Summary Social research : approaches and fundamentals.

-
ISBN-10 0195394615 ISBN-13 9780195394610
331 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Social research : approaches and fundamentals.". The author(s) of the book is/are Bruce C Straits, Royce A Singleton, Jr. The ISBN of the book is 9780195394610 or 0195394615. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Social research : approaches and fundamentals.

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Wat bepaald de betrouwbaarheid van de informatie
  1. aantal respondenten en hun meningen/antwoorden
  2. 'regelmatigheid' van de meningen/antwoorden
  3. of de meningen/antwoorden zelfstandig zijn gevormd of met een ander
  4. hoe de vragen gesteld zijn ten opzichte van X en Y
 • Wat is altruïsme?
  Een vrijwillige handeling van een persoon ten voordele van een andere
 • Noem alle kenmerken van een experiment
  • een setting waarin mensen in een testgroep en een controlegroep worden geplaatst
  • de onderzoeker manipuleert een aspect van de omgeving en observeert dit
  • de oorzaak (onafhankelijk) wordt aangepast en er wordt gekeken wat dit tot gevolg (afhankelijke) heeft
 • Noem de kenmerken van een survey
  • vragenlijst, interviews, enquête
  • gehouden onder een relatief grote groep mensen
  • doel is het beschrijven van bepaalde kenmerken van bepaalde groepen of populaties
  • impliceert random assignment van steekproefelementen naar testcondities
 • Noem de kenmerken van veldonderzoek
  • jezelf in een natuurlijke omgeving plaatsen die je gaat onderzoeken. hierdoor heb je kennis uit de eerst hand
  • voordelen: proefpersonen niet bewust van het experiment en toegepast onderzoek is mogelijk
  • nadelen: minder controle op de experimentele setting, je moet een controlegroep samenstellen, afhankelijk van anderen voor uitvoeren van experiment en manipulatie van onafhankelijke variabele wordt moeilijk
 • Noem de kenmerken van available data
  gebruik van beschikbare data
  data is verzameld voor een ander doel dan het doel waarvoor de onderzoeker deze data wil gebruiken
 • available data
  existing sources of information that were not produced directly by the social researcher who uses them; this includes public and private documents, products of the mass media, physical evidence, and data archives; the use of available data is one of the four major approaches to social research. 
 • experiment
  a major approach to social research that entails the manipulation of the independent variable and reseacher control over the events to which research participants are exposed. 
 • field research
  a major approach to social research that involves directly observing and often interacting with others, usually for an extended period, in a natural setting. 
 • survey
  a major approach to social research that involves asking a relatively large sample of people direct questions through interviews or questionnaires. 
 • 2 Hoofdstuk 2

 • Een issue/onderwerp moet observeerbaar zijn.
 • Wetenschappelijke vragen...
  ... vragen naar het hoe en waarom bepaalde regelmaten of samenhangen in gebeurtenissen plaatsvinden.
 • Niet-wetenschappelijke vragen...
  ... vragen naar wenselijkheid (goed/slecht)
 • Wat is een propositie?
  • algemene uitspraken die veranderingen in het ene relateren/koppelen aan veranderingen in iets anders
  • een algemene uitspraak over een sociaal observeerbaar feit in heel veel verschillende situaties
 • Wat is een theorie?
  • verklaring van de propositie
  • theorieën proberen een verklaring te geven aan het hoe en waarom bepaalde zaken logisch met elkaar samenhangen
  • het is een geheel van ideeën, verklaringen, denkbeelden die onderling samenhang > hoe meer dit, leidt tot meer dat
  • een theorie kan in heel veel situaties gebruikt worden
 • Wat is een hypothese?
  • een verwacht verband tussen verschillende kenmerken (stelling is nog niet bewezen)
  • wordt afgeleid uit de theorie
  • een hypothese zegt iets over een specifieke situatie
 • Wat is een causaal verband?
  een verandering in het ene (oorzaak) zorgt voor een verandering in het andere (gevolg)
 • Deductie of Deductief
  • van algemeen naar specifiek
  • van theorie naar hypothese
 • Inductie of Inductief
  • van specifiek naar algemeen
  • van observaties naar empirische generalisaties
 • Empirisme in sociale wetenschappen betekent dat zaken die observeerbaar zijn; niet noodzakelijk direct met het blote oog, maar op zijn minst indirect; het niet-observeerbare vormt geen onderwerp van sociaal wetenschappelijk onderzoek
 • Serendipity pattern
  Door het uitvoeren van je onderzoek komen er bevindingen naar boven waar je niet op had gerekend/die je niet had verwacht. Deze bevindingen zijn te interpreteren in heersende theorieën en leiden tot nieuwe theorieën.
 • concept
  abstractions communicated by words or other signs that refer to common properties among phenomena (e.g., the concept “extroversion” represents a broad range of specific behaviors); concepts developed for scientific purposes are sometimes called “constructs.” 
 • causal relationship
  a theoretical notion that change in one variable forces, produces, or brings about a change in another. Although the concept of “cause” is unobservable and philosophically controversial, causal theorizing is commonly and productively used in scientific investigations. 
 • deductive reasoning
  a process of reasoning in which a general statement leads to a concrete expectation in a particular situation
 • empirical generalization  
  a generalization inductively derived from observations. 
 • empiricism
  a way of knowing or understanding the world that relies directly or indirectly on what we experience through our senses—sight, hearing, taste, smell, and touch
 • explanation (in causal analysis)
  an outcome in which, upon controlling for an antecedent test variable, the original bivariate relationship reduces to zero or near zero (defines a spurious relation)
 • interpretation (in causal analysis)
  an outcome in which the effect of the independent variable on the dependent variable is indirect through its effect on an intervening variable (mediator) that in turn influences the dependent; the mediator defines the interpretation
 • hypothesis
  an expected relationship among two or more variables that needs to be confirmed (empirically tested)
 • inductive reasoning
  a reasoning process in which a generalized claim is made on the basis of a specific observation
 • intersubjectivity
  a condition wherein two or more scientists can agree on the results of observations. 
 • serendipity pattern
  unanticipated findings that cannot be interpreted meaningfully in terms of prevailing theories and that give rise to new theories. 
 • theory
   a logically interconnected set of propositions that show how or why a relationship occurs. 
 • proposition
  a statement that links two (or more) theoretical and general concepts to each other
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

vital statistics 
demographic data collected from the registration of “vital” life events, such as births, deaths, marriages, and divorces. 
testimony documents 
 documents, such as depositions and private letters, containing individual eyewitness accounts of events. 
social bookkeeping 
documents, such as court records and vital statistics, that contain recorded information produced by groups or organizations. 
selective survival  
incompleteness of available historical data due to the fact that some objects survive longer than others. 
selective deposit  
systematic biases in the content of available historical data due to actions such as selective destruction or editing of written records. 
secondary source  
a document, such as a written history, that contains indirect evidence of past events; that is, an account of anyone who was not an eyewitness; see also primary source. 
recording units  
 units of analysis in content analysis, such as words, sentences, paragraphs, or plots. 
primary source  
a historical document, such as a diary or autobiography, that contains the testimony of an eyewitness; see also secondary source. 
nonreactive measurement  
any process of measurement that by itself does not bring about changes in what is being measured. In contrast, reactive measures may produce changes in behavior because of people’s awareness that they are being studied or observed. 
descriptive history  
 type of historical analysis that emphasizes the complete and accurate description of past events; see also analytical history.