Summary sociologie

339 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - sociologie

 • 1 de ontdekkingstocht door een bekend gebied?

 • Sociologie
  Samenlevingskunde
 • Sociologen willen meer weten over hoe de mensen samenleven en allerhande sociale verbanden
 • 1.1 een beeld van de titel

 • Wat drukt de titel uit?
  De fundamentele sociologische verhouding tussen samenleving, de sociale spelregels, de maatschappelijke spelers en het spel
 • Regels
  In maatschappelijke leven: geboden en verboden regels. Zorgen voor zekerheid en voorspelbaarheid die mensen nodig hebben om eigen leven te leiden
 • Zone
  In samenleving andere regels voor politieke en particuliere ruimten
 • Positie
  In samenleving ook positie met taakverdelingen: de plaats in de maatschappij
 • Rollen
  Beroepen: zijn verwachtingen aan verbonden
 • Status
  Beroepen: alle even belangrijk voor goede werking van de samenleving maar niet allemaal dezelfde status. Een chirurg heeft hoger aanzien dan een vuilnisman
 • Communicatie
  Communiceren en interactie, verbaal en non- vebaal
 • Leiders taakverdeling/ hiërarchie
  Groepen met formele en informele leiders
 • Productief
  Voldoende productief voor de maatschappij
 • Doel
  Verschillende motieven, denk aan werken voor het geld, of omdat je het leuk vind, of om je gezin tevreden te stellen
 • Neutrale waarnemer = sociologen
  Mensen achter de schermen die vaak bepalen hoe deelnemers van de maatschappij zich gedragen. Volledige beschrijving van gebeurtenissen en analyseren en verklaringen zoeken
 • De sociale werkelijkheid is veel minder duidelijk afgebakend
 • 1.2 het dagelijkse leven door de bril van een socioloog

 • Werkelijkheid via de sociologische bril
  Zichtbare werkelijkheid + betekenis die we geven aan wat we waarnemen
 • Mills: sociale verbeelding
  Het vermogen om afstand van actuele toestand en een alternatief standpunt in te nemen: sociological imagination.

  contingente maar niet- arbirtraire karakter.

  het had ook anders kunnen zijn maar het is niet- willekeurig --> sociaal bestuurd
 • 1.2.1 over het eten en drinken

 • Eten en drinken = primaire behoefte
 • Gaat overal anders, ook bunnen eenzelfde samenleving zijn er verschillen. Als we kijken naar de wijze van eten, zijn er sociale patronen zichtbaar
 • Verandering in die soc. Patronen --> culturele verschuivingen --> gevarieerder
 • 1.2.2 over sport

 • Vrijetijdsactiviteiten
  Sociaal gekleurd
 • Er is een sociaal verschil tussen goedkopere en duurdere sporten --> symbolische codes aan gekoppeld
 • Hogere sporten
  Lichaamscontact vermijden door hulpmiddelen die afstandelijkheid suggereren
 • Lagere sporten
  Lijf aan lijf en zijn populair bij arbeidskansen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Sociologie
 • or
 • 1st

Summary - Sociologie

 • 1 Hoofdstuk 1

 • Sociologie
  Hoe slagen mensen erin om samen te leven. Houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen mensen vanuit maatschappelijke invloeden die ze ondergaan. 
 • Psychologie
  Onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit individueel gezichtspunt.
 • Economie
  Onderzoek naar waarop de productie en distributie van schaarse goederen in samenleving worden geregeld. 
 • Politicologie  
  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving.
 • Sociologie
  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit maatschappelijk gezichtspunt. 
 • Wat benadrukte Auguste Comte (franse filosoof)?
  Benadrukte dat de sociologie wetenschappelijk was en niet volgens het geloof. 
 • Wat zijn de functies van de sociologie
  •Ideologiekritiek
  •Beheersfunctie
  •Ordenende functie
 • Ideologiekritiek
  De bijdrage die de sociologie levert door het zichtbaar maken van bestaande (macht)verhoudingen tussen menselijk betrekkingen in de samenlevingen. 
 • Beheersfunctie
  De bijdrage die de sociologie levert aan het bestuur en beleid van de samenleving
 • Ordenende functie
  De bijdrage die de sociologie levert door het overzichtelijk maken en begrijpelijk maken van een onoverzichtelijke werkelijkheid 
 • Sociologische verbeeldingskracht
  Mensen moeten los van elkaar staande persoonlijke ervaringen situaties en problemen moeten leren zien in het licht van de manier waarop de maatschappij functioneert. 
 • Private troebelen kunnen public issues worden als
  •Het niet tijdelijk is
  •Het ingaat tegen de waarden
  •Het samenhangt met andere problemen
  •Het veel mensen bestrekt
  •Het bovenpersoonlijke oorzaken heeft.
 • Definities van macht
  1. Het vermogen om doelstellingen in de toekomst te formuleren.
  2. Het vermogen om als de doelstelling vastgesteld zijn, de middelen aan te wenden om ze te realiseren
  (3. Het vermogen voor de vast gestelde doelstellingen de middelen te organiseren om hiervoor anderen te beïnvloeden, invloed uit te oefenen). 
 • Sociologische relevantie 
  De mate waarin een probleem van betekenis is voor de sociologische wetenschap. Een probleem wordt als sociologische relevant geïdentificeerd door middel van criteria. Schuyt noemt zes criteria: er moet sprake zijn van een aanzienlijk aantal getroffenen, het probleem moet samenhangen met andere problemen, het probleem is niet van tijdelijke aard maar structureel en van lange duur, het probleem moet bovenpersoonlijke structureel en van lange duur, het probleem moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben en tot slot  moet het tegen serieuze waarden ingaan. 
 • 2 Hoofdstuk 2

 • Socialisatie
  Het proces waarbij mensen zich leren sociaal te gedragen in de voor hen relevante groepen.
 • Socialisators
  Opvoeders die van invloed zijn op het socialisatieproces, ouders/ broers zussen/ later onderwijs.
 • Voorbeelden socialiserende instanties
  Onderwijs, sportvereniging
 • Waarden
  De met ander gedeeld evooyrstellign over wat juist en goed is en daarvoor nastrevenswaardig. Het is een maatstaf, ze zijn abstract. Het is een gedeelde opvatting. 
 • Je spreekt van doelen wanneer de waarden worden omgezet in een visie. 
 • Normen
  Concrete gedragsregels die aangeven wat verwacht wordt in een bepaalde situatie. Wat je moet doen of wat niet. Absoluut. Kunnen wijzigen in de tijd. 
 • Wat voor soorten normen zijn er
  •Morele normen
  •Juridische normen
  •Sociale normen
 • Leg de morele norm uit
  Goed en kwaad
 • Leg de juridische norm uit
  Legaal of niet legaal
 • Leg de sociale norm uit
  Gepast of ongepast
 • Internalisering
  Het proces van het eigen maken van verwacht gedrag, zonder hierbij na te denken.
 • Hospitalisering
  In een situatie terecht komen waarin gedrag zo bepaald wordt dat ze zelf weinig initiatief kunnen om dat er zoveel wordt geregeld. (bejaardentehuis, gevangenis).
 • Rollenconflict bestaat in het gebied van
  •Extern
  •Intern
 • Extern rollenconflict 
  Op grond van verschillende posities die iemand tegelijkertijd inneemt, moeilijk combineren van verschillende verwachtingen die aan iemand gesteld worden. (moeder -> nachtdienstwaker).
 • Intern rollenconflict
  Op grond van een positie moeilijk combineren van verschillende verwachtingen (arbo arts naar leidinggevende en personeel toe). 
 • Gedrag roldrager bij conflict hangt af van
  •De druk die wordt uitgeoefend van buitenaf
  •Kracht van (eigen)verwachting vs wat er leeft in de groep waar de roldrager in zit. 
 • Kritiek op rolbegrip
  •Wordt vaak als te eenduidig beschouwd
  •Rol wordt niet eenzijdig vastgesteld zoals soms wel gedacht wordt. 
 • Institutie
  Een gestandaardiseerde patroon van denken en doen in bepaalde situaties.
 • Instantie
  Onderwijs -> scholen / ouderschap -> gezin/ geloof -> kerk (1e institutie 2e instantie). 
 • Institutionaliseren
  Het proces waarbij nieuwe vormen van denken en doen een gestandaardiseerd patroon krijgen. 
 • Reïficatie
  Sociologische begrippen lijkt zelf te bestaan en zelfstandig sturing geven aan menselijk gedrag. 
 • Sociale controle
  Geheel van reacties om waarden en normen te handhaven, hieruit kunnen positieven en negatieve sancties volgen. Zowel formeel als informeel. 
 • Rationele keuzetheorie
  Gedrag van mensen zien als afweging van kosten en baten. 
 • Doel 
  Een denkbeeldige toekomstige situatie die door individuen of groepen wordt nagestreefd. 
 • Gedrag
  Ieder vorm van menselijk handelen in een sociale context. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sociale uitkering
Mensen in armoede helpen: vangnet of hangmat?
ze kunnen zich nestelen in armoeden
afschaffen zou indirecte kosten voor samenleving net doen stijgen
Socialisatie is geen totalitair gebeuren
Cultuuroverdracht is een mensen werk, mensen zijn nooit volledig programmeerbaar. Door het sociaal handelen verwerft men ook identiteit die zegt voor sociaal handelen en hanteren van de orden
Bordieu: habitus is net een computer programma
Binnen de grenzen van de software is alles mogelijk, het programma legt alleen principes op. Zo is er eindige vrijheid. De habitus die ook het handelen mee bepaald, dit betekend eveneens de exteriorisatie van de interioriteit
Verinnerlijking/internalisatie
Geïnstitutioneerde waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen die vanzelfsprekend deel worden van de persoonlijkheid. 
Bordieu: interiorisatie van de exterioriteit, wat to habitus leidt
Functies van socialisatie
Socialisatie is een maatschappelijk proces dat bijdraagt tot het voortbestaan van een sociale orde en de voorspelbaarheid van het sociaal handelen, 

er wordt via socialisatie aangeleerd wat in een bepaalde situatie als gewenst of ongewenst wordt beschouwd. Leren welke betekenissen we aan allerlei dingen en voorvallen moeten toekennen en hoe we met deze gegevenheden moeten omgaan
Wat gebeurd er als mensen niet worden gesocialiseerd
Dan krijg je de enfants sauvages: de zogenaamde wolfskinderen, die opgevoed zijn door dieren
Cultuuroverdracht
Het aanleren van een cultuurpatroon, het doorgeven van opvattingen over waarden, normen, doelstellingen en de verwachtingen aan anderen. Cultuuroverdracht kan gebeur op 2 manieren: via acculturatie en enculturatie (socialisatie)
Cultuur is veranderljik
Instincten zijn aangeboren. Cultuur moet voortduren worden verworven want ze moet worden aangeleerd
Wij mensen kunnen niet vanzelf overleven
Wij beschikken niet over instincten en natuurlijke verdedigingsmiddelen (1 natuur).
Gehlen: mangelwesen
de mens staat open voor de wereld: we interpreteren prikkels en handelen in functie daarvan. Zo kunnen we het missen van de eerste natuur compenseren door de 2e natuur, de cultuuur
Cultuurpatroon
Combinatie van onderling samenhangende opvattingen die specifiek zijn voor een grotere groep: waarden, normen, doeleinden en verwachtingen