Summary Sociaal Culturele Ontwikkelingen M4

-
224 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sociaal Culturele Ontwikkelingen M4

 • 1 Les 1

 • Waar gaat sociologie over?
  De interactie tussen mensen
 • Wie beoefenden de wetenschap in de Middeleeuwen?
  Monniken.
 • De monniken beoefenden de wetenschap in de Middeleeuwen. Waardoor waren wij geïnspireerd?
  Het geloof
 • Op welk vlak waren Da Vincie en Copernicus anders dan de monniken?
  Zij deden geen onderzoek op basis van religie, maar zij gingen systematisch waarnemen
 • Wat is empirisme?
  Dat wat Da Vincie en Copernicus deden. Wetenschap bedrijven op basis van systematisch waarnemen
 • Wat was de basis van de Verlichting?
  Het systematisch waarnemen
 • Wat is de brug tussen de Industriële Revolutie en de Verlichting?
  Tijdens de Verlichting gingen mensen zelf nadenken. Op basis daarvan kwamen ze met eigen waarnemingen en bevindingen.
 • In welke eeuw was de Verlichting?
  De 18e eeuw
 • In welke eeuw was de Industriële Revolutie?
  De 19e eeuw
 • Hoe ontstaan vakbonden en politieke partijen?
  Mensen die ontevreden zijn gaan zich verenigen
 • Welk land was de bakermat van de industriële revolutie?
  Engeland
 • Was Nederland snel met de industrialisatie?
  Nee, Nederland begon pas in de tweede helft van de 19e eeuw met industrialiseren
 • Wat was het struikelpunt van Marx en wat wou hij?
  Ongelijkheid. Hij wilde dat mensen gelijker werden, door middel van een revolutie. Alles moest in handen komen van de gemeenschap. Klassenstrijd moest weg
 • Hoe wou Marx een einde maken aan de ongelijkheid?
  Door middel van een revolutie
 • Wat is een ander, duurder woord voor de arbeiders?
  Proletariaat
 • Wat was het struikelpunt van Durkheim?
  Lijkt op Tönnies. De cohesie. Doordat mensen in de steden gingen wonen verdween de sociale controle
 • Wat was het struikelpunt van Tönnies?
  Lijkt op Durkheim. Wil een gemeenschap met sociale controle. Dorpsgemeenschap gaat naar een menselijke maatschappij. Daardoor ontstaan de maatschappelijke problemen.
 • Wat was het struikelpunt van Weber?
  Rationalisering. Mensen keken niet meer naar geloof, maar naar effectiviteit. Term die bij hem hoort: onttovering
 • Welke term hoort bij Weber en wat betekent het?
  Onttovering. Minder mensen geloven
 • Op welk vraagstuk richtte Taylor zich?
  Hoe kun je het productieproces verbeteren?
 • Hoe probeert de sociologie tot kennis en inzicht te komen?
  Door systematische waarneming
 • 2 Les 2

 • Wat is 'de vlieger'?
  Een overzicht met de vier zaken die de afgelopen eeuwen sterk zijn veranderd
 • Welke vier onderwerpen bevat de vlieger?
  Demografie
  Economie Technologie
  Sociale cultuur
 • Waarom was er rond de 1800 een lage levensverwachting?
  Enorme zuigelingensterfte
 • Er waren veel kinderen rond 1800, maar waarom?
  Mensen kregen meer inkomen, er was veel draagvlak voor de kerk en de kinderen konden later zorgen voor de ouderen.
 • Waarom kwamen er na de WO2 minder kinderen?
  Er kwam een AOW, vrouwen raken geëmancipeerd en de invloed van de kerk neemt af
 • Waarom was er rond 1800 een hoog sterftecijfer?
  Slechte omstandigheden, slechte werkomstandigheden en gebrek aan kennis medische wetenschap
 • Waarom nam na 1800 het sterftecijfer af?
  Er kwam riolering, waterleidingen en de medische kennis verbeterde steeds meer
 • Wat was de grootste factor voor de toename van de levensverwachting?
  De afname van de zuigelingensterfte
 • Wordt er in de periode 1800-1960 in Nederland vooral geëmigreerd of geïmmigreerd?
  Geëmigreerd. Mensen gaan hier weg.
 • In de periode 1800-1960 verlaten veel inwoners Nederland. Waarom zijn de jaren '30 daar een uitzondering op?
  Joden zagen de oorlog al aankomen en vluchtten vast weg uit Duitsland
 • Wat is een extended-family?
  Grote gezinnen, veel kinderen. Familie woonde vaak bij elkaar
 • Waarom waren er vroeger veel grote gezinnen?
  Er was geen verzorgingsstaat. Iedereen zorgde voor elkaar.
 • Wat is een nuclear-family?
  Een kerngezin. Vader, moeder en een beperkt aantal kinderen
 • Waardoor nam het werk in de landbouw af?
  Mechanisatie en automatisering
 • De industrie neemt toe tussen 1800-1900, maar daarna weer af. Hoe komt dat?
  Alles werd geautomatiseerd. Na die periode gingen bedrijven ook naar het buitenland
 • Uit welke twee sectoren bestaat 'diensten'?
  Tertiaire en Quartaire
 • Je hebt de tertiaire en quartaire sector. Wat zijn de verschillen?
  Tertiair is winstmakend (toeristenindustrie), quartair non-profit (zorg en onderwijs)
 • Waardoor kon de productie toenemen?
  Elektriciteit (langer licht, langer doorwerken) en aardolie
 • Noem twee revolutionaire zaken in de medische sector?
  De pil: geboortecijfer omlaag. Antibiotica: levensverwachting hoger
 • Noem twee revolutionaire zaken op gebied van transport en handel.
  Internet (globalisering) en vrachtschepen (wereldhandel)
 • Wat is emancipatie?
  Proces waarbij groeperingen vrijkomen van beperkingenen gelijke rechten en mogelijkheden opeisen
 • Op welke twee groepen is emancipatie van toepassing?
  Vrouwen en arbeiders
 • Heeft emancipatie van vrouwen succes gehad?
  Deels. Zijn altijd nog meer mannen die hoge functies bekleden dan vrouwen
 • Wat wilde de arbeiders?
  Op het begin betere werkomstandigheden. Later wilde ze dat alle productiemiddelen in hun handen kwamen
 • Op welk gebied is de emancipatie bij arbeiders gelukt en op welk gebied mislukt?
  Gelukt: ARBO (geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen). Mislukt omdat de niet de productiemiddelen in handen hebben
 • Wat is reformisme?
  Het streven om een systeem, wetenschap of samenleving door systematische ingrepen te wijzigen en te hervormen.
 • Wat is rationalisering?
  Proces waarbij het menselijk denken en doen in toenemende mate wordt onderworpen aan berekening en beredenering, efficiency en effectiviteit, en ter dienste van beheersing komt (dus dat de baas weet wat waar gebeurt).
 • Wat is het ideale voorbeeld van rationalisering?
  De Macdonalds. Alles is daar afgestemd om zo efficiënt mogelijk te zijn
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Algemeen beeld rondom huizen in alle landen?
Prijzen dalen, nieuwbouw staat stil 
Verschillen Duitsland, Groot-Brittanie en Nederland op basis van migranten?
Duitsland: migranten uitgesloten van deelname politiek bestel. GB: staat bevordert migrantenorganisaties en politieke deelname minderheden. Nederland: migranten krijgen toegang tot politieke gemeenschap 
Wat is een voordeel en een nadeel van etnische enclave?
Voordeel: migranten kunnen in eigen kring werk vinden 
Nadeel: werkgevers buiten hun werknemers uit 
Wat houdt etnische enclave in?
Concentratie van mensen en eigenaren van bedrijven van een bepaalde etnische oorsprong in een bepaalde fysieke ruimte 
Wat houdt de concurrentiehypothese in?
Vreemdelingenhaat en racisme zijn het gevolg van concurrentie bij arbeid en/of huisvesting 
Wat houdt de contacthypothese in?
Vreemdelingenhaat is gevolg van wederzijds isolement. Haat verdwijnt bij toename contact 
Hypothese van clientelsmepolitiek van Gary Freeman. Wat is dat?
Onderscheid tussen groepen die voordeel en nadeel hebben van immigratie. Kleine georganiseerde groepen hebben voordeel, grote slecht georganiseerde groepen hebben nadeel 
Algemene trend. Neemt de vermogenscriminaliteit in de meeste landen toe of af. 
Neemt af, behalve in België (12% stijging) 
Wat bevat het Sourcebook?
Informatie over groot aantal Europese landen van 1995-2007 
Wat doet de ICVS? 
Meet en vergelijkt omvang van door slachtoffers ondervonden criminaliteit in verschillende landen