Summary Sociologie voor de praktijk

-
ISBN-10 9046905209 ISBN-13 9789046905203
266 Flashcards & Notes
12 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Sociologie voor de praktijk
 • Klaas J Hoeksema Siep van der Werf
 • 9789046905203 or 9046905209

Summary - Sociologie voor de praktijk

 • 3.2 Wat is cultuur

 • Wat is cultuur?
  Geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen die mensen als deel van een samenleving verwerven door middel van leerprocessen
 • Waarom is cultuur niet statisch
  Een situatie in een gebied verandert naarmate de tijd verstrijkt, en de mensen veranderen ook, een cultuur staat niet stil, maar is onder de invloed van fysiologische en psychologische veranderingen
 • Cultural lag
  Het cultureel achteropraken, doordat moderne technische middelen de mogelijkheden zijn veranderd maat verouderde ideeen nog wel voortbestaan.
  BV briefgeheim, door internet en email heeft dit een nieuwe dimensie gekregen
 • 3.3 Hoge en lage cultuur

 • Hogere cultuur
  De cultuur van de klassieken, die speelt in een concertgebouw, het museum, de stadsschouwburg
 • Cultural capital
  De beheersing van de culturele competenties die horen bij hoge sociale posities: weten hoe het hoort, de goede bagage hebben om mee te kunnen doen
 • Gezonken cultuurgoederen
  Nette eetgewoonten, privacy, beleefdheidsfrasen, zijn nu algemeen aanvaard
 • Boerenbonteffect
  Het doordringen van normen in de samenleving van de lagere klasse naar de hogere klasse

  Hogere klasse begint met tuinbroeken dragen, omdat ze de stereotiepe eisen aan het uitdagen waren
 • Civilisatieproces
  Het proces waarin de westerse samenleving in de loop der eeuwen meer verfijnde, meer gevarieerde gedragsregels ontwikkelde.

  BV diplomatie, hoffelijkheid

  Samenleven betekent meer rekening houden met andere mensen en minder je impulsen volgen
 • Informalisering
  Soepeler met de regels omgaan
 • 3.4 Cultuur is minder vanzelfsprekend dan het lijkt

 • Sekse
  Refereert aan het lichamelijke verschil tussen mannen en vrouwen
 • Gender
  De wijze waarop mannelijkheid en vrouwelijkheid cultureel wordt ingevuld
 • In het westen zeggen we vaak dat onze beschaving vooral joods-christelijkelijke cultuur is. Vaak wordt dit ook gebruikt als argument tegen de grote immigratiestromen ( al dan niet door vluchtelingen), omdat de moslimcultuur gebaseerd is op totaal andere normen en waarden, die onze beschaving zouden bedreigen. Des te opmerkelijker is het dat deze angst in het openbaar vooral wordt geuit door mensen die niet bepaald roldragers van een joods-christelijke beschaving gezien kunnen worden.
 • Wat is de definitie van godsdienst
  Een geïnstitutionaliseerde religie
 • Wat is de definitie van religie
  Een geloof in een hogere macht of machten die of wezen verbonden zijn met de wereld om ons heen en ons al dan niet bestuurd/besturen.
 • 3.5 Verschil tussen culturen

 • Secularisering
  Vermindering van de invloed van godsdienst ( de principiële scheiding van kerk en staat )
 • Individualisering
  Een grotere vrijheid voor personen om zelf beslissingen te nemen los van groepsbindingen
 • Democratisering
  Het loskomen van vanzelfsprekende gezagsverhoudingen ten gunste van gelijkwaardige verhoudingen
 • Emancipatie
  Het veranderen van patriarchale verhouding naar machtsgelijkheid tussen man en vrouw in opvoeding, huishouding en maatschappij
 • De 6 verlichtingswaarden
  1. Geloof in de toekomst.
  2. Gelijkheid.
  3. Rede en redelijkheid.
  4. Universaliteit ( waarden gelden voor iedereen )
  5. Individualiteit.
  6. Rechtvaardigheid
 • Tegenwaarden
  1. Eerbied voor het verleden.
  2. Hiërarchie.
  3. Traditie.
  4. Particularisme ( waarden gelden voor de ene groep anders dan voor de andere )
  5. Collectiviteit.
  6. Privileges
 • Wanneer mensen vanuit een ander land met een andere cultuur in Nederland komen, dan worden ze geconfronteerd met grote en kleine verschillen. Wat thuis normaal is, verschilt met wat er op de Nederlandse televisie te zien is en wat kinderen op school meemaken.
 • Cultuurrelativisme
  De visie waarin culturen als gelijkwaardig worden gezien, waarbij de andere culturen gerespecteerd worden en andere mensen de ruimte krijgen hun eigen cultuur te behouden
 • Een cultuur kan waarden bevatten die scherp tegen waarden van andere culturen ingaan. Betekent dit dat de ene cultuur beter is dan de andere? En kun je mensen dwingen hun eigen cultuur op te geven en zich aan andere culturen aan te passen?

  Vanuit het cultuurrelativisme moeten dergelijke vragen genuanceerd beantwoord worden, want andere culturen zijn niet statisch en ze kunnen veranderen door confrontaties met elkaar en door veranderde situaties.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Sociologie voor de praktijk
 • Klaas J Hoeksema, Siep van der Werf
 • 9789046902288 or 9046902285
 • 7e, herz. dr.

Summary - Sociologie voor de praktijk

 • 1 Inleiding

 • Waar houd sociologie zich mee bezig?
  Met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Waar richt sociologie zich op?
  Het verklaren van gedrag van grepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • waar richt sociologie zich op
  verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beinvloed door de maatschappij waarin zij leven

 • Wat is Sociologie?
  Het houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan.
 • Wat zijn de functies van Sociologie?
  1. Ideologiekritiek: laten zien dat menselijke betrekkingen binnen de samenleving niet door de natuur of door god zijn opgelegd,maar het resultaat zijn van menselijk handelen zelf.

  2.Beheersfunctie: gebruiken van inzichten voor het bestuderen van de samenleving. ( zoals de wet en regelgeving)

  3.Ordende functie: samenhangen duiden in een onoverzichtelijke werkelijkheid. (zodat situaties duidelijker en overzichtelijker worden)
 • Waar geeft sociologie een antwoord op?
  Hoe mensen erin slagen samen te leven
 • Wanneer is iets een individueel probleem en wanneer spreken we van een maatschappelijk probleem? 
  De socioloog Schuyt geeft zes criteria om een probleem als sociologisch relevant probleem te identificeren:
  1. Er moet sprake zijn van een aanzienlijke aantal getroffenen.
  1000 of als het sterk groeit.
  2. Persoonlijk letsel.
  3. Het moet samenhangen met andere problemen. 
  vb. schulden of werkloosheid en discriminatie.
  4.Het probleem is niet slechts tijdelijk maar veel langer.
  5.Het moet bovenpersoonlijke oorzaken hebben.
  Dat je er echt niks aan kan doen.
  6. Het moet tegen serieuze waarden ingaan.
  Die in onze samenleving echt van belang zijn.
 • 1.1 Inleiding

 • In de sociologie slaat sociaal op de menselijke betrekkingen
 • Waar houd sociologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijke gezichtspunt

 • Waar richt Sociologie zich op?
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen die worden beïnvloed door de maatschappij waarin zij leven.
 • Waar richt sociologie zich op
  Sociologie richt zich op het verklaren van gedrag van groepen en individuen   die worden beïnvloed door de maatschappij 
 • Wat is het verschil tussen psychologie en sociologie?
  Psychologie richt zich vooral op het gedrag en gevoelens vanuit individuele gezichtspunt (micro)

  Sociologie ook op groepen mensen vanuit maatschappelijke gezichtspunt (macro)
 • Waar komt het woord sociologie vandaan?
  Sociaal is Grieks voor saamhorig of gezellig
 • Wat is sociologie:
  het verklaren van het gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • De sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Waar houd psychologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt

 • wat is het verschil tussen psychologie en sociologie 
  psychologie: onderzoek naar gedrag en de gevoelens bij dat gedrag vanuit het                        individueel gezichtspunt
  sociologie: onderzoek naar het gedrag van individu en groepen vanuit het                               maatschappelijk gezichtspunt

  psychologie richt zich dus vooral op alleen het individu en sociologie op de maatschappij


  (ezelsbruggetje, sociologie, lijk op sociaal. sociaal is meer mensen)
 • Sociologie is...
  Onderzoek naar gedrag van individuen en groepen mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Wat bestudeerd psychologie?
  Onderzoek naar het gedrag ende gevoelens bij dat gedrag vanuit het individuele gezichtspunt.
 • Sociologie is niet de enige wetenschap die zich richt op menselijk gedrag, andere wetenschappen doen dit ook. Bijvoorbeeld psychologie, economie en politicologie.
 • Waar houd economie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving wordt  geregeld

 • wat is sociologie 
  houd zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke invloeden die ze ondergaan
 • Iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. Welke vier vormen zijn er?
  Psychologie 
  Economie
  Politicologie
  Sociologie
 • Wat bestudeerd economie?
  Onderzoek naar de wijze waarop de productie en distributie van schaarse goederen in de samenleving worden geregeld.
 • Waar houd politicologie zich mee bezig?

  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving

 • iedere menswetenschapper bekijkt gedrag en menselijke betrekking op een andere manier. welke vier vormen zijn er?
  psychologie 
  economie
  politicologie
  sociologie
 • Op welke vraag probeert de sociologie antwoord te krijgen?
  Hoe slagen mensen erin samen te leven?
 • Wat bestudeert politicologie?
  Onderzoek naar de manier waarop mensen vormgeven aan de toekomst van de samenleving.
 • Wat bestudeerd sociologie?
  Onderzoek naar het gedrag van individuen en groepen vanuit het maatschappelijk gezichtspunt.
 • Sociologie houdt zich bezig met het verklaren van gedrag van individuen en groepen van mensen vanuit de maatschappelijke  invloeden die ze ondergaan. Daarmee levert de sociologie onder meer een instrumentarium dat kan helpen om de achtergronden en problemen beter te begrijpen. Voor het hoger onderwijs is dit ook meteen de belangrijkste functie van de sociologie. Als je eenmaal weet hoe iets werkt, ben je tevens in staat om tot op zekere hoogte voorspellingen te doen over toekomstig gedrag of over de voorwaarden voor verandering.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Tweede fase
Identiteit en conflict
Eerste fase
Bewustwording en afhankelijkheid
Dominanten
Hebben wel toegang tot invulling rechtvaardigheidsbeginsel
Minoriteiten
Een sociale categorie die in deze ogenschijnlijk onontkoombare cirkel gevangenzit.
Marginalisering
Risico lopen naar de marge van de samenleving te worden gedrukt en worden belemmerd in persoonlijke ontplooiing
Achterstellingde
De leden van achtergestelde categorie duurzaam minder toegang hebben tot bronnen van welvaart en behoeftebevrediging. Belemmerd in persoonlijke groei.
Geschiedenis van rechtvaardigheid
* het feodale tijdperk
* De franse revolutie
* liberalisme 
* socialisme en communisme > het behoeftebegrip
Wanneer is er sprake van een emancipatiebeweging
1. Sociale beweging die streeft naar verbetering van de maatschappelijke positie. 
2. De maatschappelijke uitgangspositie van de desbetreffende categorie wordt als onrechtvaardig gezien.
Definitie van emancipatie
Het proces waarineen groepering vanuit een als onrechtvaardige beoordeelde situatie op weg gaat naar een rechtvaardigere situatie van gelijkwaardigheid en gelijke behandeling
Het polderdenken
Er werd meer gedacht in termen van samenwerking en overleg.