Summary Seneca

-
ISBN-13 9789081292375
303 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Seneca". The author(s) of the book is/are E L Schra. The ISBN of the book is 9789081292375. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Seneca

 • 1.1 Identiteit

 • Referentiekader
  Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt
 • Identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, (het beeld) dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en (het beeld) dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn perceptie over groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt.
 • Persoonlijke identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, het zelfbeeld
 • Sociale identiteit
  Het deel van iemands identiteit dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt
 • Collectieve identiteit
  Het beeld dat mensen hebben van een groep, en wel het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vinden
 • 1.3 Socialisatie

 • Socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Socialisatoren
  De mensen die een cultuur overdragen
 • Internaliseren
  Ze maken zich een cultuur eigen
 • Primaire socialisatie
  Socialisatie tussen mensen die direct met elkaar verbonden zijn
 • Secundaire socialisatie
  Vindt plaats in een formele sfeer, zoals een school, het werk of verenigingen
 • Tertiaire socialisatie
  Vindt plaats door anonieme socialisatoren, actoren met wie mensen niet rechtstreeks een band hebben
 • Politieke socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Acculturatie
  Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid
 • Enculturatie
  Iemand leert de cultuur aan waarin hij geboren wordt
 • 2.1 Groepsvorming

 • Affectieve bindingen
  Emotionele bindingen
 • Cognitieve bindingen
  Bindingen op het gebied van kennis
 • Economische bindingen
  Bindingen die te maken hebben met werk, met goederen die ze nodig hebben voor hun bestaan
 • Politieke bindingen
  Bindingen die te maken  hebben met zaken die geregeld moeten worden op het gebied van bv onderwijs, zorg, verkeer en veiligheid
 • Groepsvorming
  Bindingen tussen meer dan twee mensen die tot stand komen, doordat ze elkaar beïnvloeden en gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen
 • Insluiting
  Mensen horen wel bij de groep
 • Uitsluiting
  Mensen horen niet bij de groep
 • Ingroup
  De groep mensen die erbij hoort
 • Sociale controle
  Dat is het geval als mensen anderen ertoe brengen (of dwingen) zich te houden aan de normen van de groep
 • Informele sociale controle
  Als groepsleden elkaar wijzen op de waarden en normen van de groep
 • Formele sociale controle
  Verwijst naar mensen die vanuit hun beroep of functie anderen op de regels wijzen
 • Outgroup
  De mensen die niet bij de groep horen
 • Stereotypen
  Vaststaande gegeneraliseerde beelden en ideeën over een groep mensen
 • Vooroordelen
  Dat zijn vooringenomen meningen over een groep mensen
 • Informele groep
  Mensen kennen elkaar en voelen zich emotioneel met elkaar verbonden
 • Formele groepen
  Groepen met regels die vaak op papier zijn vastgelegd, of regels die anderen makkelijk herkennen
 • Vooroordelen
  Dat zijn vooringenomen meningen over een groep mensen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Verhouding
Het hoofdconcept verhouding verwijst naar de wijze waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en tot elkaar verhouden en de manier waarop samenlevingen in sociale zin vorm geven aan deze verschillen. Het verwijst ook naar onderlinge betrekkingen tussen staten.
Verandering
Verwijst naar richting en tempo van ontwikkelingen in de samenleving en de (on)mogelijkheden deze te beïnvloeden.
Institutionalisering
Het proces waarbij een complex van waarden en min of meer geformaliseerde regels vastgelegd wordt in standaard gedragspatronen, die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren.
Rationalisering
Het proces van het ordenen en systematiseren  van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken.
Sociale cohesie
Het aantal en de kwaliteit van de bindingen die  mensen in een ruimer sociaal kader met elkaar hebben, het gevoel een groep te zijn, lid t zijn van een gemeenschap, de mate van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn, en de mate waarin anderen daar ook een beroep op kunnen doen.
Finaliteit
Relatie tussen doel en middel.
Causaliteit
Relatie tussen oorzaak en gevolg.
Individualisering
Het proces waarbij individuen in toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden kunnen vergroten.
Groepsvorming
Het tot stand komen van bindingen tussen meer dan twee mensen, doordat ze elkaar beïnvloeden en gemeenschappelijke waarden en normen ontwikkelen.
Gezag
Macht die als legitiem beschouwd wordt.