Summary SLIM; Inleiding Europees Recht

-
277 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - SLIM; Inleiding Europees Recht

 • 1.1 HC 1 - Geschiedenis en redenen voor Europese Integratie

 • Literatuur die bij dit HC hoort is Hoofdstuk 6 van Slim (hfd 12 in boek); 

  "De Ontwikkeling van de Integratie" 
  --> gaat uitgebreider op de stof in

  Belangrijkste punten uit dit hoofdstuk zijn tussen deze slides doorgevoerd --> wel zelf hfd nog even doorlezen
 • Intro: recht en politiek

  Wat is positief recht?
  Positief recht houdt in dat de wet en de regels vaststaan en gelden. Elke wet is ontstaan op een bepaald punt en kan worden gewijzigd of worden verwijderd. Het recht is een weerslag van de politiek en de geschiedenis.
 • Er zijn twee soorten activiteiten;
  1. Regelmakers (regels instellen en wijzigen --> politiek)
  2. Regeltoepassers (regels uitvoeren, handhaven en interpreteren --> ambtenarij en rechterlijke macht) 
 • Europees recht  is het antwoord op ... ?
  Europees Recht is het antwoord op Europa's politieke geschiedenis en de manier van gestalte geven aan de Europese politiek.
 • De gemeenschappen (1950-1989)

  Na 1945 zijn er twee projecten gestart;
  1. De Raad van Europa; 1949;
  2. Verdrag van Parijs; 1950
 • Project 1; 
  De raad van Europa; 1949;
  • OP 19 september 1946; Toespraak Churchill in Zurich
   • " Verenigde Staten van de EU"
  • 7-11 mei 1948 Europa Congres van Den Haag
   • Dit resulteerde in de RvE
 • Welke doelen worden nagestreefd oor de Raad van Europa?
  De doelen mensenrechten en democratie
 • Project 2; 

  Verdrag van Parijs; 
  • Schumanverklaring 9 mei 1950; 
 • Wat hield de Schumanverklaring in?
  • De Fransmlannen Schuman en Jean Monnet wilden oorlog voeren onmogelijk maken door een vereniging van Europese landen op te richten met betrekking tot kolen en staal. 
  • De Duitse bondskanselier Adenauer reageert hierop door te zeggen dat de oorlog voorbij moet zijn en dat Fr en Du als eerlijke en oprechter vrienden samen beleid moeten maken.
  • De benelux landen namen vervolgens ook deel maar de Britten waren afhoudend
 • Uit het verdrag van Parijs ontstond de ...?
  Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 1951 (EGKS)
 • De EGKS was het begin van de economische integratie. 

   • De oprichting van het EGKS en zijn nieuwe instellingen, met in het bijzonder de Hoge Autoriteit, resulteerde door het afschaffen van de handelsrestricties in een verbetering in het handelsvolume. 
 • Europese integratie en een verenigd Europa moest worden bereikt door de ontwikkeling van;
  • Gemeenschappelijke instellingen 
  • Geleidelijke samenstelling van nationale economieën; 
  • Totstandkoming vn een grote interne markt; 
  • Het geleidelijk met elkaar in overeenstemming brengen van de sociale politiek
 • Het ontstaan van de Gemeenschap was een revolutionaire vernieuwing op twee gebieden en betekent een breuk met het bestaand internationaal recht vanwege;
  1. Het verdrag 
  2. De instellingen van de Gemeenschap
 • Waarom betekent 'het verdrag' een breuk met het bestaand internationaal recht?
  Het verdrag; het recht werd een middel voor politieke doelen
 • Waarom betekenen 'de instellingen vd Gemeenschap' een breuk met het bestaand internationaal recht?
  De instellingen van de Gemeenschap kwamen deels los te staan van de nationale regeringen.
 • Welke instellingen van de Gemeenschap kwamen deels los te staan van de nationale regeringen;
  1. Commissie (dit heette vroeger Hoge Autoriteit) 
  2. Raad van Ministers; 
  3. Parlement (aanvankelijk ' vergadering' en alleen adviserend; 
  4. Hof van Justitie (vroeger drijvende kracht)
 • !! In 1952 war r nog een een verdrag over Parijs over een Europese Defensiegemeenschap, maar deze was in 1954 gestrand in de Franse Assemblée Nationale. 
  • Dit betekende dat er nog geen gezamenlijke inspanningen waren op het gebied van defensie 
 • Op 25 maart 1957 kwamen de Verdragen van Rome tot stand. Hier werden de ... En de ... Opgericht;
  • Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
  • Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie)
 • De kern van EEG-verdrag bestonden uit;
  Het geleidelijk verwijderen van belemmeringen in het economische verkeer tussen de lidstaten


  D.m.v. EEG-verdrag werd de basis gelegd voor de brede ontwikkeling van de Europese economische integratie. 
  • Nog steeds vormt de kern van het EEG-verdag het kernstuk van het Unierecht 
 • EEG0verdrag --> inmiddels omgezet in werkingsverdrag
  • Vanaf 1957 werd eer binnen Europa nog geen hoge politiek bedreven (=samenwerking op gebied van veiligheid), maar volop lage politiek (economische integratie). 
  • Europa werd gezien als een 'Marché Commun' / 'Common Market' 
  • Twee personen die bij het ontstaan van de Europese samenwerking een grote rol hebben gespeeld zijn; Johan Willem Beyen en Paul-Henri Spaak
 • In de periode van 1958-1992 heeft Europa als markt een ontwikkeling doorgemaakt in twee fasen;
  1. Fase 1; gemeenschappelijke markt en sectoraal beleid
  2. Fase 2; de Interne markt; Europese Akte (1986)
 • Wat zijn een paar voorbeelden van fase 1; 'gemeenschappelijke markt en sectoraal beleid'?
  • Handelspolitiek 
  • douane-unie
  • mededingsbeleid
  • vier vrijheden
  • landbouw en visserijbeleid
 • Wat was het doel van de Europese Akte (1986) (fase 2)?
  Het creëren van een interne markt
  • De 12 lidstaten spraken af dat ze in 1992 een Europa zonder grenzen wilde hebben 
 • Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur.
  • Dit zorgde voor blijdschap, maar ook voor zorgen; 
  • Grote politieke vragen over o.a.;
   • Duitse eenheid
   • Oost-Europa
   • Rol amerikanen 
   • Welke plaats de Gemeenschap nu zou innemen
 • De Unie (1989-heden) 

  Er vonden na het vallen vd muur in de kaneelperiode van 1989-1993 twee ontwikkelingen plaats; 
  1. Oprichting van de EU (inclusief één munt) 
  2. Uitbreiding vd uni9e met Centraal- en Oost-Europa
 • Wanneer en hoe; oprichting vd Unie
  Verdrag van Maastricht
  • in werking getreden op 1 november 1993
 • Wanneer en hoe; uitbreiding Unie met Centraal- en Oost-Europa;
  In het principebesluit in 1993 in Kopenhagen
 • In deze ontwikkeling vier hoofdrolspelers;
  • Helmut Kohl 
  • François Mitterand 
  • Jacques Delors
  • Margaret Thatcher 
 • Helmut Kohl;
  Pleitte voor een Duitse eenheid, lanceerde hiervoor het tien punten-plan
 • François Mitterand;
  Hij gebruikte de Duitse kracht (de eenwording), om zijn plan, het hebben van 1 munt, door te voeren
 • Jacques Delors;
  Hij vond dat er meer gedaan moest worden om Europa een geheel te maken en had plannen voor een Europese Regering
 • Margater Thatcher;
  Zij was tegen de plannen voor een Europese regering
 • Wat is de Top van Maastricht (1991)?
  In deze top werd gesproken over o.a. Een Economische en Monetaire Unie (inclusief een ingangsdatum), een gemeenschappelijk buitenlands beleid, burgerschap van de Unie (alle burgers van de lidstaten werden EU-burgers), nieuwe beleidsterreinen, justitie en Binnenlandse zaken. E.d.
 • Het verdrag van Maastricht (1992) doelde dus als twee typen verdragen;
  • Oprichtingsverdrag --> oprichting van de EU
  • Wijzigingsverdrag --> Vernieuwing van de Europese Gemeenschap


  Gemeenschap en de Unie bestonden nu juridisch naast elkaar (dit was uiteindelijk van 1993-2009)
 • Datering Verdrag van Maastricht;
  • 9-10 dec. 1991; was de top; een politiek akkoord door de regeringsleiders of staatshoofden; 
  • 7 feb. 1992; ondertekening van het Verdrag; 
  • 1 nov. 1993; na 12 nationale ratificaties inwerkingtreding van het Verdrag
 • Na Maastricht heeft de Unie nog meerdere wijzigingen ondergaan; 
  • Wijzingsnverdrag van Amsterdam (1997); 
  • Wijzigingsverdrag van Nice (2001);
  • Verdrag tot instelling van een Europese Grondwet (2004 --> mislukt door NL en FR) 
  • Wijzigingsverdrag van Lissabon (2007)
 • Wat hield het Wijzigingsverdrag van Lissabon (2007) in?
  Dit verdrag zorgde er o.a. Voor dat; 
  • Parlement medewetgever werd die gelijk staat aan de Raad van minister, 
  • De Europese Raad een voorzitter kreeg en werd erkend als instelling
  • Het Gemeenschapsverdrag werd het Werkingsverdrag van de Unie (VWEU)
 • Met het Verdrag van Lissabon is er voor het eerste een indeling van de bevoegdheden van de EU gemaakt, door een onderscheid te maken tussen;
  • Exclusieve bevoegdheden' 
  • Gedeelde bevoegdheden; 
  • Ondersteunend, coördineren en aanvullend optreden
  voor zover het Eu-verdrag en het Werkingsverdrag verplichtingen opleggen aan de lidstaten zijn deze gehouden in overeenstemming het het Unierecht te handelen
 • De EU-instellingen


  De instellingen van de Unie zijn (art. 13 VEU):
  1. Het Europese parlement
  2. De Raad (van ministers);
  3. De Europese Raad;
  4. De Europese Commissie;
  5. Het Hof van Justitie van de EU;
  6. De Rekenkamer;
  7. De Europese Centrale Bank;
 • Crisisjaren (2008-2020)
  • Na verdrag van Lissabon (2009 inwerkingtreding), begonnen twaalf crisisjaren
  • Zie pag 6 slim 
  • Crises leidden niet tot (grote) verdragswijzigingen. 
  • Wel vonden er ad-hoc reddingsoperaties en -instellingen plaats


  Tegelijkertijd groeide het besef van het EU-lidmaatschap bij de kiezers en hun poliepen leiders
 • De relatie tussen de Unie en de lidstaten wordt bepaald door;
  • Het attributiebeginsel, 
  • Het subsidiariteitsbeginsel; 
  • Het evenredigheidsbeginsel; 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

EHRM; 15 september 2009 Blondje t Nederland
 • Blondje wordt gearresteerd van plegen misdrijf, maar weiger identiteit kenbaar te maken en wordt vastgehouden ter vaststelling
 • Belangrijke bepalingen; art. 5, 6 en 14 EVRM en art 35 EVRM

Hof; klacht blondje niet ontvankelijk (geen documenten)
 • Op grond van art. 35 lid 2 sub a EVRM is dat een grond om d klacht niet in behandeling te nemen en deze op grond van art. 35 lid 4 niet ontvankelijk te verklaren
EHRM: 4 mei 2010 Schuitemaker t Nederland
 • Schuitemaker is werkloze filosoof
 • Ze krijgt een brief dat haar uitkering zal worden ingetrokken als z niet bereid is om passend werk aan te nemen
 • Bezwaar, beroep en HB worden afgewezen
 • S beroept zich op art. 4 EVRM (en art. 34 en 35 relevant)


HOF:
Klacht is niet-ontvankelijk om verschillende redenen;
 • Uitkering is niet daadwerkelijk gekort (nog geen slachtoffer van schending)
 • een staat mag voorwaarden stellen voor uitkering
 • voorwaarde is niet onredelijk
 • gaat hier dus niet om dwangarbeid zoals bedoeld in art. 4 EVRM
EHRM; 28 februari 2019  zaak Khan t. Frankrijk
 • FR wordt veroordeeld omdat het geen opvang en zorg voorzag aan Khan, een Afghaanse 12 jarige niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV). Die gedurende zes maanden in de 'jungle' van Calais heeft gewoond
 • FR was bekend en heeft niks gedaan
 • Khan doet een beroep op art. 3 EVRM en 8 EVRM in samenlezing met art. 1 Protocol no 1 en op art. 41 EVRM
 • FR wilt dat klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, want niet alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput

Hof;
In de specifieke omstandigheden van dit geveal was het beroep van Khan op de jeugdrechter genoeg om te voldoen aan vereiste art. 35 lid 1 EVRM --> klacht dus niet ontvankelijk

Het EHRM verduidelijkt in ro. 72-95 dat art. 3 EVRM ook pro-actieve verplichtingen inhoudt voor de bescherming van een NBMV
 • Het EHRM acht toetsing aan art. 8 EVRM en art 1 Protocol overbodig na de conclusie op grond van art. 3 EVRM,
 • Onder art. 41 EVRM wordt Khan de schadevergoeding van 15.000 euro toegekend
EHRM; 9 oktober 2018 Corallo t. Nederland
 • Corallo is opgepakt (NL nationaliteit)
 • Hij is opgepakt maar heeft in Philipsburg een slechte behandeling gekregen
 • Na verscheidene nationale procedures heeft hij een verzoekschrift ingediend bij het EHRM
  • schending van art 3 (anti-foltering), art 5 (recht op vrijheid, niet zomaar vast) en art 6 (eerlijk proces) en art 41 EVRM (genoegdoening, schadevergoeding). 

HOF:
 • r.o. 37 (kader voor eisen omstandigheden in detentie): naar omstandigheden (meer dan 8 maanden detentie, waarvan 114 dagen meerpersonencel, geschikt voor niet langer dan 3-10 dagen = vernederend in de zin van art 3, dus geschonden. 
 • Art 5 (heeft gewoon beperkingen) en art 6 (lid 2 onschuld presumptie niet toepasselijk op uitleveringszaken) = verder geen willekeur, kwade trouw, misleiding of ongeoorloofde vertraging. Niet ontvankelijkheid = art 35 lid 3 en 4 EVRM.  
 • Art 41 -  schade vergoeding 5000 euro + 5500 euro proceskosten. 
EHRM; 3 oktober 2019  Pastörs t. Duitsland
 • Pastörs veroordeeld door uitspraken ontkenning Holocaust. Hij zegt dat deze veroordeling in strijd is met art. 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting). Ook zei P dat hij geen eerlijk proces heeft gehad (1e en 3e rechter waren getrouwd) (art. 6 lid 1 EVRM).


Rechtsvraag: Mag DU de vrijheid van meningsuiting derhalve inperken zodat dit soort uitspraken verboden zijn?

Duitsland is gerechtigd om de vrijheid van meningsuiting derhalve in te perken (art 10 lid 2 rechtvaardigt inperking art 10 lid 1).
Hof; Er is een "Objectieve Stappenplan" in lid 2:
 1. In lid 2 moet nationale recht in deze inperking voorzien (dus 'margin of appreciation' per lidstaat verschilt) en art 187 en 189 Duitse Wetboek doet dit. 
 2.  Legitiem doel: bescherming rechten/reputatie anderen.
 3.  "Noodzakelijk in democr. samenleving" (gaat inperking te ver? Proportionaliteit).  
  • Hof; Opgenomen toespraak Pastor was als vergif in een glas water hopend niet meteen opgemerkt te worden r.o. 43 t/m 45. Bovendien is de speech zorgvuldig voorbereidt en was gericht op een heel specifieke boodschap over te brengen & type Racisme van Holocaust ontkenning staat haaks op het EVRM = misbruik van art. 17 EVRM (r.o. 46). 
Daarnaast rechtsproces eerlijk verlopen dus géén schending van art. 6 lid 1 EVRM oplevert. Immers, 3de rechter beoordeelt uitspraak 1ste rechter niet, maar van 2de rechter. Ook was er een onafhankelijk onderzoek geweest hiernaar r.o. 67
LET OP: Niet unaniem besloten: DISSENTING OPINION vanaf blz. 22 = sommige rechters waren zo erg niet mee eens met uitspraak mbt art 6 dat ze aanvullende meningen bijsloten (zeldzaam). 
MENSENRECHTEN15 oktober 2020 Chaloub & Camara t. Nederland
 • Moeder en Dochter hebben Guinese nationaliteit en wonen in Rotterdam
 • Aanklacht ingediend omdat (als ze zouden worden uitgezet) er een reëel risico zou zijn dat de dochter slachtoffer zou worden van vrouwenbesnijdenis
  • De NL overheid was hiervan op de hoogte
 • Klagers doen beroep op art. 3 EVRM (en art. 37 van belang)
 • Nadat overheid op hoogte was gesteld verleenden zij verblijfsvergunning als onder art. 8 EVRM
 • Klagers trokken klacht in
 • Hof besloot dat zaak was afgehandeld binnen art. 37 lid 1 sub b EVRM
  • hierom geen verder onderzoek vereist
GESCHIEDENISWat wordt verstaan onder de lege-stoelcrisis, wanneer vond deze crisis plaats ?
 • Juli 1965
 • Het EEG-verdrag vraagt de lidstaten tot een gemeenschappelijk landbouwbeleid te komen, waarbij ze op termijn zouden gaan stemmen bij meerderheid.
 • FR (de Gaulle) wilde dit niet en kwam als gevolg niet meer naar de bijeenkomsten in de EU
  • zo probeerde ze een veto af te dwingen
 • Na 8 maanden conflict beslecht in Akkoord van Luxemburg
 • Besloten bij meerderheid te stemmen, tenzij er voor een van de lidstaten een grootnationaal belang op het spel stond
Wat zijn belangrijke veranderingen die zijn teweeggebracht door het Verdrag van Lissabon (2007) (VVL)?
 1. Nam inhoudelijke bepalingen over van vorige verdragen, om Uniewetgeving en functioneren overzichtelijker te maken.
 2. Pijlerstructuur (verdrag Maastricht) afgeschaft;
      EG --> werd EU (meer bevoegdheid). 
  Verschillende pijlers:
  • EGKS (kolen&staal), EEG (Econom. Gem) & Euratom
  • Veiligheid & buitenland
  • Justitie & Binnenlandse zaken
 3. EU kreeg door dit verdrag het Handvest van de Grondrechten van de EU bindende krachten (Art. 6 VEU).
 4. EU kreeg expliciete rechtspersoonlijkheid (art. 47 VEU).
 5. Medebeslissings- of codecisieprocedure werd de gewone wetgevingsprocedure.
 6. Versterking buitenlands beleid van de EU.
Bewering van Tjeerd Dump die fout zijn:

... Een ruime meerderheid van de wetten in Nederland komt van de EU (20%). ...

... Dan mag Nederland een keer de Raad van Europa (Europese raad of Raad van Minsisters) voorzitten voor een termijn van 2 maanden (6 maanden!!), ...

... Het Parlement wordt niet geïnformeerd bij aangelegenheden die over buitenlands beleid gaat... Er is een verplichting van de lidstaten dit wel te doen. Leger = democratisch gelegitimeerd en goedgekeurd thuis.  Gemeenschappelijk buitenlands beleid ER & RvM met eenparigheid van stemmen.  Externe handelsbeleid is anders = EP heeft veto recht over art. 207 en 218 VWEU en sommige andere verdragen.

Die parlementsleden worden geacht ‘het Europese volk’ te vertegenwoordigen (art 14 lid 2 VEU & Preambule).

... Na het vertrek van de Britse parlementsleden zorgde de Commissie er even voor dat de grootte van het Parlement werd aangepast.

... zo maar even het aantal parlementsleden reduceert (conform art 14 lid 2 VEU: ER unaniem in overstemming EP & EC: Brexit 73 zetels 27 verdeeld en rest achtergehouden voor evt. uitbreiding).

... ambtenaren worden te kust en te keur aangenomen om nieuwe en peperdure posten aan te maken die niets toevoegen - 32.000 commissie en de rest 48.000 ambtenaren op 500 miljoen burgers valt héél erg mee in vergelijking andere (federale) landen, EU gebruikt nl. Nationale ambtenarij als verlening van haar systeem). ...

We hebben toch geen EU-commissaris voor buurlanden, bevolkingsgroei of eskimopoëzie nodig?

... Europese Commissie luistert naar niemand en bepaalt zelf van de ene op de andere dag welke pesticiden de Nederlandse boeren verplicht moeten gebruiken of juist niet - EP en ER neemt uiteindelijk een wet aan...

... hij komt niet op voor de Nederlandse belangen (is ook niet de bedoeling, onafhankelijkheidscriteria en mag géén instructies van land van herkomst - commissaris voor EU volk). ... voorzitter van de Europese raad nationale belangen op de agenda moeten zetten - mag niet, art 15 lid 6 (laatste alinea) VEU.

Een Nexit (kan = art. 50 VEU ) ... Lid worden van de EER opgericht 1994 = EU bepalingen interne markt uitbreiden naar partijen van EU Vrijhandelsassociatie // geen douane unie & politieke samenwerking, maar wel EU regels en géén inspraak op deze regels --> is een duidelijke Nexit.
Intro: recht en politiekWat is positief recht?
Positief recht houdt in dat de wet en de regels vaststaan en gelden. Elke wet is ontstaan op een bepaald punt en kan worden gewijzigd of worden verwijderd. Het recht is een weerslag van de politiek en de geschiedenis.