Summary Sociaal Werk en Recht

-
368 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sociaal Werk en Recht

 • 1 Wat is recht?

 • Vanuit welke drie invalshoeken kan recht bekeken worden?
  - doelen van recht
  - rechtsgebieden
  - bronnen van recht
 • wat zijn de doelen van recht?
  - ordenen van de samenleving
  - bevorderen van rechtvaardigheid
  - organiseren van bevoegdheden
  - problemen oplossen tussen mensen
  - regelen van het verkeer
  - afwegen van algemeen belang tegen individueel belang
  - gedrag voorspelbaar maken
  - laten weten wat wel en niet mag
 • welke vier soorten rechtsgangen heb je ?
  1. privaatrecht/burgerrecht of civielrecht
  2. staatsrecht
  3. bestuursrecht
  4. strafrecht
 • wat is privaatrecht?
  houd zich bezig met rechtverhoudingen onderling ( burger-bedrijf, burger-burger etc). Particuleren belangen van individuen staan centraal.  ( telefoon abonnement, krant kopen etc)
 • Wat is staatsrecht
  heeft betrekking op de organisatie van de staat en de verhoudingen tussen burger en overheid. Je vind er de regels rond overheidsorganen en de rol van de burger in de staat. Bijvoorbeeld de onderlingen verhouding tussen de Tweede Kamer en de regering, de rol van de koningin, het kiesrecht van de burgers, grondwet
 • Wat is bestuursrecht?
  het recht van besturen. in dit recht staan wetten waaraan de overheid zich moet houden bij het besturen van een land. Het verschil is dat bij het staatsrecht een organisatieplaatje gegeven wordt, en bij het bestuursrecht wordt geregeld hoe de overheid met haar burgers moet omgaan.
 • wat is strafrecht?
  om gehoorzaamheid af te dwingen en burgers in de maatschappij te beschermen
 • Wat zijn de lagen recht bij strafrecht
  eerst; politierechter, kinderrechter, kantonrechter, arrondisimentsrechtbank
  erna; gerechtshof
  daarna; hoge raad
 • Wat zijn de lagen bij bestuursrecht?
  eerst; arrondisimentrechtbank
  erna; raad van state of centrale raad van beroep
 • Wat zijn de lagen bij privaatrecht?
  eerst; kantonrechter of arrondisimentrechtbank
  erna; gerechtshof
  daarna; hoge raad
 • welke vier bronnen van recht heb je?
  - verdragen
  - wetten
  - gewoonte
  - rechtspraak
 • 2 Staatsrecht en grondrechten

 • waaruit bestaat regering?
  koningin en ministers
 • kabinet
  ministers en staatssecretarissen
 • parlement ?
  eerste en tweede kamer
 • Welke twee manieren van democratie heb je?
  1. direct: volk beslist zelf over zaken
  2. indirect: volk laat zich vertegenwoordige
 • wat zijn kenmerken van democratie
  gelijkwaardigheid van alle burgers
  vrije en geheime verkiezingen
  de meerderheid houd rekening met de minderheid
 • wat zijn kenmerken van een rechtstaat?
  1. democratische besluitvorming
  2. scheiding van de machten
  3. eerbied aan de grondrechten
  4. legaliteitsbeginsel; overheidshandelen moet gebaseerd zijn op een vooraf opgstelde wet
 • welke twee grondrechten heb je?
  1. klassieke grondrecht: vrijheid van burger
  2. sociale grondrecht: inzet van overheid om welvaart en welzij te garanderen
 • 3 Fanilierecht en het jeugdrecht

 • welke twee dingen moet je rekening houden als je voornaam bepaald
  1. voornaam mag niet overeenkomen met de achternaam
  2. voornamen mogen niet ongepast zijn zoals dienaar van god
 • welke redenen zijn er om je voornaam te veranderen?
  - negatieve associaties ( herinnering met ouders of godsdienst)
  - psychische klachten zoals pesterijen
  - passende naam bij geslachtswijziging
  - emotionele redenen
 • Krijgt het kind de achternaam van vader of moeder bij ongehuwd?
  moeder bij gehuwd mag er gekozen worden
 • welke drie manieren zijn er om samen te wonen?
  a) feitelijk samenwonen-> staat niet formeel vast. wel rechtsgevolgen op gebied van sociale zekerheid en belasting.
  b) het samenlevingscontract-> gaat vaak over financiele bijdragen zoals bezittingen etc. minderjarige mogen dit niet.
  c) geregistreerd partnerschap/ huwelijk
 • wat bepaald er wie er gezag heeft over het kind?
  de samenlevingsnorm
 • aan welke voorwaarden moet iemand voldoen om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te kunnen hebben?
  - ouder dan 18
  - mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben
  - een van de partners onder curatele staat - toestemming van kanton rechter
  -    geen bloedverwanten zoals ouders, kinderen, grootouders en broers en zussen
 • welke belangrijke plichten zijn er als je getrouwd bent/ geregistreed partnerschap?
  - wederzijdse onderhoudsplicht; verplicht elkaar het nodige te verschaffen)
  - toestemming rechtshandelinge ( huis kopen etc)
  - gemeenschap van goederen ( al het inkomen wordt samengevoed, kan voorkomen worden door dit af te wijzen voor het huwelijk en te trouwen onder huwelijkse voorwaarde)
  -huur ( iemand wordt automatisch medehuurder
  - erfrecht ( partner overlijd erft samen met de kinderen het geld
  - elkaars naam gebruiken
  - niet verplicht tot getuigen in rechtzaak
 • wat zijn de verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?
  - bij huwelijk elkaar het ja woord geven
  - bij huwelijk rechter nodig bij het scheiden, bij geregistreerd partnetschap niet tenzij er minderjarige kinderen bij zijn
 • wat is het verschil tussen tafel en bed scheiding en echtscheiding?
  bij een tafel en bed scheiding blijven partners volgens de wet getrouwd. ( gebeurt vaak als samenwonen onmogelijk is of als men geen financiele problemen wilt zoals bij echtscheiding). men kan alsnog om ontbinding vragen
 • gezag over kind na een echtscheiding?
  moeten gezamelijk blijven uitvoeren, wanneer men dit niet wil moet rechter bepalen wie van de ouders het gezag krijgt. er wrodt ook een omgangsregeling getreft voor de ouder bij wie de kinderen niet wonen
 • wat is een samenlevingscontract?
   Kan via de notaris geregeld worden, maar ook onderling. - Bij het maken gelden de regels van het burgerlijke recht. - Alleen meerderjarigen die niet onder curatele staan mogen deze overeenkomst sluiten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

aan wie moet de hulpverlener informatie geven?
- aan de client zelf
- bij minderjarige aan ouders
- indien van toepassing; de vertegenwoordiger.
welke informatie kan een hulpverlener onthouden?
a) informatie die de client al weet.
b) informatie die tot gevolg zou hebben dat ze een ernstig nadeel voor de client opleveren. de hulpverlener mag dit alleen doen als hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd. Ook moet de hulpverlener deze informatie delen met iemand anders delen dan de client als het belang van het client dit eist.
c) therapeutische uitzonderingen; mag maar zeer beperkt worden toegepast.
d) als een client geen info wil mag dit ook niet worden gegeven. als belang van client hierin in het gevaar staat is de hulpverlener wel verplicht hiertoe.
waarover moet er informatie worden gegeven?

1)Doel en aard vh voorgenomen onderzoek
2)Doel en aard vd voorgenomen behandeling
3)Te verwachten gevolgen en risico’s van onderzoek en behandeling voor de gezondheid van de patiënt
4)Andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking komen
5)Staat en vooruitzichten vd gezondheid van de patiënt
Moet een hulpverlener informatie geven aan een client?
ja hiertoe is een hulpverlener verplicht
wat zijn de drie belangrijkste rechten van een patiënt?
1. recht op informatie
2. toestemming
3. inzagerecht
wat zijn de regels in betrekking tot jeugddetentie?

§Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adolescentenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder
welke regels zijn er op het gebied van onrechtmatige daad?
tot veertien jaar: alles moet worden vergoed door ouders.
van 14-15 jaar:  geldt dat de ouders de schade moeten vergoeden als zehet ‘ongeluk’ aan hadden zien komen en het daarmee hadden kunnen voorkomen. Als ouders kunnen aantonen dat ze dat niet konden, dan zijn ze niet aansprakelijk en moeten de jongeren het zelf betalen.
16 jaar: draait voor de kosten op voor waar hij schuldig aan is
Wat zijn de regels met het afsluiten van een arbeidsovereenkomst?
- jongeren vanaf 16 jaar mogen een arbeidsovereenkomst afsluiten
- jonger dan 16 jaar is toestemming nodig van ouders. gebeurd dit niet binnen vier werken wordt ervan uit gegaan dat ouders instemmen met het arbeidsovereenkomst
welke uitzondering is er in betrekking tot arbeidverrichten
joofdregel luid dat jongeren onder de 16 jaar geen arbeid mogen verrichten, hierbij gelden de volgende uitzondering.

Jongeren vanaf 12 jaar: werken in het kader van HALT of taakstraf
Jongeren vanaf 13 jaar: lichte arbeid verrichten na schooltijd
jongeren vanaf 14 jaar:werken in samenhang met onderwijs
jongeren vanaf 15 jaar: krantewijk
Welke uitzondering zijn er in betrekking tot medische behandeling?
- Ieder kind valt tot hun twaalfde jaar onder het gezag van zijn ouders.
- Tussen 12 en 16 wordt er zowel met de ouder als met de jeugdige zelf overlegd.
- Na 16 jaar is de jongere in het gezondheidsrecht minderjarig. De jongere is de enige die nog toestemming moet geven.