Summary Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"

-
ISBN-10 9081292331 ISBN-13 9789081292337
456 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"". The author(s) of the book is/are A A J Olgers, E L Schra M C Veldman. The ISBN of the book is 9789081292337 or 9081292331. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"

 • 1 geluk

 • Wat doet de politiek?

  Beslissingen nemen in een land door te debatteren(zonder oorlog)
 • Wat is Thomas-theorema?
  De manier waarop mensen een situatie interpreteren is bepalend voor het gedrag dat zij vertonen
 • 4 waarden van maatschappelijk geluk:
  vrijheid, gelijkheid, cohesie, welvaart
 • 1.1 Geluk

 • Wat is een politiek debat?
  Een figuurlijke strijd; mensen proberen elkaar te overtuigen.
 • 1.2 Belangen, waarden en dilemma's

 • Wat is een persoonlijke waarde?
  Belangrijk voor iemand zelf of voor zijn omgeving (bijv. vriendschap, familie, geloof en eerlijkheid).
 • Wat is een maatschappelijke waarde?
  Meer gericht op de wereld en minder op iemand zelf en iemands directe leefomgeving (bijv. vrijheid, democratie, veiligheid en milieu).
 • Wat is cohesie?
  De sociale relaties tussen mensen.
 • Wat houdt een belang in?
  - Gericht op persoon zelf of op de eigen groep
  - Voordeel
  - Concreet
  - Vaak te maken met macht, aanzien, tijd, informatie en geld
  - Gericht op korte(re) termijn
 • Wat is een dilemma?
  Een keuze uit verschillende belangen en/of waarden die op dat moment niet samen kunnen gaan.
 • 1.3 Maatschappelijke botsingen en problemen in theorie en praktijk

 • Wanneer is er sprake van een maatschappelijk probleem?
  - Er hebben veel (groepen) mensen met het probleem te maken
  - Er zijn verschillende meningen over de oorzaken en de oplossingen van het probleem
  - De overheid is volgens veel (groepen) mensen nodig voor het oplossen van het probleem
 • Wat is de overheid?
  De overheid is het hoogste gezag in een bepaald grondgebied.
 • Wat betekent 'plaats- en tijdgebonden'?
  Maatschappelijke problemen van hier en nu verschillen met problemen op andere plaatsen en in andere tijden.
 • Wat is een actor?
  Een actor is een persoon of groep die actief betrokken is bij een maatschappelijk probleem. De persoon of groep speelt een rol in het debat en hebben daarbij waarden/belangen.
 • Waaruit bestaat een AWB-schema?
  A = Actor
  W = Waarde
  B = Belang
 • 1.4 Ontwikkeling van maatschappelijke problemen

 • Wat is de definitie van politiek?
  De gezaghebbende toedeling van waarden en belangen in de samenleving (waarden vastleggen in wetten en belangen verdelen).
 • Wat is beleid?
  Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde waarden en belangen met bepaalde middelen op bepaalde tijdstippen; de uitwerking van een oplossing van een maatschappelijk probleem.
 • Wat zijn extreme actoren?
  Groepen met verschillende idealen die anderen met geweld willen overtuigen:
  - Gelijkheid (communisten)
  - Één waarheid (nazi's)
 • Wat zijn 'actoren uit het midden'?
  Actoren die d.m.v. debat tot de beste oplossing van een maatschappelijk probleem proberen te komen. Er zijn veel verschillende visies nodig (ook radicale).
 • Wat is rationaliteit?
  Een visie die er vanuit gaat dat verstand en rede nodig zijn om waarheden af te wegen en belangen uit te wisselen, om zo tot een rationele beslissing te komen.
 • Wat is een compromis?
  Een afspraak tussen actoren waarbij iedere actor iets opgeeft van zijn waarden of belangen zodat elke actor iets van zijn waarden of belangen kan bereiken.
 • Welke drie principes horen bij een democratische rechtsstaat?
  Trias politica:
  - Grondwet: hierin zijn de belangrijkste rechten en vrijheden van burgers vastgelegd.
  - Regering: samenwerking van verschillende partijen, wordt gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer.
  - Onafhankelijke rechters: beoordelen de situatie aan de hand van de wetten.
 • Wat wordt bedoeld met de 'maakbaarheid van de samenleving'?
  De menselijke pogingen om het maatschappelijk geluk te vergroten.
 • Wat zijn machtsverhoudingen?
  Welke groepen hebben veel macht en wie moet er vooral gehoorzamen?
 • Wat werd duidelijk uit het prisonersdilemma?
  Mensen die gezamenlijk kunnen overleggen, kunnen een beter resultaat behalen dan mensen die dat niet kunnen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 6 machten?
 1. wetgevende macht
 2. uitvoerende macht
 3. rechterlijke macht
 4. ambtenaren
 5. massamedia
 6. externe adviseurs
passief kiesrecht
te worden verkozen (gekozen worden)
actief kiesrecht
het recht te verkiezen (zelf stemmen)
De invoering van algemeen kiesrecht in Nederland gebeurde in 4 stappen:
 1. 1917: algemeen kiesrecht ook voor mannen vanaf 23 jaar
 2. 1919: algemeen kiesrecht ook voor vrouwen vanaf 23 jaar
 3. 1965: algemeen kiesrecht voor Nederlanders vanaf 21 jaar
 4. 1971: algemeen kiesrecht voor Nederlanders vanaf 18 jaar
Hoe kreeg de arbeidsklasse meer macht in Nederland?
 • onder druk van de SDAP (voorloper van de PvdA)
 • vakbonden
Hoe begon de Franse Revolutie in 1789?
Franse vorsten vergaten in de periode 1650-1789 de belangen van het volk en dat leidde tot de bestorming van de Bastille en daarmee de begin van de FR
Wat werd er verwacht van de koningen en vorsten die in de 16e eeuw in W-EU heersten?
Er werd geacht hun volk te dienen. Heersten als een tiran kwam wel voor, maar in veel landen werd de macht van de heersers ingeperkt door een tegenmacht, bestaande uit adel en hogere burgerij.
Wat deden de gewesten? Toen de macht naar de Staten-Generaal ging.
De gewesten gingen samenwerken, maar behielden hun macht en daarmee konden ze hun verschillende karakter behouden
Uit wie bestond de Staten-Generaal?
edelen, geestelijken en burgers
Wat deed de Staten-Generaal met Philips II?
De Nederlandse Staten-Generaal verklaarde met hulp van het Plakkaat van Verlatinghe zich onafhankelijk van Philips II, hij was de opvolger van Karel V. Zo ging de macht van één vorst naar de Staten-Generaal.