Summary Sociale Psychologie

-
379 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Sociale Psychologie

 • 1.1 Introductie in de sociale psychologie

 • Wat is sociale psychologie? Je hebt hierbij vier levels van sociale psychologie: intrapersoneel, interpersoneel, intra-groep processen en intergroep relaties. Licht hierbij tevens uit wat dit inhoudt
  Sociale psychologie = de wetenschappelijke studie van patronen van gedrag en reacties in groepen, organisaties en populaties. 

  Vier levels binnen de sociale psychologie:
  - Intrapersoonlijke processen: de processen in het hoofd van de persoon
  Interpersoonlijke relaties: relaties, vriendschappen
  Intragroep processen: onszelf omschrijven in termen van een groepslidmaatschap.
  - Intergroep relaties: groepen in vergelijking met elkaar
 • Er zijn drie aangenomen grondwaarden in de sociale psychologie, welke zijn dit?
  De aangenomen grondwaarden van de sociale psychologie:
  - Menselijke cognitie, emotie en gedrag = f(persoon x situatie)
  - Mensen construeren hun eigen sociale realiteit.
  - Mensen zijn sociale dieren.
 • Als we eerst kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), wat kunnen we daar dan over zeggen? Leg uit aan de hand van 5 punten
  Verschillende situaties activeren verschillende rollen van een persoon! Zo zal iemand een andere rol aannemen op zijn werk, op zijn studie of met zijn vrienden.
  - Mensen kiezen de situatie
  - De situatie kiest de persoon: iemand van 1.50 gaat geen basketballer worden
  - Mensen veranderen situaties
  - Situaties veranderen mensen: perceptiefouten door visuele illusie. De situatie verandert de perceptie van de mens
  - Situaties beïnvloeden ons automatisch
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de persoon ook mee. Er zijn verschillende stromingen met elk een ander beeld van wat de rol van de persoon is binnen het vormen van menselijke cognitie, emoties en gedrag. Wat zegt de persoonlijkheidspsychologie, sociale neuropsychologie en evolutionaire psychologie dan?
  Persoonlijkheidspsychologie = Focus op stabiele psychologische kenmerken die gedrag vormen.
  - Denk aan eigenschappen zoals extraversie, volgzaamheid, etc

  Sociale neurowetenschap = Al onze gedachtes, emoties en gedrag komen voort uit de psychologische materie in onze hersenen.
  - Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn dat mensen die conservatief stemmen een grotere amygdala hebben of dat specifieke hersenstructeren activeren als mensen bang zijn.

  Evolutionairepsychologie = In de evolutionaire psychologie worden de psychologische aspecten van de menselijke geest en menselijk gedrag vanuit het oogpunt van de evolutietheorie verklaard.
  - Voorbeelden hiervan zijn rationele angsten voor gevaarlijke dingen, maar ook de angst voor outgroup mannen.
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de situatie ook mee. Op welke manier? En wat is hierbij persuasion?
  Marketing = Onze consumenten keuze wordt beïnvloed door marketing.
  - Persuasion: het proces waarbij een boodschap leidt tot een verandering in overtuigingen, attitudes en gedragingen.
 • Als we kijken naar de menselijke cognitie, emotie en gedrag (dus persoon x omgeving), dan speelt de rol van de situatie ook mee. Groepen kunnen mensen dingen laten doen die ze anders niet zouden doen. Wat is hierbij conformiteit en wat doet cultuur hierbij?
  - Conformiteit =  een verandering in gedrag of overtuiging als gevolg van echte of verzonnen groepsdruk.
  - Hoe beïnvloedt cultuur bepaalde gevoelens en gedragingen =  In Nederland en Texas is er een verschillende visie wat betreft de doodstraf.
 • Als we kijken naar de rol van perceptie, dan maken mensen hun eigen realiteit. Op welke manier?
  Mensen maken eigen realiteit = Menselijke cognitie, emotie en gedrag wordt sterk beïnvloed door de situatie, of door de interpretatie van de situatie.
  - Situatie --> perceptie --> cognitief motivatie gedrag
 • Mensen maken hun eigen realiteit en dit leidt tot de Thomas Theorem theorie. Wat houdt dit in?
  Thomas Theorem Theory = Wanneer mensen de situatie als ‘echt’ bestempelen, dan zijn ze zijn ook echt in hun consequenties.
  - Als kind denkt dat er een geest is, kan het kind niet slapen.
 • Wat zijn de consequenties van het maken van een eigen realiteit? Noem 3 punten
  - Self-serving interpretaties
  - Motivated reasoning = mensen interpreteren bewijs dat hun kijk op de wereld bevestigt en negeren bewijs wat hun kijk op de wereld niet bevestigd
  - Ideologisch conflict = Het is erg moeilijk om een ​​compromis te sluiten wanneer verschillende partijen de wereldbeschouwing als een objectieve waarheid ervaren!
 • De rol van andere mensen speelt ook mee: mensen zijn sociale dieren. Wat wordt hiermee bedoelt? Waarom zijn mensen sociale dieren en hoe komt dat weer? Beschrijf dat aan de hand van 2 punten
  Sociale dieren = andere mensen beinvloeden hoe jij denkt, voelt of doet.

  Waarom zijn mensen sociale dieren?
  - Need to belong: belangrijkste behoefte van de mens 
  -  Coöperatie en een groepsleven was vroeger essentieel om te overleven
  * Jagen, omgaan met extreme klimaatveranderingen, de dreiging van oorlog, seksuele relaties.
 • Mensen zijn sociale dieren. Wat is de sociale brein hypothese van Dunbar? En wat is het Herding instinct?
  De sociale brein hypothese (Dunbar) = ons mensenbrein is geëvolueerd als een resultaat van ons complexe sociale leven --> zie plaatje!

  The Herding instinct = het ligt in onze natur om te verlangen naar betekenisvolle relaties met anderen. Denk aan romantische partners, collegas, vrienden, sportteams. Onze hersenen zijn geprogrammeerd om de behoefte te hebben erbij te horen. --> buitengesloten worden is dus ook zeer pijnlijk!
 • Onze hersenen zijn geprogrammeerd om de behoefte te hebben erbij te horen. Buitengesloten worden is dus ook zeer pijnlijk en bedreigt onze vier behoeften. Welke behoeften zijn dit? En waar zorgt buitengesloten worden toe?
  Vier behoeften:
  - Erbij horen
  Controle hebben.
  - Zelfvertrouwen.
  - Betekenisvol bestaan

  Buitengesloten worden = slechtere prestatie IQ test
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In experiment 3 zijn de resultaten van experimenten 1 en 2 uitgebreid door te onderzoeken of zuiderlingen een belediging zouden beschouwen als schadelijk voor hun status en reputatie en zich daadwerkelijk agressiever en dominanter zouden gedragen na een belediging. Wat waren de resultaten (x4)

Resultaten
- Zuid hield tijdens confrontatie meer afstand tot individu.
- Geen verschil tussen noordelijke en zuidelijke proefpersonen in de manier waarop ze reageerden op de confrontatie met het individu (d.w.z. naar hen staren) na te zijn beledigd.
- Zuiderlingen gaven hardere hand na belediging
- Zuid dacht dat hun status verminderd was na belediging
 Experiment 1: het effect van de belediging op de onmiddellijke emotionele reactie van de deelnemer onderzocht, waarbij vervolgens met behulp van een woordaanvullingstaak, een gezichtsbeoordelingstaak en een neutrale scenario-aanvullingstaak, de geuite vijandigheid tijdens de rest van het experiment werd beoordeeld. Wat kwam eruit (x3)
Bij deelnemers die reageerden met belediging en seksuele uitdaging, werd de vijandigheid beoordeeld. Resultaat:
- Het bleek dat mensen uit het Zuiden eerst geweld lieten zien terwijl mensen uit het Noorden niet werden beïnvloed door de belediging.
- Zuiderlingen zagen de belediging eerder als een oorzaak van woede dan van vermaak, terwijl noorderlingen de belediging meer als een oorzaak van vermaak dan van woede bestempelden.
- In de woordaanvullingstaak en de gezichtsbeoordelingstaak werd geen verschil gevonden tussen zuidelijk/noordelijk. Zuidelijken waren waren niet meer geneigd vijandig gedrag te tonen als reactie op neutrale prikkels.

Conclusie = Deze bevindingen geven aan dat een belediging iemand uit het zuiden boos kan maken en zijn drempel voor woede op latere prikkels kan verlagen, zonder dat dit leidt tot vijandigheid op onschuldige prikkels.
Experiment 2 onderzocht of de reacties van zuiderlingen op beledigingen verder gaan dan cognitieve priming voor agressie en of er sprake is van fysieke reacties/hardheid. Cortisol en testosteron werd gemeten. Vervolgens werd aan de deelnemers gevraagd of ze een schok wilden toedienen in een "elektrische schoktest", eerst met twee mensen die observeerden (publiek). Vervolgens kregen ze de kans om hun inzet te heroverwegen. Er werd geen schok gegeven, maar de discrepantie tussen het publieke en het privé verlangen naar het laten zien van hardheid werd gemeten. Wat kwam eruit?


Resultaten = inconsistent: geen verschil tussen de emotionele reactie na publieke versus privé belediging. Het effect van belediging op de cortisolstijging werd alleen gevonden bij mannen uit het zuiden. In de controleconditie nam het testosterongehalte bij zuidelijke en noordelijke mannen evenveel toe, en in de experimentele conditie nam het niveau bij zuidelijke mannen veel sterker toe. Zuidelijke mannen kozen voor hogere schokken wanneer ze in publieke conditie zaten, maar er was geen aanwijzing dat belediging hen harder maakte, ook al maakte de belediging hen wel meer gestresst en agressief. Geen bewijs gevonden dat beledigde zuiderlingen eerder dan andere deelnemers kwaad in de andermans acties zagen of geweld een passende reactie vonden.
Wat houdt de culture of honor in? En hoe heeft dit zich kunnen ontwikkelen in het zuiden (x3)?
Culture of honor = Mensen van ‘culture of honor’ zijn aggressiever wanneer ze beledigd zijn of pijn zijn gedaan.

Oorzaak
- Economische reden: Vroeger woonden hier vooral bieren en zij moesten hun land beschermen. Zij gebruikten dus geweld om hun bezittingen te beschermen 
- Andere mogelijke verklaringen voor het gewelddadiger gedrag in het Zuiden zijn: Hogere temperaturen, de armoede en de geschiedenis van de slavernij in het Zuiden 
- De eercultuur komt voort uit GB, waar onrechtvaardigheid, instabiliteit en politieke onrust al eeuwenlang aanwezig waren --> deze factoren hebben het idee van onafhankelijkheid versterkt. Het verdedigen van deze eer kan een belangrijk aspect zijn van zelfverdediging
Wat speelt allemaal mee bij stereotypering, wat LEIDT TOT vooroordelen en discriminatie? Noem 3 dingen en licht toe
- Sociale categorisering = homogeniteitseffect  outgroup
- Persoonlijkheid = autoritarisme (waardengezag, intolerant t.o.v outgroup) en orientatie op sociale dominantie (sterke drang om te domineren)-
- Illusory correlatie = De neiging om een correlatie tussen twee variabelen te overschatten die eigenlijk weinig (of zelfs niet) correleren. Minderheden groepen worden sneller geassocieerd met negatief gedrag. Cognitieve uitleg: Minderheidsgroepen zijn bezig met ‘aandacht trekken’, dus dat is negatief gedrag.
Wat houdt een stereotype IN STAND? Noem aan de hand van 4 punten
1. Situationele attributies van contra-stereotiep gedrag


2. Subtyping = We maken een ‘apart’ hokje voor de mensen die buiten het stereotype vallen zodat we het hokje van het stereotype wel in stand houden.

3. Confirmationbias = We zoeken naar informatie die ons stereotype verwachting bevestigd.


4. Self-fulfilling prophecy = dat waarvan je zelf denkt dat het zo is, is uiteindelijk zo. En dat waarvan jij denkt (dat je het niet kan bijvoorbeeld) doe je niet dus kan je het uiteindelijk ook niet
Het lack sheep effect is de neiging om ingroup mensen die afwijken van de groepsnormen harder af te wijzen dan mensen van de outgroup. Dit om ingroup grenzen te versterken. Maar soms behandelen we juist onze eigen groep beter en iemand uit een andere groep veel slechter. Wat doen we als het bewijs sterk en zwak is?
Wanneer bewijs sterk is = omvat het positieve imago te  behouden van onze eigen groep, wordt de overtreder streng gestraft. Omdat de straf symbolisch laat zien dat de groep het niet pikt.

Wanneer bewijs zwak is = Geven mensen van dezelfde groephun groepslid het voordeel van de twijfel. Dan heerst loyaliteit bij de groepsleden van de groep.
Fysieke ondersteuning van omstanders leidt tot minder toeschouwerseffect. Licht toe aan de hand van 4 punten
- De echte, aanwezige supporters bieden meer fysieke ondersteuning in gevaarlijke situaties
- Als er mannelijke omstanders zijn
- Als de omstanders kennissen zijn in een noodsituatie, dan is het toeschouwerseffect kleiner (in ongevaarlijke situatie net zo groot).
- Hoe minder mensen, hoe minder bystander effect. Dit is het geval in gevaarlijke en ongevaarlijke situaties.
Wat zijn voorbeelden van zelfcategorisatie? Beschrijf tevens het verschil tussen onvrijwillig en vrijwillig lidmaatschap
Zelfcategorisatie = geslacht, nationaliteit, studie, uni, geloofsovertuiging etc.

Wat maakt mij lid van een groep?
- Onvrijwillige lidmaatschappen = familierelaties, etniciteit, geslacht.
* Als je lid bent van zo'n groep met lage status zullen ze hun best doen om de status te verhogen.
- Vrijwillige lidmaatschappen = studie, bezetting, georganiseerde groepen (sportgroep).
* Als je lid bent van zo'n groep en het heeft een lage status, dan verlaten ze de groep gewoon.
Waarom is ‘gehechtheid aan kinderen’ een goede voorspeller van ‘gehechtheid aan volwassenen’? Noem 3 kenmerken die hieraan bijdragen
- De hechtingsstijl van een kind is een goede voorspeller van de hechtingsstijl van de volwassene. De ouder is de eerste intieme relatie van het kind. Creëert een voorbeeld voor het kind. Werkt als maatstaf voor verwachtingen van
relaties in de toekomst.
- Self-fulfilling prophecy = als je bepaalde verwachtingen hebt, dan zal dat ook gebeuren. 'Sneeuwbaleffect', wat betekent dat als je bepaalde verwachtingen hebt dat deze verwachtingen uitkomen en het alleen maar sterker wordt.
- Genen = Mensen verschillen in hun natuurlijke neiging om zich veilig / onzeker aan anderen te hechten