Summary Sociaal werk in Nederland

-
469 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociaal werk in Nederland". The author(s) of the book is/are Jan Bijlsma & Hay Janssen. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociaal werk in Nederland

 • 0.1 inleidng

 • Wanneer werd de algemene bijstandswet ingebracht?
  1965.
 • Vanaf invoer van de algemene bijstandswet(1965) nam de overheid de taak van de kerk over.
  Hulp en ondersteuning was niet meer een gunst maar een recht.

  het einde van de verzorgingsstaat komt voor de kerk als een geschenk uit de hemel, ze kunnen weer maatschappelijk relevant zijn
 • Wie valt er onder het begrip 'Armen'?

  - oude mensen
  - weduwen
  - wezen
  - zotten
  - narren
  - bedelaars

  kunnen op geen enkele steun van familie leden rekenen, zijn geheel afhankelijk van van de welwillendheid van anderen
 • Wie zijn mensen in de marge van de samenleving?

  de armen
 • Wie valt er onder het begrip 'moderne armen' ?

  - probleemgezinnen
  - jongeren in justitiële inrichtingen
  - mensen met een verstandelijke handicap
 • een verzorgingsstaat is geen natuurgegeven, maar een product van menselijke cultuur
 • de verzorgingsstaat biedt zorg aan mensen die door fysieke en cognitieve beperkingen onvoldoende mee kunnen komen
 • sociaal werk heeft vanaf de 19e eeuw altijd het oogmerk gehad om personen of groepen te verheffen:

  - criminele jongeren heropvoeden
  - verarmde gezinnen zelf iets aan hun situatie laten doen
  - onaangepaste gezinnen leren functioneren binnen een gemeenschap
  - geestelijk- en verstandelijk gehandicapten zelfsturing bijbrengen
  - en arbeiders in volkswijken invoeren
 • een modern woord verheffen is?

  emanciperen/empoweren
 • 'agogisch' werk komt van het griekse werkwoord..... en betekent
  Agogein  betekent opvoeden
 • 1 hoofdstuk 1

 • definitie van de verzorginsstaat door Thoenes:
  een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een op democratische leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich - bij handhaving van het kapitalistisch  productiesysteem - garant stelt voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen.'
 • de eigentijdse definitie van de verzorgingsstaat door Wilterdink & van Heerikhuizen:
  'een stelsel waarin de overheid zich garant stelt voor noodzakelijk geachte materiële en immateriële voorzieningen voor alle burgers.'
 • Drie dingen zijn in de definitie Van Heerinkhuizen en Wilterdink opvallend:
  1. Er wordt duidelijk gemaakt dat de overheid garant staat voor wat er gebeurt.
  2. Er wordt duidelijk gemaakt dat het in een verzorgingsstaat ook om immateriële voorzieningen gaat en niet alleen om materiële voorzieningen.
  3. De definitie geeft ruimte voor toekomstige ontwikkelingen en verschillen in (politieke) opvattingen door de formulering ‘noodzakelijk geachte.
 • wanneer is het het kinderwetje van Houten introduceert?
  1874.
 • wanneer is de ongevallenwet opgezet?
  1901
 • wat wordt als startpunt van de Nederlandse verzorgingsstaat gezien?
  de sociale wetgeving (de ongevallenwet, 1901)
 • De ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat past binnen een ontwikkelingslogica die voor West-Europa algemeen geldt.
  Deze ontwikkelingslogica wordt door 4 fasen onderscheiden.  

  Fase 1: Eerste aanzet: Voor loonarbeiders in de beginnende industrien vormden ziekte, ongevallen en invaliditeit grote risico's. Hiertegen werden de eerste sociale wetten en verzekeringen geïntroduceerd. Hoewel werkeloosheid een groot probleem was, was er nog geen sociale verzekering

  Fase  2: Doelgroepverbreding:  De eerste sociale verzekeringen waren exclusief gericht op industriële loonarbeiders.  In deze fase vindt er een ontwikkeling plaats waarin een verbreding te zien in in de wet- en regelgeving tot niet-industriële arbeiders en zelfs tot mensen die niet in loondienst werken.

  In de eerste twee fasen lag het accent bij de sociale verzekeringen op het tegen gaan van armoede. Later gaat dit over naar verspreiding van de welvaart.

  Fase 3: Sociale regelingen krijgen een nog algemener karakter: Uiteindelijk resulteerde dit in een vangnet voor iedereen die om welke reden dan ook in financiële nood verkeert. In deze fase werd er ook naar gestreefd om uitkeringen waarde vast te maken waardoor uitkeringsgerechtigden ook meeprofiteerde van de algemene stijging in de welvaart.  Uitkeringen werden gekoppeld aan lonen

  Fase 4: Crisis: Het stelsel van de sociale zekerheid kwam onder druk te staan, dit kwam daardat er grote groepen mensen
 • 11 college 1

 • Welzijnswerk....
  groepen en individuen aansluiten bij standaard waarden en normen
 • welzijnsinstellingen
  leveren een bijdrage, groepen mee laten komen in de samenleving
 • dubbel doel sociaal werk....
  het belang van de cliënt én de samenleving
 • Sociale ongelijkheid:
  sociaal-economische positie van invloed op schoolloopbaan, levensduur, gezondheid, enz. Voor de dood is niet iedereen gelijk 
 • - hoogopgeleiden leven 6 a 7 jaar langer dan laagopgeleiden (16 tot 17 jaar langer in een als gezond ervaren situatie)

  - ideologie van de gelijkheid, micro: als je je best doet kan je het wel
  Macro:   verschillen worden alleen maar groter

  - sociale stratificatie (gelaagdheid) klasse en sociale klasse, sociale mobiliteit
 • bij partnerkeuze zoeken mensen tegenwoordig hun gelijke.

  Tussen 1950 en 1970 een derde gelijkwaardige partners.

  Tussen 1995 en 2004 twee derde. Downdaten voor mannen is uit.
  Reden: veel vrouwen gaan studeren.
  Gevolg: rijk trouwt met rijen en arm trouwt met arm.

  consequenties: sociale mobiliteit neemt weer af. Milieu bepaalt, IQ 50%, ongelijkheid reproduceert zichzelf
 • lagere strata
  willen het graag beter hebben (streven naar rechtvaardigheid)
 • hogere strata
  positie behouden (ongelijkheid is een onvermijdelijk onderdeel van het leven, een natuurlijk gegeven)
 • Pierre Bourdieu: distinctiezucht (franse sociololoog) 1930-2002

  Sociale ongelijkheid door verdeling van macht: economische, politieke, affectieve en cognitieve macht
 • Moderne armoede:

  Twee processen:
  *Sociale uitsluiting .langdurig weinig om handen. geen schoolreisjes, weinig eten. weinig contacten. sociaal overbodig voelen

  *afhankelijkheid van de staat. Keuzen die gemaakt kunnen worden, worden bepaalt door wat de overheid wil. Niet mee autonoom, je wordt gestuurd.
 • Wat zijn de kernmerken van moderne armoede? (7)
  - weinig geld
  - sociaal isolement
  - weinig profiteren van overheidsvoorzieningen
  - afhankelijkheid van de staat
  - onderlinge vergelijking in heterogene groepen (eigen omgeving, zelfde kwetsbare groep) 
  - geografisch te lokaliseren (je kan het zien) 
  - culturele aanpassingsmechanismen
 • Wat is armoede in een verzorgingsstaat?
  - Objectieve benadering:
  * bedreiging fysieke bestaan (eten, onderdak)

  - Subjectieve benadering:
  *bedreiging van het functioneren in de samenleving
  *sociale overbodigheid
 • Wanneer is er sprake van armoede in NL
  - lage inkomensgrens (afgeleid van bijstand 1979)
  - het sociale minimum (beleidsmatig minimum
  - de budgetgerelateerde grens (normbedragen door NIBUD, absolute basisbehoeften)
  - de niet-veel-maar-toereikend grens (idem, inclusief een bedrag van participatie)
 • Hoeveel mensen leven in armoede
  "armoedesignalement 2014"
  Algemeen:
  *toename 2011,2012,2013
  *daling in 2014 en 2015
  *7miljoen huishoudens in 2013: 726.000 (10.3%  onder de lage inkomensgrens   
  *ruim 190.000 huishoudens 4 jaar of meer
  *aantal personen: 1.4 miljoen (9.1%)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Maarten Luther, de zestiende-eeuwse reformator, bestreed de gedachte dat:
...
Het streven van de stedelijke overheden in het begin van de zestiende eeuw was er onder andere op gericht om:
 het bedelen te verbieden en armen die konden werken daartoe te verplichten
In de laatmiddeleeuwse samenleving werd armoede beschouwd als:
 een door God gewilde toestand
De Bijbeltekst uit het Mattheüsevangelie die een belangrijke inspiratiebron was voor de middeleeuwse vormen van hulpverlening, ging over:
het laatste oordeel
Sociaal-cultureel werk stond voor Piet Reckman (1928-2007) gelijk aan:
 het radicaal veranderen van sociale structuren
Het door Gezina Bähler-Boerma in 1915 opgerichte dorpshuis in Paterswolde stelde zich ten doel:
de gesloten dorpscultuur te doorbreken
Welk begrip hoort in het rijtje community work, clubhuiswerk, buurthuiswerk en opbouwwerk niet thuis?
clubhuiswerk
In de Nota jeugdbeleid uit 1969 ging het om:
het stimuleren van de emancipatie van de jongere
Fantasio en Paradiso zijn voorbeelden van open jongerenwerk. juist of onjuist
juist
De muziek van Bill Haley en Elvis Presley werd in het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw vooral gewaardeerd door:
jongeren uit arbeidersmilieus