Summary Sociale zekerheid 2015

-
ISBN-13 9789077182925
123 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociale zekerheid 2015". The author(s) of the book is/are Monique van de Graaf. The ISBN of the book is 9789077182925. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociale zekerheid 2015

 • 1 Inleiding sociale zekerheid

 • De sociale zekerheidsregelingen bieden voorzieningen voor een groot aantal sociale risico's. Bijv: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ziekte, overlijden kostwinner, ouderdom, verzorgen en onderhouden kinderen en behoeftigheid
 • Wat wordt bedoeld met het begrip sociale zekerheid in "ruime" zin?
  Sociale zekerheid in ruime zin omvat een drietal begrippen.
  1. Sociale verzekeringen
  2. Sociale voorzieningen
  3. Sociale wetten 

  (VVW)
 • Wat wordt bedoeld met het begrip sociale zekerheid en " enge" zin?
  Met deze term worden alleen de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen bedoeld. (V&V)
 • 1.1 Inleiding sociale zekerheidsrecht

 • Het sociaal zekerheidsrecht is het geheel van rechtsregels dat betrekking heeft op het verschaffen van bestaansrecht. Het maakt onderdeel uit van het publiek recht.
 • Wat wordt bedoeld met het begrip sociale zekerheid in "ruime" zin?
  Sociale zekerheid in ruime zin omvat een drietal begrippen.
  1. Sociale verzekeringen
  2. Sociale voorzieningen
  3. Sociale wetten 

  (VVW)
 • Wat wordt bedoeld met het begrip sociale zekerheid in " enge" zin?
  Met deze term worden alleen de sociale verzekeringen ( werknemers- en volksverzekeringen) en sociale voorzieningen bedoeld. (V&V)
 • Er is een verschil tussen publieke sociale zekerheid en private sociale zekerheid, bij dit laatste moet je denken aan ouders die hun kinderen financieel moten onderhouden tot hun 21ste maar ook de AOV voor een zelfstandig ondernemen. Soms raken de twee elkaar bijv. bij een WGA-hiaat. Een private verzekering die een publieke verzekering aanvult.
 • 1.2 Sociale verzekeringen

 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de sociale verzekeringen en een particuliere verzekering?
  Sociale verzekeringen
  Particuliere verzekeringen
  Verplicht kader (van rechtswege)
  Vrijwillig karakter
  Solidariteitsbeginsel
  Equivalentiebeginsel
  Geen of gering verband tussen premie en risico uitkering
  Wel verband tussen hoogte premie en risico uitkering
 • Wat zijn de specifieke kenmerken van de sociale verzekeringen?
  • omschrijving kring van verzekerden
  • geen vermogenstoets
  • de verzekering is wettelijk geregeld
 • De sociale wetgeving bepaalt wanneer iemand verzekerd is en je bent dus van rechtswege verzekerd. De solidariteit wordt derhalve verplichtend opgelegd.
 • Solidariteitsbeginsel: iedereen betaalt mee aan de totale te verzekeren risico's ongeacht de hoogte van het risico dat je zelf loopt. 
  Het equivalentie beginsel gaat er vanuit dat iedereen evenredig betaalt aan het risico dat daar tegenover staat.
 • 1.2.1 Werknemersverzekeringen

 • Welke werknemersverzekeringen kennen we in Nederland?
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Ziektewet (ZW)
 • Het maximale uitkeringsdagloon en het maximale premieloon verschillen van elkaar. Waardoor ontstaat dat verschil?
  Het verschil tussen het max. dagloon en max. premieloon ontstaat doordat bij de heffing van het premieloon wordt uit gegaan van een jaar bestaande uit 260 dagen. Terwijl aan de uitkeringskant wordt uit gegaan van een jaar bestaande uit 261 uitkeringsdagen. 

  Het max. dagloon wordt jaarlijks op 1 juli vast gesteld en het max. premieloon wordt jaarlijks op 1 januari vast gesteld. 
 • Wie zijn werknemers voor wie het sociale zekerheidsrecht geldt?
  Werknemer zijn degenen die op basis van een privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke dienstbetrekking (ambtenaren) werkzaam zijn.
  privaatrechtelijk: wg en wn sluiten een overkomst, een tweezijdige rechtshandeling.
  publiekrechtelijk: ambtenaar wordt aangesteld, een eenzijdige rechtshandeling.
 • De werkgever dienst de premies werknemersverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst.
 • 1.2.2 Volksverzekeringen

 • Welke volksverzekeringen kennen we in Nederland?
  • De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • De Algemene Nabestaande wet (ANW)
  • De Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Volksverzekeringen bieden een inkomensbescherming op minimum niveau. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen
 • De Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt ook wel aangeduid als een volksverzekering
 • Welke instantie verzorgt  de uitvoering van de AOW, ANW en de AKW?
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitvoering van deze volksverzekeringen. De belangrijkste taak is de claimbeoordeling, is er recht op een bepaalde uitkering.
 • Er is nog een volksverzekering met betrekking tot arbeidsongeschiktheid. Welke verzekering is dit?
  Dit is de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten (WAJONG). De WAJONG heeft verschillende aanpassingen ondergaan en staat nu alleen nog maar open voor jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.