Summary Sociologie : een inleiding

-
ISBN-10 9043012718 ISBN-13 9789043012713
258 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociologie : een inleiding". The author(s) of the book is/are Mark Elchardus. The ISBN of the book is 9789043012713 or 9043012718. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Sociologie : een inleiding

 • 1 De sociologie ontdekken

 • Iets is contingent als het noodzakelijk noch onmogelijk is en het dus ook anders kunnen zijn dan het nu is. Ik ben in Belgie geboren, maar het had ook Nederland kunnen zijn.

 • 1.1.1 Wat is sociologie? Een poging tot definitie, die gelukkig mislukt.

 • Weber (1947): sociologie is de wetenschappelijke poging om het sociale handelen te begrijpen, met de bedoeling op die manier tot een causale verklaring van het verloop en de effecten van dat handelen te komen.

 • Definities kunnen worden gebruikt om een verschijnsel vast te leggen, maar zijn minder geschikt om een verschijnsel te begrijpen.

 • 1.1.2.1 De belangrijkste les

 • Alle dingen waarvan we aannemen dat zij natuurlijk zijn en verbonden met onze diepste eigenheid, hadden zich in de loop van de geschiedenis ook anders kunnen ontwikkelen, zij zijn ... ?

  Contingent

 • De tweede les is dat het contingente niet gelijk gesteld kan worden aan het arbitraire (het willekeurige).

 • 1.1.2.2 Contingentie

 • Een voorbeeld van contingentie is bijvoorbeeld het besef dat afwijkend gedrag door de samenleving wordt geproduceerd. Niet dat crimineel gedrag kan worden begrepen, maar wel dat de normen die we hanteren tegen afwijkend gedrag van sociale oorsprong zijn, waardoor ze verschillen van de ene tot de andere samenleving.

 • Becker (1953) wilde duidelijk maken dat de sociologie er is om te verklaren waarom bepaalde mensen tot afwijkend gedrag komen, maar ook waarom bepaalde gedragingen in bepaalde samenlevingen afwijkend zijn en in andere niet.

 • 1.1.3 Contingent, maar niet arbitrair

 • De belangrijkste vraag waaromheen sociologie zich gevormd heeft is waarom het contingente niet arbitrair of willekeurig is. Dit ook naar aanleiding van Roussea (een 18e eeuwse Franse denker) die zich bezig hield met de vraag hoe mensen zich aan wetten konden houden wanneer deze niet door een god of opperwezen waren opgelegd

 • Met name de Verlichting en de Tegen-Verlichting stonden tegenover elkaar in de discussie over religie als handhaver van de orde. De Verlichting dacht dat het volgen van de eigen rede en het eigen redeneervermogen zouden leiden tot het goede samenleven. De Tegen-Verlichting vreesde echter voor egoisme, sociale ontreddering en vervreemding.

 • August Comte (1798-1857) wordt gezien als de vader van de sociologie omdat hij met de term kwam. Hij pleitte voor een sterk zakelijke, op strakke wetenschappelijke observatie en logica gesteunde sociologie; positieve/positivistische benadering

 • Comte (-> Verlichting) maakte onderscheid in het religieuze, het metafysische en het wetenschappelijke denken

 • Comte: het menselijke handelen wordt niet alleen geleid door de rede, maar ook door impulsen, gevoelens en emoties. Die emotionele elementen, moeten samen met de rede, juist gekanaliseerd worden naar goede, voor de mens positieve doelen. Hij kwam met de religie van de Mensheid.

 • Twee sociologen, Habermas en Luhmann hebben nog lang gediscussieerd over de vragen van Comte.Wat juicht Habermas toe en wat juicht Luhmann toe?

  Habermas gelooft in het werk van de wetenschap. Luhmann geloofde dat we met het contingente moeten leren leven door het arbitraire op een aantal punten gewoon te aanvaarden.

 • Waar het niet-contingente vroeger in de religie werd gezocht wordt het nu in drie andere richtingen gezocht. Dit zijn?

  De natuur (iets is natuurlijk als het boven de menselijke willekeur verheven is), de geschiedenis (samenlevingen kunnen niet leven alsof er niet bepaalde dingen zijn gebeurd in het verleden) en de samenhang (Samenhang van verschillende samenlevingen die zorgen voor verschillende soorten gezinsopbouwingen)

 • 1.2.1 De belangrijkste les

 • De belangrijkste les die Sociologie met zich meebrengt is:

   

  Contingent: al die dingen waarvan we soms aannemen dat zij natuurlijk zijn en verbonden met onze diepste eigenheid, hadden in de loop van de geschiedenis ook anders kunne ontwikkelen (ze hadden ook anders kunnen zijn dan ze nu zijn).

  Arbitrair: maar ondanks het besef dat dingen anders hadden kunnen zijn, betekent niet dat er geen goede redenen bestaan voor de vorm die ze bij ons hebben aangenomen.

   

  vb: Ik ben in Nederland geboren maar het had ook Frankrijk kunnen zijn (contingent). Toch bestaan er goede redenen die verklaren waarom de werkelijkheid tot stand is gekomen en toch bestaat. 

   

  Met deze kennis in gedachten kunnen we de diversiteit beter inzien, begrijpen en accepteren. Deze bewustwording hebben we grotendeels te danken aan de antropologie en de sociologie. 

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.