Summary Stedenbouwkundige plannen

-
213 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Stedenbouwkundige plannen". The author(s) of the book is/are A W J Borgers, A D A M Kemperman, prof H J P Timmermans, P J H J van der Waerden. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Stedenbouwkundige plannen

 • 1 Ruimtelijke ordening in Nederland

 • Wat is planologie?
  • de discipline die de ruimtelijke inrichtingsvraagstukken bestudeert
  • de wetenschap die zich bezighoudt met het vraagstuk van het gebruik en de inrichting van de geografische ruimte
 • Wat is Ruimtelijke planning?
  • alle activiteiten die dienen ter voorbereiding van de inrichting of herinrichting van een plangebied, ook wel ruimtelijke planvorming.
  • de systematische, inzichtelijke en wetenschappelijke voorbereiding van de ruimtelijke ordening.
 • Wat is Ruimtelijke ordening?
  • Het geheel van wettelijke maatregelen, gericht op een zo goed mogelijke indeling en gebruik van de ruimte, mede in aanmerking genomen de behoefte aan rechtszekerheid voor alle ruimtegebruikers.
  • Betreft een overheidsactiviteit welke gericht is op het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte (water, lucht en grond) en samenleving, zulks terwille van die samenleving. Ordening heeft aldus veranderingen in de ruimtelijke orde tot doel .
 • Wat is Stedebouw?
  Het ruimtelijk vormgeven aan een groep gebouwen: hun (rang)schikking in de concrete ruimte, ten opzichte van elkaar en van de onbebouwd te houden terreinen ertussen en eromheen, met het oog op een wijder ruimtelijk verband.
 • Wat is Stedebouwkunde?
  Het geheel aan wetenschappelijke inzichten en vaardigheden, dat de stedebouw schraagt. 
 • Wat wordt met de Wet op de Ruimtelijke Ordening geregeld?
  • Hoe het Rijk, de provincies en de gemeenten ruimtelijke plannen maken.
  • De taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 
 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe WRO?
  • Het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is: Rijk, provincie of gemeente
  • Gemeentelijke bestemmingsplannen moet actueler worden
  • Gemeenten moeten beter gaan toezien op ruimtelijke ontwikkelingen
  • De wet moet overzichtelijker, leesbaar en dus eenvoudiger worden
 • De juiste verantwoordelijkheid op het juiste niveau, centraal waar dat moet en decentraal waar dat kan. 
 • Wat is DURP-project?
  Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen/Processen: een proces van standaardisatie en digitalisering van plannen om de toegankelijkheid van ruimtelijke plannen voor burger te vergroten.
 • 1.1 Plannen op Nationaal niveau

 • Wat is de Eerste Nota RO 1960?
  Vormde de congestie in het westen door de toestroom van mensen. Een spreidingsbeleid moest dat voorkomen: het Groene Hart. 
 • Wat is de Tweede Nota RO 1967?
  Op enige afstand van de stedenkring worden groeikernen gecombineerd met een bufferzonebeleid: Gebundelde deconcentratie.  
 • Wat is de Derde Nota RO 1973-1983?
  Overgang van blauwdrukplanning naar procesplanning. Trek van de bevolking uit de stad was op gang gekomen en stadsvernieuwing in de grote steden werd op poten gezet. 
 • Blauwdrukplanning slaat op de productie van plannen en het uitvoeren van voorstellen, die daarin vervat zijn.
 • Procesplaning wordt planning gezien als een continue bezigheid; het gaat niet om de eindtoestand maar om het proces.
 • Wat is de Vierde Nota RO 1988?
  Het beleid richtte zich op de volgende eeuw en ruimtelijke kwaliteit werd centraal gesteld. Een geconcentreerde ontwikkeling van stedelijke knooppunten elders in Nederland.
 • Welke criteria golden bij selectie van de stedelijke knooppunten?
  • Een hoog voorzieningen niveau, waaronder universitair en hoger beroepsonderwijs
  • Een goede aansluiting op het systeem van (inter)nationale verbindingen
  • Een redelijk kansrijke bedrijfsstructuur 
 • Wat is de Vierde Nota RO Extra (VINEX 1994)?
  De alarmerende milieuproblemen aanpakken, beperking van de mobiliteitsbehoefte en het ABC-beleid.
 • Wat is de Vijfde Nota RO (2001)?
  Stedelijke netwerken worden aangewezen. Rond bestaand bebouwd gebied en de benodigde uitbreidingen: Rode contouren. Rond gebieden met bijzondere natuurwaarden of eenheden met cultuurhistorische waarden: Groene contouren.
 • Wat de zeven criteria van Ruimtelijke Kwaliteit?
  1. Ruimtelijke diversiteit 
  2. Economische en maatschappelijke functionaliteit
  3. Culturele diversiteit
  4. Sociale rechtvaardigheid
  5. Duurzaamheid
  6. Aantrekkelijkheid
  7. Menselijke maat
 • De gebieden buiten de rode en groene contouren worden als balansgebied aangeduid.
 • Wat is de Nota Ruimte (2004)?
  Komt in plaats van de 5de Nota RO, het 2de Structuurschema Groene Ruimte en het Nationaal Verkeers en Vervoersplan. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies.
 • Wat zijn de algemene doelen van Nota Ruimte?
  • Versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland.
  • Krachtige steden en een vitaal platteland
  • Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden.
  • Borging van de veiligheid
 • Wat zijn de elementen die van belang zijn voor de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur?
  • Economie
  • Infrastructuur
  • Verstedelijking 
  • Groenblauwstructuur
 • Wat is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR 2012)?
  Het geactualiseerde beleid t.a.v. Infrastructuur en Ruimte. 
 • Wat zijn de Kernthema's van de structuurvisie?
  • Concurrentiekracht
  • Bereikbaarheid
  • Leefbaarheid
  • Veiligheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke soorten metingen van bereikbaarheid is er?
 • Wegennet bereikbaarheid
 • Reiskosten metingen
 • Markt potentiele bereikbaarheid
 • Plaats en tijd in bereikbaarheid metingen
 • Netwerken bouwen en bereikbaarheid metingen
 • Bereikbaarheid van het inter-regionale wegennet
Wat is bereikbaarheid?
De mate waarin een afstand kan worden overwonnen, het beschrijft de
mogelijkheid die personen en bedrijven krijgen om goederen en diensten uit te wisselen.
Hoe werd de bereikbaarheid gemeten in het onderzoek?
Aan de hand van twee factoren gemeten:
 • De bereikbaarheid van snelwegen 
 • De zogenoemde markt potentiele bereikbaarheid
Wat zijn de Nationale Economische Prioriteiten?
 • Internationale concurrerende mainports
 • Economische kerngebieden
 • Topprojecten bedrijventerreinen
 • Prioritaire hoofdverbindingsassen
 • Gebiedsgericht innovatiebeleid
 • Stedelijke economie en toerisme
Hoe kan beter bestuur helpen om deze problemen op te lossen?
 • Aangezien het niveau van de stadsregio passend is voor oplossing van veel problemen, zou dit niveau institutioneel moeten worden versterkt.
 • Stadsdeelraden in Amsterdam en Rotterdam zouden kunnen worden opgeheven.
 • Een Randstadagenda is nodig om problemen op het niveau van de Randstad op te lossen.
Hoe beter gebruik te maken van kennis en arbeid?
 • Beter gebruik van kennis
 • Het arbeidsmarktpotentieel moet beter worden benut
Hoe beter gebruik te maken van de poly-centriciteit van de Randstad?
 • Fileproblemen oplossen
 • Meer coherentie in het regionaal en lokaal openbaar vervoer
 • Het gebrek aan hoogwaardige huisvesting is een risico voor de internationale aantrekkelijkheid van de Randstad
 • Er zou meer samenwerking tussen de vier grote steden moeten zijn op gebieden als toerisme en hoger onderwijs
Wat moet de Randstad om uitdagend te blijven?
 1. Beter gebruik moet maken van de voordelen van de nabijheid van diverse stadsregio’s
 2. Beter gebruik moet maken van zijn kennispotentieel en kennisinfrastructuur om innovatie te vergroten
 3. Efficiënter gebruik moet maken van zijn arbeidspotentieel.
Wat is belangrijk economische strategie voor de Randstad?
De havens van Rotterdam en Schiphol
Wat zijn de methodes om te voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van bepaalde beleidsvoeringen is?
 1. Mensen vragen om hun reactie te voorspellen
 2. Conclusies trekken uit observaties van menselijk gedrag 
 3. Wiskundige modellen die menselijk gedragingen en beslissingen simuleren.