Summary Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde

-
ISBN-10 903136181X ISBN-13 9789031361816
197 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde". The author(s) of the book is/are Jan Stapel, Rob Keukens. The ISBN of the book is 9789031361816 or 903136181X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde

 • 1.1 Sociologie, een eerste omschijving

 • Wat is de definitie van het begrip sociaal bij het vak sociologie?

  Alles wat met het samenleven van mensen te maken heeft.

 • Van waaruit verklaren psychologen gedrag?

  vanuit de persoon zelf: karakter, aanleg, persoonlijkheid.

 • kenmerken sociologie
  - objectief (empirische wetenschap), subjectief gegevens (beleven)
  - regelmatigheden 
  - gedrags-, maatschappelijkewettenschappen
 • Van waaruit verklaren sociologen gedrag?

  vanuit de samenlevingsverbanden die mensen met elkaar vormen.

 • Twee vragen sociologie?
  - Hoe worden mensen in hun gedrag beïnvloed door een groep?
          microniveau (kleine samenlevingsverbanden, directe omgeving)
          mesoniveau
          macroniveau (hele samenleving)

  -hoe ziet de samenleving eruit?

 • Welke groeperingen zijn er?

   

  • Microniveau ( directe sociale omgeving) -> gezin, vriendengroep etc.
  • Mesoniveau (wijdere sociale omgeving) -> school, wijk etc.
  • Macroniveau ( maatschappij als geheel)
 • Hoe probeert Psychologie en sociologie (wetenschappen) menselijke gedrag in kaart te brengen (verklaren)? 
  Psychologie: vanuit de persoon
  sociologie: vanuit samenlevingsverbanden (sociale processen, individuele)
 • individualisering volgens Nijhof (1978)

  de neiging om sociale of maatschappelijke problemen te herleiden tot individuele problemen of afwijkingen.

 • uitstoting (Nijhof)

  de banden tussen individu en groep worden verbroken.

 • 1.2 Sociologie als wetenschap

 • Sociologie is een empirische wetenschap wat houd dit in?

  Dat wil zeggen een wetenschap waarbij kennis voortkomt uit een systematische waarneming van feiten.

 • Empirische wetenschap?

  Een wetenschap waarbij kennis voortkomt uit een systematische waarneming van feiten.

 • De socioloog probeert objectief vast te stellen hoe de maatschappelijke werkelijkheid in elkaar zit (door onderzoek).

 • Sociologie is een empirische wetenschap

 • Sociologie kan verpleegkundigen helpen meer zicht te krijgen op:

  • Het eigen gedrag en dat van anderen
  • Maatschappelijke factoren met betrekking tot zorg, ziekte en gezondheid
  • De inrichting en ontwikkeling van de gezondheidszorg + rol en positie van verpleegkundigen daarin
  • De positie van verpleegkundigen in allerlei groeperingen op micro, macro en mesoniveau.
 • 1.3 Weerstanden tegen sociologie

 • weerstand sociologie
  - toont aan wat iedereen weet
  - geen oog hebben voor individuele verantwoordelijkheden
  - gaan voorbij aan individualiteit
 • 1.5 Ten slotte

 • Waar staat interdependentie voor?

  Mensen zijn afhankelijk van elkaar en kunnen niet zonder anderen leven.

 • Volgens Wilterdink en Van Heerikhuizen (2007) zijn mensen op drie manieren met elkaar verbonden, welke drie?

  • ze zijn op elkaar gericht ( interactie)
  • ze zijn door elkaar gevormd ( cultuur)
  • ze zijn van elkaar afhankelijk ( interdependentie)
 • mensen met elkaar verbonden
  Op elkaar gericht (stemmen gedrag af), gevormd (leren anderen) en van elkaar afhankelijk
  - interactie 
  - interdependentie
  - cultuur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat doet een calculerend burger
kosten baten analyse en gunstige prijs zoeken
consequenties van de maatschappij ve3randeringen
privacy en zelfbeschikking (autonomie) is  belangrijk
interventietaboe> bemoei je niet met de keuzes van een ander
gedoogcultuur
juridisering van de samenleving
tweedeling (loser en succesvol)

zie ook tabel blz 86
Wat voor soort mensentypen hebben zich ontwikkeld ?
1. tradition oriented traditie bepaald je gedrag
2. inner directed Je hebt dingen geleerd maar bepaald zelf wat je ermee
     doet  (kompas-mens)
3 other directed Je laat je bepalen door je omgeving, die continu verandert
     (radarmens)


nu niet meer schaamte schuldcultuur maar vooral identieteitsverwarring
Welke verandering hebben er plaats gevonden op cultuur niveau
van universele normen (gelden voor iedereen) naar alternatieve normen 
   (eigen keuze)
   van universele normen worden alternatieve normen gemaakt (bv. door 
    rood licht rijden)

van cultuur absolutisme naar cultuur relativisme. Wat de waarheid is werd 
     van bovenaf bepaald nu wordt die waarheid samen gevormd

van monocultuur naar multicultuur
wat is de civalisatietheorie
de mens is er in de geschiedenis ingeslaagd om zijn driften aan een aantal gedragscodes te onderwerpen (beschaving)
Welke veranderingen hebben er plaats gevonden op interactief niveau
van formeel naar informele maatschappij
 de maatschappij wordt groffer (vergrovende maatschappij)
beschavingsoffencief = de vergroving tegen gaan met beschaving
Wat is mechanische en organische solidariteit
1.ieder kent zijn plaats en wordt op zijn plaats gehouden
2.solidariteit die niet vast ligt maar ontstaat tussen mensen
wat is individualiseringsparadox ?
Je denkt dat je onafhankelijk bent maar je bent afhankelijk geworden van instituties en voorzieningen
Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben er plaats gevonden ?
van collectivisme naar individualisme: beinvloeidbaar door 
  verzorgingsmaatschappij > vroeger op elkaar aangewezen
   nu afhankelijk van instituties en voorzieningen
van ik naar wij cultuur
van gesegmenteerde naar functionele samenleving
van Gemeinschaft naar Gesellschaft (gemeenschap maar zakelijke omgang)
van standenmaatschappij naar klassen/prestatiemaatschappij (=meritocratie)
      groeiende tweedeling (van arm en rijk)
van bevels- naar onderhandelingshuishouden
van hiërarchisch naar democratie (structurele verandering)
van traditioneel naar rationeel gezag
    soms zelfs gezag verloren van zowel traditioneel als rationeel gezag ts slachtoffercultuur
van nationaal naar globalisering/mondialisering > nationale identiteit verdwijnt
van waarderationaliteit naar doelrationaliteit 
van theemutscultuur naar walkman-ego

voor meer zie ook tabel blz. 84

nederland is een kenniseconomie (zonder kennis kun je niet zo goed functioneren)
gevoel van niet meer deel te maken van groter geheel
welke vormen van manipulatie zijn er?
- cultuuroverdracht (bv kerk en homo's )
- sancties
- collectieve rituelen > structureel niveau 
- positie toewijzingen (mensen die kritiek hebben krijgen een functie met veel verantwoordelijkheden