Summary Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening : informatie en communicatietraining voor sociaal-agogisch hulpverleners en verpleegkundigen

-
ISBN-10 903135239X ISBN-13 9789031352395
125 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening : informatie en communicatietraining voor sociaal-agogisch hulpverleners en verpleegkundigen". The author(s) of the book is/are Mathieu Heemelaar. The ISBN of the book is 9789031352395 or 903135239X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening : informatie en communicatietraining voor sociaal-agogisch hulpverleners en verpleegkundigen

 • 0.2 Voorlichting

 • Voorlichting is een belangrijke functie van preventie.
 • 0.2.1 Wat is voorlichting?

 • Wat is voorlichting?
  Bij voorlichting gaat het om een zodanige beïnvloeding van menselijk gedrag dat de voor te lichten personen zelfstandig de gewenste of meest adequate beslissing nemen en zich daarbij baseren op de informatie die de voorlichter overdraag.t
 • Gedragsverandering heeft te maken met 'macht, normen en (rationele) kennis' en komst praktisch tot stand op basis van drie processen. Welke en wat betekenen ze?
  Inwilliging: iemand verandert, omdat er straf of beloning aan bepaald gedrag is verbonden; gedragsverandering komt niet uit de betrokkenen zelf voort, maar is extern aangestuurd.

  Identificatie: gedragsverandering vindt plaats, omdat iemand zich vereenzelvigt met een ander en diens gedrag (of opvattingen) overneemt.

  Internalisatie: gedrag verandert, omdat de betrokken persoon bepaalde motieven of drijfveren in zijn psyche heeft opgenomen; de reden voor gedragsverandering komt hierbij uit de persoon zelf voort.
 • Voorlichting is vooral gericht op duurzame gedragsverandering. 
 • Welke drie soorten voorlichting zijn er, met oog op de mate waarin de voorlichter zijn doelgroep probeert te beïnvloeden?
  Informatieve voorlichting: de voorlichter verstrekt relevante informatie en gaat ervan uit dat de doelgroep is staat is zelf verstandige conclusies te trekken.

  Persuatieve voorlichting: de voorlichter werpt zijn overredingskracht in de strijd om de doelgroep tot ander gedrag over te halen

  Educatieve voorlichting: de voorlichter gaat ervan uit dat de doelgroep niet bij machte is om op eigen kracht het juiste besluit te nemen en zal zich concentreren op het besluitvormingsproces zelf.
 • Een ander onderscheid in soorten voorlichting die vaak wordt gemaakt, betreft de manier waarop de informatie de doelgroep bereikt. Welke twee vormen zijn er?
  - de massamediale voorlichting: maakt gebruik van media als tv, radio, kranten, brochures, affiches of internet en is in principe geschikt voor iedereen
  - de interpersoonlijke voorlichting: er vindt een gesprek plaats tussen de voorlichter ren de voor te lichten persoon, individueel of in groepsverband
 • 0.2.2 Determinanten van houding en gedrag

 • Het aanbieden van informatie vormt vaak een eerste aanzet tot beïnvloeding. Informatie wordt vaak herhaaldelijk en op verschillende wijzen aangeboden. Een dergelijke benadering veronderstelt een lineair verband tussen kennis en gedrag. Wat houdt dat in?
  Als voorlichter ga je er dan vanuit dat wanneer mensen geïnformeerd worden, ze automatisch hun gedrag zullen veranderen op grond van de verworven kennis.
 • Waarom klopt het lineaire verband tussen kennis en gedrag niet?
  Voor de toepassing van kennis op het eigen gedrag moeten mensen ook hun attitude wijzigen. Anders gezegd: zij moeten willen veranderen, maar ook kunnen veranderen.
 • Ajzen bedacht de Theorie van Gepland Gedrag. Waar gaat deze theorie vanuit?
  Deze theorie gaat ervan uit dat de intentie om bepaald gedrag te vertonen wordt beïnvloed door attitude, de subjectieve norm en de waargenomen controle over het gedrag.
 • Hoe omschrijven Ajzen en Fishbein het begrip 'attitude'?
  Zij omschrijven het begrip attitude als een aangeleerde predispositie (aanleg of sterke geneigdheid) om op een systematische gunstige of ongunstige manier te reageren op steeds dezelfde manier.
 • Uit welke twee componenten bestaan de attitude tegenover gedrag?
  - de beliefs over de consequenties van het gedrag
  - de affectieve evaluatie van deze consequenties
 • De subjectieve norm uit de Theorie van Gepland gedrag bestaat uit twee subcomponenten. Welke?
  - de normatieve beliefs: deze slaan terug op de overtuiging van de persoon dat specifieke individuen of groepen denken dat hij/zij een bepaald gedrag wel of niet moet laten zien
  - de motivatie om in te willigen: dit geeft aan in hoeverre de persoon geneigd is om mee te gaan in wat anderen denken
 • De waargenomen controle over het uit te voeren gedrag wordt ook wel aangeduid met self-efficacy. Wat is dat?
  Self-efficacy is de mate waarin men vertrouwen heeft in het eigen kunnen om de acties uit te voeren die leiden tot de gewenste uitkomsten.
 • Wat is het ASE-model?
  Het ASE-model is gebaseerd op zowel de Theorie van Gepland gedrag van Ajzen als de inzichten van Bandura en gaan om het analyseren, verklaren en beïnvloeden van gedrag. 
 • Hoe verklaart het ASE-model gedrag?
  Het ASE-model stelt dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie om dat gedrag te vertonen en dat de intentie op haar beurt wordt verklaard vanuit de drie hoofddeterminanten (ASE): attitude, sociale invloed en effectiviteit.
 • Wat wordt bedoeld met de determinant (eigen) effectiviteit?
  Hiermee wordt de inschatting bedoeld die iemand maakt van zijn eigen mogelijkheden om bepaald gedrag te vertonen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar inschatting van:
  - de benodigde vaardigheden
  - het gedrag in verschillende situaties
  - de mate van zelfvertrouwen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen eenzijdige en tweezijdige communicatie?
Bij eenzijdige communicatie loopt de communicatie van bron naar ontvanger, maar niet omgekeerd; er zijn geen mogelijkheden voor feedback, zodat de bron niet weet hoe het bericht is overgekomen. Bij tweezijdige communicatie heeft de ontvanger wel de mogelijkheid om feedback te geven.
Wanneer lukt het gedragsverandering teweeg te brengen?
Dat lukt wanneer de oorzaken van dat gedrag veranderen.
Gedragsverandering door voorlichting is te omschrijven als een stapsgewijs proces. Welke stappen houdt het in? Noem er drie.
- de communicatie tot stand brengen
- gedragsverandering teweegbrengen
- zorgen dat die verandering behouden blijft. 
Welke vier ingrediënten moeten aanwezig zijn voor het tot stand komen van communicatie?
- een zender of bron
- een of meer ontvangers of publiek
- een bericht
- een kanaal
Wat wordt bedoeld met de determinant (eigen) effectiviteit?
Hiermee wordt de inschatting bedoeld die iemand maakt van zijn eigen mogelijkheden om bepaald gedrag te vertonen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naar inschatting van:
- de benodigde vaardigheden
- het gedrag in verschillende situaties
- de mate van zelfvertrouwen
Hoe verklaart het ASE-model gedrag?
Het ASE-model stelt dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie om dat gedrag te vertonen en dat de intentie op haar beurt wordt verklaard vanuit de drie hoofddeterminanten (ASE): attitude, sociale invloed en effectiviteit.
Wat is het ASE-model?
Het ASE-model is gebaseerd op zowel de Theorie van Gepland gedrag van Ajzen als de inzichten van Bandura en gaan om het analyseren, verklaren en beïnvloeden van gedrag. 
De waargenomen controle over het uit te voeren gedrag wordt ook wel aangeduid met self-efficacy. Wat is dat?
Self-efficacy is de mate waarin men vertrouwen heeft in het eigen kunnen om de acties uit te voeren die leiden tot de gewenste uitkomsten.
De subjectieve norm uit de Theorie van Gepland gedrag bestaat uit twee subcomponenten. Welke?
- de normatieve beliefs: deze slaan terug op de overtuiging van de persoon dat specifieke individuen of groepen denken dat hij/zij een bepaald gedrag wel of niet moet laten zien
- de motivatie om in te willigen: dit geeft aan in hoeverre de persoon geneigd is om mee te gaan in wat anderen denken
Uit welke twee componenten bestaan de attitude tegenover gedrag?
- de beliefs over de consequenties van het gedrag
- de affectieve evaluatie van deze consequenties