Summary Staats- en bestuursrecht

-
ISBN-10 9089748717 ISBN-13 9789089748713
190 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Staats- en bestuursrecht". The author(s) of the book is/are Lydia Janssen. The ISBN of the book is 9789089748713 or 9089748717. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Staats- en bestuursrecht

 • 5 Wetgeving

 • De leer van Montesquieu
  3 overheidstaken wetgeving, bestuur en rechtspraak moeten door 3 verschillende van elkaar onafhankelijke overheidsorganen worden uitgevoerd.
 • Waarom machtsevenwicht in Nederland?
  1. Bestuur en wetgeving zijn niet helemaal gescheiden.
  2. Regering en volksvertegenwoordiging werken nauw samen
  De macht van de overheid is gespreid. De drie belangrijke staatsorganen (regering, Kamers en rechterlijke macht) hebben een gelijkwaardige positie.
 • Welke bevoegdheid geeft artikel 127 grondwet?
  Geeft de provinciale staten de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften te maken voor de provincie.
 • Basisregels machtsevenwicht
  1. Bevoegdheden van overheidsorganen berusten altijd op de Grondwet of op de wet. 
  2. Geen bevoegdheid zonder de plicht om zich te verantwoorden.
 • Wetgevende bevoegdheid
  Dit is de bevoegdheid om algemeen verbindende voorschriften te mogen maken.
 • Bevoegdheden berusten op de (Grond)wet. Bij bevoegdheid hoort verantwoording.

  Wetgeving                         Regering en Kamers
  Bestuur                              Regering
  Rechtspraak                      Onafhankelijke rechters
 • Attributie
  Als het overheidsorgaan zijn wetgevende bevoegdheid rechtstreeks uit de wet haalt.
 • Zo komt een wet tot stand:
  Art. 81 GW procedure
  1. Ambtelijke voorbereiding; De minister komt met een wet.
  2. Goedkeuring ministerraad; De betreffende minister dient zijn wetsvoorstel in bij zijn collega's in de ministerraad.
  3. Advies Raad van State; De ministerraad zendt het wetsvoorstel voor advies van de Raad van State. Het advies van de Raad van State gaat naar de minister die het wetsvoorstel heeft ingediend. Hij bekijkt of het nodig is om het wetsvoorstel aan te passen naar aanleiding van het uitgebrachte advies.
  Art. 83 GW 
  4. Goedkeuring Tweede Kamer; De minister zendt het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Bij het wetsvoorstel voegt hij een memorie van toelichting. Dit is een uitvoerige toelichting bij het wetsvoorstel waarin de minister uitlegt waarom hij het wetsvoorstel wil invoeren, met welke instellingen en organisaties hij erover gesproken heeft.
  Art. 85 GW 
  5. Goedkeuring Eerste kamer; Na de goedkeuring door de Tweede Kamer zendt de minister het wetsvoorstel meteen door naar de Eerste Kamer. Ook daar wordt de behandeling van het voorstel voorbereid in een commissievergadering. Daarna volgt de plenaire behandeling.
  Art. 87 GW
  6. Bekrachtiging en bekendmaking; Na de goedkeuring van de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel naar het staatshoofd voor de bekrachtiging. Bekrachtiging wil zeggen dat de Koning en de verantwoordelijke minister hun handtekening onder het wetsvoorstel zetten, waardoor het kracht van wet krijgt. De wet treedt pas in nadat het is bekendgemaakt. De wettekst wordt afgedrukt in de Staatsblad, Art. 88 GW.  De minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de bekendmaking.
 • Delegatie
  Een overheidsorgaan dat zelf door attributie wetgevende bevoegdheid heeft gekregen dat doorgeeft aan een ander. Dit andere bestuursorgaan gaat deze bevoegdheid zelfstandig gebruiken/uitvoeren.
 • Initiatiefwetsvoorstel geldt wanneer een Kamerlid een wetsvoorstel indient. De voorgaande procedure is dan niet van toepassing. Art. 82 lid 1 GW jo. art. 82 lid 3 GW. 
  De volgende procedure treedt in werking;
  1. De Tweede Kamer spreekt over de wetsvoorstel.
  2. Tweede Kamer vraagt voor de behandeling van de wetsvoorstel advies aan de Raad van State, zodat hij met dit advies rekening kan houden bij de bespreking van het wetsvoorstel. 
  3. Na goedkeuring door de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer.
  4. Vervolgens gaat het naar de ministerraad. 
  5. Als ook de ministerraad de wetsvoorstel goedkeurt, wordt het ondertekend door de Koning en de betrokken minister en daarna bekendgemaakt.
 • Wijziging Grondwet
  De grondwet bevat de basisregels van onze staatsinrichting. Daarom geldt er voor de Grondwet een extra zware wijzigingsprocedure. Art. 137 e.v. GW.
  1. Eerst wordt het behandelt als een gewone wetsvoorstel.
  2. Wanneer het aangenomen is door de Eerste Kamer wordt de wetsvoorstel behandelt in de tweede lezing (tweede ronde).
  3. Voordat beide Kamers het wetsvoorstel opnieuw behandelen, moeten er eerst verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer om op die manier de kiezers bij de grondwetswijziging te betrekken. art. 137 lid 3 GW.
  4. De nieuw gekozen Tweede Kamer buigt zicht over het wetsvoorstel, welke uiteindelijk aangenomen moet worden met 2/3 meerderheid. Art. 137 lid 4 GW.
  5. Indien de wetsvoorstel wordt goedgekeurd dan wordt opnieuw de wetsvoorstel naar de Eerste Kamer ingezonden. Ook daar moet de wetsvoorstel aangenomen worden door 2/3 meerderheid.
  6. Tot slot bekrachtiging en bekendmaking. Art. 139 GW
 • Wat is een wet in formele zin?
  Wet gemaakt door de regering en Kamers.
 • Wat is wet in materieel zin?
  Een overheidsvoorschrift met algemene werking.
 • Waarom wetten in materiële zin?
  1. Voorgaande procedure neemt veel tijd in beslag, kan niet altijd op gewacht worden.
  2. Sommige regels kunnen beter worden gemaakt door een overheid die dicht bij de burger staat. Er kan beter op een situatie worden ingespeeld.
 • Wat is AMVB?
  Algemene maatregelen van bestuur. De algemeen verbindende voorschriften die de regering alleen, dus zonder medewerking van de Kamers maakt, worden algemene maatregelen van bestuur (amvb) genoemd. Bevoegdheid om amvb's te maken staat in art. 89 GW.
 • Wat is een ministeriële regeling?
  Een algemeen verbindende voorschriften van de minister wordt een ministeriële regeling genoemd. Dit wordt niet in de wet geregeld. De regeling wordt op het ministerie gemaakt en door de minister ondertekend.
 • Wat is algemene verbindende voorschriften?
  Een voorschrift afkomstig van de overheid dat is bedoeld voor meer gevallen en meer personen, en voor langere tijd.
 • Art. 127 Grondwet geeft Provinciale Staten en de Gemeenteraad de bevoegdheid om algemene verbindende voorschriften te maken voor de provincie en de gemeente. Provinciale Staten is de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordiging van de provincie. Ook voor provinciale en gemeentelijke verordeningen geldt dat zij pas in werking treden nadat zij bekend zijn gemaakt. Art. 139 Gemeentewet en art. 136 Provinciewet.
 • Hiërarchie (rangorde); Binnen de rangorde geldt de regel dat een lager voorschrift niet in strijd mag zijn met een hoger voorschrift. 
  Rangorde regelgeving
  1. Internationale en Europese verdragen
  2. Grondwet
  3. Wetten in formele zin
  4. Amvb's
  5. Ministeriële regelingen
  6. Provinciale regelingen
  7. Gemeentelijke verordeningen
 • Art. 120 GW bepaalt dat de rechter wetten in formele zin niet aan de Grondwet mag toetsten. De rechter moet een wet die gemaakt is door onze hoogste wetgever, toepassen, ook al zou hij menen dat deze wet in strijd is met de Grondwet.
 • Waarom mag een wet in formele zin niet getoetst worden aan de Grondwet?
  Gedachte is dat onze hoogste wetgever zelf dient te bepalen of een wet wel of niet in strijd is met de Grondwet-> machtenscheiding! Rechter mag zich niet mengen in de wetgevende taken!
 • Mag een wet in formele zin wel getoetst worden aan de internationale verdragen waarbij ons land zich heeft aangesloten?
  Art. 94 GW geeft aan dat de rechter een wet in formele zin wel mag toetsten aan de internationale verdragen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een beschikking?
Een besluit gericht op een of meer individuele personen of op een concrete zaak.
Wat is een bestuurshandeling?
Een handeling verricht door een bestuursorgaan.
Wat is een feitelijke handelingen?
Feitelijke handelingen zijn niet gericht op rechtsgevolg, hebben niet de bedoeling om rechten en plichten te scheppen. Feitelijke handelingen worden uitgevoerd omdat er een klus geklaard moet worden.
Wat is mandaat?
De bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen.
Bijbehorende art. -> art. 10:1 Awb, art. 10:3 lid 2, art. 10:5 Awb
Wat is attributie?
Bevoegdheid rechtstreeks toegekend door de wet.
Wat is delegatie?
Wetgevend orgaan draagt (deel van) zijn wetgevende bevoegdheid over aan ander wetgevende orgaan.
Bijbehorende artikelen-> Art. 10:13 Awb, Art. 10:14 Awb, Art. 10:16 Awb, Art. 17 Awb, Art. 10:18 Awb.
Wat is een bestuursorgaan?
Art. 1: 1 AWB geeft twee omschrijvingen van een bestuursorgaan:
1. een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld.
2. een ander person of college met enig openbaar gezag bekleed.
Wat is specialiteitsbeginsel?
De bevoegdheid mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de wet deze bevoegdheid is gegeven.
Wat is legaliteitsbeginsel?
Het legaliteitsbeginsel houdt in dat de bestuursorganen alleen bevoegdheden mogen uitoefenen als deze bevoegdheden terug te vinden zijn in de wet.
2 belangrijke beginselen in het bestuursrecht beschermen de positie van de burger.
Het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel