Summary Seneca Maatschappijwetenschappen

-
ISBN-13 9789492630131
181 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Seneca Maatschappijwetenschappen". The author(s) of the book is/are E L Schra M C Veldman. The ISBN of the book is 9789492630131. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Seneca Maatschappijwetenschappen

 • 11.2 ideologie

 • Links of rechts
  Dit gaat over hoeveel de overheid zich moet bemoeien met de economie
 • Progressief of conservatief
  Dit gaat over de vraag hoeveel vrijheid mensen hebben in ethische kwesties
 • Nationalisme of internationalisme
  Dit gaat over de rol van een land, meer met het binnenland of het buitenland
 • Materialisme of postmaterialisme
  Dit gaat over het verschil tussen mensen die meer gericht zijn op tastbare zaken rondom economie en defensie en anderen milieu en sociaal onrecht bestrijden belangrijker vinden
 • De beginselen van ideologie
  Politiek, Economie, Cultuur
 • Communisme
  Gelijkheid (extreem links)
 • Socialisme
  Gelijkheid
 • Liberalisme
  Voorstander van vrijheid voor burgers
 • Conservatisme
  Hechten waarde aan tradities en vrijheid
 • Facisme
  Vinden dat er maar ruimte is voor een cultuur (extreem rechts)
 • Socialisme/ sociaal-democratie NL
  Gelijkwaardigheid voor de burgers en een sturende rol van overheid om dit te kunnen realiseren
 • Liberalisme NL
  Individuele rechten en vrijheid
 • Confessionalisme NL
  Christelijke waarde, harmonie en samenwerking.
 • Ideologieën over de politiek
  Socialisme: Meer inspraak voor de burgers
  Liberalisme: Linkse liberalen willen meer invloed voor de burgers en rechtse liberalen niet
  Confessionalisme: Burgers mogen politiek kiezen, maar verder hebben zij geen inspraak 
 • Ideologieën over de economie
  Socialisme: Belangrijke rol voor de overheid om voor de gelijkheid te zorgen
  Liberalisme: Voorstander voor economische vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
  Confessionalisme: Aan de ene kant vinden ze naastenliefde belangrijk, maar aan de andere kant vinden ze verantwoordelijkheid ook belangrijk.
 • Ideologieën over de cultuur
  Socialisme: Voorstander om eigen cultuur na te leven
  Liberalisme: Mensen mogen zelf weten welke cultuur ze na leven
  Confessionalisme: Mensen mogen hun eigen cultuur na leven, maar dit mag niet ten koste gaat van de Nederlandse cultuur.
 • 11.3 systeem

 • Politiek
  Politiek is de gezaghebbende toedeling van waarde en belangen
 • De zes verschillende actoren met macht
  Eerste macht: Parlement
  Tweede macht: Kabinet
  Derde macht: Rechters
  Vierde macht: Ambtenaren
  Vijfde macht: Massamedia
  Zesde macht: Externe Adviseurs 
 • Single-issuepartijen
  Partij die zich maar op een specifiek terrein van de samenleving richt.
 • Systeem model
  Is te zien hoe het verloop van besluitvorming gaat. 
  Input (wensen en steun) Omzetting/conversie (politiek systeem; Politiek agendavorming- Beleidsvoorbereiding- Beleidsbepaling) Output(waarde en belangen) Feedback.
 • Barrièremodel
  Is te zien hoe het verloop van besluitvorming gaat maar hier ligt meer nadruk op wat er gebeurt tijdens te omzetting.
 • Realisatiemacht
  Ze gebruiken hun macht om een barrière te kunnen nemen
 • Hindermacht
  Ze gebruiken hun macht om een barrière te kunnen verhinderen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Processen die invloed hebben op sociale ongelijkheid
- Europeanisering of globalisering
- informatisering en digitalisering 
- Veranderde man-vrouwverhouding
- stijging opleidingsniveau
- ontwikkeling naar postindustriële samenleving 
Noem de hedendaagse ontwikkelingen
1) Geen vast contract
2) Informatisering en digitalisering
3) Veranderende man-vrouw verhoudingen
4) Studeren is voor steeds meer mensen weggelegd 
5) Ontwikkeling naar postindustriële samenleving
6) Europeanisering en globalisering
7) Steeds meer ouderen 
Ideologieën over overheidsbeleid
- Socialisten: Overheid moet sociale ongelijkheid tegengaan. De
  overheid moet ingrijpen in de economie
- Liberalen: Overheid moet zich niet bemoeien met de economie
  alleen als het ernstig mis gaat.

- Confessionelen: Gespreide verantwoordelijkheid voor welzijn van
  mensen. Overheid is verantwoordelijk om voor de mensen te
  zorgen die dat zelf niet kunnen.
Egalitair land
De inkomens van de bewoners van dit land verschillen niet veel
Maatschappelijke en politieke conflicten kunnen leiden tot
- sociale cohesie op mesoniveau
- sociale cohesie op macroniveau
- sociale verandering
- machtsevenwicht 
Conflictmodel
Er wordt gekozen voor beïnvloeding via media, betogingen of staking.
Harmoniemodel/poldermodel
Er wordt geprobeerd overeenstemming te krijgen door middel van overleg
Verschillen die als basis van ongelijkheid tot conflict kunnen leiden
1) Gender 
2) Generatie
3) Klasse
4) Etniciteit
5) Sociaal-culturele achtergrond
Wat is het verschil tussen electorale en niet-electorale participatie
Electorale participatie verwijst naar activiteiten met betrekking tot verkiezingen, zoals stemmen en verkiezingsposters ophangen. Niet-electorale participatie is veel breder, namelijk ook contact zoeken met media of een politicus. Voorbeelden zijn verder petities ondertekenen en demonstraties voeren.
Welke vier invloeden heeft het opleidingsniveau op de gezondheid
1) Door kennis gaat men vaker naar dokter, herkent vaker symptomen, en schat belang van preventie beter in.
2) De levensstijl wordt bevorderd door kennis, omdat men eerder bewust kiest voor een gezondere levensstijl.
3) Door gedrag, zo sporten hoger opgeleide meer en roken ze minder.
4) Door communicatievaardigheden begrijpt men dokters beter en door cultureel kapitaal verwoord men symptomen beter en durft men een tweede mening te vragen.