Summary Slides/Sir

-
247 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Slides/Sir

 • 1 Introductie

 • People-planet-profit perspectief
  Dit zijn drie verschillende perspectieven die belichten op welke manier beslissingen invloed hebben op de mens, de aarde en de economie.
 • People perspectief
  Dit perspectief houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mensen. Vb. nationale veiligheid, armoede en overbevolking.
 • Planet perspectief
  Dit perspectief houdt zich bezig met de aarde, zodat de aardig ook in de toekomst aangenaam bewoonbaar blijft en zodat de natuur behouden blijft. Vb. broeikaseffect en kappen regenwouden.
 • Profit perspectief
  Dit perspectief houdt zich bezig met de economie, zodat we nu zoveel mogelijk geld kunnen verdien maar ook zodat toekomstige generaties economische zekerheid blijven houden. Vb. boekhoudschandalen en scheve indelingsverdelingen
 • De drie perspectieven zijn aan elkaar gerelateerd, ze staan centraal in het concept van duurzaamheid.
 • Brent Spar
  Bij Shell stond vroeg milieu niet hoog op de agenda, door de ophef rondom Brent Spar is de urgentie voor dit onderwerp toegenomen.
 • NGO's
  Non-governmental organization. Dit zijn organisaties die niet vanuit een overheids- of bedrijfsperspectief opereren. Ze zetten zich in voor een bepaald maatschappelijk doel.
 • Stakeholders en de macht hiervan
  Belanghebbenden en andere betrokken partijen. Er moet gekeken worden naar welke stakeholders er meespelen en wat deze van bedrijven verwachten. ER is namelijk een wederzijdse verantwoordelijkheid tussen bedrijven en hun stakeholders.
 • Corporate communicatie
  De kracht van beelden.
 • Welke relevante zaken zijn van toepassing op het verhaal van het Paaseiland?
  - Continuiteit (duurzaamheid)
  - Voedselproblemen: Er was geen goede balans tussen handelingen die effect hebben op de korte en de lange termijn.
  - Keten van acties: Ketenverantwoordelijkheid
 • Onder welk perspectief valt het broeikaseffect?
  Het planet perspectief
 • Wat zijn voorbeelden van het profit perspectief?
  Enron (boekhoudfraude) en de Lehman Brothers
 • Wat is een voorbeeld van het people perspectief?
  Een U2 concert waar econome Noreena Hertz haar verhaal doet over de armoede in de wereld
 • Wat is de functie van rolmodellen?
  De invloed van rolmodellen moet niet worden onderschat. Wanneer een rolmodel een boodschap uitdraagt, zullen veel mensen deze boodschap volgen. Dit geldt voor zowel goede als slechte boodschappen.
 • Hoe kunnen rolmodellen gebruikt worden in het bedrijfsleven?
  Mensen kijken naar de top: wat doet mijn leidinggevende? Deze invloed moet in positieve zin gebruikt worden. Hiermee kunnen goede doelen worden gerealiseerd.
 • Vuile handenprobleem
  Politici spreken enkel lege woorden of zijn zelf een deel van het probleem. Ze maken dan in feite hun handel vuil.
 • Uit onderzoek is gebleken dat de relatie tussen bedrijfsethiek en bedrijfsprestatie positief is, maar soms wat zwak.
 • 2 Ethiek

 • Moraliteit
  De normen, waarden en overtuigingen zoals die gelden binnen de sociale processen die definiëren wat goed of fout is voor een individu of de gemeenschap. Normen en waarden worden vaak gedeeld, wat inhoudt dat iedereen binnen een bepaalde groep met dezelfde normen en waarden daarvan op de hoogte is.
 • Moraliteit is descriptief, wat betekent dit?
  Dit betekent dat het beschrijft welke normen en waarden er gehanteerd worden in de praktijk.
 • Wat is het verschil tussen moraliteit en ethiek?
  Moraliteit gaat over het huidige, terwijl ethiek gaat over het gewenste.
 • Ethiek
  Ethiek is de reflectie op de moraal. Dit houdt in dat we er vragen over stellen en ons afvragen of de moraal daadwerkelijk acceptabel is.
 • Ethiek is normatief, wat houdt dit in?
  Dit houdt in dat ethiek gedrag voorschrijft, wat er gewenst wordt. 
 • Uit welke twee elementen bestaat ethiek?
  - Prospectief (handvaten voor wat men gaat doen in de toekomst)
  - Retrospectief (heb ik het goede gedaan en kan ik dit uitleggen?)
 • Ethische theorieen
  Ethische theorieën bepalen door middel van regels wat moreel gewenst of ongewenst is in een bepaalde situatie. Ze zijn er om de reflectie op de moraal (ethiek) handen en voeten te geven en om dit beter te laten functioneren.
 • Bedrijfsethiek
  De principes die een richtlijn vormen voor moreel goed gedrag in specifieke situaties binnen het bedrijfsleven
 • Op welke vragen geeft ethiek in het bedrijfsleven antwoord?
  - Waarom is duurzaamheid belangrijk?
  - Wat is effectief leiderschap?
  - Wat is ethisch leiderschap?
  - Wat is goed, deugdzaam bestuur?
 • Wat zijn de drie E's?
  - Effectiviteit; dit heeft te maken met het bereiken van doelen
  - Efficientie: dit beschrijft op welke manier de middelen om je doelen te behalen worden ingezet
  - Ethiek: Zijn de doelen ethisch verantwoord?
 • Welke drie hoofdstromen gelden binnen de bedrijfsethiek?
  - Consequentialistische ethiek / teleologische ethiek / doelenethiek / gevolgenethiek
  - Deontologische ethiek / plichtethiek / beginselethiek
  - Deugdenethiek / virtue ethics
 • Consequentialistische ethiek
  Deze ethiek kijkt vooral naar de effecten die een bepaalde keuze tot gevolg heeft. Het gaat om de resultaten van je gedrag en de ethische gevolgen die daaruit voortvloeien. Consequentialistische ethiek benadrukt dat een actie moreel gerechtvaardigd is als de verwachte effecten leiden tot de beste resultaten. 
 • Tussen welke soorten doelen wordt onderscheid gemaakt bij consequentialistische ethiek?
  - Instrumentele doelen
  - Intrinsieke doelen
 • Instrumentele doelen
  Dit zijn doelen die niet op zichzelf een doel zijn, maar die leiden tot het bereiken van een hoger doel. Vb. college geven
 • Intrinsieke doelen
  Dit zijn doelen op zich. Vb. leraar geld verdienen
 • Welke stromingen zijn er binnen de doeltheorieen?
  - Monisme
  - Pluralisme
  - Egoisme
  - Utilisme
 • Monisme
  Het monisme zegt dat alles en dus ook een aantal doelen uiteindelijk te herleiden is tot EEN doel.
 • Pluralisme
  Het pluralisme zegt dat personen meerdere doelen naast elkaar hebben. Deze kunnen ook tegenovergesteld van elkaar zijn en moeten dus tegen elkaar worden afgewogen in een bepaalde situatie.
 • Egoisme
  Dit gaat over wiens doel het gaat. Bij het egoïsme is het op voorhand duidelijk dat het om een eigen doel of eigenbelang gaat.
 • Utilisme
  Het gaat hier niet om maatschappelijke doelen, maar over alle mogelijke doelen van alle mogelijke belanghebbenden uit alle partijen die er bestaan. 
 • Wat is het verschil tussen utilisme en egoïsme?
  Bij utilisme telt eigenbelang net zoveel mee als het belang van een ander en kan het best zo zijn dat je eigen doel het beste is. Bij egoïsme stel je op voorhand al dat jouw doel het belangrijkst is.
 • Wie was de grondlegger van het utilisme en wat vond hij?
  Jeremy Bentham (1748-1832). Hij zei dat het bij ethiek gaat om het grootste genot voor het grootste aantal mensen. Genot was het ultieme doel dat iemand heeft en dat moest geoptimaliseerd worden. Hij pleitte ervoor dat het genot voor iedereen zo groot mogelijk moest zijn. Je handelt naar de actie die de hoogst mogelijke uitkomst heeft voor een ieder.
 • Wie was John Stuart Mill en wat vond hij?
  Mill was een student van Bentham en volgens hem waren er verschillende niveaus van genot. De intensiteit en duur daarvan maken uit. Genot is kwalitatief en is dus voor de een anders dan voor de ander.
 • Preferentie-utilisme
  Dit wil de individuele behoefte maximaliseren. Deze vorm van utilisme benadrukt dat je je laat leiden door eigen behoeften en door datgene wat je zelf noodzakelijk acht.
 • Als er gekozen wordt voor een alternatief met het hoogste nut, welke zes stappen zijn er dan?
  1. Stel doelen
  2. Bepaal de gevolgen per alternatief
  3. Kwantificeer het genot
  4. Vergelijk de verschillende alternatieven op basis van de kwalificatie
  5. Bepaal welk alternatief het hoogste nut heeft
  6. Handel door het alternatief met het hoogste nut te kiezen.
 • Voordelen utilisme
  - Heeft relatie met marktdenken want effectiviteit staat centraal
  - Toepassing in politieke context is mogelijk
 • Nadelen utilisme
  - Slecht meetbaar
  - Slecht in staat bepaalde afwegingen te vergelijken (mensenleven v kosten)
  - Fundamentele probleem van rechtvaardigheid. 
  - Fundamentele probleem van rechten
 • Fundamentele probleem van rechtvaardigheid
  Er kan een afweging gemaakt worden omdat het kwantificeerbaar is. Maar de vraag is of dit eerlijk is. Er wordt namelijk geen rekening gehouden met de uitkomsten voor het individu.
 • Fundamentele probleem van rechten
  Bij oneerlijkheid zijn er rechten voor de betrokken personen. Daarop kan men zich beroepen en op deze manier kan de beste uitkomst (die volgens het utilisme het beste is) niet doorgaan.
 • Deontologische ethiek
  Deze ethiek gaat over het gedrag van mensen en de beginselen en de standaarden waaraan ze vasthouden. Er komt naar voren dat mensen handelen vanuit basisprincipes. Het gaat erom dat iets in zichzelf van belang is, ongeacht wat de actie voor gevolgen heeft en met welke bedoelingen de handelingen worden gedaan. Je doet iets, niet omdat het het meest voordelig is, maar omdat het goed is.
 • Wat zijn de drie bronnen van deontologische ethiek?
  - Van boven; religieuze overtuigingen, inspiratie, autoriteit, levensbeschouwing.
  - Van binnen; wat iemand voelt, de reden waarom iemand rationeel is als mens
  - Van buiten; een afspraak die gemaakt is.
 • Waarin kan deze ethiek ook weer in worden verdeeld?
   Monisme en pluralisme
 • Er wordt uitgegaan van prima facie beginselen, wat is dit?
  Een beginsel is in eerste instantie een verplichting, maar deze kan later vervallen wanneer deze botst met een sterkere of gelijke verplichting.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Triple-E framework
Dit is een kader waarin wordt laten zien dat er spanningen zijn tussen de keuze voor efficiency, ethiek en effectiviteit. Er moeten namelijk vaak afwegingen gemaakt worden tussen de manier waarop met efficiency, ethiek en effectiviteit wordt omgegaan.
Link motto's aan de fases van het traject naar duurzaamheid.
- Inactive; Just do it, Nike
- Reactive; Save Money, Live Better, Walmart
- Active; Moving Forward, Toyota
- Proactive; Let's build a smarter planet, IBM
Wat definieert leiderschap?
De weg die een bedrijf wilt volgen, een visie, missie of motto.
Met welke stakeholders en organisatie heeft Strategy te maken?
Competitors, Branch organisations
Met welke stakeholders en organisatie heeft Finance te maken?
Shareholders, Pensioenfondsen en VEB en VBDO
Met welke stakeholders en organisatie heeft Supply te maken?
Subcontracts, Organisations of subcontracts
Met welke stakeholders en organisatie heeft Marketing te maken?
Customers, Customer organisations
Met welke stakeholders en organisatie heeft General Management/PA te maken?
Community, Government
Met welke stakeholders en organisatie heeft HRM te maken?
Werknemers, trade unions
Wanneer zijn stakeholders in hogere mate actief?
Indien ze veel macht hebben, in hogere mate legitiem zijn en de urgentie van hun activiteiten hoog zijn.