Summary Scheepvaartwetgeving

-
233 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Scheepvaartwetgeving

 • 1 Scheepvaartwetgeving

 • Wat regelt het Binnenvaartbesluit?
  • De toegang tot de markt van bedrijfsmatig vervoer per binnenschip
  • de technische eisen voor binnenschepen
  • de bemanningsvoorschriften
  • de vaarbewijsplicht
  • de scheepsnummering
 • Waaraan moet men voldoen om een groot vaarbewijs te kunnen krijgen?
  Medische keuring (1e keer), daarna vanaf 50 -65 jaar en 13 weken: iedere 5 jaar herkeuren, vanaf 65 jaar ieder jaar herkeuren.
 • Welk vaarbewijs is verplicht voor een pleziervaartuig?
  • Tussen de 15 en 25 meter: klein vaarbewijs
  • Tussen de 25 en 40 meter: groot pleziervaarbewijs
  • Pleziervaartuig sneller dan 20 km/h: klein vaarbewijs
 • Voor welke schepen is het vaarbewijs niet verplicht?
  • Voor bedrijfsmatig vervoer van personen met schepen die hoofdzakelijk worden voortbewogen d.m.v. zeilen: zeilbewijs is voldoende
  • Voor schippers van pleziervaartuigen van 25-40 meter: Groot pleziervaarbewijs
  • Schippers van vaartuigen tussen de 25 en 40 meter of van beroepsvaartuigen tussen de 20 en 40 meter: beperkt groot vaarbewijs.

 • Welke soorten vaarbewijzen kent u?
  • klein vaarbewijs
  • beperkt groot vaarbewijs
  • groot vaarbewijs
 • Welke schepen zijn uitgezonderd van de certificaatplicht?
  • Schepen voorzien van een CvO-ROSR
  • binnenschepen met een erkend buitenlands certificaat
  • zeeschepen voorzien van een geldig Certificaat van Deugdelijkheid
  • binnenschepen die door spierkracht worden voortbewogen
  • drijvende werktuigen in een zand- of grindgat
  • binnenschepen met een permanente ligplaats (woonboten)
 • Welke schepen zijn certificaatplichtig?
  • Binnenschepen met een lengte van ten minste 20 meter
  • Binnenschepen waarvan het 'produkt' meet dan 100 m3 bedraagt
  • sleep- en duwboten
  • passagiersschepen
  • veerponten
  • drijvende werktuigen
  • binnenschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren
 • Welke onderwerpen worden door de Binnenvaartwet behandeld?
  • toegang tot de markt
  • de technische staat van een schip (CvO, veiligheid, uitrusting)
  • de scheepsmeting
  • de bemanning (vakbekwaamheid)
  • het vaarbewijs (soorten en keuringen)
  • het scheepsnummer (uniek Europees Scheepsidentificatienummer)
 • Wat regelt de Binnenvaartwet?
  Het bevorderen van de veiligheid van binnenschepen op de binnenwateren. E.e.a. voortvloeiend uit Europese afspraken om te komen tot eensluidende regels op de Europese binnenwateren.
 • Op welke wijze worden IMO-Guideluines verwerkt in de regelgeving?
  Deze worden opgenomen in de op het Schepenbesluit gebaseerde Bekendmakingen aan de Scheepvaart.
 • Waar zijn de regels van SOLAS uitgewerkt?
  In het op de Schepenwet gebaseerde Schepenbesluit.
 • Wat wordt verstaan onder Solas?
  SOLAS (Safety Of Life At Sea) is de naam van een resolutie van de algemene vergadering van de IMO. SOLAS 74 is het verdrag voor beveiliging van mensenlevens op zee 1974.


 • Wat regelt de Schepenwet?
  • Bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen
  • Maatregelen van tucht t.o.v. kapiteins, stuurlieden en machinisten
 • Wat is een akte van borgtocht?
  Een zekerheidsstelling tot vergoeding van schade.
 • Wat zijn toezichthoudende ambtenaren?
  Ambtenaren die daartoe door een besluit van de minister van V&W zijn aangewezen.
 • Wanneer mag een vergunning worden geweigerd?
  Weigering mag alleen om waterstaatswerken te beschermen en om het doelmatig en veilig gebruik van die werken te verzekeren.
 • Wat is het doel van de Wet Beheer Waterstaatswerken?
  Het geven van bepalingen ter bescherming van de rijkswaterstaatswerken alsmede de verzekering van het veilig en doelmatig gebruik van die werken.
 • Wat weet je van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken
  De wet is van 14 november 1996
 • Wat moet worden verstaan onder waterstaatswerken?
  Bij het rijk in beheer zijnde wateren, waterkeringen en wegen, alsmede, voorzover in beheer bij het Rijk, de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun aard daartoe behoort.
 • Wat staat er in lid 2 van artikel 1 van de Wet Beheer Waterstaatswerken
  Dat onder wateren tevens moeten worden verstaan de territoriale wateren.
 • Wat wordt in Artikel 3 lid 1 aangegeven?
  Dat een weigering, wijziging of intrekking van een vergunning slechts kan plaatsvinden om waterstaatswerken te beschermenen om het doelmatig en veilig gebruik van die werken te verzekeren met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar is het BPR van kracht?
Op alle openbare wateren in Nederland die openstaan voor de scheepvaart met uitzondering van:
 • De wateren waarop het RPR van kracht is: Lek, Nederrijn, Pannerdensch Kanaal, Waal.
 • Kanaal Gent-Terneuzen, Westerschelde, Eems/Dollardgebied.
Welke methoden mogen worden gehanteerd bij de handhaving van de Waterwet?
 1. Verzamelen en registreren van gegevens
 2. Toepassen van bestuursdwang
 3. opleggen van last onder dwangsom
 4. intrekking van de watervergunning
Wie is bestuursrechtelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de Waterwet?
De waterbeheerder
Wie mag een grondwaterheffing innen?
Provincies
Waarvoor moet verontreinigingsheffing worden betaald?
Voor directe lozing in het oppervlaktewater, door de "vervuiler"
Wat zijn gedoogplichten?
De plicht voor grondeigenaren om toe te staan dat op gronden gelegen aan een watersysteem maaisel of specie achterblijft na onderhoudswerkzaamheden. Ook het dulden van gebruik van gronden als een tijdelijke waterberging valt daaronder.
Wat is een projectprocedure?
Dat is een procedure die wordt doorlopen voor een projectplan, bijv. voor een primaire waterkering of een project van spoedeisend belang en bovenlokale betekenis.
Waarvoor dient een projectplan?
De beschrijving van een werk en de wijze waarop dat zal worden aangelegd of gewijzige.
Waarvoor worden leggers gebruikt?
Voor het aangeven van beheersgrenzen en beschermingszones van waterstaatswerken.
Wat zijn leggers?
Leggers zijn registers waarin wordt aangegeven aan welke eisen waterstaatsconstructies moeten voldoen wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie.