, tariefreductie, belastingvermindering (via vrijstelling of verrekening) en kostenaftrek.
 • Wat is het doel van kapitaalexportneutraliteit en hoe wordt dit bereikt?
  Kapitaalexportneutraliteit probeert gelijkheid in de woonstaat te bereiken zodat een investering in het buitenland even zwaar wordt belast als in het binnenland. Dit wordt bereikt door de buitenlandse belasting te verrekenen.
 • Wat is het doel van kapitaalimportneutraliteit en hoe wordt dit bereikt?
  Kapitaalimportneutraliteit probeert gelijkheid in de bronstaat te bereiken zodat er eerlijke concurrentie is. Dit wordt bereikt door een vrijstelling van het broninkomen.
 • Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van het BVDB?
  Er is geen verdrag van toepassing, er is sprake van binnenlandse belastingplicht (opteren voldoet niet!) en er is sprake van objectieve onderworpenheid in het buitenland.
 • Bij vrijstelling ex art. 10 t/m 12 BVDB geldt de per country methode. Dit is gunstig omdat verliezen niet met winsten hoeven te worden gesaldeerd.
 • De doorschuifregeling ex art. 11 BVDB geldt als de teller groter is dan de noemer. De inhaalregeling ex art. 12 BVDB geldt als de teller negatief is.
 • Bij verrekening ex art. 13 t/m 17 BVDB geldt de overall methode. Dat is gunstig omdat de eerste limiet (buitenlandse belasting) hoger wordt.
 • Bij verrekening in box II is er nog een derde limiet. Ex art. 25 lid 2 BVDB is dat 15% van het bruto-inkomen.
 • Wat is de achtergrond van de objectvrijstelling ex art. 15e Wet VPB? Is de regeling in overeenstemming met EU-recht?
  Het tegengaan van het importeren van verliezen. In het arrest Lidl Belgium is bepaald dat het uitsluiten van verliezen EU-rechtelijk is toegestaan. Wel geldt de 'altijd ergens'-benadering (in NL neergeslagen in art. 15i jo. 15j Wet VPB).
 • De heer Francon (FRA) houdt 10% in PTC BV (NL). Hij heeft aan de vennootschap een pand t.w.v. € 50.000 ter beschikking gesteld. Heft Nederland?
  Art. 3.92 lid 1 sub a Wet IB: terbeschikkingstelling van het pand wordt belast. Voor € 50.000 wordt Francon in de IB betrokken ex art. 7.2 lid 1 sub c Wet IB. Ex art. 6 lid 1 Verdrag is Nederland heffingsbevoegd.
 • De heer Francon (FRA) houdt 10% in PTC BV (NL). Er wordt een dividend van € 100.000 uitgekeerd. Heft Nederland?
  Ex art. 7.5 lid 1 jo. 4.6 sub a Wet IB wordt over € 100.000 25% IB geheven. Ex art. 1 lid 1 jo. art. 5 Wet DB is 15% DB verschuldigd. Ex art. 10 lid 2 Verdrag mag Nederland 15% over het dividend heffen. Er is dus € 15.000 verschuldigd.
 • Tang (ESP) verhuurt zijn woning in Nederland (WOZ: € 350.000) voor € 25.000 per jaar. De woning is gefinancierd met een hypotheek van € 350.000 (4%). Heft Nederland?
  Nee, ex art. 7.7 lid 1 jo. lid 2 sub a Wet IB vallen zowel het pand als de schuld onder de rendementsgrondslag. De rendementsgrondslag is dus nihil.
 • Firewall Inc. (CAN) houdt 100% in NXP Corp. (VS). Bronheffing op dividend is 5% onder het Verdrag. Firewall Inc. schuit nu X Coöperatie (NL) ertussen. NXP Corp. keert een dividend van € 2.500.000 uit aan X Coöperatie, die dat dooruitkeert aan Firewall Inc. Heft Nederland?
  Art. 1 lid 1 Wet DB: in beginsel niet. Echter op grond van art. 1 lid 7 Wet DB wordt DB ingehouden nu het motief van X Coöperatie bestaat uit het ontgaan van DB bij een ander.
 • Wat is bepaald in het arrest Japanse royalty (BNB 2002/184)?
  Bij de berekening van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting moet ook rekening worden gehouden met eventuele andere op de desbetreffende inkomensbestanddelen van toepassing zijnde regelingen ter voorkoming van dubbele belasting. Nu over de aan Zwitserland toegewezen royalty's feitelijk in Nederland geen belasting is verschuldigd, kan de hiervoor ingehouden Japanse bronbelasting niet in Nederland worden verrekend.
 • Wat is bepaald in het arrest De Groot (BNB 2003/182)?
  Het is in strijd met het vrije verkeer van werknemers om een belastingplichtige een deel van zijn belastingvrije som en PGA te laten verliezen doordat hij in dat jaar ook in een andere lidstaat inkomsten heeft verworven.
 • Wat was de beslissing van de HR in haar arrest De Groot (BNB 2004/261)?
  De noemer van de evenredigheidsbreuk bestaat uit de belastbare som.
 • Wat is beslist in het arrest Belgische vaste inrichting (V-N 2007/24.9)?
  De Italiaanse en Braziliaanse (fictieve) bronheffing kan niet in Nederland worden verrekend nu deze dienen te worden toegerekend aan de Belgische vaste inrichting, waarvan Nederland de inkomsten vrijstelt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is bepaald in het arrest Hongaarse lijfrente (BNB 2002/42)?
Belastingheffing ten einde een ten onrechte genoten aftrek terug te nemen verschilt wezenlijk van belastingheffing van een afkoopsom. Die bijtelling vormt geen inkomensbestanddeel waarop het verdrag van toepassing is.
Wat is bepaald in het arrest Antilliaanse f.e.-dochter (BNB 1994/191)?
Het niet toelaten van een Antilliaanse NV tot de fiscale eenheid is in strijd met het discriminatieverbod ex art. 1 lid 1 BRK (oud). De behandeling is ongelijk en er is geen rechtvaardiging. De omstandigheid dat belanghebbende is opgericht naar het recht van de Nederlandse Antillen biedt onvoldoende grond om haar de opneming in een fiscale eenheid met haar moedermaatschappij te ontzeggen.
Tuitert is in dienst bij Vancouver BV, gevestigd in Nederland. Dit is een dochtervennootschap van Vancouver Inc., gevestigd in Canada. Hij werkt in 2013 10 weken in Vancouver voor Vancouver Inc. Zijn salaris wordt door Vancouver BV doorbelast aan Vancouver Inc. Heft Nederland over dat loon onder het verdrag?
Art. 15 lid 1 Verdrag Nederland - Canada: Canada mag heffen voor zover de dienstbetrekking in Canada wordt uitgeoefend. Echter, is de detacheringsregeling van toepassing. Dan is het van belang te weten wie de werkgever is van Tuitert. Op basis van het arrest Economisch werkgever (BNB 2007/75) moet worden geoordeeld dat voor die 10 weken Vancouver Inc. kan worden aangemerkt als zijn werkgever. De detacheringsregeling is ex art. 15 lid 2 sub b Verdrag dan niet van toepassing. Nederland moet voor dat gedeelte van het loon voorkoming verlenen.
Van Gaal woont in Nederland en werkt voor Bayern Munchen GmbH, gevestigd in Duitsland. Van 1 januari tot en met 30 april werkt Van Gaal in Duitsland, waar hij dagelijks naartoe rijdt. Van 1 mei tot en met 31 augustus wordt hij te werk gesteld bij de Belgische jeugdopleiding van Bayern Munchen GmbH in Gent. Bayer GmbH belast de loonkosten door aan de Belgische jeugdopleiding. Mag Nederland over het loon heffen?
Nee. Ex art. 10 lid 1 Verdrag Nederland - Duitsland mag Duitsland heffen voor zover de dienstbetrekking in Duitsland wordt uitgeoefend (voor 1-1 t/m 1-5: geheel). De detacheringsregeling is niet van toepassing ex art. 10 lid 2 sub b Verdrag, omdat Bayern Munchen GmbH in Duitsland is gevestigd. Ex art. 15 § 1 Verdrag Nederland - België mag België heffen voor zover de dienstbetrekking in België wordt uitgeoefend (voor 1-5 t/m 1-8: geheel). De detacheringsregeling is niet van toepassing ex art. 15 § 2 sub c Verdrag, omdat het loon wordt doorbelast aan de Belgische vaste inrichting van zijn werkgever Bayern Munchen GmbH.
Wat zijn de verplichtingen van een staat bij de onderling overlegprocedure ex art. 25 OMV?
De staat heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting.
Wat zijn de twee onderdelen van art. 25 OMV?
Een specifieke oplossing voor de voorkoming van dubbele belasting op verzoek van de belastingplichtige en een generieke oplossing voor de voorkoming van dubbele belasting op initiatief van de verdragspartijen.
Welke toetsen vinden plaats bij het discriminatieverbod ex art. 24 OMV?
De vergelijkbaarheidstoets en de rechtvaardigingstoets.
In welke arresten holt de HR de werking van het restartikel uit?
In het arrest Drielandenpunt, waar wordt bepaald dat art. 10 OMV saldowerking heeft, in het arrest Fictief loon, waar wordt bepaald dat art. 15 OMV saldowerking heeft en in het arrest Hongaarse lijfrente.
Wat is bepaald in het arrest 15 april (BNB 2011/160)?
Als de andere staat op grond van art. 18 Verdrag bevoegd is te heffen over het pensioen dan mag Nederland de conserverende aanslag pensioen niet invorderen bij een besmette handeling.
Wat is bepaald in het arrest Beloning ten laste van een v.i. (BNB 2008/29)?
Voor beantwoording van de vraag of een beloning ten laste komt van een v.i. ex art. 15 lid 2 sub c Verdrag is uitsluitend bepalend of de beloning op grond van art. 7 Verdrag toegerekend dient te worden aan de vaste inrichting.