Summary Sociale bescherming werknemers

-
ISBN-13 9789048633905
163 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale bescherming werknemers". The author(s) of the book is/are louckx. The ISBN of the book is 9789048633905. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociale bescherming werknemers

 • 1 De ontwikkeling van de sociale bescherming van werknemers in België tot het begin van de 20e eeuw

 • Welke zijn de 3 belangrijke periodes in aanloop van de 20e eeuw?

  1. 1830-1848: ontluikende ellende en bevoogding
  2. 1848-1880: harde sociale strijd
  3. 1880-1901: overheidsinterventie
 • 1.1 1830-1848: ontluikende ellende en bevoogding

 • Beschrijf de economische situatie in de periode 1830-1848
  • plattelandseconomie gesteund op grootgrondbezit met kleine landbouwbedrijven (lijkt op feodale verhoudingen)
  • huisnijverheid en nevenactiviteiten
  • graduele ontwikkeling metaal- en koolindustrie: er komt grotere vraag naar staal
  • oprichting Société Générale voor industrieel krediet en participatie: eerste overheidsbedrijf om industrieel krediet te verschaffen en later ook aandelen aan te kopen
 • Beschrijf de sociale situatie ten tijde 1830-1848
  • landbouwcrisissen lijden tot hongerdood
  • uittocht van platteland naar steden => plattelandsvlucht
  • voor het eerst ontwikkeling van arbeidsmarkt: loonafhankelijkheid en groei proletariaat
  • nieuwe sociale risico's: werkloosheid, ziekte, invaliditeit en ouderdom
  • werkloosheid in fabriekscontext: ze zijn met de veel
 • Beschrijf de politieke context in de periode 1830-1848
  • katholieke en liberale meerderheid in parlement = vertegenwoordiging van grootgrondbezitters en grootindustrie
  • vroegsocialisme ontwikkelt zich onder intellectuele middenklasse en arbeiders ambachtensector => ontluikend arbeidersverzet
  • handhaving coalitieverbod middels zware repressie (WG en WN mogen zich niet verenigen, het socialisme is verdoken)
 • Welke zijn de gevestigde vormen van sociale bescherming in de periode 1830-1848?
  Twee instituten komen over van de Franse revolutie:
  1. Liefdadigheidsinstellingen (ideologische oorsprong)
  2. Openbare onderstand: burelen voor weldadigheid (voor straatkinderen onder openbaar toezicht) en commissies van burgerlijke godshuizen (ziekenzorg)
 • Welke 2 vormen van sociale bescherming ontwikkelen zich in de periode 1830-1848?
  1. De maatschappijen van onderling bijstand
  2. Voorzorgkassen
 • Bespreek de genese van de maatschappijen onderlinge bijstand in de periode 1830-1848
  • Invloed corporatistische traditie ambachtsverenigingen, systeem beurzen voor sociale voorzieningen
  • bestuurd door sociaal voelende burgers, arbeiders als leden => zij richten maatschappijen op en maken leden
  • pogen hoogste nood leden te lenigen bij ziekte og ongeval
  • beperkte financiële draagkracht: weinig geld in de pot
 • Bespreek het ontstaan van voorzorgkassen in 1830-1848
  ingericht door werkgevers in grote industrieën

  • doel: werknemers disciplineren en aan fabriek te binden
  • niet altruïstisch
  • bieden bescherming tegen ziekte, ongeval, soms mogelijkheid tot opbouw ouderdomsrente
  • weinig succes: inkomen arbeiders te laag voor bijdragebetaling
  • enkel inburgering bij elite arbeiders
  • kassen hebben moeite met het uitbetalen van de beloofde renten
 • 1.2 1848-1880: harde sociale strijd

 • Bespreek de economische context in de jaren 1848-1880
  • toenemende machinalisatie productie
  • sterke expansie industriële activiteit (textiel, steenkool, staal)
  • hoge winsten voor kleine groep financiële kapitalisten
  • terugtred familieondernemingen
  • einde dominantie landbouw in economie -> Verdere plattelandsvlucht -> groei proletariaat
  • economische depressie in jaren 1873-1874: gaat voor alle industrieën bergaf
 • Bespreek de sociale context in de periode 1848-1880
  • sociale concurrentie onder groeiend stedelijk proletariaat => werkboekje ter disciplinering
  • lange werktijden en uiterst lage lonen = truckstelsel en gedwongen winkelnering
  • groeiend aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten door intensifiëren en machinalisatie arbeidsproces
  • opheffing coalitieverbod ter garantie loonoverleg maar invoering art. 310 Sw (=bestraffing inbreuken vrijheid van arbeid)
  • eerste vakbonden met aanhang fabrieksproletariaat = tegenactie WN
  • grote stakingen anno 1861 => bloedig bestreden met inzet rijkswacht en leger
 • Beschrijf de politieke context ten tijde 1848-1880
  • 1848: februarirevolutie => In fr werpen links progressieven de troon omver => gevolg opstand in BE wordt militair neergeslagen
  • katholieken en liberalen vormen verbod
  • lange periode van conservatief liberalisme: ideologie van staatsonthouding ter garantie van vrije ontwikkeling kapitalisme (nachtwakersstaat).
  • oprichting eerste Internationale (1864): stimulatie samenwerking vakvereniging en vrijdenkers => eerste vorm van internationaal radicaal socialisme. Verleent steun aan sociale revolte, nog grotere invloed na Comune van Parijs (1871): bezetting Parijs door arbeiders en roepen commune uit
  • sociaaldemocratische tendens: nemen het woord over uit schrik => streven naar verzachting van het systeem ipv omverwerpen
 • Wat werd opgericht in 1850? Leg uit
  De Algemene Lijfrentekas:
  • doel: spaarzin arbeiders bevorderen, radicalisering emancipatiestrijd arbeiders temperen
  • functie: verlenen staatswaarborg ter uitbetaling van opgebouwde ouderdomsrenten
  • renten: ingang op leeftijd 55-60-65 jaar
  • 1865: omvorming tot Algemene Spaar- en Lijfrentekas
  • 1900: wet arbeiderspensioenen die rente vestigen via ASLK
 • Voor wat wet in 1851 een wettelijk kader gecreëerd?
  Voor het functioneren van maatschappijen van onderlinge bijstand:
  • stonden niet onder regeringscontrole
  • toekenning juridisch statuut met beperkte rechtsbekwaamheid
  • onderwerping aan vergaand administratief toezicht = inzicht ledenlijst
  • mogelijkheid tot ontbinding en vereffening door regering 
  • weinig succes erkenning 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.