Summary Sociale psychologie en praktijkproblemen : van probleem naar oplossing

-
ISBN-10 9031317659 ISBN-13 9789031317653
264 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale psychologie en praktijkproblemen : van probleem naar oplossing". The author(s) of the book is/are A P Buunk, P Veen. The ISBN of the book is 9789031317653 or 9031317659. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociale psychologie en praktijkproblemen : van probleem naar oplossing

 • 1 Het toepassen van theorieën

 • wat is het doel van het boek?
  het doel van het boek is een stapsgewijze methode aan te reiken en te oefenen voor het praktisch leren hanteren van theorieen ten behoeve van het oplossen problemen. daarbij word het hele traject doorlopen van het formuleren van een probleemstelling via het opstellen van een theoretisch en empirisch verankerd model tot het vormgeven van een interventieprogramma.
 • een voorbeeld van de aidscampagne heeft verschillende  sociaal psychologische inzichten, welke zijn dat? 1.1
  Een aidscampagne opzetten en met elkaar als groep vergaderen wat een goede interventie is. 
  1 deel van de groep zegt; dat de interventie niet zo'n dramatisch karakter hebben 
  2e deel van de groep zegt; de interventie moet juist heel veel verspreidt worden over de media omdat sommige mensen niet weten hoe erg de ziekte s. 
  de discussie veranderd als iemand voorstelt om een huis-aan-huis-campagne te doen.
 • Wat doet de sociaal psychologe aan het begin van het onderzoek (aids)? 1
  Ze brainstormt over allerlei theorieeen die ze eerder heeft gehoort.
  maar allereerst formuleert ze een voorlopige probleemstelling in de vorm van een brede vraag waar ze antwoord op wil.
  vervolgens duikt ze in de literatuur.
 • Waar heeft het model van Swartz vooral betrekking op? 1
  het heeft betrekking op de minder urgente hulpsituaties zoals het geven voor het goede doel of het afstaan van bloed.
  de sociaal psychologe presenteert dit de volgende bijeenkomst aan de groep.
 • wat is het model van Swartz? 1
  er staan verschillende stappen beschreven die ertoe leiden dat mensen zich al dan niet inzetten voor het goede doel.
 • Welke verschillende stappen zijn er in het model van Swartz over geven aan het goede doel of bloeddonaties? 1
  1. ze moeten beseffen dat anderen in een toestand verkeren dat ze iets nodig hebben. 
  2. mensen moeten waarnemen dat ze door concrete gedragingen iets kunnen doen ter lening van de nood. 
  3. mensen moeten zichzelf in staat achten iets te doen. 
  4. mensen moeten het besef hebben van verantwoordelijkheid dat ze er bij betrokken zijn. 
  5.het activeren van nieuwe en bestaande normen. een morele plicht is iets te doen voor mensen in psychosociale nood
  6.mensen zullen bij het al dan niet geven van een bijdrage de kosten en baten afwegen. de kosten dus zo laag mogelijk en de baten zo hoog mogelijk moeten houden.
 • Wat is de invloed van stemming bij het hulpgevend gedrag in de aidscampagne? 1
  het blijkt dat juist positieve stemming mensen motiveert tot prosociaal gedrag en dat negatieve stemming juist dergelijk gedrag vermindert 
  dus misschien kan er in de campagne iets positiefs worden toegevoegd. 
 •  De attributietheorie; mensen zijn minder geneigd om te helpen, naarmate.... (hulpgevend gedrag in de aidscampagne)
  1.ze sterker geloven in een rechtvaardige wereld (je krijgt wat je verdient)
  2. als ze het lot van de ander als rechtvaardiger zien
  3. het slachtoffer het lot meer aan eigen onachtzaamheid te wijten heeft. 
  4. ze zich slechter kunne voorstellen of de kans kleiner inschatten dat een dergelijke gebeurtenis henzelf of hun dierbare anderen treft. 
  5. ze zichzelf beter in staat achten  hetzelfde lot te voorkomen
  6. het slachtoffer meer negatieve gevoelens toont en slechter met zijn situatie omgaat
  7. andere personen minder symphatie tonen ofwel minder medeleven van anderen voor de slachtoffers lijkt te zijn. 
  8. het slachtoffer een lager status heeft en minder sympathiek is (bijv. door er vies en onaantrekkelijk uit te zien.)
  9. men minder lans heeft zelf rechtstreeks in aanraking met het slachtoffer te komen. 
  10. er minder sociale druk is om te helpen.


 • Wat word er opgezet nadat er een aantal theorieen redelijk zijn bevonden? 
  Als er een aantal theorieen zijn bedacht die redelijk zijn, word er een procesmodel gemaakt voor de aidscampagne 1.
 • Welke stap komt na het procesmodel?
  een interventieprogramma word uitgewerkt
 • Wat word er bedoelt in 1.5 problematisering van de toepassing; eenvoudige schijn bedriegt?
  een proces verloopt in werkelijkheid veel moeizamer dan het aids-campagne voorbeeld. om van een probleem uiteindelijk naar een interventie tekomen is soms heel moeilijk. 
  Soms worden doodlopende paden ingeslagen en duurt het veel langer voordat je bij het echte probleem bent. 
  Het vinden van theorieen is in feiten het allermoeilijkste omdat elke theorie net iets anders te zeggen hebt dan waar jij het over wilt hebben. 
 • wat zijn de moeilijkheden bij de stap: van probleem tot probleemstelling. 
  in het begin zijn de probleemstelling en het beinvloeden gedrag niet heel duidelijk. 
  Het had in de gesprekken met de stichting aids nederland heel anders kunnen uitpakken. Het team had bijvoorbeeld veel meer zorgen  en problemen kunnen naar voren hebben gebracht. 

  Vaak bestaat er in de eerste gesprekken geen eengezinsheid en heeft iedereeen een andere mening over welk probleem of zorg het allerbelangrijkste is. 
 • Wat zijn de moeilijkheden bij de stap: van probleemstelling naar verklaringen?
  Het gaat er bij deze stap heel erg om wat de sociaal psycholoog wilt zoeken in de boeken over theorieen. het gaat over de woorden die ze gebruikt. Als ze andere woorden had gebruikt had ze misschien op een hele andere probleemstelling gekomen.
 • Welke procedures zijn er om tot een adequate theoretische verklaringen te komen?
  1. allereerst begint men met het formuleren van een eindvariabele, de variabele die uiteindelijk veranderd dient te worden. 
  2. de divergente fase' met behulp van associatieve technieken en door het op verschillende wijzen gebruiken van theorieen zoveel mogelijk verklaringen voor het probleem gegenereerd.
  3.De convergente fase; het aantal verklaringen word door verschillende procedures gereduceerd.
  4. opstellen en toetsen procesmodel
  5.ontwikkelen interventieprogramma 
 • Wat zijn de moeilijkheden bij stap: van verklaringen naar procesmodel?
  Het procesmodel op blz. 18 is heel logisch maar kan ook heel anders worden ingevuld. Je kan je vraagtekens zetten bij heel veel variabelen, waarom die eigenlijk geen invloed heeft op die? want dat is eigenlijk wel zo. 

  In hoofdstuk 4 word uitgelegd waarom dergelijke verbanden niet aan te geven. dit word uitgelegd aan de hand van de uitleg hoe je een procesmodel opstelt. 
  Deze stap is erg belangrijk in het onderzoek omdat je gedetailleerd alles vastlegt. Het opstellen van een procesmodel is een moeilijk proces omdat je verbanden met elkaar moet leggen. een model is pas af als het empirisch kan worden onderbouwd . 
 • Waar richt men zich op in dit boek? praktijk of theoretische problemen? van welke psychologie maken ze gebruik?
  richten zich op het analyseren en oplossen van praktijkproblemen, gebruimakend van de kennis uit de sociale psychologie. 
 • Wat zijn de moeilijkkheden van de stap van model naar interventieprogramma?
  het is alleen mogelijk om van een verklaringsmodel naar een interventie te gaan als je variabele hebt die beinvloedbaar en veranderbaar zijn. Dit zijn de knoppen waaraan men draait om de eindvariabele in beweging te krijgen. 
  men moet zich dus richten op de variabelen die het meest beinvloedbaar zijn. 
 • Waar zijn de meeste algemene inzichten van de sociale psychologie op gericht? en wat is de beperking hiervan?
  laboratorium experimenten, dit legt beperkingen op aan het aantal variabelen. in feite is dit juist een van de redenen om laboratiorum onderzoek te doen. 
  De kracht van laboratorium onderzoek is dat ze een goed inzicht geven of 1 bepaalde factor werkt en onder welke omstandigheid dat vooral het geval is. 
 • Wat is een 2e mogelijke beperking  en laatste bij  het toepassen van resultaten uit laboratoriumexperimenten?
  dat de relevante variabelen in het veld onvoldoende onderzocht zijn in het laboratorium
  laatste is dat de inzichten uit de sociale psychologie en de sociale wetenschappen in het algemeen zijn vaak bijzonder voor de hand liggend. 
 • Wat is belangrijk om te weten als je onderzoek doet in de sociale wetenschappen. voor welke valkuil kan je belanden?
  uitspraken worden makkkelijk aangenomen omdat de inzichten in de sociale wetenschappen bekend zijn heeft een aantal redenen;
  1. mensen zijn sociale wezens en die in de loop van hun leven kennis opbouwen. en bepaalde wetmatigheden over hoe mensen reageren op anderen en zij op hun. deze ideeen zijn vaak heel tegenstrijdig als je er met je gezonde verstand naar kijkt. Dit blijkt bijvoorbeeld uit alle spreekwoorden en zegswijzen. 
  2. de menselijke geest is heel flexibel; de meest uiteenlopende feiten en wetmatigheden kunnen wel ergens in onze denkschema's inpassen. en er heerst een neiging te denken 'dat we iets al lang wisten'' of altijd al gedacht hadden
 • Welke tip geeft de schrijver over flexibiliteit bij de toepassing van procedures?
  Een beginneling die net leert over theorieen is verstandig de procedures te volgen op de juiste manier hebben daar veel baat bij.
  Je hoeft de richtlijnen niet rigide te gebruiken soms kom je er wel eens via een zijweg naar de uitkomst. 
  De stappen die beschreven staan vormen de meest effectieve route  voor het traject van probleem naar interventie. 
  het traject van het opstellen en verklaringen en het empirisch onderbouwen kan via verschillende routes. 

  soms moet je eerst onderzoek doen om het probleem op te sporen. 
  soms komen er verklaringen zonder dat er een heldere probleemstelling is. 

  de procedures zsijn slechts hulpmiddelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom is voor een interventionist kwantitatief/kwalitatief onderzoek uiteindelijk beter dan een experiment om een causaal verband te testen/
Dit komt omdat interventionisten niet (voldoende) ervaring hebben in experimenteel onderzoek
Wat is de beste manier om een causaal verband testen?
De manier om een causaal verband te testen is een experiment opzetten en uitvoeren.
Wat is een nulbevinding?
Een nulbevinding is een bevinding die aantoont dat er geen verband is tussen de variabelen.
Wat wordt er met externe- (ofwel ecologische-)validaliteit bedoeld?
Met externe- ofwel ecologischevalidaliteit wordt bedoeld de mate waarin onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar andere (groepen) personen en situaties.
Wat wordt er met interne- (ofwel begrips-)validaliteit verstaan?
Met interne- ofwel begripsvalidaliteit wordt bedoeld: de mate waarin een meetinstrument (bv. enquete) ook daadwerkelijk meet wat beoogd moet worden
In welke twee vormen komt validaliteit?
 1. Interne
 2. Externe
Waar heeft betrouwbaarheid betrekking op?
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin de onderzoeksresultaten de werkelijkheid weerspiegelen.
Welke vragen moet een interventionist zichzelf stellen, kijkend naar bewijs voor de verbanden in zijn procesmodel?
 • Hoe staat het met de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten?
 • Is het onderzoek nog actueel?
 • Is de steekproef voldoende groot om betrouwbare uitspraken om de doelgroep op te baseren?
 • Hoe staat het met de meting van de variabelen
Wat moet je doen wanneer bepaalde verbanden in het procesmodel niet (genoeg) empirisch ondersteund worden?
Wanneer verbanden niet genoeg empirisch ondersteund worden moet je de verbanden heroverwegen. Misschien kunnen ze vervangen worden door anderen.
Wat geeft Effectgrootte (effect size) aan?
Effectgrootte ('effectsize') geeft aan hoe groot het verschil is op een variabele tussen twee meetmomenten of tussen twee groepen.