Summary Socialezekerheidsrecht

-
ISBN-10 9013099823 ISBN-13 9789013099829
107 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Socialezekerheidsrecht ". The author(s) of the book is/are Uitgeverij Kluwer Bv. The ISBN of the book is 9789013099829 or 9013099823. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Socialezekerheidsrecht

 • 1.1 Sociale zekerheid: een veelzijdig begrip

 • Waar vind sociale zekerheid zijn oorsprong?

  De oorsprong ligt rond 1854 met de Armenwet, dit was namelijk de eerste wet. Later werd het bekend door Amerika omdat de Amerikanen de naam "Social security Act" eraan gaven. Rond 1935 was er een grote crisis. Er werden een aantal maatregelen genomen onder de naam "New Deal" door dhr. Roosevelt. De Social Security Act zorgde voor ondersteuning aan de armen en voor een pensioenstelsel

 • Wat voor doel heeft de sociale zekerheid?

  In het algemeen heeft het als doel bestaanszekerheid: Het creëren van gelijke ontwikkelingskansen voor de mensen, het realiseren van een evenwichtige inkomensverdeling, het ondersteunen van de arbeidsmarkt, het bevorderen van de sociale cohesie, het realiseren van gerechtigheid, het geluk van de samenleving als geheel!

 • Wat is horizontale soladariteit?

  Als leden van een groep onderling de risico's verdelen.

 • Wat is verticale soladariteit?

  De eenzijdige steun van rijken ten opzichte van de armen.

 • De sociale zekerheid bedient zich van verschillende methoden van inkomstenbescherming.

 • Wat is het verzekeringsprincipe?

  Dit houdt in dat mensen zich tegen betaling van een premie verzekeren tegen een onzekere gebeurtenis.

 • Wat is een sociale verzekering?

  Deze is verplicht gesteld en hierbij worden geld bedragen uitgekeerd bij wijze van uitkeringen. Voorbeeld: ww en aow

 • Wat is een sociale voorziening?

  Deze stellen geen eisen ten aanzien van een voorafgaande verzekering; de uitkering wordt verstrekt als men op enig moment aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

 • Het stelsel bedient zich soms van eigen spaarvormen. De betrokkene heeft dan ergens een spaarrekening ondergebracht waaruit hij voor bepaalde doeleinden gelden kan ontrekken (vrijgesteld van belasting). Voorbeeld: levensloopregeling.

 • Sommige uitkeringen worden onafhankelijk uitgekeerd voorbeeld: aow. Andere zijn afhankelijk van de middelentoets voorbeeld: bijstand.

 • 1.2 een werkdefinitie van sociale zekerheid

 • Wat houd de waarborgfunctie in?

  Bescherming tegen minimum en inkomensderving

 • Wat houd de activeringsfunctie in?

  Het re-integreren van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt. Vooral de verplichting hiervan!

 • Wat staat er in het verdrag nr. 102 van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie)?

  Dit verdrag uit 1952 maakt een onderscheid tussen uitkeringen i.m.v. medische zorg, ziekte, werkeloosheid, ouderdom etc. Dit is ook een nationaal ijkpunt voor sociale zekerheid.

 • De oudste vorm van sociale zekerheid is de ondersteuning aan de armen. Art. 20 lid 2 GW verwijst naar de sociale zekerheid.

 • 1.3 Recht op sociale zekerheid en overheidsverantwoordelijkheid

 • Recht op sociale zekerheid impliceert voor de overheid niet noodzakelijk een verantwoordelijkheid, maar wel een eindverantwoordelijkheid voor de bestaanszekerheid.

 • 1.4 Sociale zekerheid: Publiek en privaat

 • Wat is publieke sociale zekerheid?

  De aanspraak hiervan is rechtstreeks gefundeerd op een publieksrechtelijke regeling. Voorbeeld: Het recht op een AOW pensioen vloeit voor uit een publiekrechtelijke regeling, te weten de Algemene Ouderdomswet.

 • Wat is private sociale zekerheid?

  De uitkering/ voorziening is gebasseerd op een civielrechtelijke overeenkomst.

 • 1.5 De sociale zekerheid als driepijlerstelsel

 • Uit welke lagen bestaat het driepijlerstelsel?

  1. Wettelijke sociale zekerheidsstelsel
  2. Aanpsraken die hun oorsprong vinden in de (collectieve) arbeidsovereenkomst.
   Aafspraken tussen werkgever en werknemer. Voorbeeld: Pensioenfondsen en het beleggen hiervan.
  3. Zuiver private voorzieningen. Voorbeeld: Lijfrente, spaarregelingen etc.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Regeling voor vrouwen?

Als vrouwen zwanger zijn, krijgen zij een aparte regeling. Dat wil zeggen 100% van het laatst verdiende loon.

Hoeveel is het ziekengeld?

70% van het laatst betaalde dagloon

Wat is de zogenaamde no-risk polis?

Dat is dat de werkgever ouderen en arbeidsongeschikten aannemen zonder dat hij hiervoor loonkosten risico draagt. Dit is onstaan door de angst dat anders niemand deze groep zou willen aannemen.

Hoelang behouden zieke werklozen een WW uitkering?

13 Weken daarna wordt het verlengd met de periode van ZW uitkering

Wanneer uitbetalen van ziekengeld?

1. De werknemer geen recht heeft op doorbetaling van loon (bezoldiging); en
(werknemers op basis van een fictieve dienstbetrekking, werknemers  op basis van een bepaalde tijd contract, uitzendkrachten en zieke werklozen)

2. in enkele door de wet genoemde situaties waarin wel recht op loon bestaat.

Aan welke voorwaarde moet nog meer worden voldaan om recht te hebben op ziekengeld?

Arbeidsongeschiktheid

Wat is voor de ZW van belang?

Men moet geen werknemer zijn, indien men niet werkt en ook geen loon of althans minder dan de helft van zijn loon ontvangt (art. 6 lid 2 ZW). Onbetaald verlof en de werknemer wordt ziek dan geld dit niet.

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor ziektegeld?

1. Werknemerschap in de zin van de wet

2. Arbeidsongeschikt zijn in de zin van de ZW

Waar zijn de verplichten van ziekte geregeld van de overheidswerkgever?

Deze staaan in het Algemeen Rijksambtenarenregelement.

Wanneer mag de werkgever het loon opschorten?

Dit mag wanneer de werknemer zich niet houdt aan de - in een ziekteverzuimregelement neergelegde - controlevoorschriften art. 7:629 lid 6 BW. Hierbij kan er gedacht worden aan bepaalde tijden dat een werknemer thuis moet zijn voor controle of iets anders.