Summary Stedenbouw

-
218 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stedenbouw". The author(s) of the book is/are I Visser. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Stedenbouw

 • 1 Cartografisch practicum

 • Amersfoort: voorde waar Eem de weg Utrecht-Kampen kruist (Langestraat) Preciezer: op de markt op de overkluizing tussen Korte en Lange Gracht
 • Speet denkt dat deze plek rond de Havik gelegen moet hebben
 • Geef kenmerken van geografie of menselijk ingrijpen voor het ontstaan van middeleeuwse steden
  Steden ontstonden vaak bij een samenloop van water- en/of landwegen, bij doorwaadbare plaatsen en bij een hof
 • Waarom heeft Breda een uitgebreid systeem van verdediging
  Omdat Breda voor en tijdens de Republiek een vesting- en grensstad was.
 • Minuut(kaart): eerste of oorspronkelijke (kaart)
 • Wat is een minuutplan
  de oorspronkelijke kadastrale kaarten gemaakt tussen 1812 en 1832
 • Drie categorieën kaarten n.a.v. tekst 3 Herwijnen:
  * oude stadsplattegronden: kerkelijke en wereldlijke instellingen, omwallingen oude toegangswegen
  * kadastrale minuutplannen: beeld van ligging en grote van percelen vanaf 1812
  * Top. en mil. kaart: fysisch-geografische kaart met informatie over bodem, hoogte en omgeving.
 • Bastions vallen samen met het gebruik van het kanon. Kleine grondoppervlakken en lage bouw van aarde. Vanuit de flanken werden de courtines beschermd.
 • De kaarten van Blaeu en van Deventer geven over het algemeen een zeer goed beeld van de toenmalige situatie. Maar voor algemeen geldige uitspraken moet je de kadastrale minuutkaarten en topografische en geofysische kaarten op schaal combineren
 • datering: op grond van architectuurgeschiedenis terminus post quem
 • 1.1 Woord vooraf

 • Welke 3 publicaties worden gebruikt?

  Planning Europe's capital cities. Aspects of Neinteenth century urban development van Thomas Hall

  Urban design in Western Europe: regime and architecture, 900-1900 van Wolfgang Braunfels

  De gheschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 totheden van Ed Taverne en Irmin Visser

   

 • Blaeu's kaarten zijn een goede standaard voor het beschrijven van marktsteden om dat steden rond die tijd hun grootste omvang tot 1850 hadden bereikt.
 • Waarom valt de uitbreiding van Amsterdam, plan zuid, niet binnen de begrenzing van de cursus?

  Met plan zuid creëerde hijeen moderne stadswijk met een nieuwe topografie die zich niet aan het bestaande kadasterplan viel

 • Waarom de keuze voor de Nederlanden (nu Nederland en België)

  Overeenkomstige geografische kenmerken getypeerd als de lage landen bij de zee. Ze worden doorsneden door de stroomgebieden van grote rivieren als de Schelde, Maas en de Rijn die allen uitmonden in de Noordzee Bovendien is er van oudsher door inpoldering land aan het water onttrokken. Beheersing van en omgang met het water vormt de rode draad in de bewoningsgeschiedenis van deze streken.

 • 1.1.1 Halls 'planning europe's capital cities': de wetenschappelijke benadering van stedenbouw

 • Welke soorten planning onderscheid Hall?

  Grid planning:rechthoekige bouwblokken en rechte straten

  Ideal city planning: modelmatige projecten gerealiseerd als illustratie van theoretische concepten van vorm en functie

  Local design planning: biedt ruimte voor individuele, plaatsgebonden oplossingen, bij uitstek van toepassing voor ceremoniële functies,(vorst, staat, Kerk)

  Unplanned of spantaneous urban development dat nog meer ruimte biedt en recht doet aan historische, plaatsgebonden ontwikkelingen.

 • Waar werd de stadsaanled van Hipodamus nog meer toegepast?

  Rhodos, Priene, Olynthusen en uiteindelijk New York

 • Waarom werd het plan Kalff wel uitgevoerd maar van Niftrik niet?
  Er was massale onteigening voor nodig.
  De beoogde zonering kon niet wettelijk worden opgelegd
 • Waar besteed Hall weinig aandacht aan bij zijn hoofdstuk over Brussel?

  Aan de niet-geplande middeleeuwse fase en de meer planmatige uitbreiding, vernieuwing voor de negentiende eeuw als ook aan de geografische dimensie als bepalende factor.

 • Wat vond Wagenaar van Kalffs plan
  Treurige realiteitszin
 • Waarom werd er volgens Wagenaar niet voldaan aan de politieke-bestuurlijke vereisten die voorwaarden zijn voor grootscheepse operaties in  het bestaande stadslichaam?

   Door de constituionele monarchie en liberale politiek in Nederland en Amsterdam

 • Wat bood de bestaande laissez-fairepraktijk wel volgen Wagenaar?

  Amsterdam van een beperkt, negentiende-eeuwse gordel te voorzien.

 • Waardoor kon het fameuze plan zuid van Berlage gerealiseerd worden?

  De toegenomen mogelijkheid tot onteigening krachtens de woningwet van 1901.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Urbanisatiegraad 1500-1850
Loopt gelijk op, m.u.v. 1550-1600, een dip in de Zuidelijke Nederlanden
Franse naam voor herenwoning
Hotel de maitre, nabootsing van hotel entre cour et jardin (voor de adel)
Vb van streven naar hoge huizen
Ordonnantie van Den Bosch 1744 en 1768
Werkhuis
Functionele indeling
Geef een duidelijk voorbeeld van de invloed van infrastructurele werken op de stedenbouw van 1750 in Vlaanderen
Kanaal van Leuven naar Zennegat, dokken te ANtwerpen, Gent, Brugge
Welke bouwstijl hanteerden Ledoux en Boulee
Neo-classicisme
Waar ontwierp ZOcher wandelingen
Haarlem, daarna Kampen, Amersfoort, Alkmaar en Hoorn
Waartoe leidde de komst van de spoorwegen 
Tot e spoortijd
Heeft Krayenhoff's eigen driehoeksmeting in 1800 geleid tot Chorotopografische kaart?
Nee, hij moest opnieuw beginnen met de Parijse repetitiecirkel enwas pas in 1811 klaar
Wat is opvallend aan de 10000 inw. steden tussen 1750 en 1850
Ze verdrievoudigden