Summary sociaalzekerheidsrecht

-
264 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "sociaalzekerheidsrecht". The author(s) of the book is/are Noordam. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - sociaalzekerheidsrecht

 • 10.1 Inleiding

 • Welke regelingen kent het stelsel van sociale zekerheid op grond waarvan gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning kan worden verleend?
  Zijn er 3:

  - De Zorgverzekeringswet, Zvw

  - De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), vanaf 2015 Wet langdurige zorg (Wlz)

  - De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
 • Wat voor soort verzekeringen zijn de Zvw en AWBZ/Wlz? En wat strekken deze wetten te verzekeren?
  Volksverzekeringen. 

  Zvw: basispakket dat toegang biedt tot de dagelijkse geneeskundige zorg, zoals bijv. medicijnen, huisarts, of een ziekenhuisopname. Bestaat uit 1. natura verzekering, prestaties in natura die dan worden vergoed. 2. restitutieverzekering, vergoeding van gemaakte kosten. 

  AWBZ/Wlz: naturaverzekering voor onderdelen van medische zorg die individueel niet of slecht tegen een hoge premie verzekerd kunnen worden, zoals het verblijf in een verpleeghuis. 
 • Wat zijn de publieke randvoorwaarden voor de Zvw en de AWBZ/Wlz?
  Twee plichten: verzekerings- en acceptatieplicht. 

  Zvw: verzekerden moeten zelf een verzekeringsovereenkomst afsluiten met een private verzekeraar (verzekeringsplicht)

  AWBZ/Wlz: anders dan bij de Zvw hoeft is men van rechtswege verzekerd. 

  - Verzekeraars hebben wel een acceptatieplicht mbt het basispakket, en mogen dus niet weigeren, hierdoor is de privaatrechtelijke structuur van de Zvw voorzien van pbuleike randvoorwaarden. 

  - Voor de aanvullende verzekeringen is geen verzekerings- of acceptatieplicht.
 • Wat beoogt de Wmo?
  Deze sociale voorziening beoogt te bevorderen dat iedere inwoner van de gemeente kan meedoen in de samenleving. Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie - bijvoorbeeld door inschakeling van hulp in eigen kring (mantelzorg)

  Ondersteuning van gemeenten komt pas in beeld als het gaat om problemen die mensen zelf niet kunnen oplossen.
 • Hoe hangt de Wmo en Zvw samen met de AWBZ?
  AWBZ-prestaties zijn ondergebracht tot het Wmo-domein, bijv. beschermde woonomgeving bieden voor mensen met psychische problemen (beschermd wonen) of extramurale (buiten de wand/ziekenhuis) ondersteuning zoals dagopvang en vervoer. 

  Ook in de Zvw zijn AWBZ-prestaties ondergebracht, waaronder extramurale ondersteuning zoals verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging). 
 • Waarom wordt de AWBZ overgeheveld naar de wmo en zvw?
  Zodat de AWBZ weer terugkeert naar zijn roots, het is in de praktijk gaan fungeren als oplossingen voor knelpunten in de gezondheidszorg waardoor het steeds verder van zijn oorspronkelijke doel afdreef. 

  Steeds diverse lichtere vormen van zorg zijn hierdoor binnengeslopen. 

  Dit ging gepaard met een sterke groei in kosten, van 200 miljoen naar 28 miljard. Op deze manier komt de houdbaarheid van het zorgstelsel onder druk. De overheveling is dus om het tij te keren.
 • Waarop richt de Wlz zich?
  Op mensen die bijvoorbeeld in een intramurale (binnen de muren/binnen ziekenhuis) omgeving, permanent, zeg maar 24 uur per dag, zorg en toezicht nodig hebben. Reikwijdte is dus teruggebracht tot zware vormen van langdurige zorg, waaronder ouderzorg en gehandicaptenzorg.
 • Wat is de doelstelling van de hervorming van de AWBZ naar de Wlz? Hoe zal dit nader worden ingevuld?
  Tweeledig:

  1. Kosten terugdringen zodat langdurige zorg en ondersteuning gewaarborgd kan blijven.

  2. Hangt samen met de veranderende eisen die mensen stellen aan de kwaliteit van hun leven om meer te blijven in hun eigen omgeving zodat zij zelfstandig blijven en niet vereenzamen. 

  - Wordt ingevuld door integrale maatwerkbenadering. Gemeenten gaan maatwerk leveren, zij krijgen meer taken (passend onderwijs, verantwoordelijk voor gehele jeugdzorg etc.) zodat zij een totaal oplossing kunnen bieden, kunnen innoveren. 

  Het eigen probleemoplossend vermogen en ondersteuning van elkaar staan in de nieuwe zorgfilosofie voorop.
 • 10.2.1 Opdracht gemeenten

 • Waar staat de opdracht geregeld van de gemeente en wat is de inhoud hiervan?
  Wettelijke opdracht staat in art. 2.1.1 wmo. 

  Deze is uitgewerkt in art. 1.1.1. onder maatschappelijke ondersteuning. 
 • Wat houdt participatie en zelfredzaamheid in?
  Zie art.1.1.1 wmo

  Participatie is het meedoen in het maatschappelijk verkeerd. Zelfredzaam zijn is het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen.
 • 10.2.2 Algemene maatregelen/voorzieningen

 • Wat kunnen gemeenten doen ter uitvoering van hun wettelijke opdracht om zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning?
  Algemene maatregelen nemen

  Algemene voorzieningen treffen

  En maatwerkvoorzieningen verstrekken.
 • Welke doel hebben algemene maatregelen?
  Drieledig:

  1: de sociale samenhang en de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen 

  2: huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden en 

  3. mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen

  art. 2.2.1. en art 2.2.2 wmo
 • Wat is respijtzorg?
  Tijdelijke ontlasting van mantelzorgers, zodat ze rust krijgen van de zorg en kunnen relaxen. Valt onder ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, gaat dus niet bij deze vorm alleen om geven van advies, scholing en lotgenotencontact. 
 • Waarop richt de algemene voorziening zich en hoe onderscheid dit zich van de maatwerkvoorziening?
  Richt zich op: 1. de bevordering van de zelfredzaamheid en de participatie en 2. het bieden van opvang (art. 2.2.2. wmo). 

  Onderscheid zich doordat bij een algemene voorziening niet eerst onderzoek hoeft plaats te vinden voor de persoonlijke omstandigheden van de potentiele gebruiker. 
 • Wat zijn voorbeelden van algemene voorzieningen en welke moeten verplicht volgens de wet beschikbaar zijn?
  Volgens de wet verplicht:

  1. advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, art. 2.2.5. wmo

  2. cliëntenondersteuning, art. 2.2.4. wmo. Gaat hierbij om adviseurs die betrokkenen helpen bij het organiseren van hun eigen situatie, waarbij het belang van de client voorop staat, lid 3.

  - Overige voorbeelden: vervoersvoorzieningen, of inloopvoorzieningen voor mensen die zich eenzaam voelen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.