Summary Schaderegeling bij brandverzekering

-
245 Flashcards & Notes
5 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Schaderegeling bij brandverzekering". The author(s) of the book is/are nibesvv. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

waarom spreekt een rechter een tussenvonnis uit?
als rechter vindt dat de eiser bepaalde stellingen (beter) moet bewijzen
wanneer moet partijen worden bijgestaan door juridisch deskundige
zaken die voor de rechtbank sector civiel worden gebracht
wat wordt verstaan onder relatieve competentie?
dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is voor de plaats waar het proces wordt gevoerd
wanneer wordt er een civiele procedure  gevoerd? bij welke rechtbank wordt een civiele procedure gevoerd?
als er een geschil bestaat tussen 2 burgers
vordering < 5000,- rechtbank kanton
vordering > 5000,- rechtbank civiel
noem 4 zaken waarvoor de NBBP ook de vervangingswaarde vergoedt (naast goederen)
zaken waarvan de vervangingswaarde minder bedraagt dan 40% vd nieuwwaarde
zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd;
motorrijtuigen, caravans
kunstvoorwerpen
zaken die niet worden vervangen
Wie stelt, bewijst! noem 5 zaken die de verzekerde moet bewijzen
bestaan vd overeenkomst vd verzekering
zijn belang
het onzekere voorval als door de polis gedekt
verband tussen oorzaak en gevolg
de grootte van de schade
omschrijf kort 2 situaties waarin een schuldenaar in verzuim  is
zodra een vordering opeisbaar is
na ingebrekestelling
na verstrijken fatale termijn
soms van rechtswege automatisch
Noem 2 situaties waarin een (brand)verzekeraar op grond van art 6:197 niet kan verhalen
een persoon van 14jr of ouder met een geestelijke tekortkoming
de leden van een groep, waarvan er 1 aan de verzekerde schade toebracht
de ouders van een kind jonger dan 14jr
een bezitter van een opstal
bezitter van een gebrekkige roerende zaak
is artik 7:928bw dwingend of regelend recht?
in art 7:943 lid 3 bw staat vermeld dat als verzekerde en part consument is art 7:928 dwingend recht is. 
noem 2 oorzaken waardoor vaste jurisprudentie haar betekenis kan verliezen
vaste jurisprudentie kan haar betekenis verliezen door wijziging van een van de rechtsbronnen. mogelijke oorzaken zijn: wetswijziging of een nieuwe wet, een verdrag dat self-executing is of waarop de rechtspraak moet worden aangepast, een uitspraak van de hoge raad die een nieuwe interpretatie volgt enz.