Summary Sociale Psychologie

-
243 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale Psychologie". The author(s) of the book is/are Alain van Hiel. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociale Psychologie

 • 1.1 Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines

 • Wat is sociale psychologie?
  De wetenschappelijke studie naar de wijze waarop gedachten, gevoelens, motivaties en gedragingen van mensen beïnvloed worden door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van anderen en hoe wij zelf een invloed uitoefenen op hoe andere personen denken, voelen en zich gedragen. 
 • Aan welke twee disciplines is sociale psychologie nauw verwant?
  Sociologie en persoonlijkheidspsychologie.
 • Wat is de multi-levelanalyse?
  De analyse die effecten bepaalt van de verschillende hiërarchische niveaus op een uitkomstvariabele, waarbij het individuele niveau het ondergeschikte niveau vormt en de groep, organisatie of maatschappij het bovengeschikte niveau uitmaakt.
 • Wat is persoonlijkheidspsychologie?
  De studie van de structuur en de effecten van stabiele en cross-situationele eigenschappen van individuen. 
 • Wat is het interactionisme?
  Er is een dynamische wisselwerking tussen dispositie en situatie, waarbij uitingen van disposities afhankelijk zijn van de situatie. 
 • 1.2 De geschiedenis van de sociale psychologie

 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Onderzoek met het oog op een beter begrip van menselijk gedrag, voornamelijk door het toetsen van hypothesen die uit een theorie zijn afgeleid.
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Onderzoek met het oog op het verbeteren van kennis over natuurlijke gebeurtenissen en het oplossen van praktische problemen. 
 • Wie is één van de eerste sociale psychologen?
  Kurt Lewin.
 • Wat waren twee belangrijke punten van kritiek in de beginjaren van de sociale psychologie?
  - Veel van de uitgevoerde experimenten zouden ethisch niet verantwoord zijn.
  - Verreweg de meeste onderzoekers waren man en blank.
 • Wie zijn zeven belangrijke wetenschappers die bijdroegen aan de sociale psychologie in de jaren vijftig?
  - Theodor Adorno: vooroordelen en (politieke) ideologische attitudes.
  - Gordon Allport: stereotyperingen, vooroordelen en intergroepcontact.
  - Solomon Asch: behoeften aan conformiteit. 
  - Leon Festinger: cognitieve dissonantietheorie, sociale vergelijkingstheorie.
  - Fritz Heider: attributietheorie en balanstheorie.
  - Carl Hovland: attitudes en overtuigende communicatie.
  - Harold Kelley: attributietheorie en sociale relaties.
 • Welke vier periodes zijn er wat betreft de sociale psychologie?
  - De beginjaren van de sociale psychologie (1880-1935): het experiment als de geprefereerde wetenschappelijk methode en de interactie tussen personen en hun sociale context.
  - De jaren van bevestiging en groei (1936-1960):verhoogde belangstelling voor sociale psychologie vanwege de Tweede Wereldoorlog.
  - Lopen en vallen (1960-midden 1970): onderzoek verplaatst zich meer naar terreinen van sociaal gedrag. 
  - Methodologisch en inhoudelijk pluralisme (midden 1970-2000): steeds meer gericht op de 'hete' benadering, waarbij men zich richt op emotie en motivatie.
 • 1.3 Sociale psychologie in de 21ste eeuw

 • Welke twee technologische innovaties zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen in de sociale psychologie?
  - Hersenonderzoek: nieuwe technieken om het brein te bestuderen.
  - Internet: nieuwe manieren van onderzoek en betere verspreiding en beschikbaarheid van data. 
 • Wat is crosscultureel onderzoek?
  De studie van gelijkenissen en verschillen tussen mensen uit verschillende culturen.
 • Wat is multicultureel onderzoek?
  De studie van gelijkenissen tussen mensen uit raciale en etnische groepen binnen eenzelfde cultuur.
 • Wat maakt een cultuur individualistisch of collectivistisch?
  - De complexiteit van de maatschappij: in een meer geïndustrialiseerde maatschappij kan men zich met meerdere groepen identificeren.
  - Het welvaartspeil van de maatschappij: in welvarende maatschappijen zijn mensen financieel van elkaar onafhankelijk.
  - heterogeniteit: in homogene maatschappijen zijn mensen geneigd om onbuigzaam te reageren op diegenen die van de norm afwijken.
 • 3.1 Het sociale zelf - een inleiding

 • Wat is zelfconcept?
  Een interne representatie van wie je denkt te zijn en bevat aspecten die refereren aan sekserollen, etnische identiteit, persoonlijkheid, bekwaamheden, hobby's enz.
 • Wat zijn zelfschema's?
  Spelen een rol bij het zelfconcept. Het zijn mentale structuren die men hanteert om zelfrelevante kennis te organiseren en de informatieverwerking ervan te sturen.
 • Wat is zelfregulatie?
  De intentionele poging om gedachten, gevoelens en gedrag te controleren en eventueel te veranderen aan de hand van interne standaarden.
 • Welke geslachtsverschillen zijn er mbt het zelfconcept?
  Vrouwen hebben een grotere relationele afhankelijkheid en mannen hebben een grotere collectieve afhankelijkheid.
 • Wat zijn respectievelijk de bevindingen van Inglehard, Twenge en Roberts wat betreft leeftijds- en cohortverschillen?

  - Inglehard: leden van oudere generaties zijn meer materialistisch ingesteld en jongere generaties zijn meet gericht op post materiële waarden.

  - Twenge: drie generaties: de babyboomers (1948-1962), generatie X (1962-1982) en generatie Y (na 1982) met steeds hogere mate van hechting aan geld, het correcte imago en populariteit.

  - Roberts: elke generatie jongeren is een 'generation me' en wordt later een 'generetion we'.

 • 'Wie ben jij?', hoe kan je volgens William James hierop antwoorden?

  - Het zelf is wat men weet over zichzelf (zelfconcept).

  - Het zelf is de actor die weet, het agens die het stuur van ons dagelijks leven in handen heeft (zelfregulatie).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is eigenzinnigheidskrediet?
Interpersoonlijk 'krediet' dat men verdient door de groepsnormen te volgen, wat later kan worden ingezet om van de groep af te wijken. 
Wat is publieke conformiteit?
Een oppervlakkige gedragsverandering veroorzaakt door reële of vermeende groepsdruk zonder dat er een overeenkomstige meningsverschil optreedt.
Wat is private conformiteit?
De verandering verwijst niet enkel naar de aanpassing van het gedrag onder invloed van anderen, maar ook van de eigen opvattingen.
Wat houdt de bevinding van Asch in?
Waarneming van lijnen worden aangepast na foutieve uitspraken van anderen.
Wat houdt de bevinding van Sherif in?
Waarneming van lichtpuntje in het donker; waarneming van de beweging conformeren na groepssessies,
Volgens welke twee processen verloopt meerderheidsinvloed?
- Informationele invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om correcte oordelen en opinies te vormen.
- Normatieve invloed: invloed die leidt tot conformiteit omdat men de behoefte heeft om aanvaard te worden en sympathiek over te komen, waardoor men afwijkend gedrag vermijdt.
Wat is meerderheidsinvloed?
Sociale beinvloeding die tot stand komt door blootstelling aan de opinie van de meerderheid, of de meerderheid binnen een groep.
Wat zijn normen?
Overtuigingen die het gedrag richting geven, gebaseerd op wat de groep als typische of wenselijke gedragingen beschouwt.
Wat is conformiteit?
De neiging  om percepties, opinies en gedrag te veranderen, zodat ze in overeenstemming zijn met de geldende normen.
Wat is het kameleoneffect?
Het automatisch nabootsen van allerlei gelaatsuitdrukkingen, mimiek en maniërismen van interactiepartners.