Summary Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

-
ISBN-10 9013059546 ISBN-13 9789013059540
1195 Flashcards & Notes
108 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels I P Asscher Vonk, W H A C M Bouwens
 • 9789013059540 or 9013059546
 • 20e herz. dr.

Summary - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1.1 Definities van het arbeidsrecht

 • Wat is sociaal recht?
  Soms wordt deze term gebruikt als synoniem voor arbeidsrecht.
 • Wat houdt het ambtenarenrecht in?
  het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de publieke sector.
 • 1.2 Arbeidsrecht en economische orde. Historisch perspectief

 • Wat wordt bedoeld met maatschappij-organisatie?
  Iedere maatschappij kent een organisatie met betrekking tot de productiefactoren: grond, arbeid en kapitaal. Geen maatschappij is denkbaar zonder een of andere vorm van economische orde.
 • Leg de organisatie van de arbeidsverhoudingen in het Romeinse imperium uit.
  De noodzakelijke arbeid werd verricht door slaven, die geen rechtspositie bezaten (arbeid door onzelfstandige). In het Romeinse recht aanneming van werk, door ons gezien als verhuur van diensten. Arbeid door vrijgeborene (arbeid door zelfstandige) kwam weinig voor. De juridische vorm waarmee deze arbeid werd gekleed is, aanneming van werk.
 • Leg de organisatie van de arbeidsverhoudingen in het Feodaal stelsel(5de eeuw n.Chr): uit
  De samenleving viel uiteen in: ridders, bidders en werkers (meestal eenvoudige agrarische en ambachtelijke werkzaamheden.
 • 1.3.1 Beroepsbevolking

 • Uit welke groep personen bestaat de beroepsbevolking?
  De beroepsbevolking omvat alle personen, die hetzij als werknemer bij een particuliere werkgever of bij de overheid werkzaam zijn, almede de werklozen, dat wil zeggen de personen zonder werk, die betaald werk zoeken en voor betaald werk beschikbaar zijn.
 • Wat omvat de beroepsbevolking?
  alle personen, zowel zelfstandige als een werknemer werkzaam bij een werkgever of de overheid, maar ook de werklozen
 • Wat zijn werklozen?
  personen zonder werk, die betaald werk zoeken en voor werk beschikbaar zijn
 • 2 Arbeidsomstandighedenrecht

 • De Arbeidsinspectie kan ter inleiding van een strafrechtelijke vervolging een proces-verbaal op maken.
  De strafmaat is geregeld in de Wet Economische delicten.
 • Wanneer kan stillegging van het werk worden bevolen?
  (arbowet)
  Wanneer verblijf of werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen.
 • Wanneer is er sprake van een strafrechtelijke afdoening
  Handelen of nalaten van de werkgever waardoor de verkeersveiligheid in gevaar is gebracht en bepaalde gevallen van recidive.
 • Welke omstandigheden zijn van belang bij het vaststellen van de hoogte van een boete  (arbowet)
  Grootte van het bedrijf, de financiële draagkracht, de mate van verwijtbaarheid en het economisch voordeel dat met het overtreden van de norm is behaald.
 • Wanneer zal worden overgegaan op het opleggen van een boete?
  (arbowet)
  Wanneer eerder een eis tot naleving is gesteld
 • Welke waarborgen kent de wet ingeval van het opleggen van een boete
  Tolkenhulp voor een belanghebbende die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.
  zwijgrecht voor degene die wordt verdacht van een beboetbaar feit.
 • Door wie wordt de boete in geval van overtreding Artw opgelegd?
  De boete wordt opgelegd door een speciaal daartoe door de minister aangewezen ambtenaar, de boete-oplegger.
 • Wie hebben het recht de ambtenaren van de toezichthouder bij hun bezoek te vergezellen en zich buiten tegenwoordigheid van anderen met hen te onderhouden
  leden van het medezeggenschapsorgaan.
 • Welke maatregelen kan de Arbeidsinspectie nemen?  (arbowet)
  Eis tot naleving
  Stillegging van het werk
 • Wat houdt de eis tot naleving in?
  (arbowet)
  De eis tot naleving betreft een concretisering van bepalingen in de arbo-regelgeving. Een eis tot naleving bevat een termijn waarbinnen aan de eis moet zijn voldaan.
 • Aan wie is de handhaving van de arbowet afgedragen
  aan de arbeidsinspectie.
 • Wanneer kan de arbeidsinspectie een bevel tot staken van arbeid afgeven.
  -ernstige overtreding verbod kinderarbeid.
  ernstige overtreding met betrekking tot arbeids- en rusttijden en de deugdelijke registratie.
 • Wie treed op als toezichthouder op de werkzaamheden van boordpersoneel van vliegtuigen en het goederenvervoer over de weg.
  Inspectie verkeer en waterstaat.
 • Voor welke dienst is een belangrijke rol weggeled bij het toezicht houden op de naleving van de Artw
  De in 1895 opgerichte Arbeidsinspectie.
 • Wat is een bestuurlijke boete
  Een bestuurlijke boete is een straf die niet door de rechter maar door een bestuursorgaan wordt opgelegd.
 • Wanneer brengt de Arbeidsinspectie inspectiebezoeken?
  Steekproefsgewijs en op eigen initiatief.
  Soms ook na klachten van vakverenigingen, ondernemingsraden, individuele werknemers of derden.
 • Welke beboetbare feiten noemt art. 10.1 Artw?
  overtreding:
  verbod kinderarbeid,
  voorschriften betreffende arbeid vrouwelijke werknemer in de periode rond de bevalling.
  niet naleven van bepaalde voorschriften inzake arbeids- en rusttijden.
 • Welke gerechtelijk stappen kan een betrokken nemen indien hij het niet met de opgelegde boete eens is.
  bezwaar bij de minister van sociale zaken en werkgelegenheid.
  beroep doen op de rechter (sector bestuursrecht van de rechtbank)
  Hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state.
 • Een werknemer is naleving va de arbo-verplichtingen van zijn werkgever wil afdwingen moet een beroep doen op art 7-611 BW of art 7:658 eerste lid BW.
  De werknemer heeft de bevoegdheid zijn werk te onderbreken indien en zolang naar zijn redelijk oordeel ernstig gevaar voor hemzelf of andere personen aanwezig is en dit gevaar zo acuut is dat de Arbeidsinspectie niet tijdig kan ingrijpen.
  De werknemer behoudt aanspraak op loon.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Schets van het Nederlandse arbeidsrecht
 • H L Bakels W H A C M Bouwens, M S Houwerzijl, W L Roozendaal
 • 9789013085402 or 9013085407
 • 21e [herz.] dr.

Summary - Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

 • 1.1 definities van het arbeidsrecht

 • Geef definitie arbeidsrecht

  Het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

 • arbeidsrecht: geheel van rechtsregels mbt de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private en publieke sector.

  Sociaal recht: meestal ruimer dan arbeidsrecht. Ook sociale zekerheid.

 • wat is sociaal recht
  synoniem arbeidsrecht in private en publieke sector en sociale zekerheid
 • 2.3.1 Algemeen

 • Met welke 4 doelen werd de huidige Arbowet ingevoerd?
  Het vereenvoudigen van de wetgeving, vergroting van de effectiviteit van het arbo beleid, ruimte voor meer maatwerk (aangepaste omstandigheden) en ruimte voor zelfregulering.
 • Waarom bevat de Arbowet voornamelijk doelvoorschriften?
  Dit heeft te maken met de ruimte die sociale partners moeten hebben om nadere afspraken te maken, te gedetailleerde wetgeving heeft ook geen zin met oog op de ontwikkelingen binnen de EU.
 • 2.3.2 Werkingssfeer Arbowet

 • Waar of niet waar, de Arbowet strekt zich uit over de private sector, maar ook over de publieke sector.
  Waar
 • 2.3.3 Verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

 • Wat is een arbo-beleid?
  Een beleid dat een werkgever moet voeren ter bevordering van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
 • Wat houdt de redelijkerwijs-clausule in?
  Verplichtingen van de werkgever moeten worden nageleefd voor zover het redelijk is dit van de werkgever te vergen.
 • Wat is verplicht om op te nemen in RI&E?
  Plan van aanpak omtrent maatregelen die worden genomen om risico's te beperken en binnen welke termijn, werkgever moet dit verplicht aan werknemers verstrekken.
 • Wat houdt de maatwerkregeling in?
  Een afspraak tussen werkgever en vakorganisaties etc. afspraken te maken over deskundige bijstand.
 • Als er geen maatwerkregeling tot stand is gekomen, dan is er een vangnetregeling van toepassing. Dit houdt in dat de werkgever voor bepaalde taken binnen een bedrijf beroep moet doen op een arbo dienst.
 • Wat moet een bedrijfshulpverlener onder meer allemaal doen?
  Verlenen van EHBO, bestrijden van brand, voorkomen en beperken van ongevallen en alarmeren en evacueren van werknemers etc. bij een noodsituatie.
 • Waarom is er een apart arbeidsomstandighedenbesluit en wat houdt het in?
  Een groot deel van de concrete verplichtingen zijn niet in de arbowet opgenomen maar bestaan wel vanwege de arbowet. Deze verplichtingen zijn namelijk verder uitgewerkt in het Arbo-besluit in de vorm van regelingen omtrent bepaalde onderwerpen zoals inrichting van werkplekken. Ook bevat het besluit beleidsregels, die vaststellen hoe een belangenafweging, feiten vaststelling of uitleg van voorschriften moet geschieden door de arbeidsinspectie.
 • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmings recht ten aanzien van de RI&E
 • 2.3.4 Handhaving van de Arbowet en sanctionering

 • Wie kan een werkgever verplichten om de arbo-verplichtingen na te komen?
  De Arbeidsinspectie (24 arbowet), en een individuele werknemer (3:296 jo. 7:611 of 7:658)
 • Wat is een eis tot naleving?
  Een voorschrift van de arbeidsinspectie omtrent bepaalde gebreken conform de arbowet.
 • Met welke middelen kan naleving worden geëist?
  Stillegging van werk, bestuurlijke boete en eventueel een proces verbaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat voor bevoegdheid is het verlenen van re-integratie voorzieningen? En voor wie staan deze voorzieningen open?
Een discretionaire bevoegdheid van het UWV. 

Staan open voor (alle werkgevers van) werknemers die naar het oordeel vh UWV een structurele beperking hebben, dus ook de IVA en 35minners. 

- UWV kan voor mensen met een WGA, en waarvoor arbeidsinschakelingskans gering is, onbeloonde werkzaamheden laten verrichten voor 2 jaar, art. 37b WIA. 
Welke re-integratievoorzieningen zijn er?
Opgenoemd in art. 35, 36 en 37 WIA

Vervoersvoorziening: voor woon-werkverkeer

Intermediaire activiteiten, zoals doventolk of voorleeshulp

Individueel te gebruiken hulpmiddelen of meeneembare voorzieningen ten behoeve van de inrichting arbeidsplaats. 

- Ook kan toestemming worden verleend op op een proefplaats voor max 6 maanden onbeloonde arbeid te verrichten.

- Werkgever ontvangt subsidie voor de meerkosten van duurzame niet-meeneembare voorzieningen tbv inrichting van de arbeidsplaats.

- Ook andere re-integratieinstrumenten van andere wetten kunnen worden gebruikt zoals de no-riskpolis.  
Hoe zit het met het recht op ondersteuning in het geval een eigenrisicodrager de uitkering betaald?
- Dit recht op ondersteuning ontbreekt in dit geval.

- Echter heeft de ERD wel een plicht tot re-integratie, eerste en tweede spoor, art. 42 WIA. 

- Ook hier kan de ERD dus een besluit nemen omdat het gaat om een zelfstandige bevoegdheid.
Wie hebben recht op ondersteuning bij re-integratie?
De UWV voorziet in de ondersteuning voor:

- Verzekerden van de WGA 
- en startende zelfstandigen met een structurele functionele beperking
art. 34 en 34a WIA

- Geen recht: de IVA-verzekerden, want geen arbeidsperspectief. Wel eventueel in aanmerking voor re-integratie instrumenten. 
Hoe zit het met het opleggen van sancties als de uitkering wordt betaald door een eigenrisicodrager? En aan welke verplichtingen moet de eigenrisicodrager voldoen?
Dan is de eigenrisicodrager bevoegd om maatregelen op te leggen indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan door de verzekerde, 89 lid 1 WIA.

Deze bevoegdheid is beperkter dan die van het UWV, de uitkering kan namelijk niet blijvend geheel worden geweigerd, dit is voorbehouden aan het UWV. Echter wel tijdelijke en gedeeltelijke weigeringen mogelijk, 89 lid 2 WIA.

Verplichtingen eigen risicodrager
- Eigenrisicodrager is voor wat betreft deze bevoegdheid, bestuursorgaan.
- Dus ook gebonden aan de Awb.
- Hij neemt dus een besluit, welke gemotiveerd moet zijn en waar bezwaar en beroep tegen openstaat.
Wanneer zal er een maatregel of boete worden opgelegd?
Boete, overtreding van de informatieplicht, art. 91 WIA e.v. 

Onvoldoende nakomen van een andere verplichting, dan maatregel, art. 88 WIA. Dit onderwerp is uitgewerkt in 90 WIA en MaatregelenBS SZR.
Welke WIA verplichtingen zijn verwant met die van de WW?
Zich inschrijven als werkzoekende, aanvaarden passende arbeid, sollicitatieplicht etc. art. 30 WIA. 

Het achterwege laten van verweer tegen of instemmen met een beeindiging van arbeid door of op verzoek van de werkgever is na het verstrijken van de verlengde wachttijd wel toegestaan, art. 30 lid 5 WIA. 
Wat beogen de verschillende genoemde verplichtingen te bevorderen?
-Bevorderen verrichten van arbeid, art. 29 WIA

-Bevorderen medisch herstel, meewerken geneeskundig onderzoek

-Bevorderen competenties, bijv meewerken aan scholing
Welke verplichtingen zien op het tijdvak waarover een beroep op de WIA wordt gedaan? En voor wie gelden deze?
Gelden voor WGA-gerechtigden, art. 29 en 30 WIA. 

En deze verplichtingen worden in de re-integratievisie opgenomen, art 39 lid 1 WIA en art. 30a lid 4 wet SUWI. 

Indien deze visie aanleiding daartoe geeft, dan wordt er een re-integratieplan opgesteld en re-integratiebedrijf ingeschakelt, art. 39 lid 3 WIA.
Welke verplichtingen bestaan er om het verzekerde risico te beperken of voorkomen WIA?
Zie art. 28 lid 2 WIA voor opsomming:

- Passende arbeid aanvaarden
- onvoldoende meewerken re-integratie

Ook art. 88 lid 1 onder d WIA:

- Verboden om mee te werken, zonder deugdelijke gronden, aan beeindiging vh werk, op initiatief vd werkgever.