Summary Social Psychology Fourth Edition

-
ISBN-10 1136845119 ISBN-13 9781136845116
301 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Social Psychology Fourth Edition". The author(s) of the book is/are Eliot R Smith Diane M Mackie Heather M Claypool. The ISBN of the book is 9781136845116 or 1136845119. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Social Psychology Fourth Edition

 • 1 What is social psychology

 • WAT IS SOCIALE PSYCHOLOGIE
  DE WETENSCHAP DIE DE EFFECTEN VAN SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN BESTUDEERT EN HOE DEZE VAN INVLOED ZIJN OP HOE INDIVIDUEN WAARNEMEN, BEINVLOEDEN EN ZICH GEDRAGEN IN RELATIE TOT ANDEREN.
 • WAT ZIJN SOCIALE PROCESSEN
  DE MANIER WAAROP MENSEN EN GROEPEN OM ONS HEEN ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN ACTIES BEINVLOEDEN.
 • WAT ZIJN COGNITIEVE PROCESSEN
  DE MANIER WAAROP ONZE HERINNERINGEN, PERCEPTIES, GEDACHTEN, EMOTIES EN MOTIEVEN INVLOED HEBBEN OP ONS BEELD VAN DE WERELD  EN ONS GEDRAG (ACTIES)
 • IN WELKE GEBIEDEN WORDT SOCIAAL PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK TOEGEPAST
  GEZONDHEID, ONDERWIJS, WETGEVING, MILIEU EN OMGEVING, ZAKEN
 • WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE (2) PRINCIPES VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE
  1. ONZE BEELDVORMING VAN DE WERKELIJKHEID
  2. DE ALTIJD AANWEZIGE INVLOED VAN ANDEREN
 • BESCHRIJF CONSTRUCTIE VAN REALITEIT
  IEDERE PERSOON HEEFT EEN ANDER BEELD VAN DE REALITEIT, DIE WORDT GEVORMD DOOR COGNITIEVE PROCESSEN (ONS BREIN) EN SOCIALE PROCESSEN (INVLOED VAN ANDEREN)
 • BESCHRIJF DE ALTIJD AANWEZIGE INVLOED VAN ANDEREN
  ANDEREN BEINVLOEDEN ALTIJD ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN GEDRAG, OF ZE NU AANWEZIG ZIJN OF NIET
 • NOEM DE DRIE PRINCIPES VAN DE SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN
  1. CONSERVATISME
  2. TOEGANKELIJKHEID
  3. OPPERVLAKKIGHEID VS DIEPTE
 • BESCHRIJF DE DRIE PRINCIPES VAN DE SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN
  1. CONSERVATISME: WERELDBEELD VAN INDIVIDUEN EN GROEPEN VERANDERT NAUWELIJKS OF TRAAG
  2. TOEGANKELIJKHEID: INFORMATIE DIE HET MAKKELIJKST BESCHIKBAAR IS HEEFT DE GROOTSTE INVLOED OP ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN GEDRAG 
  3. OPPERVLAKKIG VS DIEPGAAND: OVER HET ALGEMEEN BESTEDEN MENSEN WEINIG AANDACHT AAN HOE ZE OMGAAN MET INFORMATIE, MAAR SOMS WORDEN ZE GEMOTIVEERD OM INFORMATIE DIEPER TE BESTUDEREN
 • BESCHRIJF DE MOTIVATIONELE (3) PRINCIPES

  BIJ DE CONSTRUCTIE VAN REALITEIT TERWIJL BEINVLOED DOOR ANDEREN, STREVEN MENSEN DE VOLGENDE DOELEN NA:
  1. STREVEN NAAR MASTERY: JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN BEGRIJPEN EN DEZE KENNIS GEBRUIKEN OM CONTROLE TE HEBBEN OVER WAT ER GEBEURT IN ONS LEVEN EN BELOOND TE WORDEN. (BIJV. BIJ SOLLICITEREN NAAR EEN BAAN, ZOVEEL MOGELIJK WETEN OVER DE MENSEN EN BEDRIJF OM JE KANSEN TE VERHOGEN)
  2. ZOEKEN NAAR CONNECTIE: ZOEKEN NAAR WAARDERING, STEUN EN ACCEPTATIE VAN DE MENSEN EN GROEPEN WAAR JE OM GEEFT, BEWONDERING VOOR HEBT.
  3. POSITIEF ZELFBEELD: MENSEN WENSEN ZICHZELF EN DE MENSEN OM ZICH HEEN IN EEN POSITIEF LICHT TE ZIEN.  
 • NOEM DE 3 MOTIVATIONELE PRINCIPES:
  1. STRIVING VOOR MASTERY
  2. ZOEKEN NAAR VERBINDING
  3. POSITIEF ZELFBEELD
 • WAARIN VERSCHILT SOCIALE PSYCHOLOGIE VAN DE NORMALE PSYCHOLOGIE
  (NOORD AMERIKAANSE) PSYCHOLOGIE WERD GEDURENDE DE 20e EEUW GEDOMINEERD DOOR BEHAVIORISME. SOCIALE PSYCHOLOGIE LEGDE DE FOCUS OP DE BELANGRIJKE EFFECTEN VAN GEDACHTEN EN GEVOELENS OP GEDRAG.
 • WELKE BELANGRIJKE ROL SPEELDEN SOCIALE PSYCHOLOGEN NA DE 2E WERELDOORLOG
  • ZE WERDEN INGEZET OM MENSEN OVER TE HALEN HUN EETGEWOONTEN TE WIJZIGEN (VANWEGE DE SCHAARSTE)
  • ZE WERDEN INGEZET OM DE MORAAL VAN SOLDATEN TE BEHOUDEN, ZE TE LEREN OM PROPAGANDA VAN DE VIJAND TE WEERSTAAN EN HUN TANDEN TE POETSEN ;-)
 • WAT ZIJN VANAF 1960 TOT OP HEDEN DE BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN IN SOCIALE PSYCHOLOGIE
  • EIGENWAARDE
  • VOOROORDELEN EN STEREOTYPERING
  • CONFORMITEIT
  • PERSUASIE EN ATTITUDEVERANDERING
  • IMPRESSIE FORMATIE
  • INTERPERSOONLIJKE AANTREKKINGSKRACHT EN INTIEME RELATIES
  • INTERGROEP RELATIES
 • 2 Asking and answering research questions

 • WAT IS EEN WETENSCHAPPELIJKE THEORIE
  BEWERING DIE VOLDOET AAN 3 EISEN: 
  1. HET GAAT OVER CONSTRUCTEN
  2. HET BESCHRIJFT CAUSALE VERBANDEN
  3. ALGEMENE SCOPE 
 • WAT IS EEN CONSTRUCT
  EEN ABSTRACT EN ALGEMEEN CONCEPT WAT WORDT GEBRUIKT IN THEORIEEN EN WAT NIET DIRECT GEOBSERVEERD KAN WORDEN
 • WAT IS EEN INTERVENTIE
  ACTIES TIJDENS EEN TEST/EXPERIMENT OM GEDRAG VAN MENSEN TE VERANDEREN OF OM SOCIALE PROBLEMEN OP TE LOSSEN
 • WAT IS CONSTRUCT VALIDITEIT
  DE MATE WAARIN DE ONAFHANKELIJKE EN AFHANKELIJKE VARIABELEN DIE IN HET ONDERZOEK WORDEN GEBRUIKT, OVEREENKOMEN MET DE ONDERZOCHTE THEORETISCHE CONSTRUCTEN
 • BESCHRIJF ONAFHANKELIJKE / AFHANKELIJKE VARIABELEN
  • ONAFHANKELIJK: MANIPULATIE OF METING VAN EEN CONSTRUCT WAARVAN MEN BEWEERT DAT DEZE ANDERE CONSTRUCTS VEROORZAAKT
  • AFHANKELIJK: METING VAN EEN CONSTRUCT WAARVAN MEN BEWEERT DAT DEZE HET EFFECT IS VAN ANDERE (DE ONAFHANKELIJKE) CONSTRUCT
 • BESCHRIJF SOCIAL DESIRABILITY RESPONSE BIAS
  DE NEIGING VAN MENSEN OM GEWENST GEDRAG TE VERTONEN (WAT ANDEREN GOEDKEUREN OF PRETTIG VINDEN, ALTHANS ZO DENKT MEN)
 • BESCHRIJF EEN AANTAL MEET METHODEN
  1. SELF-REPORT: VRAGENLIJST/ENQUETE DOOR MENSEN ZELF IN TE VULLEN
  2. OBSERVATIONAL: OBSERVEREN VAN MENSEN (REAL LIFE OF ON-LINE)
  3. ARCHIVAL: ONDERZOEK NAAR GEDRAG VAN VROEGER
  4. PERFORMANCE: METEN VAN PRESTATIES
  5. FYSIOLOGISCH: METEN VAN LICHAMELIJKE PROCESSEN (EEG, FMRI)
 • WAT IS INTERNE VALIDITEIT
  DE MATE WAARIN BIJ EEN ONDERZOEK KAN WORDEN VAST GESTELD DAT WIJZIGINGEN IN DE DE ONAFHANKELIJKE VARIABELE DAADWERKELIJK EFFECT HEBBEN OP DE AFHANKELIJKE VARIABLE
 • WAT IS EEN ONDERZOEKSONTWERP
  EEN PLAN WAT BESCHRIJFT HOE DEELNEMERS AAN EEN ONDERZOEK WORDEN GESELECTEERD EN BEHANDELD
 • WAT IS EEN NON-EXPERIMENTEEL ONDERZOEK (EN WAT IS EEN ANDERE NAAM)
  EEN ONDERZOEK WAARBIJ DE ONAFHANKELIJKE EN AFHANKELIJKE VARIABELE WORDEN GEMETEN. OOK WEL CORRELATIONEEL ONDERZOEK, WAARBIJ WORDT GEMETEN OF ER EEN VERBAND IS TUSSEN DE TWEE (NIET OF DE EEN INVLOED HEEFT OP DE ANDERE, I.E. CAUSAAL VERBAND)
 • WAT IS EXPERIMENTEEL ONDERZOEK
  EEN ONDERZOEK WAARBIJ ONDERZOEKERS WILLEKEURIGE DEELNEMERS AAN VERSCHILLENDE GROEPEN TOEWIJZEN EN EEN OF MEER ONAFHANKELIJKE VARIABELEN WORDEN GEMANIPULEERD.
 • WAT IS RANDOM ASSIGNMENT
  HET WILLEKEURIG TOEWIJZEN VAN DEELNEMERS AAN ONDERZOEKSGROEPEN, ZODAT ELKE DEELNEMER EEN EVEN GROTE KANS HEEFT OM IN DIE GROEP TE KOMEN.
 • WAT IS MANIPULATIE IN ONDERZOEK
  WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE ONAFHANKELIJKE VARIABELE BIJ EEN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK.
 • WAT IS EEN CONFEDERATE (HANDLANGER)
  EEN ONDERZOEKSASSISTENT DIE EEN ROL SPEELT BIJ EEN ONDERZOEK (E.G. HIJ SPEELT EEN MEDEDEELNEMER)
 • WELKE ELEMENTEN ZIJN CRUCIAAL VOOR INTERNE VALIDITEIT
  1. WILLEKEURIGE INDELING VAN DEELNEMERS
  2. MANIPULEREN VAN DE ONAFHANKELIJKE VARIABELE
  3. METEN VAN DE AFHANKELIJKE VARIABELE
 • WAT IS EXTERNE VALIDITEIT?
  DE MATE WAARIN ONDERZOEKSRESULTATEN KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP ANDERE MENSEN, TIJDEN EN SETTINGS (GENERALISATIE).
 • Bestuderen: tabel 2.1 (pagina 36), figuur 2.1 pagina 38)
 • BESCHRIJF INDIVIDUALISTISCHE EN COLLECTIVISTISCHE CULTUREN
  • INDIVIDUALISTISCH: MENSEN BESCHOUWEN ZICH ZELF LOS VAN ANDEREN EN DEFINIEREN ZICHZELF DOOR HUN UNICITEIT
  • COLLECTIVISTISCH: MENSEN BESCHOUWEN ZICH ZELF IN CONNECTIE TOT ANDEREN EN DEFINIEREN ZICHZELF IN HUN RELATIE TOT ANDEREN
 • WAT IS DE BETEKENIS VAN DEMAND CHARACTERISTICS
  ALS DEELNEMERS WORDEN BEINVLOED DOOR DE ONDERZOEKS OMGEVING (EN WELLICHT ONDERZOEKER) EN HANDELEN NAAR WAT ZIJ DENKEN DAT ER VAN HEN VERWACHT WORDT (BIAS)
 • TABEL : VOOR- EN NADELEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN ONDERZOEK, VOORAL IHKV VALIDITEIT: ZIE TABEL 2.2 OP PAGINA 42 EN FIGUUR OP PAGINA 43.
 • WELKE ELEMENTEN ZIJN CRUCIAAL VOOR EXTERNE VALIDITEIT
  AFHANKELIJK VAN DE ONDERZOEKSMETHODE.
  1. ALS HET DOEL IS GENERALISATIE VAN EEN BEPAALDE DOELGROEP EN SETTING, DAN MOETEN DEELNEMERS EN SETTING REPRESENTATIEF ZIJN AAN DIT DOEL.
  2. ALS HET DOEL IS GENERALISATIE VAN VERSCHILLENDE GROEPEN, SETTINGS, TIJDEN EN PLAATSEN, DAN MOET ONDERZOEK HERHAALD WORDEN CROSS-CULTUREEL EN OP VERSCHILLENDE LOCATIES EN TIJDEN. 
 • WAAROM IS REPLICATIE VAN ONDERZOEK ZO BELANGRIJK
  OMDAT 1 STUDIE NOOIT VOLDOENDE IS OM EEN THEORIE VOLLEDIG TE ONDERBOUWEN. ALS GEPUBLICEERD ONDERZOEK NIET REPLICEERBAAR IS, DAN WORDT DIT SERIEUS GENOMEN (ONDERZOEK WAS MISSCHIEN INCORRECT, FRAUDE, ETC.)
 • BESCHRIJF REPLICATIE
  NIEUWE ONDERZOEKEN UITVOEREN OM DE RESULTATEN VAN EERDER GEPUBLICEERDE ONDERZOEK TE ONDERBOUWEN/BEWIJZEN.
 • BESCHRIJF META-ANALYSE
  EEN TECHNIEK OM STUDIES VAN EEN BEPAALD ONDERWERP OP TE SPOREN, TE ANALYSEREN EN DE RESULTATEN SAMEN TE VATTEN.
 • WAT IS INFORMED CONSENT EN WAAROM IS HET BELANGRIJK
  ALS EEN DEELNEMER VOORAF TOESTEMMING VERLEENT, NADAT HIJ IS GEINFORMEERD OVER HET ONDERZOEK WAARAAN HIJI/ZIJ AAN GAAT DELENEMEN. HET IS BELANGRIJK OMDAT DE PERSOON DE KANS HEEFT OM TE WEIGEREN EN HET ONDERZOEK TE VERLATEN EN HIERMEE IN BESCHERMING WORDEN GENOMEN.
 • WAT IS DEBRIEFING EN WAAROM IS DIT BELANGRIJK
  DEBRIEFING IS WANNEER NA AFLOOP VAN HET ONDERZOEK, DE TIJD WORDT GENOMEN OM DE DEELNEMER OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN HET ONDERZOEK (PROCEDURES EN DOEL), GELEGENHEID TE GEVEN TOT VRAGEN, IN GEVAL VAN DECEPTIE (TEN GUNSTE VAN HET ONDERZOEK) UITLEG GEVEN. DIT IS BELANGRIJK, ZEKER IN GEVAL VAN MISLEIDING, OM TE VOORKOMEN DAT DE DEELNEMER MET EEN ONPRETTIG GEVOEL WEGGAAT EN OM EVENTUELE NEGATIEVE EFFECTEN VAN HET ONDERZOEK WEG TE NEMEN.
 • HOE KAN SOCIALE PSYCHOLOGIE EEN POSITIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE MAATSCHAPPIJ (VOORBEELD)
  DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK KUNNEN INDIRECT BIJDRAGEN AAN BEPAALDE SOCIAAL MAATSCHAPPEIJKE / POLITIEKE DILEMMA'S. BIJV: SOCIALE PSYCHOLOGIE KAN NIET BEPALEN OF ABORTUS SLECHT OF GOED IS, MAAR DE RESULTATEN VAN ONDERZOEK KUNNEN WEL  INZICHT GEVEN IN DE DILEMMA'S DIE HIERAAN TEN GRONDSLAG LIGGEN, DOOR INFORMATIE OVER WIE, WAAROM, EN HOE DEZE VROUWEN MET ABORTUS OMGAAAN.
 • WAAROM ZIJN WETENSCHAPPELIJKE THEORIEEN NUTTIGE VOOR HET ONTWERPEN VAN INTERVENTIES
  OMDAT ZE CAUSALE VERBANDEN BESCHRIJVEN
 • WANNEER IS DE UITKOMST VAN EEN GETESTE THEORIE VALIDE?
  1. ALS HET ONDERZOEK CONSTRUCT VALIDITEIT HEEFT
  2. ALS HET ONDERZOEK INTERNE VALIDITEIT HEEFT
  3. ALS HET ONDERZOEK EXTERNE VALIDITEIT HEEFT
 • WANNEER ZAL EEN THEORIE ALGEMEEN GEACCEPTEERD WORDEN
  ALS HET RESULTAAT VAN MEERDERE STUDIES, SAMENGEVAT IN EEN META-ANALYSE AANTOONT DAT ZE BESTAANDE (RIVALISERENDE) THEORIEEN OVERTREFFEN.
 • WAAROM WORDT DECEPTIE TOEGEPAST IN ONDERZOEK
  OMDAT HET SOMS ONMOGELIJK IS OM ANDERS MAATSCHAPPELIJK GEVOELIGE ONDERWERPEN TE ONDERZOEKEN, ALS ALLE INFORMATIE VOORAF WORDT GEGEVEN. IN DEZE GEVALLEN IS DEBRIEFING ESSENTIEEL.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat wordt bedoeld  met "Demand Characteristics" ?
Deelnemers passen hun gedrag en antwoorden aan aan hetgeen ze denken dat de onderzoeker verwacht; het is dus belangrijk dat de proefleider zo weinig mogelijk weet van de bedoeling van het onderzoek, zodat deelnemers weinig kunnen aflezen uit diens gedrag.
Wat houdt "Social desirability response" in?
Het proces waarbij men de antwoorden die men geeft, of het gedrag dat men stelt, aanpast aan hetgeen men denkt dat sociaal wenselijk is of antwoorden geeft die een positief beeld van henzelf scheppen.
Hoe worden de variabelen die als gevolg beschouwd worden genoemd?
Afhankelijke variabelen
Hoe worden de variabelen die als oorzaak beschouwd worden genoemd?
Onafhankelijke variabelen
Wat houdt Festingers Sociale Vergelijkingstheorie in?
Festingers theorie stelt dat mensen informatie opdoen over anderen (gelijken) en zo onzekerheid reduceren mbt hun persoonlijke eigenschappen, door zich te vergelijken met anderen; als we onszelf beschrijven, doen we dat meestal in termen van datgene wat ons onderscheidt, zo construeren we een uniek zelfbeeld.
Wat is de betekenis van Construct
Een construct is een abstract en algemeen begrip, dat niet direct observeerbaar is, en wordt gebruikt in een theorie. Bijvoorbeeld woede, agressie, zelfwaardering, kennis van anderen, evaluatie van iemands attitudes.
Wat is een empirische wetenschap?
Theorieen en conclusies over menselijk gedrag zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoek.
Wat zijn de drie verwerkings principes?
 • Conservatisme
 • De toegankelijkheid van informatie
 • Oppervlakkigheid versus diepte van informatieverwerking
 Wat zijn de drie motivationele principes?
 • Streven naar mastery
 • Zoeken naar verbondenheid
 • Valuing me and mine
Wat houdt de axioma van de onvermijdelijke sociale invloed in?
Dat andere mensen vrijwel al onze gedachten, gevoelens en gedrag beinvloeden, zowel in hun aan- als in hun afwezigheid.