Summary Social Research Methods

-
ISBN-10 0199689458 ISBN-13 9780199689453
237 Flashcards & Notes
7 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Social Research Methods
 • Alan Bryman
 • 9780199689453 or 0199689458
 • 2015

Summary - Social Research Methods

 • 1 The nature and process of social research

 • Waarom is het begrijpen van de methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk? 2 redenen
  Zodat je bepaalde fouten niet maakt als je zelf onderzoekt en om de methodes te begrijpen die worden gebruikt in veel artikelen die je gaat lezen
 • 1.3 The context of social research methods

 • Wat is de rol van theorieën in sociaal-wetenschappelijk onderzoek?
  Onderwerpen die worden onderzocht worden sterk beïnvloed door de beschikbare theoretische ideeën.
 • Wat zijn de twee manieren waarop je kunt kijken naar de relatie tussen theorie en onderzoek?
  Sommige onderzoeken beginnen vanuit een theorie te werken waardoor een hypothese steeds wordt getest, andere onderzoeken hebben een theorie als uitkomst van onderzoeken
 • Wat is het epistemologische vraagstuk?
  Verschillende zienswijzen die antwoord proberen te geven op de vraag welke manier van het benaderen wetenschappelijk onderzoek de juiste is; via een hypothese of kan het ook anders?
 • Wat zijn ontologische vraagstukken?
  De vraag of de essentie van sociale fenomenen buiten onze invloed liggen of worden gevormd door sociale interactie
 • 1.4.2 Concepts and theories

 • Wat zijn concepten in sociaal-wetenschappelijk onderzoek?
  Labels die we geven aan aspecten die doorslag geven in de wereld, zoals 'macht', 'bureaucratie'.
 • Wat is het verschil tussen deductief en inductief?
  Deductief: Van theorie naar hypothese die wordt getoetst
  Inductief: Van onderzoek naar een theorie
 • 1.4.3 Research questions

 • Wat zijn de vier belangrijkste soorten onderzoeksvragen die we onderscheiden?
  (1) Verkennend, (2) Verklarend, (3) Beschrijvend, (4) Evaluerend
 • Wat is het doel van onderzoeksvragen?
  Het toespitsen en helder maken van waar je precies naar op zoek bent in je onderzoek
 • 1.4.6 Data analysis

 • Wat is het belangrijkste doel dat wordt achtervolgd met data analyse?
  Het toepassen van statistische technieken op de verzamelde data waardoor het inzichtelijk wordt
 • Wat is het verschil tussen primaire en secundaire data analyse?
  Bij primaire data-analyse past de wetenschapper zijn eigen data toe, bij secundair analyseert hij data van een ander
 • 2.1.1 What type of theory?

 • Wat zijn theorieën?
  Uitleg van regelmatigheden die zijn geobserveerd
 • Wat is het verschil tussen 'theories of the middle' en 'grand theories'?
  Grand theories worden vaker gebruikt in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, want hier zit meer abstractie in.
 • Wat is empiricisme?
  Het geloof dat echte kennis alleen kan worden vergaard door zintuigen
 • 2.1.2 Deductive and inductive research

 • Wat is een iteratieve strategie?
  Als onderzoek tussen theorie en data is gedaan, gaat de onderzoeker meer data verzamelen om deze te toetsen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Social research methods
 • Alan Bryman
 • 9780199588053 or 0199588058
 • 4th ed.

Summary - Social research methods

 • 1 Begrippen

 • Wat is Inductie?

  Een manier van redeneren waarbij je het algemene uit het bijzondere afleidt.
 • Wat is deductie?
  Een manier van redeneren waarbij je het bijzondere uit het algemene (een bestaande theorie) afleidt.
 • Wat is ontologie?

  Onderdeel van de wetenschapsfilosofie die beschrijft de
  eigenschappen of het zijn
  van het geheel van dingen waarvan aangenomen wordt
  dat ze bestaan of zijn > wat en hoe is de werkelijkheid.
 • Wat is objectivisme?

  heorie die uitgaat van het idee dat alle sociale verschijnselen bestaan
  onafhankelijk van de actoren. Ook gaat deze theorie uit van het idee dat de
  sociale wereld hetzelfde is als de natuurlijke wereld. 

 • Constructivisme

  Theorie die uitgaat van het idee dat alle sociale verschijnselen sociale
  constructies zijn. Sociale verschijnselen bestaan volgens deze theorie omdat
  ze gecreëerd zijn door sociale actoren. Ook gaat deze theorie uit van het idee dat de sociale wereld anders is dan de natuurlijke wereld.
 • Epistemologie

  Onderdeel van de filosofie die gericht is op de vraag wat kennis is en hoe men tot ware kennis kunnen komen.
 • Positivisme

  Theorie dat het weten beperkt kan worden tot datgene wat met zintuigen
  waargenomen kan worden–van zintuiglijke feiten tot wetten. • Interpretivisme

  Theorie die beweert dat kennis een kwestie van interpretatie is.
 • Empirie
  Dat wat waarneembaar is, wat men ervaart.
 • Reliabiltiy/betrouwbaarheid
  'Levert nog een keer onderzoeken hetzelfde resultaat op?'
 • Replicability/herhaalbaarheid

  Is hetzelfde onderzoek nogmaals te doen?

  Zijn de procedures expliciet beschreven en dus te volgen?
 • Measurement validity/meetbare validiteit

  Meet/beschrijft het onderzoek wat het zegt te meten/beschrijven?
 • Internal validity/interne validiteit


  Kloppen de onderzoeksconclusies?- causaliteit
 • External validity/externe validiteit

  Zijn de onderzoeksresultaten generaliseerbaar?
 • Ecological validity/ecologische validiteit

  “Heb ik wel de echte wereld onderzocht?
 • The Game

  Het afwegen van de verschillende onderzoekscriteria bij
  een onderzoek.

 • Research design/onderzoeksvorm

  Structuur van onderzoek en structuur voor het toepassen
  van onderzoeksmethoden
 • Experimenteel onderzoek

  Onderzoek waarbij het effect van een gemanipuleerde onafhankelijke variabele op een afhankelijke variabele vastgesteld wordt. Manipulatie vindt
  plaats op bepaald moment, verandering tussen tijdstip ervoor en tijdstip erna.Andere verschillen die mogelijk als onafhankelijke varia

  belen werken moeten worden vermeden
 • Cross-sectioneel onderzoek

  Het onderzoeken van variatie tussen verschillende eenhed
  en op een moment.
 • Longitudinaal onderzoek

  Longitudinaal onderzoek is onderzoek waarbij herhaaldelijk en steeds op dezelfde manier metingen worden verricht om een ontwikkeling in kaart te brengen. Het gaat dus over een lange afstand in de tijd.
 • Case studie

  Intensief en gedetailleerde analyse van één onderzoekseenheid.
 • Kritische case studie
  ''Als de theorie klopt, klopt het altijd.''
 • Representatieve case studie
  ''Wat gebeurt telkens precies?''
 • Extreme case studie
  ''Dit is niet normaal.''
 • Vergelijkend/comparative onderzoek

  Vergelijkend onderzoek is een manier van onderzoek waarbij de onderzoeker twee (of meer) groepen of situaties met elkaar vergelijkt. Het betreft meerdere casussen maar dezelfde methoden van onderzoek. Het is een soort case studie.
 • Stimuli
  Vragen
 • Intra-interviewer variability/veranderlijkheid
  Verschillende opvattingen van één interviewer
 • Inter-interviewer variability/veranderlijkheid

  Verschillende opvattingen van verschillende interviewers
 • Gesloten vragen

  Gesloten vragen beperken antwoorden van respondenten.
  Ze mogen kiezen uit ofwel een reeds bestaande set van dichotome antwoorden, zoals ja / nee, waar / onwaar, of multiple choice met een optie voor "andere" in te vullen, of ranking schaal antwoordmogelijkheden. De meest voorkomende van de rangschikking schaal vragen heet de Likert-schaal vraag.
 • Gestructureerd vraaggesprek

  Bij deze vorm zijn er een aantal vragen op papier gezet, maar zijn er veel mogelijkheden om door te vragen voor verdieping.
 • Probing

  Het op een andere manier stellen van de vraag wanneer de ondervraagde de huidige vraag niet begrijpt.
 • Prompting

  Het suggereren van het antwoord van de ondervraagde –het uitlokken van een bepaald antwoord.
 • Filtervragen

  Vragen die gesteld worden die het doel hebben na te gaan of de ondervraagde persoon beantwoordt aan de quota die opgelegd zijn voor de selectie van de respondenten. Na het antwoord staat steeds een verwijzing (filter) naar de volgende vraag.
 • Social desirability bias
  Sociaal wenselijke antwoorden
 • Acquiescence bias

  Acquiescence bias is wanneer respondenten van een enquête de neiging hebben om eens te zijn met alle vragen of om een positieve connotatie te geven.
 • Attitudeschalen

  Attitudeschalen zijn dataverzamelingsinstrumenten waarbij de onderzoeker
  respondenten vraagt op een continuum aan te geven wat hun houdingen of
  gevoelens zijn. (Likertschaal & Morenoschaal)
 • Operationaliseren
  Het vertalen van theoretische eigenschappen in waarneembare variabelen
 • Kwantitatief onderzoek

  Kwantitatief onderzoek is onderzoek waar veel onderzoeks
  eenheden aan meedoen.Als gevolg daarvan worden de gegevens statistisch geanalyseerd. >veel cijfertjes
 • Kwalitatief onderzoek

  Kwalitatief onderzoek is onderzoek met een beperkt aantal onderzoekseenhede waarbij informatie verkregen wordt door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de eenheid. Het representeren van de wereld in woorden. 
 • Ecologische fout

  Bevinding op hoger analyseniveau wordt vertaald naar lager analyseniveau.
 • Steekproef

  Manier van onderzoeken waarbij men een aantal mensen of zaken uit een grotere groep onderzoek en ervan uitgaat dat het resultaat voor de hele groep geldt.
 • Enkelvoudige aselecte steekproef

  Steekproef waarbij elk lid van de populatie/deelpopulatie een gelijke kans heeft om in de steekproef te komen
 • Gestratificeerde steekproef

  Het verdelen van een populatie in verschillende groepen. Van elke groep wordt een aantal elementen geselecteerd. De elementen in een populatie kunnen qua verhouding op een kenmerk namelijk scheef verdeeld zijn.
  Op deze manier wordt voorkomen dat de steekproefselectie ook scheef is.
 • Getrapte steekproef

  In deze vorm van steekproef trekken wordt eerst een steekproef getrokken uit een aantal hoge aggregatieniveaus waarna per hoog aggregatieniveau een steekproef van de elementen uit de lagere aggregatieniveaus wo rdt getrokken. Bijvoorbeeld: om het wetenschappelijk gehalte van een bibliotheek te bepalen kan men eerst een selectie maken uit het aantal categorieën waarin de bibliotheek haar boeken bewaart, en vervolgens per categorie een selectie maken van de boeken die de onderzoekerin de steekproef op wil nemen.
 • Steekproefkader
  Lijst van operationele populatie.
 • Area-sampling

  Steekproefmethode waarbij een onderzoeksgebied is onderverdeeld in kleinere blokken die dan weer worden willekeurig geselecteerd
  en vervolgens sub- bemonsterd of volledig onderzocht. Deze methode wordt meestal gebruikt wanneer een steekproefkader ontbreekt
 • Onderzoekspopulatie/operationele populatie
  De verzameling van eenheden.
 • Domein
  Afbakening van populatie.
 • Univariaat
  Bij deze manier van data-analyse wordt één variabele megenomen in de analyse. Het betreft rechte, veelal beschrijvende tellingen.
 • Bivariaat

  Bij deze manier van data-analyse worden twee variabel
  en meegenomen in de analyse. Er worden statistische verbanden/causale relaties onderzocht. Het betreft veelal verklarende analyses, maar heeft ook overgangsvormen met beschrijvende analyses.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is sociaal onderzoek?
Academisch onderzoek naar onderwerpen die betrekking hebben op vragen die relevant zijn voor de sociaalwetenschappelijke velden, zoals sociologie, menselijke geografie, sociaal beleid, politiek en criminologie.
What zijn de alternatieve criteria voor het evalueren van qualitative research?
Trustworthiness en authenticity
Wat is het doel van authenticity criterium voor kwalitatief onderzoek?
Het zien van issues in een breder politieke impact van het onderzoek
Wat is confirmability?
Laten zien dat de onderzoeker met goede objectieve bedoelingen heeft gehadeld
Wat is een audit-trail?
Een database met al de mogelijke data waardoor later al je stappen kunnen worden teruggezocht
Wat is dependability in trustworthiness?
Het gevolgd worden door een andere wetenschapper in alles wat je doet zodat hij je kan controleren
Wat is transferability?
Omdat kwalitatieve onderzoekers vooral kijken naar het unieke van een individueel geval, moeten ze een goed en uitgebreid verslag (thick description) hebben
Wat is triangulation?
Het gebruik van meerdere methodes of databronnen voor je onderzoek
Wat houdt respondent validation in?
De onderzoeker gaat met zijn/haar onderzoek naar degenen die zijn onderzocht om bevestiging te krijgen op zijn/haar visie van hun wereld
Wat is credibility als deel van trustworthiness?
Het onderzoek is zoals het hoort uitgevoerd en zij die zijn onderzocht hebben bevestigd dat de onderzoeker die wereld goed heeft begrepen