Summary Software engineering werkboek

-
ISBN-10 9035820894 ISBN-13 9789035820890
271 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Software engineering werkboek". The author(s) of the book is/are P Oord. The ISBN of the book is 9789035820890 or 9035820894. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke functies heeft een configuratiedatabase?
De functies van de configuratiedatabase zijn:
 • Inzicht geven in de impact van wijzigingen
 • Genereren managementrapportages
 • De relatie leggen tussen componenten en versies
 • De relatie leggen tussen releases en klanten
 • De relatie leggen tussen componenten en wijzigingsvoorstellen
 • Informatie opslaan over gerapporteerde fouten
[25]
Geef aan welke problemen er kunnen optreden bij system building
 • Het buildscript bevat niet alle componenten
 • Het buildscript bevat verkeerde componentversies
 • Niet alle benodigde datafiles zijn beschikbaar
 • Componenten bevatten niet de juiste verwijzingen naar de datafiles
 • De juiste versies van de compiler en andere tools zijn niet beschikbaar
[25]
Welke technieken worden toegepast om de veiligheid van een systeem te waarborgen?
 • Uitgebreid testen
 • Reviews gericht op de code, de programmastructuur, de gebruikte algoritmes en de testcases.
 • Toepassing van proof by contradiction om aan te tonen dat gevaarlijke situaties niet kunnen optreden.
 • De inrichting van het proces met speciale aandacht voor veiligheid, zoals gevarenregistratie, veiligheidscertificatie en het aanwijzen van verantwoordelijken voor veiligheidsaspecten.
[15.4]
Wat is in relatie tot veiligheid de betekenis van de volgende begrippen: accident, hazard, damage, hazard probability, hazard severity en risk
 • Accident: ongeluk
 • Hazard: gevaarlijke situatie
 • Damage: schade (damage)
 • Hazard probability: kans dat een gevaarlijke situatie optreedt
 • Hazard severity: ernst van het gevaar
 • Risk: risico
[11.3]
Wat is in relatie tot beveiliging het verschil tussen de begrippen aanval, bedreiging en exposure?
Aanval, bedreiging en exposure geven drie degradaties van gevaar aan:
 • Een aanval maakt misbruik van een zwakke plek van het systeem. Een aanval kan leiden tot een bedreiging.
 • Een bedreiging is een omstandigheid die kan leiden tot schade of verlies. Door toepassing van beveiligingsmaatregelen kan voorkomen worden dat een aanval daadwerkelijk een bedreiging vormt.
 • Een bedreiging kan leiden tot daadwerkelijke schade (exposure)
[11.4]
Geef enkele voorbeelden van emergente systeemeigenschappen
Voorbeelden van emergente eigenschappen zijn:
 • Volume
 • Betrouwbaarheid
 • Beveiliging: ongevoeligheid voor aanvallen
 • Repareerbaarheid: het gemak waarmee fouten gerepareerd kunnen worden
 • Gebruiksvriendelijkheid
[10.1]
Waarom kan het onderhouden van een legacy systeem kostbaar zijn?
Mogelijke redenen zijn:
 • De programmastructuur is gedegradeerd
 • De documentatie niet is bijgehouden
 • De mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud hebben weining ervaring hebben met de gebruikte technologie
[9.4] facultatief
Wat is het verschil tussen test-first development en test-driven development?
Sommerville gebruikt Test-first development (TFD) en Test-driven development (TDD) door elkaar en bedoelt er hetzelfde mee.
Wanneer er onderscheid wordt gemaakt dan geldt meestal:
TDD = TFD + refactoring.
TDD is dus uitgebreider dan TFD.
[8.2]
Wat wordt verstaan onder testen op robuustheid?
Bij testen op robuustheid wordt het systeem getest met ongeldige invoerwaarden. Hierbij wordt gekeken of het systeem bij abnormale invoer toch een gedrag vertoont dat acceptabel is voor de gebruiker.
[8.1]
Uit welke deelactiviteiten bestaat het proces van requirements engineering?
 • Feasibility study
 • Elicitation and analysis: eisenvergaring
 • Specification: opstellen eisenspecifatie
 • Validation
[4.4]